Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Економічна безпека держави


Ватагін Михайло Юрійович. Ефективне використання ядерного палива - ресурс економічної безпеки держави. : Дис... канд. наук: 21.04.01 - 2006.Анотація до роботи:

Ватагін М.Ю. Ефективне використання ядерного палива ресурс економічної безпеки держави. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 економічна безпека держави. Національний інститут проблем міжнародної безпеки. Рада національної безпеки та оборони України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена теоретичним, методичним та прикладним питанням удосконалення організації обліку ядерного палива (ЯП) з метою досягнення прийнятного рівня економічної безпеки держави та її окремих територій за основними сферами життєдіяльності. Проаналізовано стан справ у сфері забезпечення атомних електростанцій ЯП та його використання й показано, що згідно зі світовими тенденціями можна очікувати суттєвого зростання цін на свіже ЯП. Показано, що за цих умов важливим напрямком у відновленні інвестиційного забезпечення ядерної енергетики має бути збільшення глибини вигоряння ЯП, однією з умов досягнення чого є здійснення відповідних змін в організації обліку ЯП. Пропонується методичний підхід до визначення впливу ефективності використання ЯП на інноваційний ефект широкого кола організаційно-управлінських, технологічних рішень, спрямованих на ефективне використання ресурсів ядерної енергетики.

Наводяться результати розрахунків та їх аналізу стосовно впливу на рівень економічної безпеки держави за інвестиційною, енергетичною та іншими складовими. Показано, що у разі впровадження змін в порядок бухгалтерського обліку ЯП можливе відчутне покращання макроекономічних показників.

Отримані в ході дослідження результати вирішують важливу наукову задачу формування та обґрунтування методологічного підходу до обліку, планування та оцінки ефективності раціонального використання ресурсів ЯП на АЕС України з урахуванням національних інтересів по досягненню прийнятного рівня ЕКБ держави. Основні результати науково-теоретичних, методологічних, розрахунково-аналітичних досліджень у рамках дисертації полягають в наступному:

  1. Атомно-енергетичний комплекс слід розглядати як об'єкт ефективного цінового регулювання на енергетичному ринку, що забезпечує гарантоване поповнення бюджету, стримування інфляційних процесів, вирішення соціальних програм, експорт електроенергії за умови обов'язкової державної підтримки його ефективності і конкурентоспроможностіі, що досягається з урахуванням необхідності створення цільових резервів фінансування зняття атомних енергоблоків з експлуатації, а також поводження з РАВ та ВЯП.

  2. Застосування чинної методології обліку витрат на ЯП у 2000–2004 рр. призвело до втрати експлуатуючою організацією 674,1 млн грн. Середньодобові втрати склали 369,2 тис. грн. Застосування чинної методології обліку призведе в 2000-2020 рр. до втрати українською АЕ 1,9 млрд грн або 123 млн грн щорічно при зростанні цін на світовому урановому ринку за середнім сценарієм. При більш несприятливому розвитку ситуації на урановому ринку загальні за період втрати зростуть до 2,7 млрд грн. Сумарні втрати в 2004 р. у результаті формування цін на СЯП за методологією, яка є неадекватною прийнятим у міжнародній практиці підходам, склали 34,6 млн дол. і збільшаться при збереженні нинішньої цінової політики у даній сфері.

  3. Економічна стійкість об'єктів АЕ є важливим чинником забезпечення ЕКБ держави і залежить від ефективності використання ЯП, яка оцінюється величиною ПСС виробництва енергії на АЕС, що розраховується в даний час за допомогою умовної вартісної оцінки часткового використання в звітному періоді енергетичного потенціалу ТВЗ із терміном служби рівним трьом-чотирьом рокам. Такий підхід обумовлений відсутністю досвіду визначення питомих витрат ЯП на виробництво енергії в натуральному вимірі і не дозволяє уникнути невиправданих фінансових втрат генеруючими підприємствами АЕ.

  4. В умовах лібералізації і відкритості енергетичних ринків основою конкурентоспроможності української АЕ і забезпечення прийнятного рівня ЕКБ держави за енергетичною складовою варто вважати ЯП, з огляду на достатність власної сировинної бази по природному урану. Застосування міжнародної практики формування цін на СЯП в залежності від коливань цін на світовому ринку урану при визначенні цінових параметрів складових ЯПЦ дозволить, використовуючи його натуральний і вартісної баланс, знизити ризики негативних монопольних тенденцій російського виробника ЯП. Автоматизація балансових розрахунків з ЯП забезпечить обґрунтованість поточного планування і прогнозування технічних, фінансових і економічних показників роботи АЕ.

  5. Зміна методології обліку ЯП з активізацією економічних стимулів збільшення глибини його вигоряння, які відносяться до важливих інноваційних організаційно-технічних СТР виробничого, адміністративного і комерційного характеру, що активізують інвестиційні ресурси, дозволяють істотно поліпшити структуру тарифу на електроенергію АЕС і підвищити якість планування та обліку техніко-економічних показників роботи АЕ, можлива тільки при забезпеченні комплексної інформаційної, наукової, організаційної і ресурсної підтримки. У випадку зміни методології обліку ЯП стає можливим ліквідації диспропорції «купівля витрати» і знімається основна економічна перешкода реалізації системних дій, спрямованих на збільшення інвестиційного та інноваційного потенціалу АЕ за допомогою поліпшення якісних характеристик ЯП.

