Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Екологічна безпека


Рудько Георгій Ілліч. Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) : дис... д-ра техн. наук: 21.06.01 / Державна комісія України по запасах корисних копалин. — К., 2005. — 466арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 417-446.Анотація до роботи:

Рудько Г.І. Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, Сімферополь, 2005.

Розроблена методологія важливої проблеми шляхом наукового обґрунтування екологічної безпеки техноприродних геосистем в межах відповідних типів геологічного середовища для вирішення оптимізаційних завдань технічного та технологічного напрямків. Наукові основи екологічної безпеки досягаються шляхом реалізації методологічних принципів, технологічних засобів та технічних рішень в їх межах, з позицій керованого контролю геологічними процесами: геодинамічними, ландшафтно-геохімічними, гідрогеологічними, радіологічними та геофізичними. На основі розроблених теоретичних засад вирішені технічні та технологічні задачі по визначенню екологічної безпеки техноприродних геосистем для геодинамічних процесів платформного і гірсько-складчастого типів геологічного середовища (ендогенні та екзогенні процеси). Розглянуті наукові і практичні аспекти впливу міграційних процесів флюїдів, газу і води на екологічні чинники техноприродних геосистем. Встановлено конкретні регіональні закономірності гідрохімічних, гідродинамічних, ландшафтно-геохімічних та радіоекологічних процесів – як чинників екологічної безпеки. Визначені регіональні аспекти екологічної безпеки за умовами використання гідроресурсів Карпатських рік. Науково-узагальнені результати досліджень зсувних та сельових геосистем Карпатського регіону, та розроблена імітаційна динамічна модель на прикладі типово катастрофічного зсуву для прийняття управлінських рішень. Науково і методично обґрунтовані технічні заходи інженерного захисту техноприродних геосистем від зсувів. Науково обґрунтовані біогеохімічні та біогідрохімічні моделі впливу на організм людини їжі та води для різних типів техноприродних геосистем геологічного середовища Карпатського регіону. На прикладах вугледобувного та сіркодобувного регіонів науково обґрунтовані механізми масового захворювання населення та визначені основні оптимізаційні заходи подолання кризового стану.

 1. Обґрунтовані наукові та методичні основи екологічної безпеки геологічного і суміжних середовищ в межах техноприродних геосистем. Розроблені математичні алгоритми оцінки екологічної ємності, екологічної стійкості та інших чинників, що характеризують геологічне і суміжні середовища, як ресурс для народногосподарського використання з точки зору екологічної безпеки.

Теоретично обґрунтовані техноприродні геосистеми та здійснена їх математична формалізація. На прикладі гірничопромислових комплексів виконана оцінка особливостей конструювання, функціонування та ліквідації техноприродних геосистем. На прикладах геологічного середовища різних типів розглянуті екологічні функції літосфери: ресурсна, яка визначає роль мінеральних, органічних та мінерально-органічних ресурсів літосфери для життя та розвитку біоти як в якості біоценозів, так і соціальної структури (суспільства); геодинамічна, яка визначає вплив динаміки літосфери в результаті її природного та техногенного розвитку на умови існування біоценозів, в тому числі і суспільства; геофізико-геохімічна, яка визначає забруднення території, в першу чергу ґрунтів і літосферного простору та визначає медико-санітарні умови існування біоти; гідрогеологічна (гідродинамічно-гідрохімічна), яка визначає умови водозабезпечення біоценозів та людини, і радіоекологічна.

2. Обґрунтоване поняття “тип геологічного середовища” та його функціональні аспекти з точки зору екологічної безпеки в рамках техноприродних геосистем. Для кожного типу геологічного середовища визначені основні парагенезиси небезпечних геологічних процесів. На прикладах геодинамічних моделей окремо розглянуті закономірності та параметри розвитку геодинамічних процесів для платформенного типу геологічного середовища, які контролюються басейновими геосистемами та можуть бути описані алгоритмом морфометричних чинників, а також параметри розвитку геодинамічних процесів для гірськоскладчастого типу геологічного середовища, які характеризуються складними механізмами розвитку геодинамічних процесів ендогенного та екзогенного генезису, та генетичним взаємозв’язком екзогенних процесів з ендогенними. Експертна оцінка закономірностей розвитку цих процесів дозволила виконати інженерно-геодинамічне районування території Вірменії для оцінки екологічної безпеки з прогнозом зсувних процесів, а для Паміру - визначити концепцію екологічної безпеки в разі розвитку сейсмогенних зсувів. На основі виконаних досліджень охарактеризовані підходи до аналізу геодинаміки областей альпійської системи складчатості.

