Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Діагностика і терапія тварин


Куєвда Микола Миколайович. Етіологія, діагностика та профілактична терапія аліментарної остеодистрофії свиноматок : Дис... канд. наук: 16.00.01 - 2006.Анотація до роботи:

Куєвда М.М. Етіологія, діагностика і профілактична терапія аліментарної остеодистрофії свиноматок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01. – діагностика і терапія тварин. – Білоцерківський державний аграрний університет, Біла Церква, 2006.

Дисертація присвячена вивченню причин аліментарної остеодистрофії свиноматок, її діагностиці, розробці засобів профілактичної терапії цього захворювання у супоросних і підсисних свиноматок. Установлено, що аліментарна остеодистрофія поширена в різних господарствах Автономної Республіки Крим. Виявлено зміни морфологічного і біохімічного складу крові у хворих свиноматок (зменшення вмісту еритроцитів, загального кальцію – нижче 2,27 ммоль/л, іонізованого кальцію – нижче 0,88, магнію – нижче 0,83 ммоль/л; підвищення активності лужної фосфатази – вище 2,25 мкмоль/сл. При цьому встановлено, що аліментарна остеодистрофія у свиноматок розвивається нерідко нерідко (до 20% випадків) на фоні гепатодистрофією, на що вказували позитивна колоїдно-осадова проба і підвищення активності аланінамінотрансферази, та метаболічного ацидозу (у 44,4 % тварин). З огляду на поліетіологічну природу аліментарної остеодистрофії, була розроблена і клінічно випробувана ферментно-мінерально-вітаминна добавка (ФМВД-С), застосування якої дозволило не тільки профілактувати розвиток аліментарної остеодистрофії супоросних і підсисних свиноматок, але й підвищити збереженість поросят у підсисний період.

1. Результати клінічного обстеження тварин, гематологічних і біохімічних досліджень крові, аналізу раціонів свиноматок вказують на те, що в господарствах Автономної Республіки Крим часто зустрічається аліментарна остеодистрофія супоросних і підсисних свиноматок, зумовлена неповноцінною, однотипною годівлею. При сформованому типові годівлі розроблена і клінічно випробувана комплексна лікувально-профілактична добавка як один із засобів профілактичної терапії аліментарної остеодистрофії свиноматок.

2. У зимово-весняний період аліментарна остеодистрофія у супоросних і підсисних свиноматок у деяких господарствах Криму зустрічається у 80–100% випадків. Основними етіологічними факторами аліментарної остеодистрофії є незбалансованість раціонів: недостатня забезпеченість свиноматок кальцієм (12–41% від потреби), фосфором (31–62), вітамінами А і D (8–10%), міддю (20–53), цинком (20–50), марганцем (20–43), кобальтом (5–14), йодом (35–83) у поєднанні з нестачею обмінної енергії (30–50) і протеїну (32–54%).

3. Найбільш характерними клінічними симптомами аліментарної остеодистрофії свиноматок є слабкість опорно-рухового апарату, кульгавість, неохочий хворобливий скований рух, спотворення смаку.

4. Лабораторно у хворих на аліментарну остеодистрофію свиноматок діагностуються олігоцитемія, зниження вмісту загального (2,27±0,07 ммоль/л) та іонізованого (0,88±0,05) кальцію, магнію (0,83±0,3 ммоль/л), підвищення активності лужної фосфатази (3,83±0,14 мкмоль/сл). У деяких свиноматок аліментарна остеодистрофія розвивалася на фоні порушення альбуміносинтезувальної функції печінки і метаболічного ацидозу (77,8 і 44,4 % тварин відповідно).

5. У свиноматок контрольної групи вміст загального кальцію менший від норми у 100 % свиноматок, іонізованого 87,5 %, активність лужної фосфатази збільшена у 100 % тварин, що можна використовувати для діагностики остеодистрофії.

