Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


Рижков Микола Миколайович. Доктринальний вимір стратегій зовнішньої політики США: від стримування до глобальної демократизації : дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 401арк. — Бібліогр.: арк. 370-401.Анотація до роботи:

Рижков М. М. Доктринальний вимір стратегій зовнішньої політики США: від стримування до глобальної демократизації. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

У дисертації комплексно досліджено головні стратегії США (1947-2007 рр.) від стримування до глобальної демократизації, здійснено аналіз стратегічних планів та зазначених у них цілей зовнішньої політики держави, а також конкретних дій Сполучених Штатів на світовій арені упродовж доби біполярності і сучасної системи міжнародних відносин, обґрунтовано і концептуалізовано сучасний стан і тенденції зовнішньої політики США на різних рівнях міжнародної взаємодії, визначено критерії співмірності між стратегічними планами і цілями, з одного боку, та реальними наслідками політичного курсу Сполучених Штатів для окремих держав, регіонів і світ-системи загалом.

З погляду глобальних трансформацій системи міжнародних відносин подано авторську версію понять «базова», «головна» та «операційна» стратегії зовнішньої політики США, запропоновано авторське бачення методології міжнародно-політичних досліджень та оптимізації методів дослідження зовнішньої політики великих держав. У роботі розв’язується триєдина наукова проблема, а саме: систематизовано базові цілі і механізми реалізації головних стратегій зовнішньої політики США, представлено цілісну картину їх доктринального забезпечення та характер взаємодії експертного співтовариства США і державно-політичного істеблішменту, доведено критичні суперечності між положеннями відповідних документів зовнішньої політики США і її практичними проявами, уточнено зміст поточних і головних стратегій, з’ясовано причини стійкого застосування положень доктрини стримування, встановлено причинно-наслідкові зв’язки між реалізацією стратегій зовнішньої політики США і новими явищами у міжнародній системі, здійснено прогноз реалізованості поставлених у них цілей у сенсі потенційних наслідків для світ-системи застосування принципів теорії гегемоністської стабільності.

Публікації автора:

Монографії:

1. Рижков М.М. „Grand Strategies”: актуалізація американського досвіду стратегічного планування. – К.: Видавництво „Алькор”, 2006. – 247 с.

2. Рижков М.М. Інформаційно-аналітична діяльність: історія, теорія, прогнозування // Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія / Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Наша культура і наука, 2003. – С. 55-62 (особистий внесок автора – 0, 75 авт.арк.)

3. Рижков М.М. Сучасні міжнародно-політичні стратегії США як модифікації доктрини стримування // Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози: Монографія / Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Центр вільної преси, 2006. – С. 386-403 (особистий внесок автора – 0,9 авт.арк.)

4. Рижков М.М. Трансформація дипломатичної діяльності в сучасних міжнародних відносинах. Стратегія європейської зовнішньої політики // Європейські комунікації: Монографія / Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Центр вільної преси, 2006. – С. 457-503 (особистий внесок автора – 2 авт.арк.)

Статті у наукових фахових виданнях, збірниках наукових праць:

5. Рижков М.М. Этапы становления международного экологического сотрудничества // Вестник Киевского университета. Сер. Международные отношения и международное право. – Вып. 31.– К., 1990. – С. 14-17.

6. Рижков М.М. Екологічні проблеми та питання миру і безпеки наприкінці ХХ століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1998. – № 8. – С.43-55

7. Рижков М.М. Конференція ООН з навколишнього середовища та розвитку у Ріо-де-Жанейро та проблеми щодо впровадження її рішень в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 12 (частина 4). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1999. – С.16-23.

8. Рижков М.М. Сторінки становлення міжнародного екологічного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 13 (частина 2). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1999. – С.13-22.

9. Рижков М.М. Значення проблем довкілля в контексті розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 14 (частина 1). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1999. – С.16-22.

10. Рижков М.М. Основні проблеми довкілля в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 15. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1999. – С.9-20.

11. Рижков М.М. Напрямки та позиції країн в ЮНЕП з питань охорони довкілля після Стокгольмської конференції 1972 р. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 16. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1999. – С.12-18

12. Рижков М.М. Деякі теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності на початку ХХІ століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 24 (частина 2). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2000. – С.17-22.

13. Рижков М.М. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язання у діяльності соціал-демократичних партій Європи // Політологічний вісник. – 2001. – № 8. – С. 229-233.

