Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Самойленко Олександра Іванівна. Діалог як музично-культурологічний феномен: методологічні аспекти сучасного музикознавства: дисертація д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / Національна музична академія ім. П.І.Чайковського. - К., 2003.Анотація до роботи:

Самойленко О. І. Діалог як музично-культурологічний феномен: методологічні аспекти сучасного музикознавства. Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2003.

У дослідженні здійснюється багаторівнева типологія діалогу як музично-культурологічного феномена на основі ноетичного підходу. Розробляється концепція “розуміючого музикознавства”, що принципово оновлює методологію музикознавчого дослідження. Визначаються музикознавчі аспекти бахтінології і відповідні їм ряди категорій.

Виявляються методичні й аналітичні можливості тріадного структурування діалогу. Розвиток ідеї “ідеального Над-адресата” – Третього в діалозі – дозволяє виробити єдині критерії типології діалогу в різних його формах, у тому числі на різних рівнях музичної поетики.

Пропонується семантична типологія музики і відкриваються текстологічні підстави даної типології. У зв’язку з цим досліджуються різноманітні музичні феномени, що дозволяє створювати типологію музикознавчого семантичного аналізу.

Розкривається особлива роль російської композиторської школи рубежу XIX – XX століть у формуванні умовного смислового музичного діалогу. Зіставляються діалог музики з культурою і самодіалог музики; останній виявляє особливі властивості музики як контексту “діалогу культур”.

Нове уявлення про універсалії музичної культури та їх антиномічні передумови дозволяє співвідносити з ними певні множинності текстових формул – стилістичні синтагми музики і поглиблювати підхід до явища інтертекстуальності.

Апробується підхід до катарсису як до акту розуміння, у зв’язку з чим визначаються діалогічні функції “художнього очищення” та їх композиційні фактори. Розглядаються психосемантичні перспективи теорії діалогу в музикознавстві.

У цілому дослідження відкриває нові дискурсивні можливості музикознавства як інтегративної гуманітарної дисципліни.

Публікації автора:

Монографія. Музыковедение и методология гуманитарного знания. Проблема диалога. Монография / Редактор Н. Г. Александрова. – Одесса: Астропринт, 2002. – 244 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Трагедийность в квартетах Дм. Шостаковича: к проблеме семантического анализа музыки // Одесский музыковед ’93 / Научный редактор Г. Н. Вирановский. Редактор-составитель Ю. Е. Семенов. – Одесса, 1993. – С. 124-137 (совм. с Н.Александровой)

 2. Концепция посттрагического в музыке // Культурологічні проблеми музичної україністики. Вип. 2. Ч.1 / За редакцією Маркової О.М., Сумарокової В.Г., Гузєєвої ВВ. – Одеса: Астропринт, 1997. – С. 52-59 (совм. с М. Русяевой).

 3. Музыкознание в контексте культурологии (от редактора) // Культурологические проблемы музыкальной украинистики. Вып. 3: Вопросы музыкальной семантики / Под редакцией Самойленко А.И., Александровой Н.Г. – Одесса: Астропринт, 1997. – С. 3-8.

 4. Духовно-культурні аспекти музикознавства і сучасність // Актуальні проблеми духовності. Збірка наукових матеріалів / Гол. Редактор Т. А. Хорольська. – Вип. II. – Київ – Кривий Ріг, 1997. – С. 218-224.

 5. Музыкознание как семасиология: к проблеме диалога // Культурологічні проблеми музичної україністики. Вип. 2. Ч. 2. / Редактор-упорядник О.М.Маркова – Одеса: Астропринт, 1998. – С. 16-24.

 6. Культурологическая концепция диалога М.Бахтина и методологические проблемы музыкознания // Культурологічна трансформація мистецької освіти та актуальні питання творчої діяльності музиканта в сучасній Україні: Зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 21-37.

 7. Явление артефакта в контексте психологии искусства // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової. Вип. 3 / Гол. ред. О.В.Сокол. – Одеса: Астропринт, 2002. С. 12-21.