3. Порівняльна характеристика різних типів геологічного середовища та аналіз його екологічних функцій дозволив науково обґрунтувати поняття “екологічна ємність геологічного середовища”. Екологічна ємність геологічного середовища визначається інтегральними показниками, які характеризують геодинамічні, геохімічні, гідродинамічні, радіоекологічні та геофізичні процеси, що проходять в межах досліджуваних техноприродних геосистем в природно-історичному, та техногенно-зміненому режимах, створюючи відповідні екологічні умови функціонування системи “людина-геологічне середовище”.

4. На основі геодинамічної моделі Карпатського регіону, охарактеризована зональність міграції флюїдів, вод, газу. Встановлені закономірності зміни геохімічних та гідрохімічних параметрів, які обумовлюють екологічну безпеку геологічного середовища в зоні контакту платформи з прогином.

5. Виконані дослідження по комплексній оцінці гідрохімічних умов стану геологічного середовища дозволили встановити відповідність кожного типу геологічного середовища гідрохімічним комплексам підземних вод зі своєю вертикальною та горизонтальною зональністю, які є чинниками екологічної безпеки ГС. На прикладі Карпатського регіону досліджені гідродинамічні умови геологічного середовища з оцінкою їх ресурсів та параметрів забруднення підземної гідросфери. Виконане районування території Карпатського регіону за умовами формування режиму підземних вод, розраховані фактори формування режиму підземних вод та їх вплив на екологічну безпеку техноприродних геосистем.

6. Виконана комплексна оцінка забруднення підземної гідросфери в межах техноприродних геосистем. Досліджена спеціалізація забруднення підземних вод та охарактеризовані медико-екологічні параметри підземної гідросфери як вагомого чинника здоров’я населення.

7. Визначені ландшафтно-геохімічні умови геологічного середовища в межах ТПГ та розроблена технологія створення фактографічних та картографічних моделей геохімії ґрунтів і порід. Розрахована екологічна безпека ландшафтів. Розроблена методика комплексного ландшафтного районування. Виконаний прогноз стану ландшафтів, визначені геохімічні бар’єри та складені ландшафтно-геохімічні карти ТПГ.

8. Досліджені радіоекологічні умови геологічного середовища (на прикладі Карпатського регіону України) з точки зору природного і техногенно-обумовленого радіоактивного забруднення території.

9. Розроблені наукові основи екологічної безпеки геологічного і суміжних середовищ в межах регіональних техноприродних геосистем.

Розрахована екологічна безпека геологічного і суміжних середовищ в межах ТПГ з метою оптимального використання гідроресурсів Карпатського регіону України.

Визначені чинники екологічної безпеки геологічного і суміжних територій у зв’язку з необхідністю ліквідації наслідків катастрофічного розвитку небезпечних геологічних процесів в межах техноприродних геосистем Карпатського регіону України в 1998-1999 р.р. (на прикладах Закарпатської та Чернівецької областей). Визначені пріоритетні методичні основи прогнозування і інженерного захисту геосистем від зсувів та розроблені динамічні моделі окремих типових об’єктів.

10. Розроблені методичні основи інженерного захисту техноприродних геосистем від зсувів. Розраховані активні та пасивні методи захисту для різних геологічних і народногосподарських умов ТПГ.

11. Обґрунтовані та розроблені комплексні еколого-біохімічні детерміновані моделі геологічного середовища Карпатського регіону у зв’язку з його техногенною трансформацією. Виконана оцінка впливу на здоров’я населення. Складовими елементами моделі є показники геодинамічних, геохімічних, гідрохімічних, гідродинамічних, геофізичних геологічних процесів. Розроблені управлінські рішення по усуненню причин захворювання населення.

12. Науково обґрунтовані управлінські рішення та розрахований алгоритм комплексної оцінки екологічних показників повернення системи в екологічно безпечний стан після завершення розробки родовища корисних копалин (на прикладі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну та Яворівського сірчаного родовища) та розкриті причини масового захворювання населення. Визначена система оптимізаційних технічних рішень, яка полягає в розробці заходів по розрахунковому відновленню природного стану ТПГ (на рівні гірничопромислових комплексів), та зміни технології водозабезпечення населення шляхом зміни глибини водозабірних свердловин для Черновоградського ГПК. Науково обґрунтований екологічно-безпечний підхід шляхом реалізації екологічного аудиту геологічного середовища для родовищ корисних копалин, які розташовані в межах санітарних зон родовищ підземних вод (на прикладі Стинавського нафтового родовища). Приведений в дисертації методологічний та практичний досвід може бути використаний для аналогічних або близьких геологічних об’єктів (наприклад для Битківського нафтового родовища, розташованого в зоні Надвірнянського водозабору).

