Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Загвойська Ольга Василівна. Державне регулювання зайнятості сільського населення в умовах реформування аграрного сектора економіки : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К., 2006. — 199арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 169-190.Анотація до роботи:

Загвойська О.В. Державне регулювання зайнятості сільського населення в умовах реформування аграрного сектора економіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України – Київ, 2006.

У дисертації здійснено теоретико-методологічний та практичний аналіз державного регулювання зайнятості сільського населення в умовах реформування аграрного сектора економіки України та визначено основні напрями удосконалення його механізмів.

Узагальнено існуючі підходи та результати досліджень із даної проблематики, виявлено низку малодосліджених її аспектів, розроблено теоретичні та практичні рекомендації стосовно реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення та розкрито особливості організаційно-функціональної структури управління у зазначеній сфері.

Результати дослідження знайшли практичне застосування та можуть бути використані в навчальних програмах і роботі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів з підготовки магістрів державного управління.

Одержані наукові результати підтвердили гіпотезу, покладену в основу дослідження, а досягнення поставленої мети дало змогу вирішити наукове завдання з удосконалення механізмів державного регулювання зайнятості сільського населення в умовах реформування аграрного сектора економіки, що має важливе значення для розвитку науки державного управління. Проведене дисертаційне дослідження дає підстави зробити узагальнюючі висновки і запропонувати рекомендації, які мають теоретичне та практичне значення.

 1. Аналіз використаних джерел показав, що стан розробленості досліджуваної теми характеризується відсутністю системного підходу до її вивчення. Концептуальне дослідження сутності зайнятості сільського населення як об’єкта державного регулювання дало змогу, по-перше, виявити особливості формування зайнятості у сільській місцевості, а, по-друге, визначити ефективні засоби реалізації державної політики щодо сприяння продуктивній зайнятості сільського населення. На підставі аналізу теоретичних основ продуктивної зайнятості сільського населення зроблено висновок, що таку зайнятість слід формувати у сільській місцевості за допомогою системи науково обґрунтованих і взаємопов’язаних соціально-економічних та організаційно-управлінських заходів, які впливають на всі форми ефективного використання трудового потенціалу в сільській місцевості з урахуванням як суспільних інтересів населення України щодо забезпечення його продовольчою продукцією, так і особистих інтересів кожного окремого працівника в отриманні доходу, достатнього для розширеного відтворення його робочої сили.

 2. У дисертації доведено, що усвідомлення сутності державного регулювання зайнятості сільського населення як функції державного управління з наукових позицій неможливе без дослідження його як системи. У свою чергу, система державного регулювання зайнятості сільського населення включає в себе її концептуальне дослідження як об’єкта державного регулювання, обстеження відповідних організаційних структур щодо державного регулювання зайнятості сільського населення, сукупність їх завдань та функцій, комплекс методів, заходів, ресурсів, а також прямі та зворотні зв’язки між суб’єктами та об’єктами і необхідні при цьому інформаційні потоки, законодавчо-правові акти. Таким чином, уточнено зміст поняття “державне регулювання зайнятості сільського населення” як сукупності функцій органів державної влади, спрямованих на забезпечення структурованості ринку праці в аграрному секторі економіки, підвищення рівня продуктивної зайнятості з метою підвищення рівня життя сільського населення.

 3. Аргументовано, що державно-управлінські відносини у сфері зайнятості сільського населення, які формуються в сучасних умовах аграрної реформи, потребують детального вивчення особливостей її державного регулювання, що пов’язані як із сучасним станом соціального розвитку села, специфікою ведення сільського господарства, так і з реформуванням його господарського механізму, змінами структури, організацією виробництва, ціноутворення, земельних відносин, форм власності тощо. Аналіз функцій органів державного управління у сфері зайнятості сільського населення підтверджує, що на сучасному етапі частина функцій державного управління у цій сфері практично не виконується, а частина потребує вдосконалення. Тому систему органів державного управління у сфері зайнятості сільського населення запропоновано вивільнити від невластивих їй функцій на національному, регіональному та місцевому рівнях і водночас зорієнтувати її на надання сільському населенню тих державних послуг у сфері зайнятості, потреба в яких виникла в процесі формування об’єктивних процесів розвитку ринку праці в умовах реформування аграрного сектора економіки.

 4. Результати аналізу сучасного стану та особливостей державного регулювання у сфері зайнятості сільського населення свідчать про суперечливість процесу формування державної політики у цій сфері в умовах реформування аграрного сектора економіки України, що спричинене низкою проблем:

відсутністю комплексного підходу до вирішення проблем зайнятості сільського населення. Зокрема, запровадження нових організаційно-правових механізмів державного регулювання зайнятості сільського населення не супроводжується створенням відповідних фінансово-економічних механізмів мотивації селян до продуктивної зайнятості;

нечіткістю зв’язку між розробкою державної політики у сфері зайнятості сільського населення та механізмами її реалізації;

непослідовністю державної політики щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників, що не тільки не сприяє підвищенню продуктивності їх праці, а й гальмує розвиток сільських територій;

недосконалістю законодавчо-правового забезпечення у сфері зайнятості сільського населення, що зумовлене декларативністю норм щодо регулювання цієї сфери, наявністю суперечностей у чинному законодавстві України;

недостатньою координацією дій органів державної влади щодо реалізації функцій з державного регулювання зайнятості сільського населення, що пояснюється нерозмежованістю функцій між ними щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення на загальнодержавному та регіональному рівнях.

