Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика твердого тіла


95. Оберемок Олександр Степанович. Дослідження механізмів дифузії імплантованих домішок в шаруватих структурах на основі кремнію в умовах нерівноважної концентрації точкових дефектів: дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / НАН України; Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. - К., 2005.Анотація до роботи:

Оберемок О. С. Дослідження механізмів дифузії імплантованих домішок в шаруватих структурах на основі кремнію в умовах нерівноважної концентрації точкових дефектів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.07. – фізика твердого тіла – Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню впливу нерівноважних точкових дефектів на процеси перерозподілу домішок поблизу границь розділу фаз в твердому тілі, вивченню механізмів прискореної дифузії домішок, їх електричної активації та преципітації, дослідженню процесів гетерування рекомбінаційно-активних домішок в шаруватих структурах мультикристалічний кремній – поруватий кремній – алюмінієва плівка та дослідженню впливу УЗ випромінювання на процеси дифузії дефектів при імплантації іонів бору та аргону в кремній.

Розроблено методику пошарового високочастотного розпилення діелектричних матриць.

Показано, що точкові дефекти, сформовані внаслідок відпалу SiO2/Si структур додатково імплантованих домішками кисню або вуглецю дозволяють керувати поведінкою домішки арсену поблизу поверхні.

Досліджено активацію домішки As після ізохронних та ізотермічних відпалів в присутності кисню та вуглецю.

Показано, що por-Si+Al/Si структура є ефективним гетерним шаром при ШТВ. Виявлено прискорену дифузію атомів заліза на гетерний шар в мультикристалічному кремнії. Запропоновано модель гетеруючого ефекту пов’язану з кінетикою преципітації атомів металу та інжекцією точкових дефектів при ШТВ.

Виявлено, що УЗ опромінення, при імплантації, призводить до зменшення дефектності як у вихідних, так і у відпалених зразках, а також до пригнічення прискореної дифузії бору в кремнії. Запропоновано фізичну модель цього явища.

 1. Розроблено методику високочастотного розпилення діелектричних матриць для проведення масс-спектрометричного аналізу розподілу домішок в твердих тілах. Проведено аналіз форми кратерів в різних діелектричних матриць залежно від умов розпилення.

Вперше показано, що однорідність розпилення поверхні діелектричних матриць на дні кратера залежить від частоти первинного іонного струму сформованого внаслідок прикладання ВЧ-напруги з прямокутною формою імпульсів між "стінкою" плазми та зразком.

 1. Досліджено процеси гетерування введених імплантацією в мультикристалічний кремній нерівноважних рекомбінаційно-активних домішок міді та заліза шаром Al/пор-Si/мк-Si при використанні швидких термічних відпалів. Показано, що ефективність гетерування залежить від часу та температури відпалів, структури гетерного шару та характеру розподілу в ньому Al при відпалах. Запропоновано модель гетеруючого ефекту пов’язану з кінетикою преципітації атомів металу та інжекцією точкових дефектів при фотонних відпалах. Вперше виявлено прискорену (аномальну) дифузію домішки заліза в гетерний шар.

 2. Встановлено, що точкові дефекти, сформовані при відпалах кремнієвих зразків імплантованих киснем та вуглецем дозволяють модифікувати розподіл та концентрацію As імплантованого в кремній. Велика кількість вакансій утворена в зразках імплантованих вуглецем призводить до стимульованої (прискореної) дифузії As в напрямку максимуму розподілу вуглецю. Міжвузлові атоми кремнію, що формуються внаслідок розростання фази SiOX при відпалах зразків імплантованих киснем, призводять до утворення блокуючого шару, який перешкоджає дифузії арсена.

Показано, що максимальна електроактивація As в Si спостерігається після відпалів при температурах 700-750С впродовж 30 секунд. Збільшення часу або температури відпалів призводить до деактивації арсену, як в присутності додатково введених домішок, так і без них. При великих дозах імплантованого кисню, залежність електричної активності від часу відпалу при оптимальній температурі має нелінійний характер. Після відпалу впродовж години, поверхневий опір починає зменшуватись. Вже через 2 години такої температурної обробки As/Si структури, величина поверхневого опору характерна для 30 секундного відпалу. Даний факт указує на перспективність використання подібних модифікаційних обробок для збільшення концентрації електроактивного арсену в технології створення надмілких p/n переходів.

