Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Рощенко Олена Георгіївна. Діалектика міфологеми і нова міфологія музичного романтизму : дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.03 / Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. - К., 2006.Анотація до роботи:

Рощенко О.Г. Діалектика міфологеми і нова міфологія музичного романтизму. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00. 03 – музичне мистецтво. – Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2006.

В дисертації створено теорію міфологеми як одиниці міфа, універсального поняття, завдяки якому виявляються взаємодії між мистецтвами, філософією, науками. Запропоноване визначення міфологеми, розроблені типологія, структура, історична класифікація цього елемента символичної структури.

На основі дослідження нової міфології як філософського учіння про мистецтво майбутнього розглядається специфіка функціонування міфологем у художньому творі. Встановлено парадигматичну роль учіння нової міфології у формуванні ідеалів романтичного мистецтва. Розроблений у дисертації енциклопедичний аналіз направлений на усвідомлення сутності вченого стилю в музичних взірцях нової міфології. Романтичний музичний твір досліджено як „новий міф”, енциклопедію-хаос у фрагментарній формі арабески, що базується на методах математики (комбінування), фізики (експериментування), хімії (змішування).

Публікації автора:

1. Рощенко (Аверьянова) Е. Новая мифология романтизма и музыка (проблемы энциклопедического анализа музыки). Монография. – Харьков: ХНУРЕ, 2004. – 288 с.

2. Рощенко (Аверьянова) Е. «Вагнеровская линия» в немецкой литературе и ее представитель Феликс Дан // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Зб. наук. праць. – Вип. 6`99 - 1`2000. – Харків: ХХПІ, 1999-2000. – С. 112–119.

3. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. Взаимодействие мифологем Дикого Охотника и Летучего Голландца в вагнеровском Скитальце // Мова і культура. Наукове видання. – Вип.2. – Т. II. – К.: Граффіті груп, 2000. – С.219-226.

4. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. Вотан в вагнеровской тетралогии: его имена, двойники, функции // Проблеми сучасного мистецтва і культури. Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців: методичний аспект. Зб. наук. праць. – К.: Науковий світ, 2001. – С.244– 255.

5. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. «Готический» двойник вагнеровского Скитальца // Мова і культура. Наук. видання. – Вип.1. – Т.1V. – К.: Издат. Дом Дм. Бураго, 2000. – С. 148 –155.

6. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. «Готический» двойник Евгения Онегина // Спадщина П.І.Чайковського на шляху у ХХ1 століття. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. – Зб. наук. праць. – Вип. 14. – Харків: ХДУМ ім. П.І.Котляревського, 2004. –С.60 – 71.

7. Рощенко-Аверьянова Е.Г. Данте и Лист: метаморфозы мифологемы пути // Аспекти історичного музикознавства. Зб. наук. праць. – Харків: Прапор, 1998. – С. 79–89.

8. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. Единицы мифа и их отношения // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Зб.наук.праць. – Вип. 7.- К.: Науковий світ, 2001. – С. 6–16.

9. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. Единицы мифа: элементы культуремы // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Зб. наук. праць. – Вип. 3. – Харків: Каравелла, 1999. – С. 44–48.

10. Рощенко Е.Г. Журнальная вагнериана С.Свириденко в контексте ее творческого наследия // Ф.Мендельсон-Бартольди и традиции музыкального профессионализма. Сб. науч. трудов. – Харьков: Харьк. Ассамблеи, 1995. – С. 103 – 119.

11. Рощенко Е. Идеалы «новой мифологии» романтизма и их воплощение в симфониях Г.Берлиоза // Г.Берліоз та світова культура. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогики та теорії і практики освіти. Зб.наук.праць.-Вип.12.-Харків: Алмакс, 2003. – С.17– 27.

12. Рощенко Е.Г. (Аверьянова). Концепции бесконечного и конечного в философии и искусстве романтизма // Проблеми сучасного мистецтва і культури. Проблеми особистістної орієнтації педагогічного процесу. Зб. наук. праць. – Харків: Каравелла, 2000. – С. 194 –205.

13. Рощенко Е.Г. (Аверьянова). К проблеме генезиса жанра романтического фрагмента // Проблеми сучасного мистецтва і культури. Теорія і практика педагогічного процессу. Зб. наук. праць. – Харків: Каравелла, 2000. – С. 218–228.

