Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Променева діагностика та променева терапія


Савченко Антоніна Степанівна. Діагностика і терапія серцево-судинних ускладнень променевого і комбінованого лікування хворих на рак грудної залози. : Дис... канд. наук: 14.01.23 - 2009.Анотація до роботи:

Савченко А.С. Діагностика і терапія серцево-судинних ускладнень променевого і комбінованого лікування хворих на рак грудної залози. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія. – Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків, 2009.

Дисертацію присвячено підвищенню ефективності супровідної терапії хворих на РГЗ шляхом проведення діагностики і корекції ранніх та пізніх серцево-судинних ускладнень променевого і комбінованого лікування.

Встановлено, що в ранньому періоді після ПТ у пацієнтів стан ССС погіршується, більш значуще в осіб з передуючою кардіологічною патологією, з лівобічною локалізацією пухлини й після ПТ в режимі А (із передопераційним концентрованим опроміненням). В пізньому періоді після ПТ серцево-судинні ускладнення спостерігаються в більшості хворих з лівобічною локалізацією процесу та після А і Б режимів (до- і післяопераційне опромінення) ПТ, що відповідає 1–2 ступеню токсичності, а в осіб із супутньою кардіологічною патологією – в межах 2–3 ступеня токсичності згідно з протоколом СТСАЕ. Доведено, що сучасна діагностика і медикаментозна корекція серцево-судинних ускладнень ПТ (в тому числі інгаляційним шляхом) підвищує ефективність супровідного лікування хворих на РГЗ та поліпшує якість їх життя.

У дисертації наведено теоретичне обґрунтування та нове вирішення наукової задачі, сутністю якої є підвищення ефективності супровідного лікування хворих на рак грудної залози шляхом проведення діагностики і корекції ранніх та пізніх серцево-судинних ускладнень променевого і комбінованого лікування із застосуванням різних способів уведення фармакологічних препаратів (в тому числі – в інгаляціях).

1. Серед спостережуваних хворих РГЗ ІІ стадії 69,7 % склали особи віком понад 50 років з попередньою патологією ССС (ХСН, зумовленою АГ; ІХС, АГ та ІХС), 71 % – з факторами ризику виникнення захворювань ССС і злоякісних новоутворів, 71,8 % – із надмірною масою тіла. В 31,3 % хворих без патології ССС визначалися ознаки гіпертрофії міокарда ЛШ, в 21,2 % хворих – дифузійні порушення електричної активності міокарда, в 64,2 % – синусова тахікардія, зниження АТ без істотних порушень скорочувальної здатності міокарда. У всіх хворих із супутньою патологією ССС відзначалися клініко-інструментальні прояви її погіршення.

2. У ранньому періоді після ПТ у всіх хворих на РГЗ погіршився стан ССС. У пацієнток без попередньої кардіологічної патології знижувався АТ (САТ/ДАТ = 112,4 ± 3,5/76,2 ± 5,4 мм рт. ст.) і спостерігалася синусова тахікардія (ЧСС = 86,55 ± 5,5 уд/хв); у 57 % хворих з лівобічною локалізацією пухлини і в 23 % пацієнтів після ПТ у режимі Б (із передопераційним одноразовим опроміненням) відзначалися ЕКГ ознаки зниження електричної активності міокарда та провокування екстрасистолії, що відповідало 1–2 ступеню токсичності за протоколом CTCAE. У хворих з уже наявною патологією ССС погіршувалися: коронарний кровообіг, легенева перфузія та збудливість міокарда, в 50% осіб з лівобічною локалізацією пухлини і в 54 % пацієнток – після ПТ у режимі А (із передопераційним концентрованим опроміненням) на тлі погіршення скорочувальної здатності міокарда лівого і правого шлуночків, що відповідало 2–3 ступеню токсичності за протоколом CTCAE.

3. У пізньому періоді після ПТ у 27 % хворих на РГЗ стан погіршився, в 73 % – не змінився. У всіх хворих без супутньої кардіологічної патології відзначалося зниження переносності фізичних навантажень і працездатності, зберігалася нестабільність АТ. На 30,3 % частіше у хворих з лівобічною локалізацією процесу (р < 0,001) і на 37,5 % – у пацієнток після ПТ у режимі Б (із передопераційним одноразовим опроміненням) (р < 0,001) спостерігалися ПСР у вигляді синусової тахікардії й екстрасистолії, що супроводжувалося в 30 % хворих підвищенням АТ, що відповідало 1–2 ступеню токсичності, згідно з протоколом CTCAE. У хворих із супутньою кардіологічною патологією прогресувала ХСН, що виявилося в достовірному (на 13 %) збільшенні кількості осіб із клінічно маніфестованою ХСН ІІА ст., що супроводжувалося зниженням на 22,4 % у середньому пульсового АТ (р < 0,05), незважаючи на залежність від локалізації пухлини та режимів ПТ, що відповідало 2–3 ступеню токсичності за протоколом CTCAE.