 8. Явление переходности в русской музыкальной культуре конца XIX – начала XX веков // Теоретичні та практичні питання культурології. Вип. 6. – Мелітополь: Сана, 2002 / Редактор-упорядник Мартинюк Т. В. – С. 94-105.

 9. Семантические основы оперной поэтики Н.А. Римского-Корсакова // Теоретичні та практичні питання культурології. Вип. 7. – Мелітополь: Сана, 2002 / Редактор-упорядник Мартинюк Т. В. – С. 108-119.

 10. Жанр “лирической летописи” в творчестве С.И. Танеева // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Збірник наукових праць. Випуск 8 / За ред. Н. Є. Гребенюк. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 124-132.

 11. Музыка как диалогический феномен: к проблеме текста // Проблеми професійної педагогічної діяльності. Збірник наукових праць / За загальною ред. Г. Є. Гребенюка. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 183-192.

 12. Игровые интенции музыкального текста: к проблеме неоклассицистского диалога // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Випуск 20 / Музичний твір: проблеми розуміння. Збірка статей / Упорядник В. Г. Москаленко. – К.: Київське державне вище музичне училище ім. Р. М. Глієра, 2002. – С. 51-60.

 13. Стилистические предпосылки исполнительской интерпретации фортепианных прелюдий А.Лядова // Науковий вісник НМАУ им. П. І. Чайковського. Вип.. 22. Музичне виконавство. Кн. 8 / Редактори-упорядники: Микола Давидов, Віра Сумарокова. – К., 2002. – С. 56-66.

 14. Музыкознание как “новая естетика” музыки // Сучасні проблеми методичного аспекту освіти та мистецтвознавства. Збірник наукових праць / За заг. редакцією Г. Є. Гребенюка. – К.: Наукова думка, 2002. – С. 234-243.

 15. Жанр – стиль как парная категория музыкальной культурологии // Соціально-педагогічні аспекти професійного навчання. Збірник наукових праць / За заг. редакцією Г. Є. Гребенюка. – Київ: Науковий світ, 2002. – С. 98-106.

 16. Трагическое как художественно-эмоциональный феномен в свете теории Л. Выготского // Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей. Вип. Х. – Мелітополь: Сана, 2002 / Редактор-упорядник Мартинюк Т. В. – С. 45-56.

 17. Диалогические предпосылки катарсиса: к музыковедческой постановке проблемы “художественного очищения” // Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей. Вип. XI. – Мелітополь: Сана, 2002 / Редактор-упорядник Мартинюк Т. В. – С. 5-17.

 18. Опера “Жизнь за царя” М.И. Глинки в свете концепции Н. Угрюмова: к проблеме актуальной глинкинианы // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогики та теорії і практики освіти. Збірник наукових праць. Вип. 10 / Упорядник Л. І. Шубіна. За заг. редакцією Г. Є. Гребенюка. – Київ: Науковий світ, 2002. – С. 42-52.

 19. Музикознавство з позиції культурологічної діалогістики // Мистецтвознавчі аспекти славістики. Збірник наукових праць / Відповідальний редактор – І. М. Юдкін. – К., 2002. – ( ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Наукові записки культурологічного семінару. Вип. 2) – С. 109-115.

 20. Ноэтические аспекты композиторского творчества (на материале русской музыки рубежа ХIХ – ХХ веков) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Збірник наукових праць. №23 / Гол. редактор Євнух М. Б. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2002. – С. 174-179.

 21. Символическая репрезентация как основа музыкальной символики // Теоретичні та практичні питання культурології. Зб. наук. статей. Вип.. XII. – Мелітополь: Сана, 2002 / Редактор-упорядник Мартинюк Т. В. – С. 14-26.

 22. К проблеме методического единства культурологии и музыкознания // Проблеми сучасного мистецтва та культури. Збірник наукових праць. – Киів, 2002. – С. 103-111.

 23. Музыка как смысловой феномен: к проблеме ноогенеза // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Збірник наукових праць / Харківський державний інститут мистецтва ім. І. П. Котляревського. – Київ: Науковий світ, 2003. – С. 61-72.