Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


32. Василькова Ольга Іванівна. Динаміка неформального лідерства в навчальній групі ПТУ: дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004.Анотація до роботи:

Василькова О.І. Динаміка неформального лідерства в навчальній групі ПТУ. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2004.

Дисертацію присвячено питанням виникнення, розвитку та функціонування лідерства в навчальній групі ПТУ. Виявлено, що лідерство формується в динаміці розвитку групи і відбиває неформальну структуру міжособистісних відносин учнів. Визначено типи лідерства: інтелектуальний, емоційний, праксичний. Складено психологічні „портрети” лідерів різних типів.

Встановлено, що в основі механізму висування в позицію лідера групи лежить процес психологічного ціннісного обміну, порівневе розгортання якого обумовлює динаміку лідерства. Динаміка лідерства тісно пов’язана з загальним поетапним розвитком навчальної групи, найважливішими сферами її життєдіяльності.

Розроблена і апробована концептуальна модель структури керівного ядра навчальної групи ПТУ, використання якої дозволяє інженерно-педагогічним працівникам ПТУ поширити діапазон впливу на учнів. Створена система цілеспрямованої роботи з лідерами та іншими членами навчальної групи, з інженерно-педагогічними працівниками та батьками учнів дозволяє: стимулювати активність лідерів, групову згуртованість та задоволеність процесом спілкування; підвищити лідерський потенціал в інтересах формування і розвитку учнівського колективу.

У дослідженні наведене теоретичне узагальнення і нові вирішення проблеми лідерства у навчальній групі ПТУ, яке полягає у розкритті сутності, механізмів та специфіки цього процесу, виявленні критеріїв його прояву, рівнів і динаміки лідерства, умов розвитку лідерського потенціалу в інтересах становлення учнівського колективу.

1. Лідерство, як соціально-психологічний процес, як феномен, що змінюється у часі, відбиває, в першу чергу, неформальну структуру міжособистісних відносин учнів, тісно пов’язаних із загальним поетапним розвитком учнівського колективу.

2. Згідно з трьохкомпонентною моделлю міжособистісної взаємодії учнів у навчальній групі можна виділити три напрямки впливу лідерів на інших членів групи: інтелектуальний, емоційний та праксичний. Кожний тип лідерства характеризується певним набором особистісних якостей лідерів, за якими спостерігається їх психологічна перевага.

3. В основі висування того чи іншого учня в позицію лідера навчальної групи лежить складний процес психологічного ціннісного обміну. Порівневе його розгортання обумовлює динаміку розвитку групи і лідерства. На початковому етапі формування групи психологічний обмін розгортається між двома будь-якими членами групи (діадний рівень), а, в кінцевому рахунку, – у середині множини діад, утворених партнерами по групі. В подальшому ціннісний обмін розгортається на груповому рівні, коли однією з сторін-учасниць обміну стає сама група, яка виступає як сукупний колективний суб’єкт. Кінцевим результатом обміну на будь-якій стадії його розгортання є приписування суб’єкту партнерами по групі певного статусу в залежності від його вкладу в життєдіяльність групи.

4. Динаміка неформального лідерства у навчальній групі ПТУ припускає етапність проходження групою ряду складних соціально-психологічних стадій, які визначають змінність типу лідерства. При цьому „полем” розгортання лідерства в навчальній групі є провідний вид діяльності в процесі розвитку учнівського колективу.

5. На основі проведеного дослідження пропонується концептуальна модель структури керівного ядра навчальної групи ПТУ у складі тріади лідерів різних типів. Кожен із лідерів у міжособистісній взаємодії з членами групи буде виконувати свої відмінні один від одного функції, а їх інтегрований результат повинен забезпечити повноцінну життєдіяльність і розвиток навчальної групи як цілісної соціально-психологічної системи.

