Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів


Коротун Сергій Ігорович. Еколого-географічна оцінка стану меліорованих земель регіону (на прикладі Рівненської області) : дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Національний ун-т водного господарства та природокористування. — Рівне, 2007. — 200арк. : табл., рис. — Бібліогр.: арк. 178-200.Анотація до роботи:

Коротун С.І. Еколого-географічна оцінка стану меліорованих земель регіону (на прикладі Рівненської області). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. - Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2007.

Дисертація присвячена еколого-географічній оцінці стану меліорованих земель регіону. В роботі розглянуто питання теоретико-методологічних основ еколого-географічного аналізу території. Вперше для умов Західного Полісся (на прикладі Рівненської області) проведено комплексний аналіз меліорованих земель та оцінку ефективності осушувальних гідромеліорацій, здійснено аналіз історичного зрізу розвитку гідромеліорацій регіону; виявлено тенденції розвитку процесів деградації ґрунтів і змін природного режиму ґрунтових та поверхневих вод; обґрунтовано систему показників та здійснено оцінку ефективності гідромеліоративних робіт та ступеня їх впливу на водні ресурси; виявлено залежність між станом та інтенсивністю використання меліорованих земель й урожайністю основних сільськогосподарських культур. Обґрунтовано пропозиції з оптимізації стану меліорованих земель і підвищення ефективності їх використання. Запропоновано схему комплексної оцінки еколого-географічного стану меліорованих земель регіону.

Вивчення регіональних еколого-географічних проблем меліорованих земель Західного Полісся (на прикладі Рівненської області) дозволяє зробити наступні висновки:

1. Значення меліорацій в системі раціонального природокористування слід розуміти як цілоспярмований перетворюючий вплив на ПТК (через окремі компоненти) для більш повного задовольнення соціального-економічних і екологічних потреб людини. Еколого-економічна ефективність меліоративних робіт залежить від територіальної диференціації агроландшафтів та їх взаємодії з оточуючими природними ландшафтами.

Науково-обґрунтований розвиток меліорацій забезпечить цілеспрямовану зміну якісного стану природних комплексів, що відповідають соціально-економічним потребам суспільства, і повинен бути обов’язково направлений на збереження відновлювальних функцій природних систем.

2. У вивченні просторової структури меліорацій провідна роль має належати картографо-статистичному методу аналізу території як об’єкту меліорації. Картографування системи статистичних показників, що характеризують територію, дають можливість визначити просторові кореляції між структурою меліорованих земель районів і середньообласними пропорціями, а також регіональні різниці агроекотехнічних систем.

Розроблена система картографічного забезпечення дозволяє проаналізувати структурні динамічні зміни окремих показників еколого-економічної ефективності гідромеліорацій; визначити направлення розвитку і можливий стан природокористування в процесі функціонування агроекотехнічних систем.

3. Тенденція охоплення гідромеліораціями території області, різноманітна в природничо-господарському відношенні. За нашою оцінкою, при "задовільному" технічному стані осушених земель на території Рівненської області (10-25% осушених земель потребують покращення технічного рівня та реконструкції) особливої уваги потребують меліоративні системи Млинівського, Здолбунівського, Костопільського, Березнівського та Зарічнянського районів. Середньообласна урожайність основних сільськогосподарських культур на меліорованих землях за період 1966-2006 рр. не досягла проектного рівня.

4. Дослідження динаміки економічних показників сільськогосподарського використання меліорованих земель свідчить про нестабільність економічної ефективності як у часі, так і в просторі. В області є приклади високоефективного сільськогосподарського використання земель, але більшу частину валового збору важливих сільськогосподарських культур отримують при низький урожайності.

5. В умовах гідромеліорацій біологічна продуктивність угідь нестабільна. Екологічні наслідки гідромеліорацій залежать від ступеню урахування особливостей ПТК при виконанні комплексу організаційно-господарських заходів, які найбільш яскравий прояв мають в екстремальні роки.

Здійснення комплексних меліорацій і дотримання технологічної дисципліни при проведенні будівельних і експлуатаційних робіт сприяє підвищенню якості земель, покращенню медико-гігієнічної характеристики території, забезпечує динамічну рівновагу в агроекотехнічних системах. В області є приклади пересушення пойм річок і активізація ерозійних процесів, повторного заболочування, деградація біоценозів, штучного створення осередків інфекційних захворювань. В цілому по області структура сільськогосподарських угідь на меліорованих землях не відповідає раціональним пропорціям, при яких зберігаються відновлювальні функції природних систем.

Аналіз територіальної особливості структури сільськогосподарських угідь на осушених землях показує, що зі збільшенням частки ріллі зменшуються відновлювальні функції агроландшафту. Зростання продуктивності осушених угідь відбувається за умови, коли частка ріллі не перевищує 15%, а сіножаті складають більше як 60%.

6. Данні статистичного аналізу показують, що при існуючий екологічній ситуації і збереженні сучасних економічних відносин в аграрному секторі проектна урожайність сільськогосподарських культур на меліорованих землях не буде досягнута в найближчі 5-7 років. Найбільш висока еколого-економічна ефективність меліорованих земель, як правило, буде відбуватися на 3-5 рік їх сільськогосподарського використання, після приведення гідромеліоративних систем в належний стан. Особливістю меліорованих земель є їх швидке "старіння".

На основі проведених теоретичних досліджень та практичних розрахунків можна внести наступні пропозиції:

1. При проведенні осушувальних меліорацій втрату цінності природно-ресурсного потенціалу доцільно визначати через зміну грошової оцінки землі - основного засобу виробництва у сільському господарстві.

