Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теоретична фізика


Сичова Орина Михайлівна. Динаміка гаусових хвильових пакетів: Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 117арк. - Бібліогр.: арк. 110-116.Анотація до роботи:

Сичова О.М. Динаміка гаусових хвильових пакетів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

Дисертацію присвячено вивченню особливостей класичного руху хвильових пакетів нуклонів у полі ядерних сил. Для дослідження використано модель антисиметризованої молекулярної динаміки (АМД). На прикладах модельних систем проілюстровано основні положення АМД, проведено порівняння результатів із точним квантовомеханічним та класичним розв’язками. Розглянуто випадок, коли проектування на стан із фіксованим значенням орбітального моменту проводиться до варіювання. Інтеграли перекриття на хвильових функціях АМД інтерпретовано як матриці густини у представленні Фока–Баргманна. Вплив антисиметризації на функції розподілу ймовірності у представленні Фока–Баргманна та їх зв’язок з фазовими траєкторіями АМД проілюстровано для дво- і тричастинкових систем ідентичних нейтронів. Хвильовий пакет АМД модифіковано введенням параметру, що передає динаміку колективної монопольної моди. У рамках модифікованого методу усунуто проблему нульових коливань та розглянуто задачу розсіяння нейтрона на -кластері. Розроблено метод оцінки ймовірності повного розвалення кластера-мішені.

Публікації автора:

1. Сычева А.М., Филиппов Г.Ф., Кореннов С.В., Квантовые особенности классического движения нуклонных кластеров в легких ядрах. // Известия РАН.-2001.-т.65, N11.-С.1600-1605.

2. Филиппов Г.Ф., Сычева А.М., Кореннов С.В., О полном развале альфа-частицы в результате столкновения с нейтроном. // Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень, 2001, N3 (5), С. 30-35.

3. Филиппов Г.Ф., Кореннов С.В., Сычева А.М., Като К. Пространство Фока—Баргманна и фазовые траектории..// ЭЧАЯ.-2001.-т. 32, N4.-с.761-802.

4. Сичова О.М. Вплив антисиметризації на характер класичного руху хвильових пакетів // УФЖ.-1999.-т.44, N11.-С.1325-1329.

5. Филиппов Г.Ф., Мохов С.В., Сычева А.М., Кореннов С.В., Като К. Анализ уравнений АМД для простейших систем // ЯФ.-1999.-т.62,N1.-С.100-112.

6. Сичова О.М. Хвильові пакети в потенціалі гаусової форми / Вісник Київського Університету, Сер.фіз-мат. науки.-1998.- вип.3.-С.432-436.

7. Сычева А.М., Филиппов Г.Ф., Кореннов С.В. О полном развале альфа-частицы в результате столкновения с нуклоном. // Тезисы докладов V научной конференции молодых ученых и специалистов ОИЯИ, 5-10 февраля 2001, ISBN 5-8481-0004-7, С.93-95.

8. Filippov G.F., Sytcheva, Korennov S.V. About Classical Motion of Nucleon Wavepackets” // Book of Abstracts. – International Symposium “Advances in Nuclear Physics”, Bucharest, Romania, December 9-10, 1999. – P. 31.