Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Храпська Яна Сергіївна. Державні механізми забезпечення взаємодії гілок влади на засадах інформаційної логістики : Дис... канд. наук: 25.00.02 - 2008.Анотація до роботи:

Храпська Я.С. Державні механізми забезпечення взаємодії гілок влади на засадах інформаційної логістики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2007.

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню вирішення однієї з сучасних науково-практичних проблем – формування ефективних державних механізмів організації взаємодії гілок влади в процесі законотворення. Визначено, що оптимізація та раціоналізація механізмів організації взаємодії гілок влади в процесі законотворення, може бути ефективною тільки за умови застосування принципів інформаційної логістики в державному управлінні. Запропонована в роботі схема розробки та впровадження логістичної інформаційної системи дозволяє удосконалити механізм організації взаємодії виконавчої та законодавчої гілок влади в процесі законотворення за допомогою оптимізації управління інформаційними потоками. В роботі розроблено модель організаційної структури логістичної інформаційної системи, яка дозволила визначити основні принципи на основі яких можна створювати логістичні інформаційні системи в органах державної влади всіх рівнів.

На основі проведених наукових досліджень здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання підвищення ефективності організації взаємодії виконавчої та законодавчої гілок влади в процесі законотворення на основі формування державних механізмів забезпечення взаємодії гілок влади на засадах інформаційної логістики.

Результати проведених досліджень дали можливість зробити висновки і пропозиції теоретичного, методичного та практичного характеру.

1. Дослідження державних механізмів взаємодії гілок влади, показало, що існує проблема ефективності організації взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади в процесі законотворення, зумовлена низькою якістю інформаційного забезпечення всіх його етапів.

Визначено, що вирішення проблеми підвищення ефективності державних механізмів взаємодії гілок влади потребує глибокого аналізу механізмів державного управління в цілому.

2. Аналіз еволюції процесів становлення і функціонування принципу поділу влад, умов формування підходів до його розвитку та комплексної оцінки стану взаємодії між окремими гілками влади в процесі законотворення, дозволило визначити необхідність удосконалення регулювання співпраці різних гілок влади в процесі законотворення шляхом чіткого визначення владних повноважень кожної гілки влади.

3. Проведений аналіз практичного застосування принципу поділу влад в Україні, процесу законотворення та участі в ньому виконавчої та законодавчої гілок влади дозволив визначити основні проблемні питання в організації взаємодії виконавчої та законодавчої гілок влади та запропонувати логістичний підхід до їх вирішення.

Визначено, що процес законотворення супроводжується великим потоком інформації, для організації, аналізу та управління яким необхідно побудувати таку систему, яка не тільки буде забезпечувати оптимізацію та раціоналізацію організації взаємодії виконавчої та законодавчої гілок влади, але й буде спроможна регулювати участь виконавчої влади в процесі законотворення.

4. Розгляд та аналіз визначень понять „державне управління” та „інформаційна логістика” надав можливість сформулювати комплексні поняття:

„інформаційна логістика в державному управлінні”, під якою розуміється особлива сфера діяльності, яка вивчає всі інформаційні потоки що супроводжують організацію взаємодії гілок влади в процесі законотворення та за допомогою яких здійснюється взаємодія між гілками влади як об’єктів логістичної інформаційної системи;

„логістична інформаційна система в державному управлінні”, під якою розуміється організаційний механізм, що перетинає функціональні межі підрозділів центральних органів виконавчої влади (за допомогою гнучкої координації) і спрямовує їхні дії на вдосконалення взаємодії з законодавчою владою в процесі законотворчості;

„інформаційний потік в процесі законотворчості”, під яким розуміється сукупність циркулюючих в процесі законотворчості між виконавчою і законодавчою гілками влади повідомлень, необхідних для прийняття конкретних управлінських рішень виконавчої гілки влади, які спрямовують її дії на досягнення мети в області законодавчого процесу.

5. Доведено доцільність застосування принципів інформаційної логістики в державному управлінні, як ефективного механізму управління інформаційними потоками, що виникають в процесі законотворення. Це дозволило вирішити такі задачі: створення інтегрованої системи регулювання інформаційних потоків в процесі законотворення; контроль за рухом інформаційних потоків; визначення технології переміщення фізичних носіїв інформації; розробка способів управління інформаційними потоками; стандартизація аналітичних матеріалів та звітів; прогнозування додаткових витрат Державного бюджету України поточного або наступного року як наслідок прийняття певних законопроектів; прогнозування потреби керівництва в аналітичних матеріалах та звітах в процесі законотворчості; організація супроводження визначених законопроектів.

