Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Екологічна безпека


Авраменко Наталія Леонідівна. Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ) : Дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2005. — 187арк. — Бібліогр.: арк. 128-149.Анотація до роботи:

Авраменко Н.Л. Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, 2005.

Зроблено аналіз сучасного стану способів оцінки ефективності технології промислового водоочищення. Встановлено основні недоліки сучасної системи екологічного нормування впливу господарської діяльності на стан водних екосистем. Розроблена методологія еколого-економічної оцінки ефективності технології промислового водоочищення, яка може застосовуватись як для аналізу впровадженої технології очищення стічних вод, так і для визначення оптимальної технології водоочищення в період реконструкції чи становлення виробництва. Вперше запропоновано визначення екологічної ефективності технології промислового водоочищення шляхом встановлення асимілюючої здатності водних об’єктів по полютантам фізико-хімічного складу стоків підприємств, які скидають їх у природні водні об’єкти. Розроблена методика еколого-економічної оцінки ефективності технології промислового водоочищення для підприємств ЦПП; визначено екологічну та економічну ефективність технології промислового водоочищення Київського картонно-паперового комбінату (ККПК). Показано низьку ефективність встановлення норм ГДС згідно чинного законодавства.

Розроблені пропозиції по підвищенню ефективності водоочисних заходів, які включають технічні міроприємства (удосконалення технології очищення) та економічні методи (систему екологічного оподаткування). В результаті проведених досліджень показано, що застосування радіальних відстійників на локальних очисних спорудах не забезпечує ефективного освітлення стоків ЦПВ. Доведено, що застосування флотації та фільтрування для доочищення стоків ЦПВ забезпечує повторне використання води, зниження втрати волокнистої сировини, призводячи тим самим до зниження водоємності виробництв, об’єму стоків і зменшення навантаження на загальнозаводські очисні споруди. Дослідження фракційного складу скопу доводить, що здебільшого він представлений середньоволокнистою фракцією, яку можна повертати у виробництво, не погіршуючи папероутворюючі властивості макулатури. На основі даних моделювання екологічного стану р. Дніпро внаслідок скиду ПСВ, результатів досліджень процесів флотації, фільтрування та зневоднення осадів вдалося розробити принципову технологічну схему ресурсозберігаючої технології очищення зворотних вод ЦПВ на локальних очисних спорудах ККПК, що дозволяє підвищити її екологічну ефективність і є найбільш оптимальною для модернізації типових локальних очисних споруд ЦПВ.

Розглянуто основні шляхи удосконалення екологічного оподаткування за скиди у водні об’єкти як чинника стимулювання до охорони і раціонального використання водних ресурсів.

Найбільш важливі наукові результати дисертаційного дослідження:

1. На основі аналізу літератури встановлено, що відсутність єдиного підходу до тлумачення поняття “екологічна ефективність технології промислового водоочищення”, зумовлює розвиток наукової синонімії і не дозволяє оцінити належним чином ефективність очищення промстоків з екологічної точки зору.

2. Показано, що сучасна система екологічного нормування базується на санітарно-гігієнічних позиціях, не враховуючи можливого біотичного регулювання природних екосистем.

3. Розроблено методологію еколого-економічної оцінки ефективності ТПВ, яка дозволяє обрати оптимальну ТПВ з екологічних та економічних позицій в період реконструкції чи становлення підприємства будь-якої галузі промисловості.

4. Вперше запропоновано оцінювати екологічну ефективність ТПВ за показником асимілюючої здатності водних екосистем по певних полютантах, що містять ПСВ. Рекомендовано на сучасному етапі господарської діяльності застосовувати такі технології очищення стоків, які забезпечують високий рівень екологічної ємності водного об’єкту та його здатність до самовідновлення.

5. Розроблено і апробовано методику еколого-економічної оцінки ефективності ТПВ ЦПВ. Визначено екологічну та економічну ефективність очищення ПСВ ККПК. Встановлено, що застосування макулатури в якості сировини призводить до збільшення концентрації завислих речовин в ПСВ, яка подається на очистку. На основі розрахунку показано, що асимілююча здатність гідроекосистеми р. Дніпро, в яку скидаються промстоки ККПК, по завислим речовинам з року в рік падає. Методами моделювання було визначено, що кількість скидів завислих речовин навпаки буде зростати.

6. На основі проведених розрахунків виявлено, що установлені норми ГДС для ККПК не відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Запропоновано нові науково-обґрунтовані норми і з врахуванням сумарного впливу полютантів. Рекомендовано ККПК дотримуватись норм режиму очистки на стадії подання води на очищення, де є перевищення по завислим речовинам в 4-5 разів.

7. Встановлено, що для покращення екологічного стану гідроекосистеми р. Дніпро внаслідок скиду ПСВ найбільш ефективними засобами і заходами є технологічні і економічні. Проведено дослідження по оптимізації технології очищення стоків ККПК та визначено економічні методи стимулювання до охорони і раціонального використання водних ресурсів.

8. На основі експериментальних досліджень доведено, що застосування флотації та фільтрування для доочищення стоків ККПК забезпечує повторне використання води, зниження втрати волокнистої сировини, призводячи тим самим до зниження водоємності виробництв, об’єму стоків і зменшення навантаження на загальнозаводські очисні споруди.