4. Інгаляційний шлях уведення нітрогліцерину і верапамілу у хворих на РГЗ потенціює позитивні й попереджує небажані їх гемодинамічні ефекти. Порівняно з парентеральним введенням: інгаляція 0,5 мл 0,01 % розчину нітрогліцерину посилює дію на стан кровообігу в малому колі (підвищуючи середні значення ФВ ПШ більш, ніж на 6,3 %), меншою мірою (менш, ніж на 5,0 уд/хв) прискорюють СР, рівень периферичного кровообігу (підвищуючи середні значення РСІ ліворуч менш, ніж на (1,1 ± 0,063) од, р < 0,05); інгаляція верапамілу викликає брадікардитичний ефект (більш, ніж на 4,7 % знижуючи середні значення ЧСС), більш істотно поліпшує кровообіг у малому колі (більш, ніж на 20,6 % підвищуючи середні значення ФВ ПШ, р < 0,001), менш значуще знижує іно-тропну функцію міокарда ЛШ (менш, ніж на 8,1 % зменшуючи середні значення ФВ ЛШ), знижують вираженість системної периферичної дії.

5. Виходячи з результатів дослідження, можна зробити висновок, що у хворих на РГЗ із супутньою ХСН, обумовленою АГ, чи (та) ІХС, своєчасна діагностика та корекція серцево-судинних ускладнень підвищують ефективність супровідного лікування, сприяють запобіганню прогресування ранніх і пізніх наслідків ПТ (через 6 місяців на 50 % у меншої кількості осіб основної групи знижуючи скорочувальну функцію міокарда), поліпшують якість життя хворих (через рік на 26 % більша кількість осіб основної групи зберігає здатність до активного способу життя).

Публікації автора:

 1. Роздільська, А.С. Діагностика та лікування серцевої недостатності в онкологічних хворих протягом та після променевої терапії [Текст] / А.С. Роздільська // Укр. радіол. журнал. – 2002. – Т.Х. – Вип. 3. – С. 286–292.

 2. Корекція деяких серцево-судинних розладів при променевій терапії раку жіночої грудної залози [Текст] / С.А. Аміразян, Ю.Т. Толкачов, С.І. Роздільський, А.С. Роздільська // Укр. радіол. журнал. – 2002. – Т.Х. – Вип. 2. – С. 138–141. (Дисертанткою особисто проведені обстеження та лікування хворих на рак грудної залози, статистично оброблено матеріал).

 3. Стан кардіальної системи в онкологічних хворих у віддалений термін після променевого та комплексного лікування [Текст] / Л.О. Гайсенюк, С.А. Аміразян, Ю.А. Толкачов [та ін.] // Укр. радіол. журнал. – 2004. – Т.ХІІ. –Вип. 2. – С. 154–157. (Дисертанткою особисто проведено аналіз обстеження хворих та катамнезу, зроблено висновки).

 4. Савченко, А.С. Непосредственные и отдалённые результаты профилактики и лечения нарушений состояния сердечно-сосудистой системы у больных раком грудной железы и сопутствующей кардиологической патологией [Текст] / А.С. Савченко // Проблеми медичної науки та освіти. – 2007. – №4. – С. 80–83.

 5. Діагностика та лікування променевих ускладнень у онкологічних хворих [Текст] : метод. рекомендації / М-во охорони здоров’я України, Академія мед. наук ; [авт. Л.О. Гайсенюк, В.А. Мороз, А.С. Роздільська та ін.]. – Х., 2002. – 25 с. (Дисертанткою особисто проведено лікування серцево-судинних ускладнень у хворих на рак грудної залози, проаналізовано результати діагностичних досліджень та ефективності супровідної терапії).