6. Запропоновано дієвий механізм управління організацією взаємодії гілок влади в процесі законотворення, який заснований на впровадженні логістичної інформаційної системи.

7. Доведено, що однією із важливих умов підвищення ефективності організації взаємодії виконавчої та законодавчої гілок влади в процесі законотворення є розробка та впровадження такої логістичної інформаційної системи, що забезпечує конструктивну співпрацю зазначених гілок влади як однієї з найважливіших передумов стабільного економічного розвитку суспільства та держави.

Зазначено, що в межах окремого центрального органу державної влади його логістична інформаційна система визначає вибір, який забезпечить пристосування центрального органу виконавчої влади до процесу законотворення. Запропонований порядок створення логістичної інформаційної системи організації взаємодії виконавчої та законодавчої гілок влади в процесі законотворення дозволив уніфікувати механізм впровадження логістичної інформаційної системи в діяльність центральних органів виконавчої влади.

8. Розроблено модель логістичної інформаційної системи оптимізації організації взаємодії Міністерства фінансів України та Верховної Ради України в процесі законотворення, впровадження якої дозволило організаційно обґрунтувати та реалізувати обрану стратегію відстоювання позиції міністерства по кожному законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України та на засіданні Комітетів Верховної Ради України.

9. Доведено, що від ступеня наповнення логістичної інформаційної системи, якості та своєчасності інформації залежить ефективність державних механізмів управління організацією взаємодії виконавчої та законодавчої гілок влади в процесі законотворчості. Завдяки функціонуванню логістичної інформаційної системи державного управління законопроектною роботою досягається виконання основної мети виконавчої влади в організації взаємодії з законодавчою гілкою влади – зниження навантаження на Державний бюджет країни від реалізації ухвалених Верховною Радою України видаткових законопроектів.

Розроблені принципи побудови функціональної схеми логістичної інформаційної системи організації взаємодії виконавчої та законодавчої гілок влади в процесі законотворення дозволяють чітко проаналізувати ситуацію і вчасно зреагувати на будь-які зміни в процесі законотворення.

10. Розроблено методичні положення оцінки ефективності та надійності логістичної інформаційної системи організації взаємодії гілок влади в процесі законотворення, що дозволяє адекватно реагувати на зміни в процесі законотворення з одночасною оптимізацією структури ресурсного потенціалу в оптимізаційний потенціал.

Публікації автора:

(у наукових фахових виданнях)

1. Храпська Я.С. Логістичні інформаційні системи як механізм організації взаємодії виконавчої та законодавчої гілок влади в процесі законотворчості // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління „Державне управління конкурентним інноваційним розвитком”, т.V, вип. 58, серія „Державне управління”. – Донецьк, ДонДУУ, 2005. – С. 46-56.

2. Ларіна Р.Р., Храпська Я.С. Теоретико-методологічні основи запровадження інформаційної логістики в державне управління // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління „Проблеми державного управління економікою”, т. ІV, вип. 59, серія „Державне управління”. – Донецьк, ДонДУУ, 2005. – С. 101-106.

Особистий внесок здобувача: доведено необхідність застосування концепції інформаційної логістики в державному управлінні. Сформульовані визначення інформаційного потоку, який виникає в процесі законотворчості, та поняття, задачі, і функції інформаційної логістики в державному управлінні.

3. Ларіна Р.Р., Храпська Я.С. Логістичні інформаційні системи в організації взаємодії Міністерства фінансів України та Верховної Ради Ураїни в процесі законотворчості // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління „Управління соціально-економічним розвитком територій та підприємств”, т. VІІ, вип. 64, серія „Державне управління”. – Донецьк, ДонДУУ, 2006. – С. 12-19.

Особистий внесок здобувача: розроблена схема логістичної інформаційної системи взаємодії Міністерства фінансів України та Верховної Ради України в процесі законотворення.

4. Храпська Я.С. Передумови розвитку інформаційної логістики в державному управлінні // Менеджер. – 2006. – № 3 (37). – С. 136-140.

5. Храпська Я.С. Інформаційні потоки в процесі законотворення//Збір. наук. праць Донецького державного університету управління „Державне регулювання розвитку регіонів та територіальних одиниць”, т.VІІ, вип. 75, серія „Державне управління”. – Донецьк, ДонДУУ, 2006 – С. 95-101.

6. Храпська Я.С. Характеристика логістичних інформаційних систем в державному управлінні//Держава та регіони. Серія “Державне управління”. – Запоріжжя. – 2007. – С. 103-106.

7. Храпська Я.С. Функціональна структура логістичної інформаційної системи Міністерства фінансів України//Економіка та держава. – 2007. – № 6. – С. 59-61.