Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Бойко Анна Вікторівна. Ефективність комплексного лікування із застосуванням інтерферону альфа-2b у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із бактеріовиділенням : Дис... канд. наук: 14.01.26 - 2009.Анотація до роботи:

Бойко А.В. “Ефективність комплексного лікування із застосуванням інтерферону альфа-2b у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із бактеріовиділенням” – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – ДУ „Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України”, Київ, 2009.

Дисертацію присвячено актуальній задачі фтизіатрії — підвищенню ефективності лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із бактеріовиділенням шляхом розробки та призначення схеми застосування інтерферону альфа-2b на підставі вивчення стану імунної системи в процесі протитуберкульозної терапії. Встановлено, що у 51 % хворих на вперше діагнгостований туберкульоз легень відмічається уповільнена бактеріологічна та рентгенологічна динаміка туберкульозного процесу, що обумовлено імунологічними порушеннями в Т-, В- та фагоцитарній ланках імунітету дисбалансом цитокінів Th1/Th2, що потребує імунокорекції з призначенням препаратів IFN, або IL-2. Застосування інтерферону альфа-2b в комплексному лікуванні хворих на деструктивний туберкульоз легень із невдачею лікування призвело до покращення стану імунної системи та підвищення ефективності протитуберкульозної хіміотерапії за частотою припинення бактеріовиділення на 26,7 %, за темпами загоєння каверн на 21,5 %, які на 1-2 місяці випереджають терміни загоєння каверн в пацієнтів, які отримують стандартне лікування, що сприяє виліковуванню вірогідно більшої кількості хворих в межах стандартної тривалості повторного курсу хіміотерапії – 70,0 % проти 40,0 %.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової та практичної задачі — підвищення ефективності лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із бактеріовиділенням шляхом розробки та призначення схеми застосування інтерферону альфа-2b, що дозволить підвищити ефективність протитуберкульозної хіміотерапії за частотою припинення бактеріовиділення на 26,7 %, на 21,5 % – за темпами загоєння каверн, які на 1,2 місяці випереджають терміни загоєння каверн у пацієнтів, які отримують стандартне лікування.

1. 4-х та 5-ти компонентні режими хіміотерапії для лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень 1 клінічної категорії не дозволяють у значної частини хворих досягти високих результатів лікування в стандартні терміни (6-8 міс). Припинення бактеріовиділення після завершення інтенсивної фази стандартної тривалості (2-3 міс) досягається лише у 48,9 %. Бактеріовиділення припиняється впродовж 4-10 міс проведення стандартної хіміотерапії в режимі інтенсивної фази у 48,2 % хворих, загоєння каверн впродовж 12 місяців – у 71,2 %. У 48,2 % хворих з ефективним лікуванням спостерігається уповільнена бактеріологічна та рентгенологічна динаміка туберкульозного процесу, з яких тільки у половини визначається медикаментозна резистентність МБТ до протитуберкульозних препаратів І ряду.

2. У хворих на деструктивний туберкульоз відбуваються характерні для туберкульозу зміни з боку Т-, В-, та фагоцитарної ланок системного та місцевого імунітету, які полягають у зменшенні загальної кількості CD3+ лімфоцитів, CD4+ лімфоцитів хелперів, у підвищенні концентрації сироваткового та секреторного імуноглобулінів G та А, у підвищенні рівня кисненьзалежного метаболізму фагоцитів та їх функціональної активності.

3. У хворих на туберкульоз з неефективним лікуванням продовжують визначатись аналогічні зміни в системному та місцевому імунітеті, однак співвідношення виявлених порушень змінюється. Лишається зменшеною загальна кількість CD3+ лімфоцитів, кількість CD4+ лімфоцитів. Спостерігається подальша активація В-ланки імунітету зі збільшенням відносної кількості CD22+ лімфоцитів та антитілоутрворення в крові і зниженням синтезу секреторного імуноглобуліну А в бронхоальвеолярному змиві. Виснажуються компенсаторні механізми активації фагоцитозу, що проявляється зниженням їх функціональної активності в НСТ-тесті. Ступінь пригнічення цих показників, в порівнянні з нормальними рівнями, потребує імунокорекції. У хворих на туберкульоз з ефективним лікуванням відбувається нормалізація змінених показників системного імунітету.

4. У хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з неефективним лікуванням на початку 5 місяця хіміотерапії при збереженій чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів визначається дисбаланс цитокінів, які синтезуються як Т-лімфоцитами периферичної крові, так і альвеолярними макрофагами. Дисбаланс полягає в активації цитокінів Th2 лімфоцитів у хворих з неефективним лікуванням порівняно з хворими на початку лікування та пацієнтами з ефективним лікуванням: відсутність або низький рівень IFN-, нижчий рівень IL-2 при великій кількості IL-6 та значно більшій кількості IL-4. Дисбаланс цитокінів Th1/Th2, які синтезуються як Т-лімфоцитами периферичної крові, так і альвеолярними макрофагами, потребує імунокорекції з призначенням препаратів IFN, або IL-2.

