Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Екологічна безпека


Бахарєв Володимир Сергійович. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ПИЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ : Дис... канд. наук: 21.06.01 - 2006.Анотація до роботи:

Бахарєв В.С. Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека. Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2006.

Здійснено подальший розвиток науково-практичних аспектів управління екологічною безпекою на основі оцінки умов формування екологічної небезпеки та розробки конкретних технічних рішень щодо забезпечення прийнятного стану регіональної еконебезпеки. Розширено та деталізовано ієрархічну структуру еконебезпеки стосовно видів і підвидів техногенного класу антропогенного типу небезпеки із зазначенням місця чинників пилового забруднення. Доведено доцільність диференціації джерел екологічної небезпеки з виділенням первинного і вторинного пилового забруднення атмосферного повітря. На основі моніторингу джерел техногенного пилового забруднення в конкретному індустріально розвиненому регіоні визначено реальні умови формування екологічної небезпеки з урахуванням вторинного пилового забруднення атмосферного повітря. Встановлено підсилення впливу проявів екологічної небезпеки на стан захворюваності населення стосовно певних нозологічних форм в зонах безпосередньої дії джерел вторинного пилового забруднення атмосферного повітря. Визначено загальні принципи управління екологічною безпекою при дії чинників техногенного пилового забруднення атмосферного повітря. Розроблено систему управлінських технічних рішень щодо досягнення прийнятного рівня еконебезпеки, сформованої джерелами вторинного пилового забруднення атмосферного повітря. Технічні рішення системи апробовано та рекомендовано до реалізації.

У дисертації здійснено подальший розвиток науково-практичних аспектів управління екологічною безпекою на регіональному рівні для вирішення наукового завдання, що полягає у встановленні особливостей формування екологічної небезпеки індустріально розвиненого регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря та розробці на цій основі системи техніко-технологічних заходів забезпечення екологічної безпеки, стосовно підвиду екологічної небезпеки, сформованої чинниками вторинного пилового забруднення атмосферного повітря.

1. Розширено та деталізовано ієрархічну структуру екологічної небезпеки стосовно видів і підвидів її техногенного класу та зазначенням місця чинників пилового забруднення, забезпечено пластичність цієї структури щодо впливу чинників хімічного і, у тому числі, пилового забруднення на стан основних компонентів геосфери.

2. Встановлено специфічні особливості формування екологічної небезпеки при дії чинників пилового забруднення, обґрунтовано диференціацію джерел небезпеки з виділенням первинного і вторинного (стосовно основного технологічного процесу промислового виробництва) пилового забруднення атмосферного повітря. Розроблено методологію оцінки впливу на стан атмосферного повітря джерел вторинного пилового забруднення. Запропоновано методичний підхід щодо оцінки стану екологічної безпеки в умовах інтенсивного пилового забруднення атмосферного повітря, який базується на застосуванні:

 1. модифікованого методу комплексної оцінки рівня техногенної небезпеки промислових об’єктів – для визначення реальних умов формування еконебезпеки під дією чинників пилового забруднення атмосферного повітря;

 2. методу кореляційно-регресивного аналізу часових рядів – для встановлення впливу конкретних проявів екологічної небезпеки на стан здоров’я населення.

3. Проведено моніторинг розвитку та проявів еконебезпеки, сформованої чинниками техногенного пилового забруднення, у конкретному індустріально-розвиненому регіоні – Кременчуцькому соціально-промисловому районі. Здійснено моніторинг раніше неврахованих джерел надходження у довкілля пилоподібних речовин. Встановлено, що основними джерелами вторинного пилового забруднення атмосферного повітря є місця складування відходів пилоочищення виробництв гранітного щебеню – відвали гірської породи.

4. Результати лабораторних досліджень та натурних спостережень з визначення основних характеристик джерел вторинного пилового забруднення в КСПР дозволили встановити реальні умови формування підвиду еконебезпеки, що досліджується, з урахуванням вкладу зазначених джерел. Встановлено підсилення впливу проявів екологічної небезпеки на стан захворюваності населення стосовно певних нозологічних форм в зонах безпосередньої дії джерел вторинного пилового забруднення атмосферного повітря.

