Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів


Сивак Оксана Олегівна. Еколого-географічний аналіз в Схемах планування території (на прикладі Волинської області). : Дис... канд. наук: 11.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Сивак О.О. Еколого-географічний аналіз в Схемах планування території (на прикладі Волинської області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11. – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Розглянуто створення Схем територіального планування, визначено мету і значення цього виду робіт в сучасних умовах, обґрунтовано нові підходи до створення схем планування територій із наданням переваги екологічній складові. Проведено еколого-географічний аналіз в схемі територіального планування, досліджено його роль і значення. Досліджено Волинську область як об’єкт еколого-географічного аналізу для цілей територіального планування. Виконано еколого-географічний аналіз території Волинської області у напрямках – визначення репродуктивної спроможності території по основних компонентах природного середовища та демографічну ємність території за територіальним ресурсом. Розроблена схематична модель екологічного каркасу області, та обґрунтовані на її основі режими використання території. Сформульовано концептуальні пропозиції по створенню моделі еколого-орієнтованого розвитку з урахуванням відповідних змін в структурі господарського комплексу на основі екологічного каркасу. Обґрунтовано ефективність реалізації схем планування території в сучасних умовах.

1. В сучасних умовах України актуальність та значення планувальної документації значно зросла, особливо в зв’язку з новим концептуальним підходом до розроблення таких проектів, із наданням пріоритетного значення екологічній складовій. Для підтримання життєзабезпечуючих функцій навколишнього середовища у процесі розвитку суспільства, створення необхідних умов для реструктуризації і зниження антропогенного впливу на довкілля до екологічно допустимого рівня, у розвиток положень Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України як складової Всеєвропейської екологічної мережі, основним планувальним документом виступає Генеральна схема планування території України. На основі Генеральної схеми створюються схеми планування територій, в тому числі і схема планування території Волинської області.

2. Визначення сприятливих умов для розвитку територій та умов, які можуть обмежувати або навіть загрожувати життєдіяльності на тих чи інших територіях, обґрунтовується в процесі еколого-географічного аналізу території. Еколого-географічний аналіз направлений на комплексне міждисциплінарне дослідження сучасного стану геокомплексів Волинської області, тенденцій їх розвитку і обґрунтування на цій основі шляхів їх оптимізації. Дослідження проводилися на основі комплексного підходу до території, що розглядається. На основі проведеного аналізу пізнається екологічно обумовлена природна організація території, визначаються антропогенні навантаження, дається оцінка екологічних умов і екологічного стану та розробляються заходи по оптимізації природного середовища, що виступає планувальною основою для створення схем планування територій.

3. Надання переваги екологічній складові в схемах і проектах планування території висунуло нові вимоги і до методики обґрунтування цих проектів. В даному дослідженні еколого-географічний аналіз території проводився за двома напрямками: визначення репродуктивної спроможності території по основних компонентах природного середовища та визначення демографічної ємності території. При обрахунках було встановлено, що головна умова екологічної рівноваги по Волинській області ще не досягнута: виявлено запас демографічної ємності у 39 %, що зумовлює високий екологічний потенціал розвитку території.

4. В процесі дослідження визначено, що для території Волинської області, відповідної до її географічного положення повна екологічна рівновага може бути забезпечена при щільності 50-60 осіб/км2 і залісненню 20-30%. Були розглянуті можливості розвитку Волинської області у системі її районів, для яких визначено основні параметри сталості розвитку та проведено аналіз просторових параметрів розораності земель по районах області.

5. Розглянуто умови формування екологічного каркасу області. Екологічному каркасу, як в Генеральній схемі планування території України так і в Схемі планування території Волинської області надається ініціююча роль. Еколого-планувальний каркас виступає в якості основи для розробки вимог по раціональному розвитку виробничих потужностей та обумовлених ними систем розселення, а також функціонального зонування території. При конструюванні екологічного каркасу на території області виділені два типи біосфероформуючих вузлів (екоформуючих зон), а саме – 2 регіональних і 6 місцевих, а також два види екологічних коридорів - регіональних і місцевих. Характер функціонування екосистеми Волинської області задається двома регіональними біосфероформуючими вузлами-БВр1, який тяжіє до українсько-білоруського Любешівського регіонального парку та БВр2, який зв’язаний з українсько-білоруським регіональним парком „Кортеліси”. Екологічні зв’язки сформували в екологічному просторі області вісім основних модулів.

6. Просторове закріплення на території області екологічного каркасу дозволяє виділити типи конфліктних ситуацій, що склалися. Аналіз типів конфліктів дозволяє виділити три групи пріоритетних проблем в еколого-орієнтовній діяльності. А саме: вирішення питань забезпечення просторової реалізації ідеї екологічної рівноваги на території області; екологізація сільськогосподарського виробництва, включаючи питання агротехніки і форм організації виробничого процесу; вирішення питань техніко-технологічних, санітарно-гігієнічних та інженерних заходів зниження загального техногенного пресу на оточуюче середовище.

7. Не зважаючи на те, що екологічний потенціал області дозволяє збільшити її населення майже на 300 тис. осіб, пропонується стабілізація постійного населення на перспективу майже на сьогоднішньому рівні, а демографічний запас використати для збільшення тимчасового населення – туристів і рекреантів, виходячи з доцільності розвитку цієї галузі на території регіону.

8. При ефективній реалізації схеми планування території, соціально-економічні та екологічні результати впровадження цієї документації на рівні області мають стати складовою частиною діяльності, що забезпечує екологічну рівновагу, соціальну стабільність та сталий розвиток території. Реалізація схеми планування території області можлива на досить віддалену перспективу, але власне схема є тим документом, в якому за допомогою комплексного підходу розробляються стратегічні напрямки розвитку території.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

  1. Сивак О.О. Схеми районного планування як складова прийняття рішень в управління розвитком територій // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, 2006. – Вип. 50. с. 59-63.

  2. Сивак О.О. Регіональна екологічна мережа як чинник оптимізації природного середовища Волинської області / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2006. – Вип. 12. с. 100-108.

  3. Сивак О.О. Застосування ГІС у регіональному проектуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2007. – Вип. 54/2007. – с.54-55.

Статті в інших виданнях

  1. Сивак О.О. Еколого-ресурсний підхід в схемах районного планування на прикладі Волинської області // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник /– К., КНУБА, 2005. – Вип. 20. – с.305-309.

  2. Сивак О.О Геоекологічні основи проектування // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник /– К., КНУБА, 2005. – Вип. 22. – с. 320-324.

Тези доповідей

  1. Сивак О.О. Схеми районного планування як один із напрямків реалізації стратегії сталого розвитку регіонів // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць в 4-х т. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т.2. – с. 211-213.

  2. Сивак О.О. Еколого-економіко-географічне обґрунтування раціонального природокористування як основа сталого розвитку регіону (на прикладі Волинської області)// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Зб. наук. праць. Вип. 2 (XLVI)/НАН України. Інститут регіональних досліджень. - Л., 2004 р.c. 130-134.

  3. Сивак О.О. Еколого-ресурсний підхід в Схемах районного планування//„Науковий потенціал України. Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції” Київ: ТОВ „ТК”Меганом”2005 р. с. 13.

  4. Сивак О.О. Эколого-географические исследования в Схемах территориального планирования, создание территориальных моделей эколого-ориентированного развития//XVI конференції молодих географів Сибіру та Далекого Сходу на тему: Географічні дослідження на початку ХХІ століття (Іркутськ, 2007), с. 51-52.