13. В дисертації викладені науково-методологічні основи екологічної безпеки техноприродних геосистем як нового наукового напрямку. Це дозволяє підвести наукову і методичну базу для Державного екологічного картування України, в процесі якого екологічна ємність геологічного і суміжних середовищ буде параметризована і нормована в рамках ТПГ.

СПИСОК

головних наукових праць, опублікованих за темою дисертаційної роботи

Наукові монографії

 1. Наукові основи екологічної оцінки та оптимального використання гідроресурсів Карпатського регіону України: Монографія. – К.: Знання, 1998. – 137 с. (Співавтор Консевич Л.М.).

 2. Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст): Монографія. – Львів: Інститут стратиграфічних досліджень НАН України, 1999. – 243 с. (Співавтори Долішній М.І., Кравців В.С., Стадницький Ю.І. та інші).

 3. Закономірності та екологічний ризик розвитку небезпечних геологічних процесів Карпатського регіону України: Монографія. – Івано-Франківськ: Університет нафти і газу, 1999. – 146 с. (Співавтор Якимів І.М.).

 4. Гірські автомобільні дороги Українських Карпат (Аналіз пошкоджень паводком 1998 року автомобільних доріг Українських Карпат): Монографія. – Ужгород: Закарпаття, 2000. – 269 с. (Співавтори Герасимчук В.О., Климпуш М.Д. та інші).

 5. Bazele geologiel ecologice a republiciі Moldova. Chisinau. Stiinta, 2001. – 256 р. (Співавтори Arcadie Capcelea, Vladimir Osiiuk).

 6. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів: Монографія. – К.: Нічлава, 2001. – 528 с. (Співавтор Шкіца Л.Є.).

 1. Техногенно-екологічна безпека геологічного середовища: Монографія. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 359 с.

 2. "Медико-геоекологічний аналіз стану довкілля як інструмент оцінки та контролю здоров’я населення": Монографія. – Івано-Франківськ: Екор, 2001. – 350 с. (Співавтори Нейко Є.М., Смоляр Н.І.).

 3. Наукова школа раціонального використання і захисту природи Адаменка Олега Максимовича: Наукова біографія та бібліографія наукових праць. – Івано-Франківськ: Технічний університет нафти і газу, 2001. – 174 с.

 4. Небезпечні природні та техноприродні процеси в гірських районах Львівської області: стан та прогноз розвитку: Монографія. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2001. – 129 с. (Співавтори Кравців В.С., Самольотов П.В., Кобелька М.В.)

 5. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів: Монографія. – К.: Нічлава, 2002. – 624 с. (Співавтори Гошовський С.В., Преснер Б.М.).

 6. Інженерно-геологічний аналіз, моніторинг та захист території від зсувів: Монографія. – Львів: ЗУКЦ, 2004. – 151 с. (Співавтори Гошовський С.В., Блінов П.В.).

 7. Активізація небезпечних геологічних явищ у Закарпатті як наслідок екстремальних паводків: Монографія. – К.: Інститут геологічних наук НАН України, 2004. – 210 с. (Співавтори Багрій І.Д., Блінов П.В., Гожик П.Ф. та інші.)

 8. Екологічна геоморфологія та охорона надр: Навч. пос. – К.: Київський університет, 2004. – 191с. (Співавтор Стецюк В.В.).

Наукові брошури

 1. Наукові та методичні основи оцінки інженерного ризику природно-техногенних систем геодинамічно-активних територій. – Київ: Знання, 1996. – 71 с.

 2. Екологічна оцінка стану геологічного середовища Червоноградського гірничопромислового району у зв'язку з масовим захворюванням дітей флюорозом (геолого-медичні аспекти). – Київ: Знання, 1996. – 76 с. (Співавтори Скатинський Ю.П., Федосєєв В.П., Смоляр Н.І. та інші.).

 3. Геоекологічний аналіз та екологічний моніторинг адміністративного району (на прикладі Долинського району Івано-Франківської області). – Київ: Знання,1997. – 88 с. (Співавтори Губко М.Д., Челяк Д.Ф., Коробейнікова Я.С. та інші.).

