Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Ющишин Оксана Іванівна. Етноконфесійний модус творчості Івана Вишенського та його відображення у вітчизняній полемічній проблематиці ХІ – початку ХVІІ ст. : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2009.Анотація до роботи:

Ющишин О. І. Етноконфесійний модус творчості Івана Вишенського та його відображення у вітчизняній полемічній проблематиці ХІ – початку ХVІІ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00. 11 – релігієзнавство. – Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (Відділення релігієзнавства), Київ, 2008.

Дисертація є цілісним філософсько-релігієзнавчим дослідженням, в якому з’ясовано змістове наповнення етноконфесійного модусу полемічної творчості Івана Вишенського як певного зразка та способу відображення провідних аспектів православно-католицької полеміки ХІ – початку ХVІІ ст. Значна увага відведена порівняльному аспекту дослідження, яким передбачалось розкриття проблематичного зрізу теми на широкому тлі пам’яток полемічної літератури антикатолицького спрямування доби підготовки, проголошення та початкового етапу реалізації ухвал Берестейської унії (1596 р.), а також означення його спорідненості з вітчизняною полемічною традицією попередніх століть.Такий підхід дозволив здійснити панорамне бачення цілого комплексу полемічних питань православно-католицької належності, які стали предметом богословської рефлексії українського полеміста, і виснувати, що, незважаючи на радикалізм конфесійних переконань та чернечо-аскетичні настрої, як і з огляду на деяку інтерпретаційну специфіку, а також художньо-поетичну оригінальність її смислового забезпечення, етноконфесійний модус полемічної спадщини Івана Вишенського в цілому відображав домінантний тип православного богословствування, а з тим і антикатолицькі уподобання численного віруючого загалу.

Публікації автора:

1. Ющишин О. І. Іван Вишенський як виразник ортодоксально-аскетичних переконань Українського Православ’я і сучасні реалії // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 81– 87.

2. Ющишин О. І. Вертикальні (= небесні) виміри полемічної спадщини Івана Вишенського та їх горизонтальні (= земні) перетини // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №7. Культурологія. Релігієзнавство.Філософія. – К., 2007. – №12 (25). – С.40 – 48.

3. Ющишин О. І. Творчість Івана Вишенського на проблемно-полемічному тлі довколоунійних суперечностей кінця ХVІ – початку ХVІІ століття // Українське релігієзнавство. – 2007. – №43. – С.139 – 148.

4. Ющишин О. І. Творчість Івана Вишенського та нинішні тенденції церковно-релігійного розвитку в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №7. Культурологія. Релігієзнавство.Філософія. – К., 2008. – №13 (26). – С.73 – 79.

5. Ющишин О. І. Проблематика полемічних послань Івана Вишенського та її сучасне сприйняття // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів, 2007. – Кн.ІІ. – С.259 – 267.

6. Ющишин О. І. Етноментальний фактор та його зв'язок з «небесною педагогікою» Івана Вишенського // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів, 2008. – Кн.ІІ. – С.379 – 387.

7. Національна та релігійна свідомість українців в контексті подій українського християнства 1596 – 1686 – 1946 років // Українське християнство: історія трагедій та уроки сьогодення (1596 – 1686 – 1946) . – Тернопіль, 2006. – С.46 – 49.