5. Встановлено загальні принципи управління екологічною безпекою при дії чинників техногенного пилового забруднення атмосферного повітря. На прикладі КСПР розроблено реальну систему управління екологічною безпекою стосовно регіональної домінанти підвиду еконебезпеки, сформованої чинниками вторинного пилового забруднення атмосферного повітря – місць складування пилоподібних відходів виробництва гранітного щебеню. Система включає підсистеми інженерно-технічного і організаційно-технічного управління, елементи управління і конкретні технічні рішення.

6. Апробовано та рекомендовано до впровадження розроблені технічні рішення щодо ліквідації джерел небезпеки шляхом використання пилоподібних відходів для одержання продукції господарського призначення. Встановлено, що практичне застосування запропонованих технологічних схем дозволяє зменшити на території КСПР кількість тонкодисперсних пилоподібних відходів, що у теперішній час вивозяться у місця складування, на 2500 – 3000 т/рік й, відповідно, знизити рівень техногенного пилового забруднення атмосферного повітря.

7. Результати дисертаційних досліджень щодо умов формування еконебезпеки, та системи управління екобезпекою використовуються в навчальному процесі підготовки фахівців за напрямком 0708 – “Екологія” у Кременчуцькому державному політехнічному університеті.

Публікації автора:

 1. Бахарєв В.С. Теоретичні аспекти формування регіональної екологічної небезпеки, пов’язаної з пиловим забрудненням атмосферного повітря // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ. – 2005.– №2(31). – С.92-95.

 2. Бахарєв В.С. Система управління екологічною безпекою в регіоні з інтенсивним вторинним пиловим забрудненням атмосферного повітря // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ. – 2005.– №1(30). – С.106-109.

 1. Бахарєв В.С. Оцінка рівня техногенної небезпеки промислових підприємств в умовах пилового забруднення атмосферного повітря // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ. – 2005.– №5(34). – С.121-125.

 2. Шмандій В.М., Бахарєв В.С. Екологічні проблеми територіально-виробничого комплексу Середнього Придніпров’я // Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды КГПИ – Кременчуг: КГПИ.– 1999.– Вып.1, Разд.5: Экология и техногенная безопасность.– С.390-392.

 3. Бахарєв В.С., Шмандій В.М., Костін В.В. Порівняльний аналіз ефективності різних методів визначення показника техногенної небезпеки урбосистем // Вісник КДПУ.– Кременчук: КДПУ.– 2002.– №5(16). - С.139-143.

 4. Шмандій В.М., Бахарєв В.С. Порівняльний аналіз показників екологічної небезпеки різнопрофільних промислових підприємств у Кременчуцькому соціально-промисловому регіоні // Вісник КДПУ.– Кременчук: КДПУ.– 2004.– №5(28). - С.114-118.

 5. Шмандий В.М., Бахарев В.С. Уменьшение техногенной нагрузки карьеров за счет переработки пылеобразных отходов производства гранитного щебня // Проблемы создания новых машин и технологий: Научн. труды КГПУ.– Кременчуг: КГПУ.–2000.– Вып.2, Разд.11: Экология и техногенная безопасность.– С.589-591.

 6. Бахарєв В.С., Козловська Т.Ф. Шляхи визначення імунної стійкості організму людини в умовах дії техногенних джерел пилового забруднення // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2005. – №4/2 (16). – С.138-141.

 7. Бахарєв В.С. Особливості формування екологічної небезпеки в умовах пилового забруднення атмосферного повітря // тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів”. – Кременчук: КДПУ, 2005. – С. 85-86.

 8. Бахарєв В.С., Шмандій В.М. Вплив чинників пилового забруднення атмосферного повітря на стан здоров’я населення в регіонах з розвиненим промислово-транспортним комплексом // тезисы 65 Международной научно-практической конференции “Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта”. – Днепропетровск: ДНУ Железнодорожного транспорта им. акад. В.Лазаряна, 2005. – С. 239-240.

 9. Пат. 9691 Україна, МКІ 7 С11D17/04. Застосування шламів пилоочищення – відходів виробництва гранітного щебеню / В.С. Бахарєв – № u200502143; Заявл. 09.03.05; Опубл. 17.10.2005. Бюл. № 10. – 2 с.