Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Екологічна безпека


Дригулич Петро Григорович. Еколого-геологічний моніторинг забруднення довкілля обєктами нафтогазового комплексу : Дис... канд. наук: 21.06.01 - 2008.Анотація до роботи:

Дригулич П.Г. Еколого-геологічний моніторинг забруднення довкілля об’єктами нафтогазового комплексу. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, 2008.

Дисертація присвячена еколого-геологічному моніторингу та розробленню технічних засобів і технологічних рішень, спрямованих на підвищення екологічної безпеки досліджуваних об’єктів НГК. Зокрема, виявлено джерела та агенти забруднення довкілля об’єктами НГК, проведено аналіз сучасного стану еколого-геофізичних досліджень на об’єктах НГК, установлено наявність локальних температурних аномалій у приповерхневих шарах у межах зон забруднення нафтою і нафтопродуктами. Теоретично обґрунтовано природу виявлених аномалій. Розроблено комплексну методику еколого-геологічного моніторингу під час проведення бурових робіт, розміщення відходів буріння та експлуатації ПСГ. Методику апробовано в межах Бориславського та Полтавського нафтогазопромислових районів. Запропоновано техніко-технологічні засоби та рішення, що дали змогу суттєво покращити екологічний стан досліджуваних територій під час проведення бурових робіт і захоронення відходів буріння.

У дисертації висвітлено актуальну наукову проблему в частині оптимізації комплексу еколого-геологічних моніторингових спостережень. Теоретичні та експериментальні дослідження, виконані автором із метою обґрунтування методу еколого-геологічного моніторингу забруднення довкілля об’єктами НГК, апробація та впровадження розробок у виробництво, а також запропоновані технологічні заходи та технічні рішення дають змогу зробити наступні висновки:

- основними джерелами забруднення довкілля є самі об’єкти НГК, а найбільш агресивні техногенні агенти забруднення – це нафта, газ і нафтопродукти, пластові води, відходи буріння та хімреагенти;

наведено класифікацію еколого-геофізичних методів визначення забруднення довкілля об’єктами НГК, узагальнено наявні підходи щодо комплексу екогеофізичних методів досліджень забруднення приповерхневих шарів нафтою і нафтопродуктами;

- теоретично обґрунтовано, що на ділянках, забруднених нафтою і нафтопродуктами, у результаті життєдіяльності мікроорганізмів фіксуються позитивні температурні аномалії. Для їх розрахунку необхідно мати інформацію про хімічний склад нафтопродуктів, співвідношення мас забруднюючих реагентів і ґрунту та обсяги забруднення;

- запропоновану методику розрахунку величин локальних температурних аномалій у приповерхневих шарах можна використовувати для оцінювання забруднення ґрунтів іншими системами (пестицидами, гудронами, побутовими та промисловими відходами тощо);

- розроблено й апробовано комплекс експресних еколого-геологічних досліджень, що рекомендується застосовувати як ефективний спосіб оцінювання забруднення довкілля та контролю за його екологічним станом на об’єктах НГК у моніторинговому режимі;

- доведено, що еколого-геологічний моніторинг необхідно використовувати не тільки на стадії проектних та пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ, але й у процесі розробки нафтогазових покладів, зберігання, транспортування нафти, газу і нафтопродуктів та їх переробляння;

- доведено, що запропонований комплекс методів дає змогу у стислі терміни визначити ділянки забруднення ґрунтів нафтою і нафтопродуктами та їх похідними й оцінити ступінь екологічного ризику у разі виникнення аварійних ситуацій (відкриті фонтани, пориви трубопроводів тощо);

- детальні геофізичні дослідження на ПСГ і нафтогазопроводах дають змогу визначити ділянки підвищеної загазованості та встановити герметичність свердловин і трубопроводів;

- апробація розробленого комплексу еколого-геологічних досліджень на Верхньомасловецькому нафтовому і Андріяшівському ГКР, Угерському ПСГ та шламонакопичувачі показала доцільність його використання на інших техногенно-небезпечних об’єктах НГК;

- залежність параметрів температур і забруднення ґрунтів нафтою і нафтопродуктами на Андріяшівському ГКР описується лінійними рівняннями при суттєвій кореляції, що вказує на виражений зв’язок між досліджуваними величинами;

- розроблено та ефективно впроваджено на практиці технічні засоби і технологічні рішення підвищення екологічної безпеки під час проведення бурових робіт, утилізації, розміщення та захоронення відходів буріння.