 4. Регіональний, спеціальний та локальний режими небезпечних геологічних процесів як основа зниження потенційного ризику техноприродних аварій і катастроф. – Київ: Знання, 1997. – 89с. (Співавтори Бондаренко М.Д., Кошіль М.Б.).

 5. Моніторинг процесонебезпечних територій та розрахунок ризику техноприродних аварій і катастроф. – Київ: Знання, 1997. – 80 с. (Співавтори Яковлєв Є.О., Рогозін О.Л.).

 6. Техногенно-екологічна безпека та захист територій від зсувів (на прикладі Карпатського регіону України за наслідками катастрофічної активізації в 1998-1999 р.р.). – Київ: Знання, 2000. – 100 с. (Співавтори Гошовський С., Горда Є.).

Наукові статті

 1. Роль сейсмического фактора в развитии оползневого процесса на примере Украинских Карпат. // Геоэкология. – 1996. – № 5. – С. 89-99. (Соавтор Саломатин В.Н.).

 2. Геоекологічний аналіз гірничопромислових природно-техногенних систем Західної України та проблеми їх оптимізації. // Геоекологічні дослідження екосистем України: Зб. наук. пр. – К.: Манускрипт, 1996. – С. 12-17.

 3. Природничі умови екологічного моніторингу Карпатського регіону. // Екологічний моніторинг геологічного середовища. Глава 17 – К.: Манускрипт, 1996. – С. 169-182.

 4. Оцінка гідролого-геодинамічних умов Карпатських рік для обґрунтування ділянок спорудження малих гідроелектростанцій в регіоні // Нетрадиційні енергоресурси та екологія України: Зб. наук. пр. – Київ: Манускрипт, 1996. – С. 46-50. (Співавтор Консевич Л.М.).

 5. Проблема сірконосності центральної частини Передкарпатського прогину. Прогноз на основі зональності “нафта-газ-сірка” і шляхів міграції вуглеводнів у бік платформи. // Мінеральні ресурси України. – 1997. – № 2. – С. 44-51. (Співавтор Вишинський С.К.).

 6. Наукові основи розрахунку ризику та методичні аспекти інженерного захисту процесонебезпечних територій сірчаних та соляних родовищ Передкарпаття. // Мінеральні ресурси України – 1997. – № 3. – С. 32-35. (Співавтор Бондаренко М.Д.).

 7. Геоекологічний аналіз гірничопромислових систем Західноукраїнського пограниччя. // Географічні проблеми західного пограниччя України: Зб. наук. пр. – Львів, 1997. – С. 8-16. (Співавтор Ковальчук І.П.).

 8. Екологічний стан геологічного середовища як фактор масового захворювання дітей флюорозом у Червоноградському гірничопромисловому районі. // Мінеральні ресурси України –1997. – № 4 – С. 34-42.; 1998. – № 2. – С. 17-23. (Співавтори Скатинський Ю.П., Федосєєв В.П., Харкевич В.В. та інші).

 9. Основні положення концепції розвитку екоенергетики на місцевих відновних джерелах енергії і механізму впровадження нетрадиційних джерел енергії в Карпатському регіоні. – Івано-Франківськ: Державний технічний університет нафти і газу, 1998 р. 14 с. (Співавтори Михайлів М.І., Консевич Л.М., Петрів О.С.).

 10. Оцінка впливів на навколишнє середовище при експлуатації Новосхідницького нафтового родовища. // Геоекологічні проблеми Івано-Франківщини та Карпатського регіону. – Івано-Франківськ: Екор, 1998. – С. 148-196. (Співавтори Адаменко Я.О., Стельмах О.Р., Пилипенко А.А., Лисяний Т.М. та інші).

 11. Инженерно-геологические исследования Украинских Карпат для обоснования гидротехнического строительства // Геоэкология. – 1999. – № 4. – С. 337-350.

 12. Принципи створення бази даних карсто- та зсувонебезпечних територій Західної України // Вісник геодезії та картографії. – 1999. – № 4. – С. 39-41. (Співавтори Коміссарчук А.А., Гончарук В.Є., Шраєр В.С.).

 13. Івано-Франківськ: техногенно-екологічна безпека геологічного середовища // Ринок інсталяційний: Інформаційно-технічний місячник. – 1999. – № 8. – С. 28-29. (Співавтори Юрченко Д.Ю., Мацієвська О.О.)

