Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Екологічна безпека


Гошовський Володимир Сергійович. Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області) : Дис... канд. наук: 21.06.01 - 2008.Анотація до роботи:

Гошовський В.С. Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2008.

Дисертація присвячена розробці методики наукового обґрунтування заходів з оптимізації техноприродних геосистем (ТПГ) на стадії їх функціонування та ліквідації. Досліджений сучасний стан геологічного середовища в межах ТПГ Львівської області.

Встановлено закономірності розвитку небезпечних геологічних процесів (НГП), науково обґрунтована система регіонального моніторингу НГП. Вперше виконана оцінка ризику розвитку НГП на регіональному та локальному рівнях. Розрахований ризик розвитку екологічних ситуацій в умовах гірничодобувних ТПГ.

Науково обґрунтовані заходи з оптимізації екологічної безпеки та залучення інвестицій при трансформації Язівського сірчаного кар’єру в рекреаційну зону.

Доведено економічну та екологічну доцільність спорудження Стрийського гідроенергетичного комплексу.

У дисертації висвітлена актуальна наукова проблема екологічної безпеки техноприродних геосистем адміністративних областей. Теоретичні та методичні дослідження виконані дисертантом з метою обґрунтування екологічної безпеки ТПГ, апробація, а також розроблені наукові і методичні основи розрахунку інженерного та екологічного ризику дають змогу зробити наступні висновки:

- проаналізовано і узагальнено фактичний матеріал щодо організації геологічного і суміжних середовищ Львівської області. Виділені гірськоскладчастий, перехідний та платформний типи геологічного середовища у межах відповідних ТПГ;

- досліджені умови і фактори розвитку небезпечних геологічних процесів та їх геодинаміка (зсуви, карст, ерозія, підтоплення);

- обґрунтовані методологічні основи оцінки екологічної безпеки геологічного середовища у зв’язку із природними та техногенно зумовленими чинниками розвитку небезпечних геологічних процесів. Визначені умови геологічного забезпечення урядової інформаційно-аналітичної системи реагування на надзвичайні ситуації регіонального рівня;

- обґрунтована система геодинамічного моніторингу, яка дозволить спостерігати, оцінювати, прогнозувати та управляти процесонебезпечними територіями, які знаходяться під впливом ендогенних та екзогенних процесів;

- визначені принципи здійснення прогнозу змін стану навколишнього середовища на основі яких в системі екологічного моніторингу розробляються методики прогнозування;

- зроблений ретроспективний аналіз процедури інженерно-геологічного районування процесонебезпечних територій на прикладах середньомасштабних картографічних моделей;

- за результатами робіт виконане районування території досліджень за розвитком зсувних і карстових процесів, за можливістю виникнення НС, в результаті активізації НГП. Проведено геологічний супровід при вивченні та ліквідації наслідків катастрофічних явищ прояву НГП, визначені умови розвитку НГП та надані рекомендації з їх стабілізації. Особлива увага приділена зонуванню територій в місцях катастроф за ступенем придатності для господарського освоєння;

- розрахований інженерний ризик у межах зсувонебезпечних територій Львівської області;

- виконана регіональна оцінка карстонебезпечності та оцінка ризику катастрофічного розвитку карсту в результаті техногенного впливу на ділянці “Яворів – Шкло”, у зв’язку з експлуатацією сірчаних родовищ. Проведено районування ділянки за ступенем поширення небезпечних карстових явищ. Розроблені прогнозні сценарії змін стану геологічного середовища у зв’язку з затопленням Язівського сірчаного кар’єру та трансформацією гірничопромислового комплексу у рекреаційний;

- визначені прогнозні параметри трансформації гірничопромислового комплексу у рекреаційний (на прикладі Язівського родовища сірки у межах колишнього Яворівського гірничопромислового району);

- реалізовані практичний та аналітичний комплекс досліджень з відновлення проекту будівництва Стрийського протиповеневого водосховища, будівництво якого було зупинене в 90 роках минулого століття у зв’язку з розвалом колишнього СРСР;

- розглянуті основні чинники екологічної безпеки при будівництві водосховища: інженерно-геологічні умови, умови розвитку зсувів, аналіз процесів переробки берегів та порівняльні параметри паводкового гідрологічного режиму. Визначені якісні та кількісні показники стійкості схилів при різних сценаріях техногенного впливу на нього;

- науково обґрунтований позитивний результат відновлення будівництва Стрийського водосховища, виконана порівняльна характеристика з Солінським водосховищем, яке побудоване у 60 роках минулого століття в аналогічних інженерно-геологічних умовах.

Публікації автора:

  1. Гошовський В.С. Регіональний аналіз стану геологічного середовища та суміжних компонентів довкілля адміністративних областей (на прикладі Львівської області) / В.С. Гошовський // Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. – 2007. – № 1. – С. 99-115.

  2. Гошовський В.С. Екзогенні геологічні процеси на території Львівської області / В.С. Гошовський // Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. – 2007. – № 2. – С. 347-354.

  3. Гошовський В.С. Стан геологічного середовища і динаміка техноприродних геосистем (на прикладі Львівської області) / В.С. Гошовський // Мінеральні ресурси України. – 2007. – № 2. – С. 38-46.

  4. Гошовський В.С. Моніторинг геологічних процесів на території Львівської області / В.С. Гошовський // Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. – 2007. – № 4. – С. 212-222.

  5. Гошовський В.С. Локальна оцінка стану техноприродних геосистем за ризиком розвитку небезпечних геологічних процесів долини р. Стрий /
    В.С. Гошовський // Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. – 2008. – № 1. – С. 143-147.

  6. Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов: cб. научн. трудов междунар. научно-техн. конф., 09-13 июня 2008 г. / М-во з питань житл.-комун. госп., М-во регіонального розвитку будівництва України [та ін.]. – Харків, 2008. –
    С. 147-159 (Особистий внесок – розроблено наукові і методичні основи оцінки екологічного ризику розвитку небезпечних геологічних процесів на локальному рівні, 60 %).