5. У хворих на деструктивний туберкульоз легень із бактеріовиділенням, в комплексному лікуванні яких використовували інтерферон альфа-2b, відбуваються позитивні зміни в клітинній та гуморальній ланках імунної системи: збільшується абсолютна та відносна кількість Т-лімфоцитів, відносна кількість Т-СД4, нормалізується імунорегуляторний індекс; знижується відносна кількість В-лімфоцитів, при незмінній кількості їх абсолютного числа, знижується концентрація сироваткового імуноглобуліну А та G, концентрація загальних неспецифічних циркулюючих імунних комплексів; підвищується фагоцитарна активність та резерв бактерицидної активності фагоцитуючих клітин за НСТ-тестом, поглинаюча здатність поліморфноядерних лейкоцитів та моноцитів.

6. Застосування інтерферону альфа-2b в комплексному лікуванні хворих на деструктивний туберкульоз легень за 2 клінічною категорією (з невдачею лікування) дозволяє підвищити ефективність протитуберкульозної хіміотерапії за

частотою припинення бактеріовиділення на 26,7 %, за темпами загоєння каверн на 21,5 %, які на 1,2 місяці випереджають терміни загоєння каверн в пацієнтів, які отримують стандартне лікування, що сприяє виліковуванню вірогідно більшої кількості хворих в межах стандартної тривалості повторного курсу хіміотерапії – 70,0 % проти 40,0 %.

7. Інтерферон альфа-2b в дозі 3,0 млн. при внутрішньом’язевому введенні добре або задовільно переноситься хворими на деструктивний туберкульоз легень із бактеріовиділенням, в яких відсутні ознаки прогресування захворювання. Препарат не викликав будь-яких побічних реакцій у 23,3 % хворих, у 76,7 % пацієнтів спостерігались несерйозні побічні реакції у вигляді тимчасового підвищення (до 2 годин) температури тіла, яка нормалізувалась без призначення додаткових препаратів і не вимагала відміни інтерферону альфа-2b. Інтерферон альфа-2b не впливає на переносимість протитуберкульозної хіміотерапії.

Публікації автора:

1. Бойко, А.В. Ефективність стандартних режимів хіміотерапії у хворих із вперше діагностованим деструктивним туберкульозом легень в Чернівецькій області [Текст] / А.В. Бойко // Український хіміотерапевтичний журнал. – 2005. – № 3-4. – С. 14-18.

2. Бойко, А.В. Стан функції зовнішнього дихання у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень при комплексному лікуванні із застосуванням лаферону [Текст] / А.В. Бойко // Буковинський медичний вісник. – 2006. – Т. 10, № 1. – С. 7-11.

3. Бойко, А.В. Стан неспецифічного та специфічного імунного протиінфекційного захисту організму у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень при при комплексному лікуванні із застосуванням лаферону [Текст] / А.В. Бойко // Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т. 11, № 3. – С. 3-15.

4. Черенько, С.О. Стан системного імунітету у хворих на туберкульоз 1 категорії із невдачею лікування [Текст] / С.О. Черенько, А.В. Бойко // Збірн. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.А. Шупика. – 2007. – Вип. 16., кн. 2. – С. 458-467.

Дисертантом здійснено підбір хворих, їх клініко-лабораторне обстеження,, статистичну обробку даних, написання тексту статті.

5. Черенько, С.О. Цитокіновий профіль Т-лімфоцитів периферичної крові та бронхоальвеолярного змиву у хворих на туберкульоз легень залежно від результатів лікування [Текст] / С.О. Черенько, А.В. Бойко // Інфекційні хвороби. – 2008. – № 1. – С. 23-25.

Дисертантом здійснено підбір хворих, організацію імунологічного обстеження, статистичну обробку даних, написання тексту статті.

6. Бойко, А.В. Функція зовнішнього дихання та імунний статус у вперше діагностованих хворих на деструктивний туберкульоз легень [Текст] / А.В. Бойко // Матеріали ІІ міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених. – Чернівці, 2005. – С. 15.

7. Cherenko S. A., Boyko A.V. Efficacy of standard 1-st category regimentnof chemotherapy in patients with smear positive destructive pulmonary tuberculosis in Chernovetskaya Oblast, Ukraine // Eur. Respir. J. – 2006. – V. 28., Suppl. 50. – Р. 379.

Дисертантом здійснено підбір хворих, статистичну обробку даних, написання тексту тез.

8. Бойко, А.В. Комплексне лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із використанням лаферону [Текст] / А.В. Бойко // Матеріали науково-практичної конференції із міжнародною участю “ Сучасні методи діагностики та лікування дерматозів й захворювань, що передаються переважно статевим шляхом”. – Чернівці, 2005. – С. 31.

9. Бойко, А.В. Характеристика бронхо-пульмональної дисфункції у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень під впливом лаферону [Текст] / А.В. Бойко // Матеріали науково-практичної конференції із міжнародною участю “ Сучасні методи діагностики та лікування дерматозів й захворювань, що передаються переважно статевим шляхом”. – Чернівці, 2005. – С. 32-34.

10. Бойко, А.В. Пат. Україна, МПК 51 А 61 Р 31/06, А 61 К 38/21, А 61 Р 11/00. Спосіб лікування деструктивного туберкульозу легень [Текст] / А.В. Бойко. – № 18787, Заявл. 05.06.2006., Опубл. 15.11.2006; Бюл. № 11. – С. 3.