 14. Оценка техногенных изменений геологической среды и вопросы управляемого контроля техногенеза (на примере Карпатского региона Украины) // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 1999. – № 1. – С. 15-25.

 15. Наукові і методичні основи прогнозування екологічного ризику небезпечних геологічних процесів у Закарпатті у зв’язку з їх масовою активізацією // Мінеральні ресурси України. – 1999. – № 2 – С. 42-45. (Співавтори Климчик Л.М., Яковлєв Є.О.).

 16. Наукові основи обґрунтування техноприродного ризику в зв’язку з протифільтраційним захистом дна водосховища. // Проблеми економії енергії: Вісник Державного університету „Львівська політехніка”. – 1999. – № 2. – С. 303-310. (Співавтори Сарнавський В. Мацієвська О.О.)

 17. Моніторинг небезпечних екзогеодинамічних процесів з використанням даних дистанційного зондування та ГІС-технологій. // Вісник геодезії та картографії. – 1999. – № 3. – С. 17-19. (Співавтори Гончарук В.Є., Никитюк Л.Г., Шраєр В.С.).

 18. Екологічна оцінка агро ландшафтів Львівської області. Агроекологія і біотехнологія // Збірник наукових праць Інституту агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук. – К.: Нора-прінт, 2000. – Вип. 4. – С. 36-43. (Співавтор Білявський Г.О.).

 19. Постійно діючі моделі стану геологічного середовища природно-технногенних систем у межах соляної і сірчаної провінції Передкарпаття (методологічні аспекти). // Мінеральні ресурси України. – 2000. – № 4.– С. 40-41. (Співавтор Бондаренко М.Д.).

 20. Науково-методичні основи оцінки екологічного стану підземної гідросфери. // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Сер. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – Львів, 2000. – № 404. – С. 52-57. (Співавтор Мацієвська О.О.).

 21. Ризик виникнення критичних природно-техногенних ситуацій у Карпатському регіоні та захист довкілля від катастрофічних геодинамічних процесів. // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2000. – Т. 10, № 37.– С. 34-40.

 22. Небезпечні геологічні процеси в Закарпатській області та шляхи зниження екологічного ризику у зв’язку з їх масовою активізацією // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (регіональна політика): Щорічник наукових праць. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2000. – Вип. ХХ. – С. 153-160.

 23. Ekologiczno-geologiczne warunki aglomeracji lwowskiej // Ekologia a transformacje ciwilizacyjne na przeomie wiekw. – Lublin: Tekst, 2000. – Р. 317-322. (Співавтор Barczuk W.W.).

 24. Наукові та методологічні основи екологічної геології. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2001. – № 1. – С. 11-19.

 25. Закономірності розвитку, механізм і динаміка карсту в евапоритах Передкарпаття. // Вісник ХІСП. Сер. Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес. – Вип. 1. – Харків, 2001. – С.44-49. (Співавтор Бондаренко М. Д.)

 26. Проблеми оптимального використання підземних вод України. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2001. – № 4. – С. 11-19.

 27. Медико-геоекологічний аналіз геологічного середовища в техногені як інструмент контролю здоров’я населення. // Геологічний журнал. – 2001. – № 4. – С. 85-92. (Співавтор Аляб’єва В.В.).

 28. Дослідження зсувного схилу в межах Богородчанського газосховища. // Наук. вісн. Івано-Франківського Інституту менеджменту та економіки. Сер. Технічних наук. Техногенна безпека. – 2001. – № 3. – С. 33-34. (Співавтори Пилипенко А.А., Консевич Л.М., Журавель О.М.).

 29. Радіологічні умови як показник екологічного стану геологічного середовища (на прикладі південно-східної частини України) // Мінеральні ресурси України. – 2001. – № 4. – С. 36-38. (Співавтор Ольшанська І.М.).

 30. Комплексна оцінка природних та техногенних причин паводків у листопаді 1998, березні 1999 та березні 2001 років у Закарпатській області, як фактора масової катастрофічної активізації небезпечних геологічних процесів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2002. – № 1. – С. 26-29 (Співавтор Шута Р.З.).

 31. Техногенні комплекси й об’єкти як забруднювачі підземної гідросфери. // Ринок інсталяційний. – 2002. – № 3 – С. 19-20; 2002. – № 4. – С. 24-26. (Співавтор Колтун Є.)

 32. Регіональна оцінка екологічного стану ресурсів підземних вод і проблем стійкого водозабезпечення в межах Дніпровського артезіанського басейну. // Мінеральні ресурси України. – 2002. – № 3. – С. 35-42.

