Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Гідрологія суши, водні ресурси, гідрохімія


Гопчак Ігор Васильович. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості : дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / Національний ун-т водного господарства та природокористування. — Рівне, 2007. — 378арк. — Бібліогр.: арк. 205-221.Анотація до роботи:

Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. – Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Роботу присвячено екологічній оцінці та екологічному нормуванню якості вод річок Волинської області. Проаналізовано існуючі підходи до оцінки стану поверхневих вод. Згідно методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями проведено екологічну оцінку якості вод річок басейнів Західного Бугу та Прип’яті на території Волинської області в сучасний та ретроспективний періоди за трьома блоками екологічних показників: сольовому складу води; трофо-сапробіологічним показникам, а також специфічним речовинам токсичної дії. На їх основі встановлені оптимальні та допустимі екологічні нормативи якості води річок області. Запропоновано компенсаційні заходи по досягненню встановлених оптимальних екологічних нормативів.

1. Апробація ефективності та несуперечливості застосування існуючої в Україні системи класифікацій і нормативів для оцінки якості поверхневих вод показала, що для виконання екологічної оцінки і встановлення екологічних нормативів якості поверхневих вод Волинської області, враховуючи всю наявну вихідну інформацію, найбільш повною і достовірною є „Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями”, яка включає три блоки показників: блок показників сольового складу води, блок еколого-санітарних показників води, блок специфічних речовин води токсичної дії.

2. Для оцінки якості води річок Волинської області використано дані гідроекологічних і санітарно-гігієнічних спостережень за 2001 та 2004 роки, які одержані лабораторіями аналітичного контролю Мінекоресурсів, Держкомгідромету, Держводгоспу України. В результаті була одержана інформація з 76 пунктів гідроекологічних і санітарно-гігієнічних спостережень, яка дозволила виконати екологічну оцінку якості води річки Західний Буг з притоками (Луга, Студянка, Гапа, Ягодинка, Копаївка) та річки Прип’ять з притоками (Вижівка, Турія, Цир, Стохід, Стир,).

3. Екологічна оцінка якості води річок Волинської області виконана за трьома блоками показників: блок сольового складу, блок еколого-санітарних показників і блок вмісту специфічних речовин токсичної дії.

Результати екологічної оцінки в даній роботі подаються у вигляді об’єднаної оцінки, яка грунтується на заключних висновках по трьох блоках.

Дослідження якості поверхневих вод Волинській області в сучасний період за показниками сольового блоку засвідчують, що всі води досліджуваних річок відносяться до І і ІІ класів якості вод та оцінюються як „відмінні” і „добрі” за станом, „дуже чисті” і „чисті” за ступенем їх чистоти (забрудненості). Головною особливістю територіального розподілу показників сольового складу є чітка гідрохімічна зональність з півночі на південь, яка визначається фізико-географічними умовами.

Підсумкові дані стосовно якості поверхневих вод Волинської області свідчать про те, що майже на всіх пунктах спостереження якість води як за найгіршими, так і за середніми значеннями показників еколого-санітарного блоку характеризувалася ІІІ класом якості вод („задовільні” за станом, „забруднені” за ступенем забрудненості). Виняток становить незначне покращення за середніми величинами якості води басейну р. Прип’ять в 2004 р. (ІІ-ІІІ класи – „добрі-задовільні” за станом, „чисті-забруднені” за ступенем чистоти).

За найгіршими значеннями показників блоку специфічних речовин токсичної дії води річок басейнів Західного Бугу та Прип’яті охарактеризовані як „задовільні” за станом, „забруднені ”за ступенем чистоти (ІІІ клас).

Розрахунки показника об’єднаної екологічної оцінки (ІЕ) якості поверхневих вод області за середніми і найгіршими значеннями блокових індексів показали, що стан водних об’єктів за період 2001 та 2004 років в басейні Західного Бугу залишається незмінним з незначним покращенням інтегрального індексу на 0,3 категорії, а якість води в басейні р. Прип’ять покращилася за найгіршими показниками з класу ІІІ „задовільна”, „забруднена” до класу ІІ вода „добра”, „чиста”. Що свідчить про нерівномірне забруднення поверхневих вод річок Волинської області.

Результати екологічної оцінки якості поверхневих вод Волинської області представлені на карті, яка складена за сучасними комп’ютерними технологіями і виразно передає багатоплановість її побудови: від оцінки за окремими показниками якості води до їх синтезованого інтегрального значення. Така структура карти дає змогу оперативно визначити не тільки водні об’єкти з найбільш несприятливим гідроекологічним станом, а і дозволяє встановити, які зміни окремих показників якості обумовили цей стан. Крім того, карти надають просторову інформацію для порівняння і визначення пріоритетності інвестицій на водоохоронні заходи.

4. На основі розрахованих категорій якості поверхневих вод встановлено, що для річок басейну Західного Бугу ЕН(о) за сумою іонів слід прийняти відповідним категорії 1, з абсолютною величиною 500 мг/дм3, а ЕН(д) – в межах категорії 2, але не вище 600 мг/дм3; для річок басейну Прип’яті ЕН(о) і ЕН(д) за сумою іонів відповідає категорії 1, з абсолютною величиною від 250 до 500 мг/дм3.

