Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика твердого тіла


77. Годлевська Оксана Олександрівна. Електронна структура та умови існування впорядкованих фаз сплавів перехідних металів: дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Годлевська О.О. Електронна структура та умови існування впорядкованих фаз сплавів перехідних металів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

Дисертаційна робота присвячена з’ясуванню ролі міжатомних кореляцій та впливу електрон-фононної взаємодії у структурно-фазових перетвореннях сплавів на основі перехідних металів з вузькими d-зонами. В роботі на основі методу кластерного розкладу для термодинамічного потенціалу системи електронів і фононів досліджено внесок електрон-фононної взаємодії в електронну структуру та параметри міжатомних кореляцій сплаву. На основі отриманого виразу для масового оператора електрон-фононної взаємодії запропоновано новий метод розрахунку температурної залежності електроопору сплаву. З урахуванням електрон-фононної взаємодії проаналізована електронна структура та умови стабільності інтерметалідних фаз FeTi, NiTi, CoTi стехіометричного складу. Досліджений вплив електрон-фононної взаємодії та міжатомних кореляцій у сплаві Fe50Cr50 та обґрунтована область існування впорядкованої фази зазначеного сплаву.