 6. Клініка, діагностика та лікування пізніх ускладнень променевої терапії у онкологічних хворих [Текст] : метод. рекомендації / М-во охорони здоров’я України, Академія мед. наук ; [авт. Л.О. Гайсенюк, Г.В. Кулініч, А.С. Роздільська та ін.]. – Х., 2005. – 27 с. (Дисертанткою особисто проведено лікування серцево-судинних ускладнень у хворих на рак грудної залози, проаналізовано результати діагностичних досліджень та ефективності супровідної терапії).

 7. Патент № 58318 UA, МПК7 А61Л31/00. Спосіб профілактики та лікування після променевих аритмій у хворих на рак грудної залози [Текст] / А.С. Роздільська–Герус, Л.О. Гайсенюк, П.І. Костя (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМНУ» (UA). – № 2002119387 ; заявл. 26.11.02 ; опубл. 15.07.03. Бюл. № 7. (Дисертанткою особисто проведено патентно-інформаційний пошук, набрано матеріал та доведено переваги лікувального способу).

 8. Патент № 59997 UA, МПК7 А61N5/10. Спосіб профілактики та лікування післяпроменевої серцевої недостатності у хворих на рак грудної залози [Текст] / А.С. Роздільська–Герус, В.П. Старенький, Л.Я.Васильєв, А.М. Оноприєнко ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМНУ» (UA). – UA. № 2003010125; заявл. 03.01.03 ; опубл. 15.09.03. Бюл. № 9. (Дисертанткою особисто проведено патентно-інформаційний пошук, набрано матеріал та доведено переваги лікувального способу).

 9. Роздільська, А.С. Обґрунтування та можливості інгаляцій кардіоактивних препаратів у клінічній практиці [Текст] / А.С. Роздільська // Матер. V міжнар. конгр. молодих учених, Тернопіль, 10–12 травня 2001 р. –Тернопіль, 2001. – С. 21.

 10. Роздільська-Герус, А.С. Ингаляции изоптина и курантила в реабилитации сердечно-сосоудистых расстройств у онкологических больных после лучевой терапии [Текст] / А.С. Роздільська-Герус // Медична реабілітація та фізіотерапія хворих з патологією нервової та серцево-судинної систем у санаторно-курортних умовах : матер. регіон. науч.-практ. конф., Одеса, 3–4 лип. 2001 р. – Одеса, 2001. – С. 121–122.

 11. Роздільська, А.С. Обоснование возможности и целесообразности применения ингаляций кардиоактивных препаратов в процессе лучевой терапии [Текст] / А.С. Роздільська // Нові технології оздоровлення природними та преформованими факторами : матер. наук.-практ. конф., Харків, 26–27 листоп. 2002 р. – Х., 2002. – С. 187.

 12. Роздільська, А.С. Сучасні аспекти необхідності санаторно-курортної реабілітації онкологічних хворих після променевого лікування [Текст] / А.С. Роздільська // Матер. ІІ з’їзду Всеукр. асоціації фізіотер. та курортол., Одеса, 28–29 трав. 2003 р. – Одеса, 2003. – С. 259–260.

 13. Роздільська, А.С. Обоснование возможности профилактики и лечения постлучевой сердечной недостаточности у больных раком грудной железы / А.С. Роздільська // Актуальные вопросы реабилитации больных ишемической болезнью сердца : матер. наук.-практ. конф., Славянск, 2004. – Славянск. – 2004. – С. 171–173.

 14. Ингаляционная терапия: преимущества, проблемы, достижения, перспективы [Текст] / О.Н. Роздильская, А.А. Калюжка, А.С. Савченко [и др.] // Матер. Укр. республ. наук.-практ. конф., Одеса, 11–12 травня 2007 року. – Одеса, 2007. – С. 97. (Дисертанткою особисто проведено лікування, проаналізовано результати діагностичних досліджень та ефективності супровідної терапії).

 15. Современные достижения, новые возможности и дальнейшие перспективы ингаляционной терапии [Текст] / О.Н. Роздильская, А.С. Савченко, И.В. Катаржнова [и др.] // Вестн. физиотер. и курортол. – 2008. – №2. – С. 131. (Дисертантка особисто брала участь у підборі та аналізі літературних джерел, самостійно обґрунтувала отримані результати).

 16. Савченко, А.С. Диагностика и терапия сердечно-сосудистых осложнений лучевого и комбинированного лечения больных раком грудной железы [Текст] / А.С. Савченко // Матер. наук.-практ. конф., присв. 80-річчю кафедри фізіотер. та курортол. ХМАПО, Харків, 4–5 груд. 2008 р. – Харків, 2008. – С. 145-146.