 1. Вперше показано, що використання УЗ обробки при імплантації іонів бору та аргону призводить до зменшення концентрації дефектів поблизу поверхні кремнію як до так і після відпалів, а також дозволяє зменшити критичну дозу аморфізації кремнію. Вперше знайдено ефект пригнічення прискореної дифузії імплантованого в кремній бору при УЗ опроміненні. Запропоновано модель пригнічення прискореної дифузії бору пов'язану з сепарацію точкових дефектів внаслідок стимульованої ультразвуком дифузії власних міжвузлових атомів Si.

Основні результати опубліковано в таких роботах:

 1. Б.М. Романюк, В.Г. Попов, В.П. Мельник, М.І. Клюй, В.І. Горбулик, О.С. Оберемок. Вплив термічних обробок на час життя нерівноважних носіїв заряду в Cz–Si. // Науковий вісник Чернівецького університету. (Фізика. Електроніка.), 2000, випуск 79, с. 25-29.

 2. B. Romanjuk, D. Krger, V. Melnik, V. Popov, Ya. Olikh, V. Soroka, O. Oberemok. Ultrasound effect on radiation damages in boron implanted silicon. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2000. V. 3, N 1. p.p. 15-18.

 3. A.A. Evtukh, V.G. Litovchenko, A.S. Oberemok, V.G. Popov, Yu. V. Rassamakin, B.N. Romanyuk, S.G. Volkov. Investigations of impurity gettering in multicrystalline silicon.// Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2001. Vol. 4, № 4. p.p. 278-282.

 4. I.P. Lisovskyy, I.Z. Indutnyy, P.Ye. Shepeliavyi, B.M. Gnennyy, O.S. Oberemok. Densification of SiOx films due to thermal annealing // Abstracts of the 19th Int. Conf. on Amorphous and Microcrystalline Semiconductors (ICAMS19).- 2001, Aug. 27-31.- Nice, France.- p. 49.

 5. O. Oberemok, P. Lytvyn. Borophosphosilicate glass component analysis using secondary neutral mass spectrometry.// Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2002, Vol. 5, № 1. p.p. 101-105.

 6. O. Oberemok. HFM sputtering of the BPSG layers in the INA-3 instrument. // International conference INA-Anwendertreffen (Clausthal-Zellerfeld, 20 October 2001 Germany).

 7. В.Г Литовченко, О.С. Оберемок, В.Г. Попов, Ю.В. Рассамакін, Б.М. Романюк. Гетерування рекомбінаційно-активних домішок в мультикристалічному кремнії при швидких термічних обробках. // 1-а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-1 (з міжнародною участю). Україна, Одеса, 10-14 вересня 2002 р. Том 2. Стендові доповіді. - Тези доповідей: У 2 т. - Одеса: Астропринт, 2002. - 295 с.

 8. С.Г. Волков, А.А. Євтух, В.Г. Литовченко, О.С. Оберемок, В.Г. Попов, Ю.В. Рассамакін, Б.М. Романюк. // Гетерування рекомбініційно-активних домішок в мультикристалічному кремнії при швидких термічних обробках.// Український фізичний журнал 2002, том 47, № 7, с. 684-689.

 9. Yu. V. Rassamakin, A. A. Evtukh, V. G. Litovchenko, A. S. Oberemok, V. G. Popov, and B. N. Romanyuk. // Model concepts for the gettering metal impurities in structures based on Si with developed surface EPS -12: General Conference Trends in Physics (26-30 August 2002 Budapest). P1 – 110 – C.

 10. Лисовский И.П., Индутный И.З., Гненный Б.Н., Литвин П.М., Мазунов Д.О., Оберемок А.С., Сопинский Н.В., Шепелявый П.Е. Фазово-структурные превращения в пленках SiOx в процессе вакуумных термообработок // Физика и техника полупроводников – 2003. – Том. 37, выпуск 1. – с. 98–103.

 11. М.Я. Валах, В.Н. Джаган, Л.А. Матвеева, А.С. Оберемок, Б.Н. Романюк, В.А. Юхимчук. Исследования влияния углерода на свойства гетероструктур Si / SiGe // Физика и техника полупроводников – 2003. – Том. 37, выпуск 4. – с. 460–464.

 12. Б. М. Романюк, В.Г. Попов, О.С. Оберемок, В.П. Мельник, С.Г. Волков. Вплив імплантації іонів О+, С+ на перерозподіл і електричну активність арсену на границі розділу структур SiO2-Si. // Науковий вісник Чернівецького університету. (Фізика. Електроніка.), 2005, випуск 237, с. 14-18.