Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Нгуен Ван Хань. Диференційна діагностика ексудативного плевриту туберкульозної та ракової етіології за допомогою лазерної кореляційної спектроскопії плазми крові та плеврального ексудату: дисертація канд. мед. наук: 14.01.26 / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Нгуен Ван Хань. Диференційна діагностика ексудативного плевриту туберкульозної та ракової етіології за допомогою лазерної кореляційної спектроскопії плазми крові та плеврального ексудату. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Інститут фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Київ, 2003.

Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності диференційної діагностики плевритів туберкульозної та ракової етіології. За допомогою ЛКС проведено порівняльний аналіз плазми крові і плевральних ексудатів 100 хворих на плеврити туберкульозної та ракової етіології і плазми крові 50 донорів.

Встановлено, що чутливість диференційної діагностики за результатами ЛКС тільки плазми крові склала мінімум 70,00 %, а за результатами ексудату – 76,00 %. Поєднане застосування ЛКС плазми крові і плевральних ексудатів підвищило диференційно-діагностичну чутливість методу з 76,00 % до 89,00 %. Найбільшу цінність використання даного методу має у випадках сумнівної клінічної діагностики при неінформативності лабораторних і інструментальних досліджень.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі підвищення ефективності диференційної діагностики плевриту туберкульозної і ракової етіології за допомогою лазерної кореляційної спектроскопії плазми крови та плеврального ексудату. Виявлено характерні відмінності ЛКС-гістограм плазми крови і плеврального ексудату хворих на плеврит туберкульозної етіології від ЛКС-гістограм плазми крови і плеврального ексудату хворих на рак, що дозволило поліпшити результати диференційної діагностики цих станів з 72,00 % до 89,00 %.

 1. Традиційні клінічні, лабораторні, променеві, інструментальні методи тільки у 56,00 % хворих достатні для достовірної диференційної діагностики туберкульозного плевриту і у 61,00 % – ракового.

 2. ЛКС дозволяє відрізнити гістограми плазми крові хворих на туберкульозний плеврит від гістограм плазми крові донорів у 82,00 % спостережень, гістограми плазми крові хворих на раковий плеврит від гістограм плазми крові донорів – у 94,00 % спостережень.

 3. Достовірні розходження між гістограмами плазми крові хворих на туберкульозний і раковий плеврити виявляються відповідно в 70,00-72,00 % спостережень.

 4. ЛКС плевральних ексудатів дозволяє виявити розходження між гістограмами хворих на туберкульозний і раковий плеврити у 76,00-80,00 % спостережень відповідно.

 5. При поєднаному застосуванні ЛКС плазми крові і плеврального ексудату диференційно-діагностична інформативність методу досягає 89,00 %.

 6. ЛКС плазми крові і плеврального ексудату підвищує вірогідність диференційної діагностики туберкульозних і ракових плевритів на 17,00 %, що визначає патогенетично-обґрунтовану програму лікування.

Публікації автора:

 1. Нгуен Ван Хань. Возможности лазерной корреляционной спектроскопии в диагностике гомеостатических сдвигов у больных туберкулезным плевритом // Одеський медичний журнал. - 2000. - № 6. - С. 61-63.

Самостійна робота.

 1. Нгуен Ван Хань. Лазерна кореляційна спектроскопія (ЛКС) плазми крові у виявленні гомеостатичних зрушень у хворих з карциноматозним плевритом // Шпитальна хірургія. - 2000. - № 4. - С. 118-120.

Самостійна робота.

 1. Филюк В.В., Нгуен Ван Хань. Дифференциальная диагностика туберкулезных и карциноматозных плевритов с помощью лазерной корреляционной спектроскопии плазмы крови // Український пульмонологічний журнал. - 2000. - № 3. - С. 16-18.

Особисто здобувачем виконувалась наступна робота: клінічне обстеження хворих, статистична обробка матеріалу, підготовка статті до друку.

 1. Диагностика гомеостатических сдвигов у хирургических больных с помощью лазерной корреляционной спектроскопии / Гешелин С.А., Андронов Д.Ю., Бугайцов С.Г., Брыгаль Б.А., Варбанец В.Ф., Кравченко А.И., Мерлич К.И., Михова И.А., Мыльников М.А., Петров С.Р.,
  Ракул А.Ю., Сытник А.Г., Цепколенко В.А., Нгуен Ван Хань // Вісник морської медицини. - 1999. - № 3. - С. 137-139.

Здобувачем виконувалась наступна робота: клінічне обстеження хворих, аналіз та узагальнення результатів, підготовка статті до друку.

 1. Диагностические возможности лазерной корреляционной спектроскопии / Гешелин С.А., Носкин Л.А., Андронов Д.Ю., Бугайцов С.Г., Мерлич К.И., Михова И.А., Мыльников М.А., Петров С.Р., Сытник А.Г., Нгуен Ван Хань // Праці наук. конф. “Актуальні проблеми панкреато-біліарної та судинної хірургії”. - Київ, 1998. - С. 354-356.

Здобувачем виконувалась наступна робота: клінічне обстеження хворих, статистична обробка матеріалу, аналіз і узагальнення результатів, підготовка тез.

 1. Пат. 38581А Україна, МПК А61В5/145, А61N5/06. Спосіб диференційної діагностики плевритів туберкульозної і ракової етіології / Нгуен Ван Хань (Україна). - № 2000074546; Заявл. 28.07.2000; Опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. - 2 с.

Самостійна робота.

 1. Пат. 38582А Україна, МПК А61В5/145. Спосіб диференційної діагностики плевритів туберкульозної і ракової етіології / Нгуен Ван Хань, Сільвестров М.М. (Україна). - № 2000074547; Заявл. 28.07.2000; Опубл. 15.05.2001,
  Бюл. № 4. - 2 с.

Особисто здобувачем виконано аналіз наукової вітчизняної та зарубіжної літератури, патентно-інформаційний пошук, підготовка роботи до друку.