Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Радіофізика


25. Баранник Олександр Анатолійович. Електродинамічні властивості квазіоптичного резонатора Хакки-Колемана та його застосування для мікрохвильових досліджень надпровідників: дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Харківський національний ун-т радіоелектроніки. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Баранник О.А. Електродинамічні властивості квазіоптичного резонатора Хаккі-Колемана та його застосування для мікрохвильових досліджень надпровідників. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика. Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, 2004.

Роботу присвячено обгрунтуванню можливості дослідження поверхневого імпедансу ZS ВТНП на основі квазіоптичних резонаторів Хаккі-Колемана. С цією метою вивчені електродинамічні властивості зазначених резонаторів, досліджено вплив варіації основних параметрів резонатора на спектральні характеристики. При цьому показана можливість вимірювання комплексної проникності діелектриків, в тому числі рідин, за допомогою таких резонаторів. Розв’язано задачу вимірювання добротності резонаторів в умовах зняття виродження хвиль шепочучої галереї. Проведено вимірювання поверхневого опору RS високоякісних плівок ВТНП, результати яких добре узгоджуються з результатами інших дослідників. Визначено шляхи підвищення чутливості вимірювання RS плівок ВТНП при низьких температурах по крайній мірі на порядок величини. Показано можливість дослідження температурної залежності поверхневого реактансу XS на основі квазіоптичних резонаторів Хаккі-Колемана.

У даній дисертаційній роботі розв’язана актуальна задача застосування квазіоптичних резонаторів Хаккі-Колемана для дослідження мікрохвильових характеристик плівок ВТНП у міліметровому діапазоні довжин хвиль. У ході виконання роботи отримано такі основні результати:

 1. Дано обґрунтування щодо застосування квазіоптичних резонаторів Хаккі-Колемана для дослідження поверхневого імпедансу плівок ВТНП у міліметровому діапазоні довжин хвиль. Експериментально показана можливість неруйнуючого вимірювання поверхневого опору плівок ВТНП великої площини.

 2. Метод на основі квазіоптичних резонаторів Хаккі-Колемана дозволяє проводити вимірювання поверхневого опору плівок ВТНП без процедури калібрування. Значення RS, що отримані у восьмиміліметровому діапазоні довжин хвиль при Т=78К для високоякісних эпітаксійних плівок YBa2Cu3O7-, добре узгоджуються з результатами інших авторів.

 3. Аналіз найімовірнішої похибки вимірювань RS за допомогою дослідженого в роботі резонатора показав збільшення чутливості вимірювань принаймні на порядок величини при гелієвих температурах порівняно з чутливістю методу, основаного на використанні порожнистого циліндричного резонатора. Цей результат дозволяє ставити нові експерименти по з'ясуванню природи залишкового RS.

 4. Показана можливість застосування квазіоптичного резонатора Хаккі-Колемана для дослідження температурної залежності поверхневого реактансу XS плівок ВТНП. Порівняння експериментальних даних для високоякісних эпітаксійних плівок YBa2Cu3O7- і розрахованої температурної залежності XS, отриманої з використанням різних феноменологічних моделей, показало найкраще узгодження для 3D критичної моделі. На підставі даної моделі оцінено значення глибини проникнення електромагнітного поля в надпровідник при Т0, яке склало величину L(0)=180нм, що добре узгоджується із значеннями, отриманими в інших роботах.

 5. Запропонована і експериментально обгрунтована методика вимірювання добротності КДР в умовах розщеплення АЧХ, яке обумовлене зняттям виродження хвиль типу ШГ. Методику основано на уявленні резонатора у вигляді двох зв'язаних контурів, а також на використанні різниці частот зв'язку і параметричної залежності частоти зв'язку від відношення амплітуди сигналу на резонансній частоті до амплітуди на частоті зв'язку.

 6. На підставі експериментального дослідження спектральних характеристик квазіоптичного резонатора Хаккі-Колемана при зміні висоти діелектричного диска, діаметра ТПС і діаметра внутрішнього отвору діелектричного диска і порівняння експериментальних даних з розрахованими проведена ідентифікація типів хвиль ШГ в досліджуваних резонаторах. Показана найбільша ефективність збудження аксіально-однорідних НЕ-хвиль типу ШГ в резонаторах з прийнятними значеннями коефіцієнта вмикання ВТНП.

 7. На основі квазіоптичних резонаторів Хаккі-Колемана, включаючи радіально-двошарові резонатори, показана можливість вимірювання абсолютних значень комплексної проникності різних діелектриків, у тому числі рідин. Вперше збуджено хвилі ШГ безпосередньо в рідині.

Публікації автора:

 1. Mazierska J. and Wilker Ch. Accuracy Issues in Surface Resistance Measurements of High Temperature Superconductors using Dielectric Resonator (Corrected) // IEEE Trans. Appl. Superconduct. -2001. -Vol. 11, №4. -P. 4140-4147.