Публікації автора:

1. Грицик І.І., Дригулич П.Г., Куровець І.М., Осадчий В.Г., Приходько О.А. Герметичність підземних сховищ газу за даними приповерхневих геотермічних досліджень // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2002. – № 4. – С. 38–45 (Особистий внесок – участь у постановці задачі, обробленні й аналізі результатів досліджень, обговоренні та формулюванні висновків).

2. Дригулич П.Г. Методика визначення впливу техногенного забруднення довкілля в процесі буріння та випробовування свердловин // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2002. – № 4. – С. 95–105.

3. Куровець І.М., Приходько О.А., Грицик І.І., Дригулич П.Г., Кіндерись А.І. Геофізичний та геохімічний моніторинг об’єктів захоронення шкідливих відходів при пошуках та розвідці родовищ вуглеводнів // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2003. – № 2. – С. 133–139 (Особистий внесок – участь у постановці задачі, виконанні експериментальних досліджень, обробленні й аналізі результатів дослідження, обговоренні, підготовці та формулюванні висновків).

4. Осадчий В.Г., Куровець І.М., Приходько О.А., Грицик І.І, Дригулич П.Г. Геофізичні методи оцінки техногенного впливу на геологічне середовище об’єктів нафтогазового комплексу // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2004. – № 4. – С. 85–95 (Особистий внесок – аналіз публікацій, участь у постановці задачі, аналізі результатів досліджень, підготовці та формулюванні висновків).

5. Дригулич П.Г., Стефаник Ю.В., Осадчий В.Г., Грицик І.І. Локальні температурні аномалії у приповерхневих шарах, забруднених нафтопродуктами // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2005. – № 3–4. – С. 110–115 (Особистий внесок – ідея, інтерпретація отриманих результатів, участь у підготовці висновків).

6. Дригулич П.Г., Новоставський В.А. Еколого-геофізичний моніторинг об’єктів захоронення відходів буріння // Проблеми нафтогазової промисловості: Зб. наук. праць – К.: ДП “Науканафтогаз”, 2006. – Вип. 3. – С. 443–452 (Особистий внесок – ідея, постановка задачі, оброблення та інтерпретація експериментальних даних, участь в обговоренні результатів і підготовка висновків).

7. Осадчий В.Г., Грицик І.І., Приходько О.А., Дригулич П.Г. Комплексна методика моніторингу герметичності підземних сховищ газу Західного регіону України // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – № 1 (18). – С. 91–95 (Особистий внесок – участь у постановці задачі, збиранні фактичного матеріалу, обробленні та аналізі результатів дослідження, підготовці висновків).

8. Дригулич П.Г. Технологічні рішення і технічні засоби підвищення екологічної безпеки проведення бурових робіт // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – № 3 (20). – С. 117– 121.

9. Дригулич П.Г. Технологічні рішення підвищення екологічної безпеки об’єктів розміщення відходів буріння // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2006. – № 2. – С. 149–154.

10. Дригулич П.Г., Калінкін О.Г. Методи контролю за станом навколишнього середовища в місцях розміщення відходів буріння (на прикладі Андріяшівського родовища) // Нафтова і газова промисловість. – 2007. – № 4. – С. 51–54 (Особистий внесок – ідея, постановка задачі, оброблення та інтерпретація експериментальних даних, участь в обговоренні результатів і підготовці висновків).

11. Патент 68523 А Україна, 7 Е21F17/16. Спосіб визначення зон забруднення приповерхневих шарів нафтопродуктами: Пат. 68523 А Україна, 7 Е21F17/16; Павлюк М.І., Стефаник Ю.В., Дригулич П.Г., Гвоздевич О.В.; Заявлено 24.06.03; Опубл. 16.08.04, Бюл. № 8. – 6 с. (Особистий внесок – ідея, проведення експериментальних досліджень, інтерпретація отриманих результатів, участь у підготовці висновків).