 1. Аналіз законодавчо-правового забезпечення державного регулювання зайнятості сільського населення показав, що більшість норм, закріплених у сучасному законодавстві України, які спрямовані на регулювання зайнятості сільського населення, мають декларативний характер та не відповідають реальній дійсності. Для ефективного вирішення проблеми зайнятості сільського населення за рахунок створення нових програм державі необхідно було розробити дієвий нормативно-правовий механізм упровадження основних законів України про працю, які нададуть соціальної спрямованості реформі, здійснюваній в аграрному секторі економіки. Крім того, уряд України має взяти на себе функцію контролю за тим, щоб діяльність органів виконавчої влади стосовно регулювання зайнятості сільського населення відповідала пріоритетним завданням з досягнення стратегічних цілей щодо забезпечення продуктивної зайнятості сільського населення та впровадження державної політики зайнятості на селі.

 2. Узагальнений досвід державного регулювання зайнятості населення та ринку праці в країнах Центральної та Східної Європи свідчить про те, що наявність збалансованої системи державного регулювання зайнятості сільського населення є важливою умовою ефективної системи формування продуктивної зайнятості сільського населення та забезпечення соціальної спрямованості аграрної реформи. Ці країни мають значні досягнення у сфері державного регулювання зайнятості населення, які заслуговують на увагу та потребують певного осмислення і використання в державній практиці України. Вивчаючи досвід країн Центральної та Східної Європи в державному регулюванні зайнятості сільського населення та ринку праці, можна брати за основу заходи щодо формування організаційного та нормативно-правового механізму державного регулювання зайнятості.

 1. Здійснено комплексне дослідження механізмів, методів, засобів та інструментів державного регулювання зайнятості сільського населення як необхідної умови його вдосконалення. У процесі дослідження виявлено, що механізм державного регулювання зайнятості сільського населення є більш широким поняттям, яке включає в себе сукупність методів, засобів та інструментів, за допомогою яких справляється регуляторний вплив держави на сферу зайнятості населення у сільській місцевості з метою вдосконалення її структури, досягнення продуктивного рівня з метою підвищення рівня життя сільського населення. На основі цього визначено п’ять основних механізмів державного регулювання зайнятості сільського населення: законодавчо-правовий, адміністративно-організаційний, організаційно-економічний, соціально-економічний та соціально-психологічний.

 2. У дисертації, з метою удосконалення соціально-економічного та організаційно-економічного механізмів державного регулювання зайнятості сільського населення в умовах реформування аграрного сектора економіки запропоновано визначати такі стратегічні пріоритети уряду: сприяння продуктивній зайнятості та підвищенню доходів сільського населення, зниження рівня сільського безробіття; пом’якшення наслідків сезонності сільськогосподарського виробництва та праці; підвищення мобільності ринка праці в аграрному секторі та ефективності функціонування його інфраструктури. До найближчих тактичних завдань реформування системи зайнятості сільського населення пропонується віднести: розвиток різних видів несільськогосподарської зайнятості та аграрного бізнесу та підприємництва; модернізацію об’єктів соціальної інфраструктури села за рахунок залучення інвестицій; покращання інформаційно-консультаційного обслуговування сільського населення й умов праці та зайнятості на селі; мотивацію трудової діяльності в аграрному секторі; підвищення соціальної підтримки сільських працівників; модернізацію та запровадження нових робочих місць у галузях аграрного сектора; створення умов для розвитку самозайнятості у сільській місцевості.

 3. Удосконалення адміністративно-організаційного механізму державного регулювання зайнятості сільського населення потребує як проведення функціонального обстеження органів державного управління у сфері зайнятості сільського населення, так і постійного моніторингу впровадження активних програм сприяння продуктивній зайнятості сільського населення з використанням зарубіжного досвіду.

 4. Одержані в дисертації наукові результати можуть бути використані державними та муніципальними інституціями для вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості сільського населення. Доцільно розробити відповідну Концепцію сприяння зайнятості сільського населення та на рівні центральних та місцевих органів виконавчої влади вжити дієвих заходів щодо її реалізації.

Публікації автора:

 1. Загвойська О. Основні механізми державного регулювання зайнятості сільського населення // Державне управління: теорія та практика: Електрон. фах. журн. – 2005. – № 2 // www.nbuv.gov.ua

 2. Загвойська О. Програми сприяння зайнятості населення як важливий механізм державного регулювання зайнятості сільського населення // Теорія та практика державного управління. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – Вип. 1 (10). – С. 171-175.

 3. Загвойська О. Удосконалення функцій органів державної влади щодо регулювання зайнятості сільського населення // Зб. наук. пр. НАДУ / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 1. – С. 418-425.

 4. Загвойська О. Сутність та особливості формування продуктивної зайнятості сільського населення як об’єкта державного регулювання // Вісн. НАДУ. – 2005. – № 2. – С. 366-372.

 5. Загвойська О. Особливості державного регулювання зайнятості сільського населення в контексті продовольчої безпеки України // Вісн. НАДУ. – 2004. – № 4. – С. 192-198.

 6. Загвойська О. Мотивація продуктивної зайнятості сільського населення в умовах реформування аграрного сектора економіки // Вісн. Технолог. ун-ту Поділля. – Хмельницький: Вид-во Технол. ун-ту Поділля, 2003. – Ч. 1 – Т. 2. – С. 92-95.

 7. Загвойська О. Основні напрями вдосконалення соціально-економічних механізмів державного регулювання зайнятості сільського населення // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (30 трав. 2005 р., м. Київ): У 2 т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Т. 2. – С. 174-176.

 8. Загвойська О. Соціально-економічні проблеми державного регулювання зайнятості сільського населення в умовах аграрної реформи // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (28 трав. 2004 р., м. Київ): У 2 т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Т. 2. – С. 268-270

 9. Загвойська О. Удосконалення державного регулювання зайнятості в аграрному секторі в контексті європейського вибору України // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 29 трав. 2003 р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – Т. 2. – С. 292 – 294.