  6. Цілі, задачі та методологія управлінського і бухгалтерського обліку ЯП мають бути розділені з прийняттям за одиницю обліку різних об'єктів. У технічному обліку в якості одиниці обліку запасів ЯП доцільно використовувати ТВЗ. У бухгалтерському обліку теоретично припустиме використання поняття «енергетичний уран» як одиниці обліку запасів ЯП, що представляє частину ядерного матеріалу, яка підлягає використанню в активній зоні РУ для виробництва енергії і дорівнює масі нуклідів 235U, що визначається різницею їхніх вагових параметрів у свіжій і відпрацьованій ТВЗ.

  7. Зміна порядку обліку і стимулювання збільшення глибини вигоряння ЯП обумовлює ефект, визначення розміру якого вимагає застосування в розрахунках відповідних імітаційних моделей, реалізованих у калькуляторі розрахунку вартості ЯП при формуванні натурального і вартісного балансів ЯП, а також при оцінці залежних від характеристик балансу індикативних показників ЕКБ за енергетичною, інвестиційною та іншими важливими складовими.

Публікації автора:

Монографічні видання

1. Ватагин М.Ю. Инвестиционный потенциал решений по изменению организации учета ядерного топлива на АЭС // Актуальные проблемы устойчивого развития. Под ред. И.В. Недина, Е.И. Сухина. К.: Общество «Знание» Украины, 2003. С. 193-202.

2. Ватагин М.Ю., Вережинская И.В. Инвестиционный потенциал как форма реализации инновационного эффекта совершенствования учета ресурсов в ядерной энергетике // Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности. Под общей редакцией Г.К. Вороновского, И.В. Недина. К.: О-во “Знание” Украины, 2004. С. 313-319. (Запропоновано підхід до визначення інвестиційного потенціалу методології обліку ЯП).

3. Ватагин М.Ю. Совершенствование учета ресурсов в ядерной энергетике фактор экономической безопасности государства. К.: Знання України, 2004. 76с.

4. Ватагин М.Ю., Вережинская И.В. Эффективность использования ядерного топлива. К.: Знання України, 2004. 84с. (Обґрунтовано доцільність зміни існуючої системи обліку ЯП).

Публікації у фахових періодичних виданнях

5. Ватагин М.Ю. К определению инвестиционного потенциала мер по совершенствованию учета ядерного топлива на АЭС // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2002. №2. С. 96-99.

6. Ватагин М.Ю. Особенности бухгалтерского, налогового и управленческого учета ядерного топлива, используемого на АЭС // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2002. №3. С. 68-73.

7. Ватагин М.Ю. Сравнительная характеристика методик планирования и учета затрат на ядерное топливо при производстве энергии на АЭС // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2002. №4. С. 74-78.

8. Ватагин М.Ю. Идентификация ядерного топлива как объекта учета // Вісник Сумського державного університету. 2003. №5. С. 69-76.

9. Ватагін М. Ю., Недін І.В. Облік ядерного палива, використовуваного на АЕС, і економічна безпека держави // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. 2003. №3. С. 5-11. (Запропоновано методологію оцінки індикаторів ЕКБ держави з урахуванням особливостей обліку ЯП).

Додаткові публікації

10. Ватагин М.Ю., Коваленко Е.Ф. Что нужно учесть, чтобы было что считать. О некоторых аспектах ценообразования. // Энергетическая политика Украины. 2001. №10. С. 50–52. (Виявлено вплив технічного обслуговування АЕС на встановлення тарифів на електроенергію).

11. Ватагин М.Ю. Размышления о справедливой цене // Топливно-энергетический комплекс. 2002. № 3 (39). С. 40-44.

12. Ватагин М.Ю. Электроэнергия АЭС на рынке по какой цене? // Энергетическая политика Украины. 2002. №5. С. 54-57.

13. Ватагин М.Ю. Об отнесении расходов на ядерное топливо к валовым издержкам АЭС на производство электрической и тепловой энергии // Материалы Международного энергетического форума МЭФ СНГ-2002, Крым, 16-21 сентября 2002 г. // Под ред. Г.Л. Романова. Харьков: Энергоклуб Украины, 2003. С. 1-4.

14. Ватагин М.Ю. Цена методологических вольностей // Энергетическая политика Украины. 2004. №4. С. 62-66.

15. Ватагин М.Ю. Убежденность в собственной непогрешимости за чужой счет (или история одной экспертизы) // Теория и практика управления. 2004. № 3. С. 57-59.

16. Ватагин М.Ю. Детали экономики генерации // Энергетическая политика Украины. 2004. №6. С. 78-81.

17. Ватагин М.Ю. Достоверная количественная и стоимостная оценка расхода ядерного топлива на производство энергии АЭС важная составляющая оценки конкурентоспособности атомной энергетики // Тези доповідей III Міжнародної науково–практичної конференції “Інноваційна модель та стратегія економічного розвитку”, 15–19 жовтня 2002 р., м. Івано–Франківськ. К.: ІЕП НАНУ, 2002. С. 21–23.

18. Ватагин М.Ю., Недин И.В., Недина О.И. Экономические аспекты функционирования электроэнергетического рынка // Материалы международной научно-практ. конф. «Економічна теорія: сучасні проблеми розвитку сфери товарного обігу». К.: КНТЭУ, 2002. С. 165-167. (Визначено необхідність врахування специфіки АЕ при формуванні тарифів електроенергетичного ринку).