Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Хімічні науки / Біоорганічна хімія


Cеменюта Іван Володимирович. Дослідження інформативності клітинних моделей для попередньої оцінки біологічної активності речовин : Дис... канд. наук: 02.00.10 - 2007.Анотація до роботи:

Семенюта І.В. Дослідження інформативності клітинних моделей для попередньої оцінки біологічної активності речовин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 02.00.10 - біоорганічна хімія. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено розробці нового методу ефективного пошуку та попередньої оцінки біологічної активності нових речовин з використанням клітинних біомоделей. Проведено дослідження та оцінка ефектів ФАР з протилежними біорегуляторними стереотипами на різних експериментальних біомоделях. Показана висока чутливість клітинних моделей на основі функціональних реакцій лейкоцитів, до різних ФАР. За допомогою методів ШНМ та кластерного аналізу визначений ступінь інформативності досліджуваних біомоделей. Найбільш інформативними є біомоделі на основі імунологічних реакцій - розеткоутворення Т-лімфоцитів, міграційні властивості ПМЯЛ та електрофоретична рухливість нейтрофільних лейкоцитів. Показаний інгібуючий вплив катіонів важких металів (Сd2+, Zn2+, Co2+, Cu2+ і Pb2+), як факторів забруднення навколишнього середовища, на розеткоутворення Т- лімфоцитів, у діапазоні досліджених концентрацій, що є значно нижчими за ГДК. На основі отриманих результатів впливу ФАР на модельні системи та їх біорегуляторного стереотипу розроблено алгоритм ефективного пошуку та попередньої оцінки БА нових речовин.

В дисертації представлено нове рішення наукової задачі та ряд теоретичних узагальнень відносно розробки нового методу ефективного пошуку та попередньої оцінки біологічної активності нових речовин з використанням клітинних біомоделей.

  1. Дослідження та оцінка ефектів ФАР з протилежними біорегуляторними стереотипами на різних експериментальних біомоделях показали високу чутливість клітинних моделей, на основі функціональних реакцій, до різноманітних ФАР. Відповідно до одержаних даних, ФАР класу -I/+II у переважній більшості випадків активують функціональні процеси біомоделей, а ФАР протилежного класу - інгібують.

  2. Визначений ступінь інформативності досліджуваних біомоделей за допомогою методів ШНМ та кластерного аналізу, з використанням експериментальних результатів взаємодії з ФАР. Встановлено, що найбільш інформативними є біомоделі на основі імунологічних реакцій - розеткоутворення Т-лімфоцитів, міграційні властивості ПМЯЛ та електрофоретична рухливість нейтрофільних лейкоцитів.

  3. Показано інгібуючу дію катіонів важких металів (Сd2+, Zn2+, Co2+, Cu2+ и Pb2+), як факторів забруднення навколишнього середовища, на розеткоутворення Т-лімфоцитів, в діапазоні досліджених концентрацій, які значно нижче ГДКв, що дозволяє використовувати дану біомодель для моніторингу екологічного стану.

  4. На основі отриманих результатів впливу ФАР на модельні системи та їх біорегуляторного стереотипу розроблено алгоритм ефективного пошуку та попередньої оцінки БА нових речовин, який базується на визначенні стереотипу дії потенційно активних хімічних сполук на клітинні сигнальні системи, передбаченні, відповідно до стереотипу дії, видів БА та подальших цілеспрямованих біологічних випробуваннях.

Публікації автора:

  1. Луйк А.И., Прокопенко В.В., Танчук В.Ю., Холодович В.В, Семенюта И.В. Общие свойства фармакологических агонистов и антагонистов внешнемембранных рецепторов // Вопр. мед. химии.- 1999.- Т.68, № 6.- С.514 – 524.

  2. Луйк А.И., Прокопенко В.В., Набока Ю.Н., Метелица Л.А., Могилевич С.Е., Чарочкина Л.Л., Семенюта И.В. Молекулярные, надмолекулярные и клеточные биомодели как объекты экологического мониторинга // Доповіді НАН України.- 1999.- № 10.- С.160 -165.

  3. Семенюта И.В., Метелица Л.А., Чарочкина Л.Л., Могилевич С.Е. Исследование чувствительности клеточных реакций к физиологически активным веществам методом кластерного анализа // Вісн. ЛДПУ.-2001. – T.43, №11.- С. 95 –102.

  4. Семенюта И.В., Метелица Л.А., Калашникова Л.Е., Прокопенко Р.А.. Исследование чувствительности биомоделей для первичного тестирования потенциально физиологически активных веществ методом кластерного анализа // Биополимеры и клетка. – 2004.- Т.20, №6. – С. 535 – 542.

  5. Семенюта І.В. Дослідження чутливості клітинних реакцій до фізіологічно активних речовин методом кластерного аналізу / Матеріали науково-практичної конференції, 14 червня 2001 р., Харків // Ліки–людині. –2001.- Т.15, № 1-2.- С.43- 44.

  6. Семенюта И.В., Ковалишин В.В. Использование искусственных нейронных сетей для анализа экспериментальных результатов воздействия ФАВ на биологические модели. – 1-я Всеукраинская научно-техническая конференция „Информационные процессы и технологии. Информатика-2007”. Тезисы докладов. – Севастополь, 24-27 апреля 2007 г. – С. 25-27.