2. Подальший розвиток осушення має здійснюватись у напрямку вдосконалення технічного рівня гідромеліоративних систем та експлуатаційних заходів на них, при цьому мають діяти жорсткі економічні санкції за негативний вплив на навколишнє середовище та недотримання природоохоронних вимог.

3. Одним з необхідних напрямків раціонального використання земельного фонду Полісся і природокористування в цілому є ренатуралізація меліорованих земель з метою відновлення і збагачення природних ресурсів, забезпечення і підтримання екологічної стійкості природних систем на різних ієрархічних рівнях, поповнення резервного фонду земель і територій, що охороняються (заповідників, заказників, пам’яток природи тощо).

Враховуючи критичний стан довкілля, необхідно передбачити комплекс організаційно-господарських, технологічних і агротехнічних заходів, визначити терміни та черговість їх реалізації. Обсяги робіт, їх види та послідовність мають визначатись, виходячи з об’єктивного стану земель, продуктивності землеробства, соціального значення земельних ресурсів в економічному розвитку області, а також із врахуванням матеріально-технічних і фінансових можливостей області та держави.

Публікації автора:

 1. Коротун И.Н., Коротун С.И. Исследование низших рангов агроландшафтных систем в западном Полесье Украины // Агроландшафтные системы и их мониторинг: Матер. межд. конф. – К.: Наукова думка, 1993. – С.24-27.

 2. Коротун І.М., Коротун С.І. До проблеми створення геоінформаційної системи області // Проблеми географії України: Матер. наук. конф. – Львів, 1994. - С.63-65.

 3. Коротун С.І. До проблеми басейнового підходу при формуванні геоінформаційної системи області // Тези доповідей VII з’їзду УГТ. - К., 1995. - С.375-376.

 4. Коротун С.І. До питання про еколого-економічний аналіз території // Матер. наук. конф. УІІВГ 1995 року. - Рівне: УІІВГ, 1995. - С.138-140.

 5. Коротун С.І. Використання картографічних матеріалів при еколого-економічній оцінці басейнів річок в Західному Поліссі України // Матер. наук. конф. УІІВГ 1996 року, - Рівне: УІІВГ. 1996. – С.152-155.

 6. Гончаров С.М., Коротун С.І. До питання обґрунтування необхідності реконструкції меліоративних систем // Дидактичне і комп’ютерне забезпечення екологічної освіти: Зб. тез допов. – Рівне, 1996. – С.42-43.

 7. Коротун С.І. Статистичний аналіз ефективності меліорованих земель // Проблеми ринкової економіки України: Матеріали науково-практичної конференції. – Рівне: Вид-во УДАВГ, 1997. - С.15-18.

 8. Гончаров С.М., Коротун С.І. До питання про використання геоморфологічних показників для оцінки стану гідромеліоративних систем // Проблеми ринкової економіки України: Матер. наук.-практ. конф. – Рівне: Вид-во УДАВГ, 1997. - С.45-47.

 9. Коротун І.М., Коротун С.І., Година С.В. До проблеми геоморфологічного обґрунтування реконструкції осушувальних систем у Західному Поліссі України // Українська геоморфологія: стан і перспективи: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: Меркатор, 1997. – С.125-128.

 10. Коротун С.І. Використання геоморфологічних показників при оцінці стану і роботи ГМС // Українська геоморфологія: стан і перспективи: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: Меркатор, 1997. – С.208-211.

 11. Гончаров С.М., Коротун С.І. Гідромеліоративні системи: геоморфологічні показники // Водне господарство України. – К., 1997. – Спецвипуск. – С.29-33.

 12. Коротун С.І. Зміна ґрунтового покриву під впливом гідротехнічних меліорацій на території Рівненської області // Конфер. меліорат. ґрунтознавства. – Рівне: РДТУ, 1998. – С.162-165.

 13. Коротун С.І. До питання просторового еколого-економічного аналізу території Західного Полісся на прикладі Рівненської області // Экономика, общество, рынок: Научн. зап. Харьков. ХИУ, 1998. – Вып.3. – С.181-186.

 14. Коротун С.І. Оцінка ефективності використання осушених земель у Західному Поліссі України з урахуванням природних умов // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: Зб. наук. праць. за матер. допов. міжнар. наук.-практ. конфер. – м.Львів, 21-23 травня 1998 р. – Львів, НАН України Ін-т регіональних досліджень, 1998. – Ч.ІІІ. – С.28-32.

 15. Коротун С.І. Динаміка урожайності головних сільськогосподарських культур на меліорованих землях // Українське Полісся (вчора, сьогодні, завтра): Зб. наук. праць. – Луцьк: Світанок, 1998. – С.149-151.

 16. Коротун С.І., Карпович Н.І. Комплексна оцінка економічного стану регіонів на основі багатовимірного статистичного аналізу. - Рівне: РДТУ, 2001. – С.89-92.

 17. Коротун С.І. Теоретичні аспекти оптимізації водорегулювання осушувальних земель // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. праць. – Київ-Луцьк: Ред-вид. відд. „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – Т.3. – С.36-38.

 18. Коротун С.І. Економічна ефективність гідротехнічних меліорацій // Історія української географії: Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – Вип.1(7). – С.58-59.

 19. Коротун С.І. Екологічна регламентація використання земельних та водних ресурсів у сільськогосподарському виробництві Рівненської області // Історія української географії: Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – Вип.8 (2). – С.90-97.

 20. Коротун С.І. Історія розвитку меліорацій на території Західного Полісся (на прикладі Рівненської області) // Історія української географії: Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – Вип.1 (9). – С.45-51.