Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Гульчук Наталія Михайлівна. Ефективність препарату ізофон в комплексному лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень : Дис... канд. наук: 14.01.26 - 2009.Анотація до роботи:

Гульчук Н. М. Ефективність препарату ізофон в комплексному лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень. – Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спецiальнiстю 14.01.26 – фтизiатрiя. – Державна установа “Національний інститут фтизіатрії i пульмонології iмені Ф. Г. Яновського АМН України”, Київ, 2009.

Робота присвячена вивченню впливу ізофону імуномодулятора з антимікобактеріальною дією на стан системного імунітету та перебіг специфічного процесу в експерименті та у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень.

В експерименті доведено зменшення індексу ураження внутрішніх органів при застосуванні ізофону, доведено його стимулюючий вплив на лімфоїдні органи, рівень фагоцитозу та розеткоутворюючих клітин.

Доведено, що у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень застосування ізофону в комплексному лікуванні призводить до достовірного підвищення функціональної активності РБТЛ з ФГА, позитивних змін у рівні ЦІК, зменшує кількість хворих з негативними змінами РБТЛ з PPD, сприяє підвищенню частоти та скороченню строків загоєння порожнин розпаду, призводить до покращення переносимості хіміотерапії.

У дисертації наведено нове вирішення актуальної задачі сучасної фтизіатрії підвищення ефективності комплексного лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень шляхом 2-х місячного інтермітуючого застосування препарату ізофон, що призводить до покращання переносимості хіміотерапії, нормалізації показників імунної системи зменшення частоти загострень супутньої патології серцево-судинної та нервової систем і, таким чином, позитивно впливає на перебіг основного захворювання, призводить до підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз легень.

 1. Застосування інтермітуючої методики лікування ізофоном при експериментальному туберкульозі мишей з преморбідною імунологічною недостатністю, індукованою гідрокортизоном, призводить до зменшення індексів ураження МБТ внутрішніх органів у 2 рази за рахунок виразного імунокоригуючого впливу даного препарату, а саме: стимуляції проліферації та диференціації тимоцитів; нормалізації питомого вмісту спленоцитів; активації фагоцитозу макрофагів на 14,25 %, порівняно із тваринами, що не отримували лікування та на 6,37 % із тваринами, що отримували у складі лікування ізоніазид; збільшення кількості РУК на 10,12 % порівняно із тваринами, які отримували ізоніазид.

 2. При наявності імунологічної недостатності у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, застосування методики лікування ізофоном на тлі комбінованої хіміотерапії призводить до позитивних зрушень у імунній системі. Вони проявляються достовірним підвищенням функціональної активності Т-клітин у 58,8 % хворих, на відміну від 20,0 % в контрольній групі, позитивними змінами ЦІК в ході лікування у 64,7 % хворих, порівняно із 33,3 % хворих в контрольній групі, а також на 16,5 % зменшенням кількості хворих з надмірною туберкуліновою сенсибілізацією, що доводить імунокоригуючі властивості препарату при 2-х місячному інтермітуючому режимі застосування.

 3. Клінічна ефективність біфункціонального імуномодулятора ізофон при скороченій інтермітуючій методиці його застосування полягає у зростанні частоти рубцювання порожнин розпаду на 10,5 % протягом перших 2 місяців лікування, скороченні на (0,9 ± 0,1) місяці строків загоєння каверн у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та більш ранньому (на 11,5 тижні) зникненні симптомів інтоксикації, в порівнянні з хворими контрольної групи.

 4. У хворих на туберкульоз легень при наявності неусувних побічних реакцій на ізоніазид, анамнестичних даних про ураження нервової системи (струс мозку, епілепсія, поліневрити), вірусних гепатитах, тяжкому перебігу ішемічної хвороби серця та гіпертонічної хвороби, застосування 2-х місячної інтермітуючої методики лікування призводить до зменшення частоти загострень вказаної патології на 12,3 %. Тому ізофон є препаратом вибору у даної категорії пацієнтів.

