Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Вавілова Ірина Володимирівна. Дитяча література як засіб формування особистості дитини (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Вавілова І.В. Дитяча література як засіб формування особистості дитини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. - Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2008.

У дисертації проаналізовано й викладено стан наукової дослідженості проблеми; обґрунтовано саме поняття «дитяча література» в сучасній педагогічній та літературознавчій термінології ; досліджено теоретичні питання розвитку дитячої літератури у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття, зокрема розкрито її специфіку й функції; визначено роль дитячої періодики у становленні й розвитку літератури для дітей; виокремлено вимоги до художніх текстів книг для позакласного читання та навчальної літератури.

У науковій праці узагальнено досвід використання дитячої літератури як засобу формування особистості дитини у шкільній практиці другої половини ХІХ – початку ХХ століття; способи її опрацювання; визначено напрями освітньо-просвітницької роботи в діяльності прогресивно налаштованої педагогічної громадськості з питань популяризації дитячої літератури; виявлено особливості методико-педагогічної роботи з питань організації дитячого читання й формування читацької культури школярів; окреслено перспективи використання в сучасних умовах досвіду стосовно впливу дитячої літератури на формування підростаючих поколінь; виявлено прогностичні тенденції використання дитячої літератури як засобу формування особистості дитини в загальноосвітніх закладах сьогодення України.

Публікації автора:

І. Статті в наукових фахових виданнях.

 1. Вавілова І.В. Вимоги до дитячого підручника в педагогічній спадщині українських освітян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / І.В.Вавілова // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. / Харк. держ. пед ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2001. – Вип.18. – Ч. 2. – С.110-114.

 2. Вавілова І.В. До витоків дитячої вітчизняної журналістики другої половини ХІХ – початку ХХ століття / І.В.Вавілова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університета ім.П.Тичини / Уманський держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. – К., 2002. – С.26-30.

 3. Вавілова І.В. Вимоги до дитячої літератури в українській педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття / І.В.Вавілова // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. / Харк. держ. пед ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2002. – Вип.21. – С. 17-24.

 4. Вавілова І.В. До витоків перших дитячих підручників та посібників у розвитку вітчизняної педагогічної думки ХІХ ст. / І.В.Вавілова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Запорізький обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – К.-Запоріжжя, 2003. – Вип. 26. – С.278-281.

 5. Вавілова І.В. Використання фольклорного матеріалу в дитячій літературі та на сторінках дитячих періодичних видань ХІХ – початку ХХ ст. / І.В.Вавілова // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. / Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2003. – Випуск ХІХ. – С.19-23.

 6. Вавілова І.В. Питання морального виховання у вітчизняній дитячій літературі ХІХ – початку ХХ століття. / І.В.Вавілова // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. пр. / Харк. держ. пед ун-т ім.Г.С.Сковороди. – Х., 2003. – Випуск 11. – С.112-117.

 7. Вавілова І.В. Проблема організації пояснювального читання у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХІХ століття. / І.В.Вавілова // Розвиток інноваційних процесів у навчально-виховних закладах: Зб. наук. пр. / Харк. держ. пед ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х.: Стиль-издат, 2003. – С.14-19.

 8. Вавілова І.В. Вітчизняна дитяча література другої половини ХІХ – початку ХХ століття як засіб формування особистості. / І.В.Вавілова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Запорізький обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – К.-Запоріжжя, 2003. –Вип. 29. – С.191-194.

 9. Вавілова І.В. Вітчизняні педагоги другої половини ХІХ – початку ХХ століття про дитячу літературу як засіб формування особистості. / І.В.Вавілова // Збірник наукових праць Бердянського педагогічного університета / Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2003. – №4. – С.130-135.

 10. Вавілова І.В. Вимоги до дитячих підручників і посібників у вітчизняній педагогічній думці ХІХ ст. / І.В.Вавілова // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип. 159. – С.30-35.

 11. Вавілова І.В. Книга як навчально-освітній засіб (історико-педагогічний аспект) / Вавілова І.В. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т ім.Г.С.Сковороди. – Х., 2004. – Вип. 21. – С.35-39.

 12. Вавілова І.В. Популяризація питань дитячої літератури на сторінках періодичних педагогічних видань (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). / І.В.Вавілова // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. пр. – Вип. 18. /Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С.Сковороди. – Х., 2007. – С.29-34.

ІІ. Матеріали конференцій, тези доповідей.

 1. Вавілова І.В. Видатні вітчизняні педагоги другої половини ХІХ- початку ХХ століття про проблеми дитячого читання: матеріали Наук.-практ. конф. молодих вчених, (Харків, 2003) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х.: Харк. держ. пед. ун-т ім.Г.С.Сковороди, 2003. – С.46-47.

 2. Вавілова І.В. Роль підручників К.Д.Ушинського в розвитку прогресивної дитячої літератури другої половини ХІХ – початку ХХ століття: матеріали Всеукр. наук.-практ. читань студентів і молодих науковців, присвячених спадщині великого вітчизняного педагога К.Д.Ушинського, (Одеса, 20-21 травня 2003 р.)./ Південноукр. дер. пед. у-т імені К.Д.Ушинського. – Одеса: Південноукр. держ. пед. у-т імені К.Д.Ушинського, 2003. – С.203-206.

 3. Вавілова І.В. До витоків навчальних підручників у вітчизняній педагогічній літературі другої половини ХІХ століття: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. [«Наука і освіта «2004»], (Дніпропетровськ, 10-25 лютого 2004 р.) / Дніпропетровськ. нац. ун-т, Ін-т економіки. – Дніпропетровськ: Дніпропетровськ. нац. ун-т, 2004. – Т.35. – Педагогіка. – С.5-7.

 4. Вавілова І.В. Питання народознавства у художніх текстах підручників, посібників та книг для позакласного читання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Професіоналізм педагога. Проективна педагогіка: питання теорії та практики»], (Ялта, 21-25 серпня 2004 р.) / Кримський держ. гуман. ін-т – Ялта: Кримський держ. гуман. ін-т, 2004. – Ч.І. – С.175-179.

 5. Вавілова І.В. Реалізація ідей Г.С.Сковороди у сучасних підручниках для початкової школи: матеріали Сковородинівських читань [«Григорій Сковорода і духовне оновлення українського суспільства»] (Харків, 2-4 грудня 2004 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди, Наук.-досл. інст. педаг. і психол. ім.В.О.Сухомлинського. – Х.: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди, 2005. – С.9.

 6. Вавілова І.В. Вимоги до художніх текстів підручників, посібників та книг для позакласного читання: матеріали Школи молодих учених з педагогіки і психології, (м.Бермінводи, 10-16 травня 2005 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди, Наук.-досл. інст. педаг. і психол. ім.В.О.Сухомлинського. – Х.: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди, 2005. – С.12-16.