Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Спеціальні та галузеві соціології


Чепурко Гульбаршин Іскаківна. Динаміка зайнятості населення України в період становлення ринкової економіки : дис... д-ра соціол. наук: 22.00.04 / НАН України; Інститут соціології. - К., 2006.Анотація до роботи:

Чепурко Г.І. Динаміка зайнятості населення України в період становлення ринкової економіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Інститут соціології НАН України, Київ, 2006.

У дисертації розроблено і сформульовано методологічний підхід до дослідження сучасних тенденцій і закономірностей функціонування сфери зайнятості з урахуванням перспектив розвитку економічної системи України. Виявлено специфіку, тенденції й закономірності сегментації ринку праці. Розроблено методологію дослідження чинників впливу на зайнятість населення в сучасній Україні. Виявлено сучасні особливості структури і масштабів безробіття. Визначено поняття неформального сектору зайнятості, що відповідає особливостям української економіки. Обґрунтовано переваги активної державної політики зайнятості над пасивною. Виставлено роль держави в механізмі зайнятості за умов переходу до ринкової економіки та в системі соціально-трудових відносин

Публікації автора:

 1. Чепурко Г.І. Ринок праці в Україні: проблеми зайнятості в період становлення ринкової економіки. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2004. – 274 с.

 2. Галицький В.М., Привалов Ю.О., Чепурко Г.І. Поведінкові стратегії на ринку праці України. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2005. – 226 с.

 3. Жуков В., Мімандусова Г., Привалов Ю. Сучасні проблеми соціально-трудових відносин в Україні (соціологічний аналіз). – К.: Ін-т соціології НАНУ, 1998. – 155 с.

 4. Мімандусова Г. Громадська експертиза Програми житлово-комунальних субсидій // Соціальна експертиза в Україні: методологія, методика, досвід впровадження / За ред Ю.І.Саєнка. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2000. – С.155–160.

 5. Мімандусова Г.І. Роль професійних спілок у соціально-трудових відносинах (результати соціологічного дослідження // Сучасний стан, проблеми та тенденції соціально-трудових відносин в Україні: спроба соціального конструювання. – К.: ВД “Стилос”, 2003. – С.45– 64.

 6. Мімандусова Г. Індекси економічної свободи // Методологія та методика визначення інтегральних соціальних показників / Відп.ред. Ю.І.Саєнко. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2004. – С.181–195.

 7. Саєнко Ю.І., Денисенко В.М., Мімандусова Г.І., Галицький В.М., Осташко Т.О. Соціальні та економічні наслідки вступу України до СОТ: експертні оцінки / Відп ред. Ю.Привалов. – Львів: Українські технології, 2004. – 142 с.

 8. Пилипенко В., Мімандусова Г. Політика України у сфері зайнятості на тлі світового досвіду // Україна: аспекти праці. – 1995. – №5–6. – С.60–63.

 9. Мімандусова Г., Піддубний В., Сакада М. Безробіття в Україні: проблеми соціального захисту // Україна: аспекти праці. – 1997. – № 5. – С.28–32.

 10. Вишняк О.І., Мімандусова Г.І., Пилипенко В.Є. Соціальний захист населення, потерпілого від аварії на ЧАЕС // Чорнобиль і соціум. – Вип. 2. – К., 1995. – С.60–71.

 11. Мімандусова Г., Піддубний В., Сакада М. Співробітництво – для забезпечення роботи // Віче. – 1997. – № 9. – С.76–86.

 12. Вишняк О., Мімандусова Г., Пилипенко В. Соціальний захист постраждалих від аварії на ЧАЕС // Чорнобиль і соціум. – Вип. 3. – К., 1997. – С.244 – 253.

 13. Пилипенко В., Вишняк О., Мімандусова Г. Соціальна допомога потерпілим: тенденції і перспективи // Чорнобиль і соціум. – Вип. 4. – К., 1998. – С.95–109.

 14. Мімандусова Г. Рівень безробіття та категорії безробітних у структурі населення України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 4–5. – С.195–211.

 15. Мімандусова Г.І. Проблеми зайнятості населення України // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1994-1999 рр.) Інформаційно-аналітичні матеріали. – К.: Інститут соціології НАН України, 1999. – С.58–61.

 16. Мімандусова Г.І. Ринок праці в Україні: тенденції та перспективи (соціально-економічний аналіз). – К.: Ін-т соціології НАНУ, 1999. – 96 с.

 17. Пилипенко В., Вишняк О., Мімандусова Г. Соціальна допомога потерпілим: моніторинг змін та проблеми соціальної політики // Чорнобиль і соціум. – Вип. 5. – К., 1999. – С.250–266.

 18. Мімандусова Г.І. Зміни в структурі зайнятості населення України за умов ринкових перетворень // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 1999. – №2. – С.23–25.

 1. Мімандусова Г.І. Зайнятість населення України в неформальному секторі економіки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 2. – С.152–163.

 2. Лисенко О., Мімандусова Г. Соціальна ситуація в сфері зайнятості потерпілого від аварії населення // Чорнобиль і соціум. – Вип. 5. – К., 1999. – С.217–235.