14. Рощенко Е.Г. Лики Шумана в его песнях (по прочтении С.Свириденко) // Роберт Шуман и перекрестье путей музыки и литературы. – Харьков: РА-Каравелла, 1997. – С. 34 – 57.

15. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. Литература и наука «у алтаря бога Рихарда Вагнера» // Проблеми сучасного мистецтва і культури. Сучасні підходи до оптимізації педагогічного процессу. Зб. наук. праць. – К.: Науковий світ, 2001. – С. 196–205.

16. Рощенко Е.Г. Мельмотические штрихи к портрету Онегина // Пушкін наприкінці ХХ століття. Вісник Харківського університету. 449’99. – Харків: ХДУ, 1999. – С.8 –12.

17. Рощенко (Аверьянова) Е. Миф о художнике в «именных» циклах С.Рахманинова // С.Рахманинов: на переломе столетий. – Харьков: Майдан, 2004. – С.144-157.

18. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. Мифологема безумия: Urphnomen и его иконотропия // Мова і культура. Наукове видання. – Вип. 5. – Т.1. – Ч.2. Філософія мови і культури. – К.: Видавничий Дім Дм. Бураго, 2002. – С. 170–171.

19. Рощенко Е.Г. Мифологема Мертвого Жениха: Urphnomen и его интерпретация в операх Вагнера // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогики та теорії і практики освіти. Зб. наук. праць. – Вип.6. – Харків: Каравелла, 2001. – С.62–72.

21. Рощенко О. Мифологема Повелителя мертвого воинства: архетип и его судьбы // Теоретичні і практичні питання культурології. – Вип. ХШ. – Ч.П. – Мелітополь, 2003. – С.79-89.

20. Рощенко Е. Мифологемы и их классы // Теоретичні та практичні питання культурології: українське музикознавство на зламі століть. Зб. наук. праць. – Вип. 1Х. – Мелітополь: Сана, 2002. – С. 50–63.

22. Рощенко (Авер’янова) О.Г. Міфологеми і ритуалеми як феномени міфомислення // Культура України. Зб. наук. праць. – Вип. 9. – Харків: ХДАК, 2002. – С. 49–60.

23. Рощенко (Аверьянова) Е. Мифологические и литературно-поэтические двойники вагнеровского Скитальца // Українське музикознавство. – Вип. 29. –Київ: НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2000. – С.170-189.

24. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. Музыка и ономатология // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. – Зб. наук. праць. – Вип. 15. – Харків: ХДУМ ім. П.І.Котляревського, 2005. – С.

25. Рощенко (Аверьянова) Е. Музыкальное произведение как сакральный универсум: соната-фантазия Ф.Листа «По прочтении Данте» в аспекте преломления логики мифа // Музичний твір як творчий процес. Зб. статей. Наук. вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. – Вип. 21. – К.: НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2002.–С.156–167.

26. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. «Новая мифология» романтизма как предмет музыковедческого исследования // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві. Матеріали міжнар. наук. конференції. – Харків: ХДАК, 2003. – С.181–182.

27. Рощенко О. Образи-імена у міфологемному просторі вагнерівського “Тангейзера” // Музичне виконавство. Науковий вісник НМАУ. – Вип. 5. – Кн. 4. – К.: НМАУ ім П.І.Чайковського, 2000. – С.102-110.

28. Рощенко (Аверьянова) Е. Парадигматика мифологемы // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. – Зб. наук. праць. – Вип. 13. – Харків: ХДУМ ім. П.І.Котляревського, 2004. – С. 24–34.

29. Рощенко-Аверьянова Е.Г. Преломление темы скитаний в песнях Ф.Шуберта // Шуберт и шубертианство. Сб. материалов.– Харьков: Харьк. ассамблеи, 1994.–С.17- 32.

30. Рощенко Е. Г. Первый цикл романтического мифа о Данте и соната-фантазия Листа // Музичне мистецтво і культура. – Вип.1. – Одеса: Астропринт, 2000. – С.59–67.

31. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. Поэтика романтического фрагмента и ее преломление в музыке // Духовна культура в інформаційному суспільстві. Матеріали міжнарод. науково-теоретичної конференції. – Харків: ХДАК, 2002. – С. 154– 155.

32. Рощенко (Авер’янова) О.Г. Роман Фелікса Дана „Аттіла” в аспекті поствагнерівської міфотворчості // Культура України. – Вип.10. –Мистецтвознавство.– Харків: ХДАК, 2002. – С.75 – 86.

33. Рощенко Е.Г. (Аверьянова). Романтический миф о Наполеоне и его преломление в жанре баллады // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. – Київ: Науковий світ, 2002. – С.75–84.

34. Рощенко Е.Г. Романтический миф о Паганини и его воплощение в Рапсодии С.Рахманинова // Славянская музыка в просветительской деятельности педагога. Материалы II Междунар. конф. ХНПУ, МСПДИ и ІХ (Ukr. «EPTA»). – Харьков: МСПДМ, 2004. – С. 23 –30.

35. Рощенко-Аверьянова Е. Соната-фантазия Ф.Листа: по следам «опасного странствия» // Ференц Ліст та піаністична культура ХХ століття. Зб. статей та матеріалов. – Кіровоград: Фонд МКП на честь В.Горовиця, 1999. – С. 71–76.

36. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. Тайна имени вагнеровской Elisabeth // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Зб. наук. праць. – Вип.4. –Харків: Каравелла,1999. – С.110 –120.

37. Рощенко Е.Г. Тайна имени вагнеровского Тангейзера (опыт ономатологического исследования) // Проблеми сучасного мистецтва і культури. Організація та зміст становлення професійної підготовки в умовах національної системи освіти. Зб. наук. праць. – Харків: Каравелла, 1999. – С.150–159.

38. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. «Тангейзер» – опера «спасения»: паломничество из горы к звезде // Проблеми сучасного мистецтва і культури. Педагогічна наука та мистецтвознавство на межі століть. Зб. наук. праць. – Харків: Каравелла, 1999. – С.54-65.

39. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. Трансцендентальная философия как метод «новой мифологии» романтизма // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Зб. наук. праць. – Вип.11. – Харків: Стиль-Іздат, 2003. – С.239–251.

40. Рощенко О.Г. Типологія міфологем // Українське музикознавство. – В. 31. – К.: НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2002. – С.

41. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. Фрагмент и фрагментарность у истоков искусства и науки // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Зб. наук. праць. – Вип. 8. – Київ: Науковий світ, 2002. – С. 20–29.

42. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. Фрагменты. Данте и Лист (от сравнительных жизнеописаний к биографии-мифу). Часть 1. Обоснование // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Зб. наук. праць. – Вип.5. –Харків: Каравелла, 2000. – С. 96 –105.

43. Рощенко (Аверьянова) Е.Г.Фрагменты. Данте и Лист (от сравнительных жизнеописаний к биографии-мифу). Часть 2. Применение // Проблеми сучасного мистецтва і культури. Теорія і практика формування професійної компетентности суб’єктів педагогічного процесу. Зб.наук.праць. – Харків: Каравелла, 2000. – С. 188 – 207.

44. Рощенко (Авер’янова) О.Г. Художнє буття міфологеми Повелителя мертвого воїнства у творчості Вагнера // Культура України. Зб. наук. праць. – Вип. 9. – Харків: ХДАК, 2001. – С. 113–124.

45. Рощенко (Аверьянова) Е. Число и его бытие в «Данте-симфонии» Ф.Листа // Ференц Лист и проблемы синтеза искусств. Сб. науч. трудов. – Харьков: Ра – Каравелла, 2002. – С. 78–91.

46. Рощенко Е.Г. Эманация мифа // Проблеми сучасного мистецтва і культури. Теоретико-методологічні питання педагогіки та мистецтвознавства. Зб. наук. праць. – Харків: Каравелла, 1999. – С.65–70.

47. Рощенко (Аверьянова) Е.Г. „Der Freischutz“ – музыкально-драматический двойник „Der fliegende Hollnder“ // Проблеми сучасної педагогіки, мистецтва і культури. Проблеми загальної і професійної педагогіки. Зб. наук. праць. – Харків: Каравелла, 2000. – С. 50–61.