9. Розроблено принципову технологічну схему ресурсозберігаючої технології очищення зворотних вод ЦПВ на локальних очисних спорудах ККПК, що дозволяє підвищити її екологічну ефективність і є найбільш оптимальною для модернізації типових локальних очисних споруд ЦПВ.

10. Показано, що найбільш ефективними заходами стимулювання до раціонального водокористування є не стільки нормативно-правові обмеження, скільки регулювання оподаткуванням, яке дозволяє не тільки заохочувати підприємства до водоохоронної діяльності, а й направляти зібрані кошти на удосконалення технології промислового водоочищення. Для цього запропоновано установити науково-обґрунтовані нормативи збору і застосовувати науково-обґрунтовану методику оцінки технології промислового водоочищення .

Публікації автора:

  1. Желібо Є.П., Авраменко Н.Л. Ефективність водоочищення щодо екологічності виробництва //Экотехнологии и ресурсозбережение. – 2003. – № 5. – С. 53-57.

Здобувачем зроблено критичний аналіз з проблеми визначення ефективності промислового водочоочищення на сучасному етапі господарської діяльності.

  1. Авраменко Н.Л. Визначення екологічної ефективності методів промислового водоочищення //Проблемы эксплуатации оборудования шахтных стационарных установок. Сборник научных трудов. Выпуск 97. Проблемы экологи и безопасности жизнедеятельности в условиях высокой техногенной нагрузки в Донбассе. – Донецк, НИИГМ им. М.М.Федорова, 2003. – С. 71-73.

  2. Желібо Є.П., Авраменко Н.Л. Методологія еколого-економічної оцінки ефективності методів промислового водоочищення //Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 2. – С. 26-31.

Здобувачем запропонована методологія еколого-економічної оцінки ефективності очищення промислових стічних вод з врахуванням екологічного стану водного об’єкту та економічних показників об’єктів господарської діяльності.

  1. Желібо Є.П., Авраменко Н.Л. Вплив стічних вод ЦПВ на екологічний стан водних об’єктів. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 3. – С.31-34.

Здобувачем розкрито вплив фізико-хімічного складу стічних вод ЦПВ на екологічний стан водних екосистем внаслідок використання в якості вторинної сировини макулатури.

  1. Желібо Є.П., Авраменко Н.Л., Овсянник А.В. Створення ресурсозберігаючої технології очищення зворотних вод ЦПВ на локальних очисних спорудах //Экотехнологии и ресурсозбережение. – 2005. – № 3. – С. 48-52.

На основі проведених досліджень здобувачем запропонована принципова технологічна схема ресурсозберігаючої технології очищення зворотних вод ЦПВ на локальних очисних спорудах ККПК, що дозволяє підвищити її екологічну ефективність і є найбільш оптимальною для модернізації типових локальних очисних споруд ЦПВ.

  1. Авраменко Н.Л. Еколого-економічна оцінка промислового водоочищення //Збірка тез доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство" (13-15 травня 2002р., м. Київ)/ Уклад. Д.Е.Бенатов. К.: ІВЦ "Видавництво “Політехніка", 2002. – С. 197-198.

  2. Авраменко Н.Л. Нормування впливу промислових стічних вод на стан водних об'єктів //Збірка тез доповідей учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія.Людина. Суспільство” (14-17 травня 2003р., м. Київ)/ Укладач Кухарів С.С. К.: ІВЦ "Видавництво “Політехніка”, 2003. – С. 219.

  3. Авраменко Н.Л. Рипньовська М.М. Шляхи удосконалення системи екологічного оподаткування України //Збірник наукових праць за матеріалами міжвузівської науково-практичної конференції “Реформування податкової системи України та її нормативно-правове забезпечення”. – Ірпінь: АДПСУ, 2003. – С.233-234.

Здобувачем зроблено критичний аналіз сучасної системи екологічного оподаткування в Україні, зазначено її основні недоліки та можливі шляхи удосконалення.

  1. Авраменко Н.Л. Рипньовська М.М. До питання удосконалення нормативів збору за скиди полютантів у водні об’єкти // Праці 4-ої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 3. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С.69-72.

Здобувачем запропоновано встановлювати значення нормативів збору за скиди полютантів у водні об’єкти на основі комплексного аналізу ступеня впливу 1 тонни полютантів на екологічний стан водойми та здоров’я населення.

  1. Авраменко Н.Л. Характеристика методів промислового водоочищення ЦПВ/ Збірка тез доповідей III Міжнародної наукової конференції молодих вчених „Охорона НПС та раціональне використання природних ресурсів”. – Донецьк. – 2004. – Том 1. – С.60-62.

  2. Авраменко Н.Л. Визначення збитків від скиду промстоків у водні об’єкти //Збірка тез доповідей учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство”/ Укладач Кухарів С.С. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2004. – С. 204.

  3. Авраменко Н.Л. Вплив промислових стічних вод на асимілюючу здатність водних об’єктів // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта ’ 2004”. – 2004. – С.31-32.