Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Хромушина Людмила Анатоліївна. Еколого-економічна безпека розвитку сільськогосподарських підприємств : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Хромушина Л.А. Еколого-економічна безпека розвитку сільськогосподарських підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Житомирський національний агроекологічний університет Міністерства аграрної політики України, м. Житомир, 2009.

Досліджено теоретико-методологічні, практичні питання становлення еколого-економічної безпеки розвитку сільськогосподарських підприємств. Визначено сутність та принципи еколого-економічної безпеки розвитку сільськогосподарських підприємств. Розглянуто еколого-економічні аспекти сучасного розвитку сільськогосподарських підприємств. Узагальнено зарубіжний досвід еколого-економічної безпеки.

Досліджено сучасний стан розвитку сільськогосподарських підприємств. Проведено аналіз дієвості чинних економічних інструментів еколого-економічної безпеки. Визначено елементи комплексу інформаційного забезпечення.

Запропоновано інтегрально-критеріальну оцінку рівня еколого-економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Запропоновано організаційно-економічний механізм досягнення еколого-економічної безпеки розвитку сільськогосподарських підприємств. Визначено стратегічні напрями розвитку сільськогосподарських підприємств.

У дисертаційній роботі викладено теоретичні положення та практичні пропозиції щодо становлення еколого-економічної безпеки розвитку сільськогосподарських підприємств, що дозволило сформулювати наступні висновки і пропозиції:

 1. Встановлено, що еколого-економічна безпека розвитку сільськогосподарських підприємств – це комплексне поняття, яке передбачає підтримку економічного розвитку сільськогосподарських підприємств з урахуванням вимог екологічної безпеки (екологічно чиста продукція, екологічно чисте виробництво, екологічно чисті агросистеми) з метою забезпечення населення якісним продовольством та покращення демографічної ситуації, є передумовою досягнення продовольчої безпеки.

 2. Розвитком сільськогосподарських підприємств є процес гарантованого забезпечення усіх членів суспільства високоякісними, екологічно чистими продуктами харчування для задоволення фізіологічних потреб людини, підтримки фізичного та психічного здоров’я нації на умовах екологічно зрівноваженого використання, збереження та відтворення природних ресурсів. Перехід до екологічного підприємництва для випуску екологічно чистої продукції є основним завдання екологізації, яка має супроводжуватися формуванням та розвитком екологічного ринку, в якому будуть функціонувати екострахування, екоаудит, екобанки, екоінвестування.

 3. Проблема досягнення екологобезпечного розвитку економіки актуальна для багатьох країн світу та має транснаціональний характер. У світі накопичився позитивний досвід дотримання екологічних вимог для забезпечення економічного розвитку. У розвинених країнах світу характер і масштаби політики збереження навколишнього середовища обумовлені межами зіставлення інтересів навколишнього середовища з матеріальними інтересами системи господарювання. Застосування з певною адаптацією набутого досвіду в Україні, його розширення сприятимуть досягненню збалансованих відносин між економічними потребами та довкіллям.

 4. Аналіз фактичного стану еколого-економічної безпеки розвитку сільськогосподарських підприємств Сумської області довів, що останніми роками відбулося погіршення як економічних показників сільськогосподарського виробництва, так і ускладнення екологічної ситуації, особливо у сфері збереження та відтворення ґрунтів, що відповідним чином вплинуло на демографічні показники. Агросистеми потерпають від техногенного навантаження промисловості, забруднення повітря від пересувних джерел, ігнорування екологічних вимог сільськогосподарськими виробниками. Це стало однією з причин значного скорочення виробництва сільськогосподарськими підприємствами, питома вага яких у загальному обсязі виробництва складає 36 % на відміну від 64 % продукції, що виробляється у особистих господарствах. Відбулося погіршення якості життя людей, а саме, рівень споживання основних продуктів харчування населенням області не відповідає науково обґрунтованим нормативам. У 1990–2007 рр. народжуваність скоротилася на 38,8 %, а тривалість життя у регіоні є меншою від показника розвинутих країн на 7–10 років.

 5. Доведено, що економічні інструменти еколого-економічної безпеки сільськогосподарського виробництва не забезпечують функції відтворення природних ресурсів. Частка екологічних платежів у вартості товарної продукції складає менше 1 %. Порядок сплати екологічних зборів та накладення компенсаційно-штрафних санкцій є недосконалим, не сприяє зацікавленості природокористувачів та природозабруднювачів до зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, не стимулює до впровадження екологобезпечних технологій та проведення природоохоронних робіт. Фінансування природоохоронних заходів є недостатнім через невпорядкованість розподілу відповідних коштів.

 6. Визначений комплекс інформаційного забезпечення оцінки еколого-економічної безпеки формується із зовнішніх та внутрішніх джерел інформації. Систематизація та уточнення неускладненої та доступної інформації сприятиме проведенню аналізу та об’єктивної оцінки рівня еколого-економічної безпеки як самими сільськогосподарськими підприємствами, так і усіма зацікавленими особами.

 7. Доведено, що існує нагальна потреба у проведенні оцінки рівня еколого-економічної безпеки розвитку сільськогосподарських підприємств. Для цього розроблено інтегрально-критеріальний показник, який передбачає економічні, екологічні та соціальні критерії оцінки. Запропонований показник дозволяє оцінити сільськогосподарське підприємство за рівнем безпеки (у балах) та встановити основні чинники, що зумовили результат, визначити потенційні можливості кожного підприємства у формуванні агроекологічного іміджу регіону. Запропонована оцінка може бути розділом екологічного паспорту, що надасть можливості розглянути у поєднанні економіко-еколого-соціальні чинники.