 3. Лисенко О., Мімандусова Г. Оцінка масштабів і структури неформальної зайнятості в Україні // Українське суспільство: моніторинг – 2000 р. Інформаційно-аналітичні матеріали. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2000 – С.54–68.

 4. Лисенко О., Мімандусова Г. Ринок праці та особливості зайнятості постраждалого населення // Постчорнобильський соціум: 15 років по аварії. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2000. – С.253–271.

 5. Пилипенко В., Вишняк О., Мімандусова Г. Чорнобильська катастрофа: проблеми соціального захисту потерпілого населення // Постчорнобильський соціум: 15 років по аварії. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2000. – С.220–236.

 6. Пилипенко В., Мімандусова Г. Соціальний захист постраждалих від Чорнобильської катастрофи: оцінка стану та динаміка змін // Чорнобиль і соціум. – Вип 7. – К., 2001. – С.145–159.

 7. Мімандусова Г.І. Соціальні наслідки росту безробіття та формування державної політики у сфері зайнятості // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2001. – № 2. – С.25–32.

 8. Мімандусова Г.І. Динаміка зайнятості населення // Українське суспільство: десять років незалежності (соціологічний моніторинг та коментар науковців) – К.: Ін-т соціології НАН України, 2001. – С.89–98.

 9. Мімандусова Г.І. Перехід до ринкових відносин та формування ринку праці в Україні // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук.праць. – Вип. 22. – К.: Український центр духовної культури, 2001. – С.206–214.

 10. Мімандусова Г. Неформальна зайнятість в Україні // Соціальні виміри суспільства: Збірник наукових праць. – Вип. 5. – К., 2002. – С.259–269.

 11. Мімандусова Г. Соціально-економічна адаптація населення в умовах формування ринку праці і зайнятості // Україна–2002. Моніторинг соціальних змін. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2002. – С.109–127.

 12. Мімандусова Г.І. Роль професійних спілок у соціально-трудових відносинах (результати соціологічного дослідження) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002. – № 5. – С.24–34.

 13. Мімандусова Г. Держава як партнер соціально-трудових відносин // Соціальні виміри суспільства: Збірник наукових праць. – Вип. 6. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2003 – С.65–75.

 14. Пилипенко В., Мімандусова Г. Проблеми соціального захисту потерпілих від катастроф у дзеркалі громадської думки початку ХХІ століття // Чорнобиль і соціум. – Вип. 9. – К.: ПЦ Фоліант, 2003. – С.104–119.

 15. Мімандусова Г., Пилипенко В. Соціальний діалог у контексті трансформації українського суспільства // Українське суспільство–2003. Соціологічний моніторинг. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2003. – С.267–273.

 16. Мімандусова Г. Аналіз концепцій зайнятості та підходів економічної теорії до регулювання ринку праці // Соціальні виміри суспільства: Збірник наукових праць. – Вип. 7. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2004. – С.177–200.

 17. Мімандусова Г.І. Сучасні тенденції в структурі зайнятості населення України // Українське суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних змін. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2004. – С.139–153.

 18. Чепурко Г. Рівень життя населення: поселенський аспект // Українське суспільство 1994–2005. Динаміка соціальних змін. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2005. – С.252– 263.

 19. Мимандусова Г.И. Изменение ценностных ориентаций молодежи в условиях рыночной экономики // Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 1993. – С.54–55.

 20. Мимандусова Г.И. Формирование рынка труда в Украине // Проблеми формування й розвитку регіональних механізмів господарювання: Тези. доповідей. – Харків, 1994. – С.105–106.

 21. Мимандусова Г.И. Молодежь и безработица // Молодь і проблеми конфлікту в період переходу до демократичного суспільства: Тези доповідей Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції. – 31 березня–01 квітня 1994. – Ч. I. – Чернівці, 1994. – С.44–45.

 22. Мімандусова Г., Привалов Ю. Правові аспекти функціонування системи місцевого самоврядування // Місцеве самоврядування в сучасній політичній системі в Україні і Бєларусі: Доповіді міжнародної конференції. – К., 1997. – С.74–84.

 23. Мімандусова Г., Привалов Ю. Структура та функції органів місцевого самоврядування // Місцеве самоврядування в сучасній політичній системі в Україні і Беларусі: Доповіді міжнародної конференції – К., 1997. – С.85–95.

 24. Привалов Ю.А., Мімандусова Г.И., Коробков И. Земельная реформа в социологическом измерении // Проблеми малого бізнесу в АПК України і Бєларусі: Доповіді міжнародної конференції. – К., 1998 – С.157–163.

 25. Мімандусова Г. Неформальні зв’язки на ринку праці і в сфері доходів населення // Тіньова економіка: соціальні проблеми неофіційної економічної діяльності в Україні: Доповіді міжнародної конференції. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2000. – С.78–81.

 26. Мімандусова Г.І. Характеристика трудоресурсної ситуації в Україні // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Наукові доповіді і повідомлення першої Всеукраїнської соціологічної конференції 15 грудня 2000 року. – К., 2001. – С.313–317.

 27. G.І. Mimandusova, І.А.Privalov and І.І. Sayenko. Soсial Monitoring of the Post-Chеrnobyl Situation // Sociological Research. – November-December 2000/Vol.39 – NO.6 Social Processes in Ukraine. – Р.80–90.