Оптимальні та допустимі величини ЕН для конкретних еколого-санітарних показників обох басейнів прийняті відповідними величинам категорій, які за блоковим значенням ЕН(о) характеризуються 3 категорією, а за блоковим значенням ЕН(д) – 4 категорією.

ЕН якості води для окремих специфічних речовин токсичної дії прийняті в межах категорії 2 ЕН(о) і категорії 3 ЕН(д). Виняток становлять лише залізо і марганець, підвищені концентрації яких властиві поверхневим водам цього регіону.

5. Порівняння між сучасними та нормативними значеннями показників якості води свідчать про те, що вміст компонентів сольового складу води, в основному, відповідає ЕН. Виключення складають найгірші і середні концентрації хлоридів і сульфатів на деяких ділянках річок Західний Буг, Прип’ять, Стохід, Стир і Турія. За більшістю значень показників санітарно-екологічного блоку та блоку специфічних речовин токсичної дії якість поверхневих вод Волинської області гірша за нормативні. Причому різниця між сучасними і нормативними значеннями окремих показників двох блоків в кількісному відношенні складає від 0,5 до 5 категорій.

6. Відмічена невідповідність якості вод встановленим оптимальним і допустимим ЕН свідчить про необхідність здійснення цілеспрямованих заходів по покращенню екологічної ситуації і захисту екосистем річок Волинської області. В першу чергу ці заходи повинні бути направлені на зниження антропогенного евтрофування і забруднення водних об’єктів області специфічними речовинами токсичної дії.

Публікації автора:

 1. Гопчак І.В. Аналіз динаміки змін якості води головних річок Волинської області // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне., 2005. – Вип. 4(32). – С. 71-78.

 2. Гопчак І.В. Встановлення категорій і абсолютних значень екологічних нормативів якості води для річок Волинської області // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво: Зб. наук. пр. – Рівне., 2005. – Вип. 30. – С. 64-69.

 3. Гопчак І.В. До екологічних нормативів якості поверхневих вод Волинської області: встановлення величин інтегральних показників якості води // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне., 2005. – Вип. 3(31). – С. 18-23.

 4. Гопчак І.В. До екологічної оцінки якості поверхневих вод. // Матеріали науково-практичної конференції „Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку”. – Березне: НСІ, 2007. – С. 79.

 5. Гопчак І.В. Порівняння результатів екологічної оцінки сучасного стану якості води річок Волинської області з екологічними нормативами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.: ВГЛ Обрій, 2006. – Т.9. – С. 148-156.

 6. Гопчак І.В. Результати екологічної оцінки та екологічного нормування поверхневих вод Волинської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.: ВГЛ Обрій, 2006. – Т.11. – С. 370-374.

 7. Яцык А.В., Гопчак И.В. Экологическая оценка качества бассейнов Западного Буга и Припяти (в пределах Волынской области) // Материалы Международного Водного Форума «Современное состояние, проблемы и перспективы использования трансграничных водных объектов». – Минск: Бэлсэнс, 2006. С. 52. (здобувач – узагальнення проведених розрахунків екологічної оцінки якості води; Яцик А.В. – супровід вирішення задачі).

 8. Яцык А.В., Гопчак И.В. Категории и абсолютные значения экологических нормативов качества воды рек Волынской области // Материалы Международного Водного Форума «Современное состояние, проблемы и перспективы использования трансграничных водных объектов». – Минск: Бэлсэнс, 2006. – С. 95. (здобувач – встановлення категорій і абсолютних значень екологічних нормативів якості поверхневих вод; Яцик А.В. – методичне керівництво).

 9. Яцик А.В., Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.: ВГЛ Обрій, 2006. – Т.10. – С. 129-135. (здобувач – об’єднана екологічна оцінка стану поверхневих вод за найгіршими і середніми значеннями блокових та інтегрального екологічних індексів, встановлення категорій екологічних нормативів; Яцик А.В. – супровід вирішення задачі).

 10. Яцик А.В., Гопчак І.В. Екологічна оцінка якості основних річкових басейнів Волинської області // Водне господарство України. – 2005. – №5. – С.13-17. (здобувач – екологічна оцінка якості води річок за найгіршими і середніми значеннями блокових та інтегрального екологічних індексів за даними 2001 р.; Яцик А.В. – супровід вирішення задачі).

 11. Яцик А.В., Гопчак І.В. Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод Волинської області // Водне господарство України. – 2007. – №2. – С. 20-24. (здобувач – проведення розрахунків ретроспективної екологічної оцінки якості води та встановлення екологічних нормативів; Яцик А.В. – методичне керівництво роботою).

 1. Яцик А.В., Чернявська А.П., Гопчак І.В. Екологічна оцінка поверхневих вод Волинської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К., 2003. – Т.2. – С. 119-120 (здобувач – збір, обробка вихідної інформації та здійснення екологічної оцінки якості вод; Яцик А.В., Чернявська А.П. – супровід вирішення задачі).

 2. Яцык А.В., Чернявская А.П., Гопчак И.В. Экологическая оценка поверхностных вод Украины (на примере Волынской области) // Седьмой Международный конгресс «Вода: экология и технология» (ЭКВАТЕК-2006). – Москва: СИБИКО Интернэшнл, 2006. – Ч. 1. – С. 147-148 (здобувач – проведення розрахунків, аналіз та узагальнення отриманих результатів; Яцик А.В., Чернявська А.П. – методичне керівництво роботою).