Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Теорія, методологія та історія соціології


Слободянюк Анатолій Володимирович. Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі: Дис... канд. соціол. наук: 22.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 198арк. - Бібліогр.: арк. 179-198.Анотація до роботи:

Слободянюк А.В. Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

У дисертації зроблено комплексний аналіз соціологічного поняття “влада” та подано історико-соціологічну ретроспекцію розуміння влади в історичному часі та просторі. Доведено, що соціологія має вивчати саме соціальну владу як об’єктивну основу політичної та ті фактори, що приводять до трансформації цієї влади в політичну. У ході аналізу концепцій влади різних історичних епох влада та владні відносини розглядаються в соціологічному ракурсі. Встановлено, що на кожному етапі історії соціологічної думки існують концептуальні уявлення про владу, в яких акцентується увага на необхідності поновлення соціальної влади, переходу від влади, що контролюється частиною суспільства, до демократії, тобто влади народу. На основі аналізу розуміння поняття “влада” та його змісту в історико-соціологічному процесі дістало подальший розвиток твердження про роль культури, соціальних норм та ціннісних орієнтацій у процесі функціонування владних відносин. На основі аналізу класичних та сучасних теорій влади доведено, що основним визначальним фактором легітимації влади є громадська думка.

Публікації автора:

  1. Слободянюк А.В. Формування принципів ідеальної влади в історії української соціологічної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття (на матеріалі праць М.Драгоманова та В.Липинського) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. – Харків: Видавн. центр Харківськ. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2000. – С. 48 – 50.

  2. Слободянюк А.В. Соціальні норми та цінності як невідємні характеристики категорії влади // Вісник Київськ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – Вип. 9. – К., 2000. – С. 5 – 7.

  3. Слободянюк А.В. Роль громадської думки в процесі демократизації влади (історико-соціологічний аспект) // Вісник Київськ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – Вип. 10. – К., 2001. – С. 17 – 20.

  4. Слободянюк А.В. Еволюція категорії “влада” в історико-соціологічному процесі // Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. робіт молодих науковців. – Вип. 4. – К.: Стилос, 2001. – С. 64 – 72.

  5. Слободянюк А.В. Проблеми визначення сутності влади в сучасних західних концепціях // Українська культура в іменах і дослідженнях: Наук. записки Рівненськ. держ. ін-ту культури. – Рівне, 1998. – Вип. ІІІ. – С. 63–67.

  1. Слободянюк А.В. Ідеал та влада в теоретичній площині української соціології // Філософсько-антропологічні принципи як основа розбудови українського суспільного ідеалу: Звіт з НДР (заключний) / Вінницьк. держ. техн. ун-т. – 90-Д-190; № 0197V013141. – Вінниця, 1998. – С. 48–52.

  2. Слободянюк А.В. Мораль, влада, та гуманістичні принципи у суспільному ідеалі: ретроспективний аналіз // Філософсько-антропологічні принципи як основа розбудови українського суспільного ідеалу: Звіт з НДР (заключний) / Вінницьк. держ. техн. ун-т. – 90-Д-190; № 0197V013141. – Вінниця, 1998. – С. 86–92.

  3. Слободянюк А.В. Політичний ідеал у вимірах синергетики // Політичний ідеал в системі філософсько-антропологічних принципів: Звіт з НДР (заключний) / Вінницьк. держ. техн. ун-т. – 90-Д-209. – Вінниця, 2000. – С. 45–52.