12. Осадчий В.Г., Колодій В.В., Приходько О.А., Грицик І.І., Пуцило В.І.,
Дригулич П.Г. Нафтогазовий комплекс та техногенно-екологічна безпека Західних областей України // Проблеми економії енергії. – Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 1999. – С. 326–327 (Особистий внесок – участь у постановці задачі, збиранні фактичного матеріалу, аналізі впливу НГК на довкілля, підготовці висновків).

13. Колодій В.В., Приходько О.А., Дригулич П.Г. Техногенно-екологічна безпека експлуатації нафтогазових родовищ // Проблеми економії енергії. – Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 1999. – С. 328–330 (Особистий внесок – участь у постановці задачі, збиранні фактичного матеріалу, аналізі впливу розробки родовищ на довкілля, підготовці висновків).

14. Дригулич П.Г. Сучасний стан техногенно-екологічної безпеки при бурінні нафтогазових свердловин // Проблеми економії енергії. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2001.– С. 232–233.

15. Венглінський Г.І., Дригулич П.Г., Іванишин В.С., Швай Л.П., Карабин В.В. Проблеми якості підземних і поверхневих вод у зонах забруднення нафтопродуктами // Экологические аспекты загрязнения окружающей среды: Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Т-во “Знання”, 1996. – С. 128–129 (Особистий внесок – участь у збиранні фактичного матеріалу, систематизації оптимальних показників, що характеризують якість поверхневих і підземних вод).

16. Дригулич П.Г. Раціональний комплекс екобезпеки під час проведення бурових робіт на нафту і газ (на прикладі Андріяшівського газоконденсатного родовища в Дніпровсько-Донецькій западині) // Применение математических методов и компьютерных технологий при решении задач геохимии и охраны окружающей среды: Четвертый международный симпозиум. – К., 1998. – С. 15–16.

17. Осадчий В.Г., Васерман В.О., Дригулич П.Г. Природа локальних геотермічних аномалій в приповерхневих шарах // Геологія горючих копалин України”: Міжнар. наук. конф.. – 2001. – С. 190–191 (Особистий внесок – ідея, участь у постановці задачі, встановлення наявності локальних геотермічних аномалій над зонами забруднення приповерхневих шарів нафтопродуктами).

18. Дригулич П.Г., Грицик І.І., Дудок І.В., Куровець І.М., Осадчий В.Г., Приходько О.А. Геофізико-геохімічний моніторинг об’єктів нафтогазового комплексу // Екологічні проблеми нафтогазового комплексу: Наук.-практ. конф. м. Яремче. – К.: Т-во “Знання”, 2003. – С. 103 (Особистий внесок – оцінювання геофізичної та геохімічної складової в комплексі використаних методів досліджень).

19. Грицик І.І, Дригулич П.Г., Куровець І.М., Мельничук С.П., Осадчий В.Г. Сучасний стан геолого-геофізичних досліджень на об’єктах нафтогазового комплексу // Нафта і газ України – 2004: VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Судак. – К.: УНГА, 2004. – С. 86 (Особистий внесок – ідея, участь у постановці задачі, аналіз екогеофізичних методів в НГК).

20. Грицик І.І, Дригулич П.Г., Осадчий В.Г., Петелько Л.П., Приходько О.А. Геотермохімічний метод оцінки забруднення довкілля нафтопродуктами на прикладі Андріяшівського газоконденсатного родовища // Нафта і газ України – 2004: VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Судак. – К.: УНГА, 2004. – С. 87–88 (Особистий внесок – постановка задачі, участь в експериментальних дослідженнях, аналіз впливу нагнітальної свердловини на довкілля, підготовка висновків).

21. Дригулич П.Г., Кіндерись А.І. Еколого-геофізичні методи контролю за станом довкілля на об’єктах нафтогазового комплексу // Екологічні проблеми нафтогазового комплексу: ІІІ Міжнар. конф., с. Синяк, Закарпатська обл. – К.: НПЦ “Екологія Наука Техніка”, 2007. – С 87–88 (Особистий внесок – ідея, постановка задачі, аналіз, підготовка рекомендацій та висновків).