Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика твердого тіла


104. Поварчук Василь Юрійович. Дослідження впливу іонізуючої радіації на властивості аморфних та нанокристалічних сплавів на основі системи Fe-Si-B: дис... канд. фіз- мат. наук: 01.04.07 / НАН України; Інститут фізики. - К., 2005.Анотація до роботи:

Поварчук В.Ю. Дослідження впливу іонізуючої радіації на властивості аморфних та нанокристалічних сплавів на основі системи Fe-Si-B. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – Інститут фізики НАН України, Київ, 2005.

Дисертацію присвячено експериментальним дослідженням впливу електронного і гама-опромінення на структуру і магнітні властивості аморфних та впливу гама-опромінення на магнітні властивості нанокристалічних сплавів системи Fe-Si-B. Показано, що динаміка змін структурного фактора аморфних сплавів на основі системи Fe-Si-B під дією електронного і гама-опромінення якісно однакова. На основі отриманих результатів запропоновано два механізми впливу опромінення на структуру аморфних металевих сплавів: радіаційно-стимульована релаксація і розупорядкування. Встановлено, що величина і напрям змін висоти першого максимуму структурного фактора, температури Кюрі, температур кристалізації сплавів Fe-Si-B під дією опромінення істотно залежать від концентрацій кремнію і бору в їхньому складі. Показано, що відмінність впливу опромінення на ближній порядок і процес кристалізації в аморфних сплавах Fe-Si-B може бути пов’язана з різними механізмами радіаційно-стимульованої дифузії атомів кремнію і бору. Встановлено, що легування сплавів Fe-Si-B нікелем і молібденом приводить до зменшення радіаційної чутливості структурного фактора, температури Кюрі і температури кристалізації і збільшення чутливості – магнітної проникності. Запропоновано якісну модель впливу легування цими елементами на радіаційно-стимульовані структурні зміни в аморфних сплавах на основі Fe-Si-B.

Показано, що електронне опромінення при кімнатній температурі приводить до подальшої кристалізації аморфно-кристалічного сплаву на основі Fe-Si-B, яка проходить за механізмом росту кристалів.

Встановлено, що радіаційна чутливість магнітних характеристик нанокристалічних сплавів на основі системи Fe-Si-B-Cu-Nb є нижчою, ніж аморфних. Показано, що зміни магнітних характеристик нанокристалічних сплавів пов’язані зі структурними змінами в аморфній матриці цих матеріалів.

Показано, що радіаційна обробка може бути застосована, як метод контрольованої зміни магнітних характеристик аморфних і нанокристалічних сплавів на основі Fe-Si-B.

  1. Встановлено, що електронне опромінення при кімнатній температурі приводить до росту існуючих кристалів в аморфно-кристалічних сплавах Fe-Si-B.

  2. Запропоновано два механізми впливу опромінення на структуру аморфних сплавів Fe-Si-B: радіаційно-стимульована релаксація і розупорядкування.

  3. Встановлено, що величина і напрям змін висоти першого максимуму структурного фактора, температури Кюрі, температури кристалізації сплавів Fe-Si-B під дією опромінення істотно залежать від концентрацій кремнію і бору в їхньому складі. Показано, що відмінність впливу опромінення на ближній порядок і процес кристалізації в аморфних сплавах Fe-Si-B може бути пов’язана з різними механізмами радіаційно-стимульованої дифузії атомів кремнію і бору. Кремній дифундує за механізмом заміщення, бор – за міжвузловинним.

  4. Встановлено, що легування нікелем і молібденом приводить до зменшення чутливості до опромінення висоти першого максимуму структурного фактора, температури Кюрі і температури кристалізації і до збільшення чутливості магнітної проникності аморфних сплавів на основі системи Fe-Si-B. Ці результати свідчать про утворення збагачених бором кластерів навколо атомів молібдену, які можуть приводити до зменшення коефіцієнту дифузії бору і зниження рухливості доменних стінок при перемагнічуванні.

  5. Встановлено, що радіаційна чутливість магнітних характеристик нанокристалічних сплавів Fe-Si-B-Cu-Nb значно нижча, ніж аморфних. Показано, що зміни магнітних властивостей нанокристалічних сплавів під дією опромінення зумовлені структурними змінами в їх аморфній матриці.

  6. Показано, що радіаційна обробка може бути застосована, як метод контрольованої зміни магнітних характеристик аморфних і нанокристалічних сплавів на основі системи Fe-Si-B.