 2. Cherpak N.T. and Kirichenko A.Ya. Behavior of quasi-optical dielectric resonator with high-Tc superconductors in the temperature range 10-300K // Cryogenics. -1991.-Vol. 31, №5.-P. 384-387.

 3. Cherpak N.T., Velichko A.V., Izhyk E.V., Kirichenko A.Ya. and Chukanova I.N. High-frequency response to millimeter Wave irradiation of YBaCuO thin film and ceramic // Physica C.-1997.- Vol. 277.-P. 101-112.

 4. Гоноровский И.С. Основы радиотехники. – М.: Гос. Изд-во лит. по вопросам связи и радио, 1957.-727 с.

 5. Klein N. High-frequency applications of high-temperature superconductor thin films // Rep. Prog. Phys. -2002. Vol.65. –P. 1387-1425.

 6. Pan V., Kasatkin A., Komashko V, Tretiatchenko K., Kalenyuk O., Ivanyuta A. and Melkov G. Two-Peak Temperature Dependence of the Microwave Surface Impedance n Single-Crystalline YBCO Films // 8th symposium on High-Temperature Superconductors in High-Frequency Fields, Parador de Aiguablava (Spain).-2004.-P. 42-43.

 7. S.M.Anlage, J.Mao, J.C. Booth, Dong Ho Wu, and J.L. Peng, “Fluctuations in the microwave conductivity of YBa2Cu3O7-d single crystals in zero dc magnetic field, Physical Review B. -1996, Vol. 53, №5. -P. 2792-2796.

 1. Barannik A.A., Prokopenko Yu.V., Filipov Yu.F, Cherpak N.T. Application of Quasi-Optical Dielectric-Filled Resonators for Measuring Microwave Characteristics of Dielectric and Conducting Materials, // Telecommunications and Radioengineering-2001.-Vol. 55, №12, P. 81-90.

 2. Barannik A.A., Prokopenko Yu.V., Filipov Yu.F, Cherpak N.T., Smirnova T.A. Frequency Spectrum Evolution of Quasi-optical Dielectric Resonators with Conducting Endplates // Telecommunications and Radioengineering-2002.-Vol. 57, №12, P. 46-55.

 3. Баранник О.А., Прокопенко Ю.В., Філіпов Ю.Ф., Черпак М.Т. Електромагнітні мікрохвилі шепочучої галереї в рідинах // Доповіді Національної академії наук України. -2003.,-№3, -С. 77-79.

 4. Баранник А.А., Прокопенко Ю.В., Филиппов Ю.Ф., Черпак Н.Т., Короташ И.В. Добротность сапфирового дискового резонатора с проводящими торцевыми стенками в миллиметровом диапазоне длин волн // Журнал технической физики.-2003.-Т. 73, №5,-С. 99-103.

 5. Cherpak N.T., Barannik A.A., Prokopenko Yu.V., Filipov Yu.F, Vitusevich S. Accurate Microwave Technique of Surface Resistance Measurement of Large-area HTS Films using Sapphire Quasioptical Resonator // IEEE Trans. on Appl. Supercond. -2003. -Vol. 13, № 2, -P. 3570-3573.

 6. Баранник А.А., Буняев С.А., Черпак Н.Т. Точность и чувствительность измерений поверхностного сопротивления ВТСП пленок с использованием квазиоптических диэлектрических резонаторов // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2003. -Т. 8, №2,- С. 232-236.

 7. Деклараційний патент на винахід №59568 А, Україна, Квазіоптичний діелектрометр / Баранник О.А., Прокопенко Ю.В., Смирнова Т.О., Філіпов Ю.Ф., Черпак М.Т., Опубл. 15.09.2003, Бюл. №9. – 5с.

 8. Barannik A.A., Cherpak N.T., Filipov Yu.F., MM Wave Sapphire Quasi-Optical Resonator with Conducting and Superconducting Endplates // Proc. International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Millimeter and Sub-Millimeter waves (MSMW-2001). -Kharkov (Ukraine).-2001. -Vol. 1. -P. 360-362.

 9. Cherpak N.T., Barannik A.A., Prokopenko Yu.V., Filippov Yu.F., Vitusevich S. Accurate Microwave Technique of Surface Resistance Measurement of Large-Area HTS Films Using Sapphire Quasioptical Resonator // Applied Superconductivity Conference Abstracts. -Houston (USA). -2002. -P. 171.

 10. Cherpak N.T., Barannik A.A., Prokopenko Yu.V., Filippov Yu.F., Vitusevich S. Justification of the proposed Rs-measurement technique for large area high-temperature superconducting films in millimeter waverange // III Міжнародна науково-технічна конференція “Метрологія та вимірювальна техніка”. -Харків (Україна) –2002. -Т.1.-С. 50-52.

 11. Vitusevich S., Barannik A.A., Prokopenko Yu.V., Cherpak N.T. Microwave impedance characterization of large-area HTS films: novel approach // Proc. European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS 2003). Sorrento (Italy). -2003.