 8. Доведено, що для ефективного функціонування організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки існує потреба у формуванні забезпечувального відповідного механізму еколого-економічної безпеки розвитку сільськогосподарських підприємств. Формування такого механізму передбачає взаємодію інформаційного, нормативно-правового та методичного забезпечення, економічних методів та важелів. Його функціонування потребує внесення змін до чинного нормативно-правового регламенту економічної відповідальності за порушення природоохоронного законодавства та розширення існуючої законодавчої бази прийняттям Екологічного кодексу та закону «Про екологічне страхування». Впровадження запропонованого порядку накладання компенсаційно-штрафних санкцій за прогнозними розрахунками у 2008–2010 рр. дозволить збільшити розмір відповідальності на 8083,2 тис. грн. (75 %), що сприятиме зміцненню правової дисципліни у сфері охорони навколишнього природного середовища. Враховуючи недостатнє фінансування природоохоронних заходів, запропоновано формування та функціонування цільового регіонального екологічного фонду у складі бюджету Сумської області або альтернативного позабюджетного регіонального екологічного фонду. Це надасть можливості забезпечити узгодженість у напрямах видатків та цільове використання коштів природоохоронного призначення.

 9. Визначено, що для переходу до виробництва екологічно чистої продукції має бути задіяним економічний механізм стимулювання сільгоспвиробників, функціонування якого має забезпечити взаємодія економічних важелів та стимулів, економічних санкцій, організаційно-правове забезпечення. Такий механізм має забезпечувати пріоритетність інтересів споживачів над економічними інтересами виробників. Для ефективного використання ресурсного потенціалу на засадах екологізації, посилення конкурентноздатності на регіональному рівні, забезпечення єдності учасників у процесі виробництва, переробки та реалізації продукції запропоновано як форму співпраці різних форм власності, об’єднання підприємств у агропромислову фінансову групу.

Публікації автора:

У наукових фахових виданнях:

 1. Хромушина Л.А. Економічний механізм використання природних ресурсів: напрями розвитку / Л.А. Хромушина // Вісник СНАУ. Серія «Фінанси та кредит». – 2002. – № 2. – С. 247–251.

 2. Хромушина Л.А. Проблеми дієвості економічних інструментів природокористування / Л.А. Хромушина // Вісник СНАУ. Серія «Фінанси та кредит». – 2003. – № 1. – С. 323–326.

 3. Хромушина Л.А. Реформування земельних відносин в Україні / Л.А. Хромушина // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2006. – № 8. – С. 326–331.

 4. Хромушина Л.А. Шляхи удосконалення фінансово-економічного механізму природокористування / Л.А. Хромушина // Вісник СНАУ. Серія «Фінанси та кредит». – 2006. – № 1. – С. 373–378.

 5. Хромушина Л.А. Екологізація сільського господарства як основа еколого-економічної безпеки / Л.А. Хромушина // Вісник СНАУ. Серія «Фінанси та кредит». – 2008. – № 1. – С. 278–283.

В інших виданнях:

 1. Хромушина Л.А. Еколого-економічні аспекти використання земельних ресурсів в сільському господарстві / Л.А. Хромушина: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні проблеми економіки сільського господарства та АПК»], (Суми, 13–16 трав. 2003 р.) / М-во аграр. політики України, Сумський національний аграрний університет. – Суми: СНАУ, 2003. – Ч. 2. – С. 247–255.

 2. Хромушина Л.А. Економічні інструменти використання природних ресурсів / Л.А. Хромушина: матеріали наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів (Суми, 5–12 квітня 2005 р.) / М-во аграр. політики України, Сумський національний аграрний університет. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – С. 499.

 3. Хромушина Л.А. Екологічне страхування як необхідний інструмент екологічної політики / Л.А. Хромушина: матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених (Умань, березень 2006 р.) / М-во аграр. політики України, Уманський державний аграрний університет. – Відп. ред. П.Г. Копитко. – Умань: ВЦ УДАУ, 2006. – С. 151–153.

 4. Хромушина Л.А. Проблеми формування ринку землі в Україні / Л.А. Хромушина: матеріали наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів, (Суми, 14–16 квітня 2006 р.) / Сумський національний аграрний університет. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – Ч.2. – С. 428.

 5. Хромушина Л.А. Особливості економічного механізму природокористування в Україні / Л.А. Хромушина: матеріали десятої міжнар. наук.-практ. конф. [«Фінанси України»], (Дніпропетровськ, 12–13 травня 2006 р.) / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 125.

 6. Хромушина Л.А. Удосконалення економічного та фінансового механізмів раціонального природокористування в Україні / Л.А. Хромушина: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Аграрний форум 2006: «Актуальні питання економіки та менеджменту на сучасному етапі»], (Суми, 25–29 вересня 2006 р.) / М-во аграр. політики України, Сумський національний аграрний університет. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – С. 224.

 7. Хромушина Л.А. Форми податкових екологічних інструментів / Л.А. Хромушина: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Аграрний форум – 2007»], (Суми, 4–6 квітня 2007) / М-во аграр. політики України, Сумський національний аграрний університет. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – Ч. 2. – С. 208.

 8. Хромушина Л.А. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємницьких структур / Л. А. Хромушина: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. [«Фінансові механізми сталого економічного розвитку»], (Харків, 18 трав. 2007 р.) / Харківський інститут бізнесу та менеджменту. – Відп. за вип. І.О. Пєнська. – Харків: РВВ ХІБМ, 2007. – С. 301–308.

 9. Хромушина Л.А. Екологізація сільськогосподарського виробництва як умова досягнення продовольчої безпеки / Л.А. Хромушина: матеріали наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів, (Суми, 8–15 квітня 2008 р.) / Сумський національний аграрний університет. – Суми: Вид. «Довкілля», 2008. – В 3 т., т.1. – С. 131–132.