6. Застосування ферментного препарату Натуфос або мінеральної добавки МД, яка містить трикальційфосфат, солі міді, цинку, марганцю і кобальту, стабілізувало вміст неорганічного фосфору, сприяло збільшенню рівня іонізованого кальцію, проте не забезпечувало надійної профілактики остеодистрофії: вміст загального кальцію зменшувався, активність лужної фосфатази зростала.

7. Сумісне використання препарату Натуфос і мінеральних компонентів у складі ферментно-мінеральної добавки (ФМД) більш ефективне: стабільним і вірогідно більшим, ніж у контрольній групі, був уміст загального (р<0,001) та іонізованого (р<0,05) кальцію, неорганічного фосфору (р<0,05), магнію (р<0,001), проте активність лужної фосфатази зростала і була більшою максимальної межі норми.

8. Розроблена комплексна ферментно-мінерально-вітамінна добавка (ФМВД-С) дозволяє усунути дефіцит у раціонах кальцію та фосфору, окремих остеогенних мікроелементів, вітамінів А, D і Е, поліпшити засвоюваність поживних речовин кормів.

9. Використання ферментно-мінерально-вітамінної добавки ФМВД-С протягом 30 днів до і 30 – після опоросу спричиняє нормалізацію еритроцитопоезу, кальціє-фосфорного обміну, профілактує аліментарну остеодистрофію свиноматок, забезпечує народження повноцінного приплоду.

10. Застосування ферментно-мінерально-вітамінної добавки як засобу профілактичної терапії аліментарної остеодистрофії свиноматок економічно доцільне: ефективність на 1 грн затрат становить 90,9 грн, а на одну свиноматку – 15,15 грн.

Публікації автора:

Методичні рекомендації

1. Кондрахин И.П., Куевда Н.Н. Методические рекомендации по диагностике и профилактике алиментарной остеодистрофии свиноматок. – Симферополь, 2006. – 18 с.

Список статей, опублікованих за темою дисертації

1. Куевда Н.Н., Кондрахин И.П. Алиментарная остеодистрофия свиноматок в хозяйствах Автономной Республики Крым // Актуальні проблеми вет. медицини: Наук. праці Крим. держ. агротехнол. ун-ту. – Сімферополь, 2004. – Вип. 85. – С.99–105.

Дисертант провів клінічне і лабораторне дослідження крові свиноматок, підготував статтю до друку.

2. Лизогуб М.Л., Куевда Н.Н., Кондрахин И.П. Модификация определения общего кальция в сыворотке крови животных с комплексоном Арсеназо ІІІ // Актуальні проблеми вет. медицини: Наук. праці Крим. держ. агротехнол. ун-ту. – Сімферополь, 2004. – Вип. 85. – С.116–120.

Дисертант запропонував принцип модифікації і брав участь у порівнянні модифікованого і класичного методів.

3. Куевда Н.Н. Лечебно-профилактическое действие Натуфоса и добавки минеральных элементов при алиментарной остеодистрофии свиноматок // Зб. наук. праць Луган. націон. аграр. ун-ту: Серія „Ветеринарні науки”. – Луганськ, 2005. – № 50/73. – С. 109–112.

4. Куевда Н.Н., Кондрахин И.П. Эффективность применения комплексной лечебно-профилактической добавки при алиментарной остеодистрофии свиноматок // Наук. вісник Львів. націон. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжицького. – Львiв, 2005. – Т. 7 (№3). – Ч.1. – С. 87–92.

Дисертант організував і провів експерименти, виконав лабораторний аналіз крові, узагальнив результати.

5. Куєвда М.М. Профілактика аліментарної остеодистрофії свиноматок з використанням комплексної лікувально-профілактичної добавки // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2005. – Вип. 33. – С. 111–115.

6. Куевда Н.Н. Применение комплексной ферментно-минеральной добавки при алиментарной остеодистрофии свиноматок // Актуальні проблеми вет. медицини: Наук. праці Півден. філіалу „Кримський агротехнологічний університет” НАУ. – Сімферополь, 2005. – Вип. 92. – С.55–59.