Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


Ван Ціншен. Дослідження територіальної організації рекреаційного господарства (на прикладі туристичної зони міста Чженчжоу, КНР): дисертація канд. геогр. наук: 11.00.02 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2003.Анотація до роботи:

Ван Ціншен. Дослідження територіальної організації рекреаційного господарства (на прикладі туристичної зони міста Чженчжоу КНР) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія. – Одеський національний університет ім.. І.І. Мечникова, Одеса, 2003.

В дисертаційній роботі запропонована теоретична і методологічна розробка сучасних принципів територіальної організації рекреаційного господарства та їх практична реалізація на прикладі туристичної зони міста Чженчжоу (КНР). Аналізуються основні тенденції і проблеми розвитку РГ в світі і в окремих країнах, розвиток і сучасний концептуальний апарат рекреаційної географії, особливості РГ як виду економічної діяльності. Запропоноване функціональне структурування РГ за схемою: рекреаційні ланки – рекреаційні цикли – рекреаційні кластери – рекреаційні під комплекси і комплекси. При дослідженні методологічних положень ТО РГ розроблена модель територіальної рекреаційної системи як базової форми ТО РГ. Розроблена загальна методологічна схема вивчення ТО РГ на регіональному рівні.

Дані методологічні положення доведені до конкретних методичних рішень на прикладі туристичної зони міста Чженчжоу. В межах комплексного географічного дослідження РГ провінції Хенань та його територіальної організації проведене функціональне структурування рекреаційного комплексу провінції Хенань, розроблена схема рекреаційного районування ТЗЧ для цілей туристичного менеджменту і маркетингу.

На основі вивчення тенденцій і проблем розвитку рекреаційного господарства в світі і окремих країнах (Україна, Китай), практичного застосування і розвитку методологічних підходів і методичних принципів сучасної рекреаційної географії, конкретних досліджень туристичного комплексу провінції Хенань (КНР) зроблені такі узагальнення і висновки.

1.Світове господарство в своєму розвитку вступає в стадію пріоритетної ролі науки і культури, сфери послуг. Ми називаємо цей етап "стадією культурно-рекреаційної індустрії". Важливу і зростаючу роль на цьому етапі відіграє РГ. В розвинених країнах індустрія туризму міцно увійшла у перелік головних галузей економіки. В країнах з перехідною економікою РГ повинно отримати такий же соціально-економічний статус.

2. Головною особливістю РГ у порівнянні з іншими секторами економіки є його недостатня організаційно-економічна структурованість і урегульованість: з одного боку, рекреаційні послуги настільки масові і різноманітні, що вони пронизують всі останні галузі господарства; з другої – рекреаційна діяльність не має стандартних організаційно-економічних структур і знаходиться в стадії їх пошуку.

3. Численні рекреаційні послуги утворюють специфічний нематеріальний продукт, який має властивість "прихованого експорту". Актуальною лишається проблема світової класифікації "туристичних продуктів" і стандартних технологій їх виробництва.

4. РГ представляє собою складну ієраргічну систему. В країнах і регіонах формуються міжгалузеві рекреаційні комплекси, функціонально-галузева структура яких у даний час методологічно не розроблена. Нами запропонована така схема функціональної структури РГ: рекреаційні ланки – простіші види рекреаційних послуг; рекреаційні цикли – поєднання простих рекреаційних послуг та інших (нерекреаційних) видів обов'язкових послуг; рекреаційні кластери – типові поєднання рекреаційних циклів, які утворюють, по суті, види рекреаційної діяльності; рекреаційні кластери інтегруються у рекреаційні підкомплекси і комплекси.

5. Базовим поняттям для аналізу ТО РГ лишається ТРС. У сучасних умовах модель ТРС (В.С. Преображенський та ін.) необхідно доповнити блоком рекреаційних послуг, підсистемами рекреаційного маркетингу і менеджменту. Розроблена нами модель ТРС представлена у 2-6 (сс. 86-89).

6. Специфічними особливостями РГ сучасного Китаю і туристичного комплексу провінції Хенань є поєднання різноманітних структур рекреаційної діяльності за формами власності та за видами рекреаційної діяльності. В цілому для країни характерне переважання історико-культурного туризм, переважання історико-культурного туризму, приділення основної уваги зовнішньому туризму, відставання внутрішнього туризму. Рекреаційне господарство Китаю виділяється високою високою динамічністю і швидким зростанням.

7. Дослідження ТО ТЗЧ показало наявність в ній кількох крупних субрегіональних і локальних центрів туризму з різними поєднаннями рекреаційних ресурсів і послуг. На цій основі нами розроблено рекреаційне районування ТЗЧ, яке стане основою для розробки концепцій і програм ТО РГ та їх наступної реалізації.