14. Рижков М.М., Чернієвська О.В. Сучасна політика безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 34 (частина 2). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2002 – С.9-13 (особистий внесок автора – концептуальна розробка проблеми, висновки)

15. Рижков М.М. Розвиток інформаційно-аналітичної діяльності: історично-теоретичний погляд // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 36 (частина 1). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2002 – С.14-19.

16. Рижков М.М. Екологічна політика ЮНЕСКО в добу цивілізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 37 (частина 1). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2003 – С.66-70

17. Рижков М.М., Коломієць А.В. Моделі аналізу міжнародного тероризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Міжнародні відносини. – Вип. 29-30. – К., 2004 – С. 65-67 (особистий внесок автора – наукове обґрунтування проблеми, емпіричний аналіз соціологічних досліджень, висновки).

18. Рижков М.М., Коружинець Р. Перспективи вступу України до Європейського Союзу на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 54 (частина 2). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2005 – С.29-31 (особистий внесок автора – аналіз стратегії євро інтеграції України, рекомендації та пропозиції для практичної діяльності урядових структур).

19. Рижков М.М., Коружинець Р. Об’єктивна необхідність вступу України до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 56 (частина 2). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2005 – С.3-7 (особистий внесок автора – концептуальна розробка проблеми, висновки).

20. Рижков М.М. “Наступальність” і “оборона” як чинник головних стратегій США // Науковий вісник дипломатичної академії України. Випуск 12. Світова політика і дипломатія: концептуальні підходи, компаративний аналіз, парадигми сучасності. – К., 2006. – С. 366 – 381.

21. Рижков М.М., Коружинець Р. Глобалізація як фактор розвитку сучасних суспільно-економічних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 61 (частина 2). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2006. – С. 51-55 (особистий внесок автора – концептуальна розробка проблеми, висновки).

22. Рижков М.М. Велика стратегія Дж. Буша щодо Європи, Росії, України // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 62 (частина 1). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2006 – С. 106-111.

23. Рижков М.М. Аналіз міжнародно-політичних стратегій США повоєнного періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 62 (частина 2). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2006. – С. 60-65.

24. Рижков М.М. Головні стратегії США у міжнародних відносинах: європейський вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 63 (частина 3). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2006 – С. 223-229.

25. Рижков М.М. Політико-правові проблеми міжнародного співробітництва України у сфері екологічної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 64 (частина 1). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2006 – С.48-56.

26. Рижков М.М. Екологічні проблеми як чинник міжнародної безпеки: національний контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 65 (частина 1). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2006. – С. 33-36.

27. Рижков М.М. Особливості концептуального забезпечення стратегії енергетичної безпеки США // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 66 (частина 2). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2007. – С. 35-38.

28. Рижков М.М. Основні напрямки нової стратегії національної безпеки США Дж. Буша молодшого // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 67 (частина 1). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2007. – С. 17-19.

Начальні видання, наукові брошури та інші публікації:

29. Спеціалізовані установи системи ООН: Навчальний посібник / Бруз В.С., Садовенко А.П., Рижков М.М. та ін. –К.: Либідь, 1995. – С. 55-59, 90-102, 105-109 (особистий внесок автора – 2 авт.арк.)

30. Рижков М.М. Навколишнє середовище і мир на планеті. – К.: Знання, 1991. – 48 с.

31. Рижков М.М. Роль ЮНЕП у системі ООН // Науковий збірник присвячений 50-річчю ООН. – К.: Либідь, 1995. – С.85-95.

32. Информационно-аналитично осигуряване на международните отношения: Учебно пособие / Гондюл В.П., Рижков М.М. – София: Академия Платон, 1998. (особистий внесок автора – 2 авт.арк.)

33. Ryjkov M.М. La politique йcologique de l’UNESCO au seuil de la civilization // Les problиmes actuels des relations internationals: Le recuueil des travaux scientifiques. Edition 37. Partie 2. – K.: Universitй Nationale Chevtchenko, Institut des relations internationals, 2003. – P. 48-52.

34. Рижков М.М. Формування механізмів міжнародного співробітництва України у сфері захисту навколишнього середовища // Міжнародна науково-практична конференція “Моделювання міжнародних відносин”. – К.: ІМВ, 2004. – С.84-87.

35. Рижков М.М. Аналітика міжнародна // Українська дипломатична енциклопедія. – К.: Знання України, 2004. – Т. 1. – С. 53-54.