Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Бойко Тетяна Іванівна. Етнонаціональний чинник становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аспект). : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Бойко Т. І. “Етнонаціональний чинник становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аспект)” — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії. — Львівський національний університет імені Івана Франка. — Львів, 2008.

Дисертація присвячена аналізові зв’язку громадянського суспільства та етнонаціональних феноменів.

У роботі досліджується соціально-філософський аспект поєднання етнічної спільноти та раціонального характеру громадянського суспільства у процесі національної інтеграції. Простежується зв'язок між реалізацією механізмів громадянського суспільства (комунікативно-дискурсивна практика, взаємодія на горизонтальному рівні, соціальна солідарність) та гармонізацією міжетнічних відносин. Визначено, що досягнення взаєморозуміння між різними за етнічними та культурними орієнтаціями індивідів передбачає активну соціальну взаємодію та повагу до свободи і цінностей одне одного.

Проводиться дослідження місця і ролі громадянського суспільства у процесі творення європейських та української націй. Обґрунтовано, що усвідомлення цінності свободи, формування громадських інституцій, досвіду всезагального волевиявлення доповнює етнокультурні зв’язки спільноти в ході утвердження нації. Виділено необхідність залучення громадянського суспільства до вирішення міжнаціональних проблем на глобальному рівні.

У дисертації доводиться, що дотримання правових відносин у національній сфері стає важливою засадою оптимізації розвитку громадянського суспільства в Україні.

Публікації автора:

 1. Патей-Братасюк М.Г. Громадянське суспільство: сутність, генеза ідеї, особливості становлення в Україні / М.Г. Патей-Братасюк, Т.І. Довгунь (Т.І. Бойко) — Тернопіль: Мандрівець, 1999. — 254 с.

 2. Бойко Т.І. (Довгунь Т.І.) Етнонаціональний чинник громадянського суспільства / Т.І. Бойко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Філософія. — 2001. — № 6. — С. 104—108.

 3. Бойко Т.І. (Довгунь Т.І.) Громадянське суспільство та нація: варіанти взаємодії / Т.І. Бойко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Філософія. — 2001. — № 7. — С. 78—83.

 4. Бойко Т.І. (Довгунь Т.І.) Етнокультурний ренесанс та громадянське суспільство / Т.І. Бойко // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. — 2002. — Вип. 4. — С. 19—23.

 5. Бойко Т.І. Особливості взаємовпливу національної самосвідомості та громадянського суспільства / Т.І. Бойко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. — 2003. — № 10. — С. 132—138.

 6. Бойко Т.І. Правове забезпечення представників національних меншин в сучасній Україні як чинник становлення громадянського суспільства / Т.І. Бойко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. — 2006. — № 1. — С. 140—149.

 7. Бойко Т.І. (Довгунь Т.І.) Роль і значення освіти у процесі творення громадянського суспільства в сучасній Україні / Т.І. Бойко // Творчість, духовність, гуманізм в просторі освіти: зб. доповідей наук.-практ. конф., 20—21 жовтня 1998 р., Вінниця. Т. 1 / Міністерство освіти України, Вінницький держ. техн. ун-т. — Вінниця. — “Універсам-Вінниця”, 1998. — С. 48—52.

 1. Бойко Т.І. (Довгунь Т.І.) Формування громадянського суспільства як актуальна проблема українського сьогодення / Т.І. Бойко // Українсько-польські відносини в ХХ столітті: державність, суспільство, культура: матеріали міжнар. наук. конф., 15—16 квітня 1999 р., Тернопіль / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль: “Лілея”, 1999. — С. 130—135.

 2. Бойко Т.І. (Довгунь Т.І.) Вплив гуманістичних орієнтирів на взаємодію громадянського суспільства та церкви / Т.І. Бойко // Християнство і особа : зб. доповідей наук. конф., 18 травня 2000 р., Тернопіль / Тернопільська держ. мед. акад. ім. І. Горбачевського, Ін-т філософії ім. Г. Сковорди НАН України. — Тернопіль: Укмедкнига, 1999. — С. 79—84.

 3. Бойко Т.І. (Довгунь Т.І.) Місце та роль етнонаціональних чинників у процесі становлення громадянського суспільства / Т.І. Бойко // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави : зб. праць наук.-практ. конф., 24—26 квітня 2001 р., Київ. Вип. 3. / Ін-т соціальної та політичної психології АПН України — К.: 2001. — С. 304—306.

 4. Бойко Т.І. (Довгунь Т.І.) Парадокси становлення громадянського суспільства: національний вимір / Т.І. Бойко // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 30 травня 2001р., Київ. Т. 1 / голов. ред. В.І. Луговий / Українська академія держ. управління при Президентові України. — К.: Видавництво УАДУ, 2001. — С. 90—93.

 5. Бойко Т.І. Засади інтеграції людей з особливими потребами в соціальну структуру суспільства / Т.І. Бойко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: тези доповідей VІ міжнар. наук.-практ. конф., 23—24 листопада 2005 р. / Міністерство освіти і науки України, Міністерство праці та соціальної політики України, ВМУРОЛ “Україна” [та ін.]. — К.: Університет “Україна”, 2006. — С. 19—20.

 6. Бойко Т.І. Взаємодоповнення спільнотного та суспільного як шлях творення нації / Т.І. Бойко // Український досвід спільнотного згуртування : матеріали міжнар. наук. конф., 26 жовтня 2006 р. / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка Центр українознавства. — К.: Українська Видавнича спілка, 2006. — С. 356—363.

 7. Бойко Т.І. (Довгунь Т.І.) В. Янів та українські молодіжні організації / Т.І. Бойко // Володимир Янів у добу ХХ сторіччя: зб. наук. праць за матеріалами наук. конф. 26—27 листопада 1998р. / Тернопільський нац. педагог. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2007. — С. 124—127.

 8. Бойко Т.І. Етносоціальні перспективи національних процесів в Україні / Т.І. Бойко // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: тези доповідей VI міжнар. наук.-теорет. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 16 квітня 2008 р., Тернопіль / Міністерство освіти і науки України, Приватний вищ. навч. заклад “Ін-т економіки та підприємництва”. — Тернопіль: “АСТОН”, 2008. — С. 8—9.