Публікації автора:

 1. Сучасний погляд на лікування туберкульозу легень із застосуванням нового препарату групи ГІНК [Текст] / М. М. Кужко, С. М. Куріло, Н. М. Гульчук, Л. М. Процик, В. М. Петішкіна, І. В. Копосова, М. С. Головенко, І. В. Бережна // Вісник наукових досліджень. – 2005. – № 3. С. 2425. (Здобувачеві належить участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, участь у написанні роботи; М. М. Кужку ідея дослідження, аналіз і узагальнення висновків; С. М. Курілу консультативна допомога; Л. М. Процику, М. С. Головенко, І. В. Бережній участь у написанні роботи; І. В. Копосовій, В. М. Петішкіній участь у обстеженні хворих).

 2. Гульчук, Н. М. Порівняльна характеристика імуномодулюючої дії препарату ізофон при різних режимах його застосування у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень [Текст] / Н. М. Гульчук, М. М. Кужко // Імунологія та алергологія. 2006. № 1. – С. 4446. (Здобувачеві належить ідея і планування досліджень, участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів, написання роботи; М. М. Кужку консультативна допомога).

 3. Гульчук, Н. М. Зменшення частоти розвитку медикаментозного гепатиту у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з супутньою патологією печінки [Текст] / Н. М. Гульчук // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 1. С. 2425.

 1. Гульчук, Н. М. Дослідження активності препарату ізофон на моделі експериментального туберкульозу нелінійних мишей з преморбідною імунною недостатністю [Текст] / Н. М. Гульчук // Вісник наукових досліджень. – 2008. –
  № 3. С. 5456.

 2. Применение нового этиотропного и патогенетического препарата для лечения больных туберкулезом органов дыхания [Текст] / П. С. Кривонос, Г. С. Авдеев, Л. К. Суркова, Н. С. Шпаковская, С. Н. Космачева, В. М. Шампур, А. Г. Гриневич, Н. М. Гульчук // Укр. пульмонол. журн. – 2003. № 2 – С. 221.

 3. Новый бифункциональный препарат в схеме химиотерапии туберкулеза органов дыхания у детей и подростков [Текст] / Ж. И. Кривошеева, П. С. Кривонос, Г. Л. Гуревич, О. М. Калечиц, Л. Г. Борткевич, А. С. Позднякова, С. Н. Космачева, И. Н. Опакина, Н. А. Емельянова, Н. М. Гульчук // Укр. пульмонол. журн. – 2003. № 2 – С. 223.

 4. Лечение впервые выявленного туберкулеза легких с применением бифункционального иммуномодулятора с антимикобактериальной активностью [Текст] / М. М. Кужко, П. С. Кривонос, Н. М. Гульчук, Л. Г. Борткевич, Л. М. Загаба // Імунологічні аспекти туберкульозу і неспецифічних захворювань органів дихання : матеріали наук.-метод. конф. – К., 2005. – С. 91–97.

 5. Кужко, М. М. Досягнення фармакотерапії туберкульозу легень із застосуванням нового препарату групи ГІНК [Текст] / М. М. Кужко, Н. М. Гульчук // Фармакологія 2006 крок у майбутнє : матеріали ІІІ національного з’їзду фармакологів України. – Одеса, 2006. – С. 87.

 6. Застосування препарату ізофон в якості етіотропного та патогенетичного засобу у лікуванні хворих на туберкульоз легень [Текст] / П. С. Крівонос, М. М. Кужко, Н. М. Гульчук, Ж. І. Крівошеєва, В. М. Петішкіна, І. В. Бережна // Сучасні проблеми фтизіатрії та пульмонології в умовах промислового мегаполісу : матеріали наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2007. – С. 10–12.

 7. Гульчук, Н. М. Вплив препаратів групи ГІНК на кількість розеткоутворюючих лейкоцитів при експериментальному туберкульозі [Текст] / Н. М. Гульчук, М. М. Кужко, О. М. Зубрійчук // Укр. пульмонол. журн. – 2008. № 3 (додаток) – С. 107–108.

 8. Побічні реакції на застосування комбінованої хіміотерапії при інтермітуючій методиці лікування ізофоном у хворих на туберкульоз легень [Текст] / Н. М. Гульчук, М. М. Кужко, Л. М. Процик, І. В. Бережна // Укр. пульмонол. журн. – 2008. № 3 (додаток) – С. 107.