 1. Геодинаміка Карпатського регіону як чинник формування екологічних функцій геологічного середовища. // Науковий вісник Івано-Франківського національного університету нафти і газу. – 2002. – №3. – С. 193-196. (Співавтор Вишинський С.К.).

 2. Екологічна безпека навколишнього природного середовища України. Контури проблеми // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – № 4. – С. 22-29. (Співавтор Депутат Б.Ю.).

 3. Методичні основи інженерного захисту території від зсувів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 2. – С. 12-17. (Співавтори Беспалова О.М., Скакун В.О.).

 4. Аэрокосмический мониторинг экологической ситуации техногенно нагруженных промышленных регионов. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 6. – С. 24-30. (Соавторы Маняк Н.З., Пикулик В.И.).

 5. Еколого-економічна оцінка природних та техноприродних ризиків // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Природно-ресурсний потенціал в системі просторового розвитку: Зб. наук. праць Інституту регіональних досліджень НАН України. – Вип. 2.– Львів, 2004. – С. 283-287. (Співавтор Дем’янюк О.О.).

 6. Современные природно-техногенные процессы в зоне влияния Кривского гипсового карьера (пограничный участок Украины и Молдовы). // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 2004. – № 3. – С. 257-264. (Соавторы Шекунова С.Б., Шиманський Л.І.).

Матеріали конференцій

 1. Техногенно-екологічна безпека довкілля в зв'язку із станом підземної гідросфери. // Актуальні проблеми будівництва та інженерії середовища: Матеріали конференції (25-26 вересня 1997 р. Жешув, Польща) – С. 372-377. (Співавтори Шнерх С., Мацієвська О.).

 2. Екологічна безпека в умовах постійно зростаючого техногенезу Західного регіону України (еколого-геологічний аспект). // Гуманітарна освіта: фактор світової інтеграції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 1998. – С. 279-283.

 3. Техногенно-екологічна безпека геологічного середовища // Матеріали наукової конференції, присвяченої до 55-річчя геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (27-28 жовтня 2000 р.). – Львів, 2000. – С. 147-148.

 4. Оцінка інженерного ризику процесонебезпечних територій (на прикладі зсувів). // Экологическая и техногенная безопасность: Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. – Харьков, 2000. – С. 128-131.

 5. Наукові та методологічні основи дослідження, моніторингу, прогнозування та реагування на катастрофічний розвиток небезпечних природних і техноприродних процесів гравітаційного генезису (на прикладі Карпатського регіону України) // Геологія в ХХІ столітті: шляхи розвитку та перспективи: Праці наукової конференції.– К.: Знання, 2001.– С. 254-266.

 6. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв’язку з розвитком техноприродних процесів. // Матеріали п’ятої Всеукраїнської конференції рятувальників та міжнародного семінару. – Київ, 2003. – С. 127-128.

 7. Екологічні проблеми нафтогазового комплексу Карпатського регіону України. // Екологічні проблеми нафтогазового комплексу: Матеріали науково-практичної конференції (23-27 лютого 2004 р., м. Яремча, Івано-Франківська обл.). – К.: Знання, 2003. – С. 51-52. (Співавтор Демченко П.М.).

 8. Основні напрямки розвитку стратегії оцінки впливу на навколишнє природне середовище при плануванні та визначенні результатів техногенної діяльності на території України. // Україна – рік після 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього природного середовища "Довкілля для Європи”: Матеріали Всеукраїнської екологічної конференції. – Київ, 2004. – С. 214-215.

 9. Концепція прийнятного ризику для зон впливу гірничих комплексів України та шляхи її реалізації // Сучасний стан навколишнього природного середовища промислових та гірничопромислових регіонів. Проблеми та шляхи вирішення: Матеріали науково-практичної конференції (17-21 травня 2004 р., м. Алушта, АР Крим). – К.: Знання, 2004 . – С. 30-31.

Особистий внесок здобувача у роботах, опублікованих в співавторстві полягає в наступному: [1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12] ідея робіт, основний зміст, методологія та методика екологічної безпеки; [2, 5, 13, 14] – окремі розділи, які стосуються наукових і методичних основ екологічної безпеки; [16-21, 23-40, 43-45, 47-58] – методика та результати розв’язання наукових і практичних задач екологічної безпеки техноприродних геосистем; [59, 65] – наукові і методичні основи екологічної безпеки.