Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Ушно Ірина Михайлівна. Духовно-практична природа ділового спілкування : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2006.Анотація до роботи:

Ушно І.М. Духовно-практична природа ділового спілкування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Харків, 2006.

Дисертація присвячена соціально-філософському аналізові ділового спілкування як феномена соціально-комунікативної діяльності. Дослідження охоплює коло питань, пов'язаних із теоретико-философською інтерпретацією даного феномена, осмисленням природи ділового спілкування в його ціннісному, екзистенціальному і прагматичному вимірах.

Початкова посилка дисертації дозволяє простежити етапи становлення прийомів і навиків ділового спілкування. Принципове значення для розуміння духовно-практичної природи ділового спілкування становить розгляд її в системі таких понять, як менталітет, корпоративний дух, творча активність.

У дисертаційному дослідженні констатується властивість ділового спілкування встановлювати ціннісно-екзистенціальні координати, які дозволять моделювати цивілізовану ділову практику з огляду на здійснення взаємовигідної співпраці. До основних констант автор відносить соціальну справедливість і відповідальність, а також пошану до відчуття власної гідності суб'єкта ділового спілкування.

Публікації автора:

  1. Проценко О.П, Ушно И.М. Феномен моральной ответственности субъекта управления // Вестник национального технического университета “ХПИ”. Серия “Философия”. – Харьков: ХГПУ. – 2000. – Вип.120. – С.84-88.

  2. Ушно И.М. Этика стратегии предпринимательства Бенджамина Франклина // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія “Теорія культури та філософія науки”. –Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2001. – Вип.24. – С.107-112.

  3. Ушно І. М. Ділове спілкування як одиниця соціальної взаємодії // Наукові записки ХВУ. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХВУ.- 2004. – Вип 2(20). – С.160-166.

  4. Ушно І.М. Релігійні детермінанти ділового спілкування // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія “Теорія культури та філософія науки”.– Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2005. – Вип.660. – С.48-51.

  5. Проценко О.П., Ушно И.М. Морально-правовые предпосылки свободы предпринимательской деятельности // VII Харківські міжнародні Сковородинівські читання “Практична філософія та правовой порядок”. Збірка наукових статей. – Харків: Центр Освітніх Ініціатив, 2000. – С.49-50.

  6. Ушно И.М. Управление и организация результатов творческой деятельности // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції “Духовна культура в інформаційному суспільстві”. – Харків: ХДАК, 2002. – С.15.

  7. Проценко А.Ф., Ушно И.М. Менталитет и этика делового общения // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції “ Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи”. – Харків: ХДАК, 2004. – С.101.

  8. Ушно И.М. Феномен отчуждения в системе технологических процессов информационного общества // Міжнародна науково-технічна конференція ”Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні”. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, 2005. - С.467.