8. Основними проблемами, які можуть стримувати розвиток РГ ТЗЧ, являються:

перевантаження туристичних районів і деградація рекреаційних ресурсів;

недостатній рівень обслуговування, в першу чергу, в сферах готельного, ресторанного, транспортного обслуговування, забезпечення безпеки;

недостатня кількість та одноманітність туристичних товарів;

невисокий рівень рекреаційного маркетингу;

недостатня гармонізація рекреаційного менеджменту з міжнародними стандартами;

недостатнє використання нових технологій в розвитку РГ.

Публікації автора:

Монографі:

 1. Ван Циншен. Исследование развития рекреационного хозяйства провинции Хэнань КНР. Сиань: Изд. "географическая карта" Сианя, 2001г. –408с. (видано китайською мовою)

 2. Ван Циншен. Исследование планирования рекреационных районов. Сиань: Изд. "географическая карта" Сианя, 2000. –368с. (видано китайською мовою)

 3. Сюй Шаоли, Ван Циншен, Ли Чжунфа. Географическая среда и социальная культура, Чанша: Изд. "экономическая география", 1997. –122с. (видано китайською мовою)

Статті:

 1. Ван Ціншен, Топчієв О.Г. Теоретічні та методологічні аспекти рекреаційної географії: сучасний підхід. Українский географічний журнал, 2003. № 1. –с.45-49

 2. Ван Циншен. Историко-культурный туризм и развитие туристических городов // Культура народов причерноморья, № 35, с.11-15.

 3. Топчиев А.Г., Циншен Ван. Устойчивый туризм и экотуризм: тенденции и проблемы развития. "Устойчивое развитие экологического туризма на Черноморском побережье": Сб. материалов 3-го симпозиума, (10-13 июня 2003г. Одесса)/Центр научно-технической, экономической и правовой информации. – ЦНТЭПИ, 2003. – сс.241-249

 4. Ван Циншен. Мероприятия развития рекреационного хозяйства провинции Хэнань КНР. // Экономическая география, 1996 (3). Чанша провинции Хунань, Китай. – сс.15-21. (видано китайською мовою)

 5. Ван Циншен. Исследование (с примерами) системы координированности взаимосвязей между туристическим районированием и его реализацией. // Экономическая география, 1995 (2). Чанша провинции Хунань, Китай. – сс.26-32. (видано китайською мовою)

 6. Ван Циншен. Систематическая оценка рекреационных ресурсов провинции Хэнань КНР. // Исследование территории и природные ресурсы, 1995 (4). Харбин провинции Хэйлунцзян, Китай. – сс.24-30. (видано китайською мовою)

 7. Ван Циншен. Исследование развития туристического района Ханьгугуань города Саньмынься провинции Хэнань КНР. // Исследование и развитие территории, 1996 (4). Чжэнчжоу провинции Хэнань, Китай. – сс.23-27. (видано китайською мовою)

 8. Ван Циншен. Исследование развития туристического пункта религиозной культуры храма Дунлиньсы города Чжэнчжоу провинции Хэнань. // Экономическая география, 1997. – специальная коллекция статей. Чанша провинции Хунань, Китай. – сс. 34-38. (видано китайською мовою)

 9. Ван Циншен. Исследование планирования развития туризма уезда Сунсянь. //Экономическая география, 2001. – специальный сборник статей. Чанша провинции Хунань, Китай. – сс. 90-94. (видано китайською мовою)

 10. Ван Циншен. Первоначальное исследование развитии туризма Алтайского края России. // Прогресс географических наук, 1997 (3). Пекин, Китай. – сс. 61-64. (видано китайською мовою)

 11. Wang Qingsheng. A primary study on ecotourism development in the recreational zones along the Black Sea of Ukraine – for an example of Odessa recreational complex. // Tourism 2000, Asia Pacific's Role in the New Millennium (Conference Proceedings, volume 1), 1999. – Hongkong, China. – сс.86-90.

 12. Ван Циншен. Прогресс исследования рекреационной географии в странах СНГ. // Экономическая география, 2000 (3). Чанша провинции Хунань, Китай. – сс. 20-26. (видано китайською мовою)

 13. Ван Циншен. Мероприятия внедрении стратегии устойчивого развития по туризму провинции Хэнань. "Первоначальные исследования стратегии устойчивого развития провинции Хэнань: Сб. статей, Изд. науки окружающей среды Китая, Пекин, ноябрь 1996, 370с. – сс.99-103. (видано китайською мовою)