6. Підвищення ролі лідерського потенціалу у навчальних групах ПТУ можливе за умови спеціальної цілеспрямованої психолого-педагогічної роботи з керівним ядром групи, зміст якої передбачає соціально-психологічний тренінг для лідерів і інших членів навчальної групи, тренінг для лідерів, програму організації самовиховання лідерів, психолого-педагогічну роботу з інженерно-педагогічними працівниками та батьками учнів і базується на використанні методів та прийомів активного соціально-психологічного навчання (психотехнічні ігри, соціально-психологічні рольові тренінги). Її впровадження стимулювало активність лідерів, призвело до зростання групової згуртованості та стабілізації лідерства.

Таким чином, розроблена автором та впроваджена в систему роботи ПТУ програма психолого-педагогічної роботи з керівним ядром навчальної групи дозволяє рекомендувати її для підготовки майбутніх інженерно-педагогічних працівників, практичних психологів та для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми лідерства в навчальній групі. Зокрема, глибшого вивчення чекають питання щодо умов, засобів і форм спільної діяльності інженерно-педагогічних працівників і лідерів; розкриття основних механізмів активного впливу педагогічного колективу на особистість лідера; генезису прояву природних передумов формування організаторських здібностей лідерів різних типів.

Основний зміст дослідження відображено в таких публікаціях автора:

1. Василькова О.І. Психолого-педагогічні питання неформального лідерства в навчальній групі ПТУ // Педагогіка і психологія. –1999. - №2 (23). - С. 83-89.

2. Василькова О.И. Структурно-логическая модель динамики неформального лидерства в учебной группе // Психологія. Зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова. Вип. 12. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. - С. 113-118.

3. Василькова О.И. Социально-психологические характеристики лидеров учебных групп ПТУ // Психологія. Зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова. Вип. 13. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. - С. 379-385.

4. Василькова О.И. Определение статуса подростков в учебной группе ПТУ с помощью методики «Анализ неформальных коммуникаций» // Психологія. Зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова. Вип. 14. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. - С. 196-200.

5. Василькова О.І. Динаміка неформального лідерства в навчальній групі ПТУ // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. / За ред. Максименка С.Д. - К.: „Гнозіс”, 2003, т. 5, ч. 3. - С. 64-69.

6. Василькова О.І. Дослідження особистісних характеристик лідерів навчальних груп ПТУ // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. / За ред. Максименка С.Д. - К.: „Гнозіс”, 2003, т. 5, ч. 4. - С. 73-77.

7. Василькова О.І. Методологічні проблеми лідерства в навчальних групах // “Психологія на перетині тисячоліть”. Зб. наук. пр. учасн. П’ятих Костюківських читань: В 3-х т. – К.: „Гнозіс”, 1998. - т.1. - С. 210-214.

8. Василькова О.І. Методичні підходи до вивчення особистості лідера навчальної групи ПТУ // Ціннісні орієнтації в громадянському становленні особистості. Зб. наук.-метод. ст. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (30 вересня - 2 жовтня 1998 р.). – Дрогобич: „Відродження”, 1998. - С. 52-55.

9. Василькова О.І. Соціально-психологічні особливості функціонування підліткових груп у сучасних умовах розвитку // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. Сб. науч. тр. Ин-та экономики пром-сти НАН Украины. – Донецк, 1999. - С. 298-303.

10. Василькова О.І. Проблема дослідження динаміки лідерства в навчальній групі // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. Сб. науч. тр. Ин-та экономики пром-сти НАН Украины. - Донецк, 1999. - С. 330-336.

11. Василькова О.І., Васильков В.М. Проблема дослідження та використання неформального учнівського лідерства у виховній діяльності педагога // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Зб. наук. пр. – К.: „Пед. думка”, 1999. - Кн.1. - С. 146-153 (50%).

12. Василькова О.І. Вплив лідера на морально-психологічну спрямованість учнів ПТУ. // Зб. доп. П’ятої Міжнар. наук.-практ. конф. „Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості” (Україна, Донецьк, 23 травня 1999 р.). Донецьк, 1999. - С. 93-94.

13. Васильков В.М., Василькова О.І. Особливості психолого-педагогічної роботи з «важкими» підлітками: Навч. посіб. - Донецьк: „ДЕОНІС”, 1998. – 388 с. (Лист МО України № 279 від 27.02.1998) (70%).

Анотації