Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Сітко Ірина Василівна. Державне регулювання розвитку малого та середнього підприємництва в умовах інформаційного суспільства. : Дис... канд. наук: 25.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Сітко І.В. Державне регулювання розвитку малого та середнього підприємництва в умовах інформаційного суспільства. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню питань державного регулювання розвитку підприємництва в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні. На основі аналізу феномену малого та середнього підприємництва, узагальнення існуючих підходів до його державного регулювання, чинної нормативної бази та європейського досвіду, автором визначено особливості та принципи державної регуляторної політики, заснованої на використанні сучасних інформаційних технологій.

Емпіричний аналіз нинішнього стану державної регуляторної політики довів існування ряду проблем, серед яких головними є велика кількість податків, складні процедури реєстрації підприємництва, а також отримання різних дозволів, складні митні процедури; відсутність діалогу між владою й суб’єктами підприємницької діяльності; відсутність загальнодержавної програми впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису. Недосконалою в цілому, як можна стверджувати за результатами дослідження, є й нормативно-правова база, яка регулює діяльність органів державної влади у сфері сприяння розвитку підприємництва.

Доведено, що на етапі розвитку інформаційного суспільства реформування державної регуляторної політики є можливим за умови зміні форм і методів роботи державно-управлінського апарату з метою підвищення якості послуг, що надаються представникам малого та середнього підприємництва.

Безпосереднім засобом підвищення ефективності взаємодії органів державної влади з представниками малого та середньго піприємництва виступає «єдиний електронний офіс», функціонування якого базується на принципах надання послуг у будь-який момент часу, максимальної простоти і прозорості всіх процедур; єдиних технічних стандартів і забезпечення конфіденційності.

У роботі визначено основні функції державних органів під час реалізації технології «єдиного електронного офісу», умови та етапи запровадження системи «єдиних електронних офісів» на місцевому рівні.

Отримані наукові результати сприяють вирішенню важливого наукового завдання щодо вдосконалення механізму державного регулювання розвитку малого й середнього підприємництва в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні, що дало змогу зробити узагальнені висновки та пропозиції:

1. Інформаційне суспільство є об’єктивно зумовленою стадією розвитку людської цивілізації, характерною рисою якого є зростання частки нематеріальних (інформаційних) ресурсів, що використовуються в процесі виробництва, глобалізація ринків на основі створення інформаційних мереж і, внаслідок цього, різке зростання впливу інформації та інформаційно-комп’ютерних технологій на всі сфери суспільного життя. Оскільки одним з визначальних чинників розвитку демократичного суспільства є приватна ініціатива громадян, тому перед державою на сучасному етапі її розвитку постає вкрай важливе завдання – забезпечення конкурентоспроможності національної економіки та зростання рівня добробуту громадян шляхом створення належних умов для розвитку вітчизняного підприємництва. Реалізація цього завдання передбачає, насамперед, здійснення якісних змін форм, методів і способів діяльності суб’єкта державного управління, зокрема щодо організації нових форм взаємодії з малим та середнім підприємництвом.

2. Формування нової ефективної державної політики розвитку малого та середнього підприємництва має стати невід’ємною частиною загальнодержавної доктрини демократичних соціально-економічних перетворень в Україні, стратегічною метою якої є створення значного прошарку середнього класу в країні як основи для подальших процесів європейської інтеграції України.

3. Державне регулювання розвитку підприємництва становить комплекс засобів, інструментів і методів, за допомогою яких органи державної влади, спираючись на чинну нормативно-правову базу, створюють умови для ведення справ чинними суб’єктами підприємницької діяльності та стимулювання підприємницької активності інших громадян. Основними функціями державного регулювання малого та середнього підприємництва є:

– сприяння розширенню існуючих, створенню та залученню до діяльності нових суб’єктів господарювання;

– підтримка та розвиток конкуренції;

– захист прав як підприємців, так і споживачів їхньої продукції;

– забезпечення ефективного функціонування підприємницьких структур;

– забезпечення надходжень від діяльності підприємницьких структур до бюджетів усіх рівнів.

4. У процесі державного регулювання розвитку малого та середнього підприємництва держава використовує ряд методів, головними серед яких є правові, економічні та адміністративні. Основними засобами (конкретним способом дії, який є неодмінною умовою для реалізації управлінського рішення) регуляторної політики виступають:

– оподаткування та кредитування;

– стандартизація та сертифікація;

– ліцензування;

– валютне регулювання;

– дозвільна система;

– мита і квоти;

– договори на виконання робіт і здійснення послуг для загальнодержавних та місцевих потреб.

Основними інструментами (комплексними знаряддями для досягнення поставленої мети, що мають першочергове значення, насамперед для організації діяльності органів державного управління) є:

соціально-економічні прогнози;

бюджетні запити;

трудові баланси;

науково-технічні, економічні, соціальні загальнодержавні та регіональні програми тощо;

5. Одним з визначальних пріоритетів державної регуляторної політики в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні має стати забезпечення належного доступу суб’єктів підприємницької діяльності до необхідної для їхньої діяльності інформації. Для цього з боку держави для суб’єктів підприємницької діяльності повинна бути гарантована цінова доступність послуг Інтернету й телекомунікацій, а також можливість швидкого доступу до Інтернету. Держава також повинна підтримувати дії суб’єктів підприємницької діяльності й освітніх установ у сфері захисту споживача, безпеки інформаційних систем і обміну інформацією між суб'єктами ринку. Необхідно залучати бізнес-структури до використання інформаційних технологій і до підтримки міжнародного співробітництва у сфері ноу-хау й одержання практичного досвіду за допомогою порівняних програм місцевих (локальних) ринків. Неабияку роль у досягненні поставлених цілей повинен відігравати «електронний уряд».

6. Дослідження засвідчило, що «електронний уряд» являє собою механізм державного управління, який передбачає організацію взаємодії співпраці органів влади з громадянами, підприємцями, суб’єктами підприємницької діяльності і громадськими організаціями та побудований на синтезі інформаційно-комунікаційних технологій, нормативно-правової й інформаційно-ресурсної бази. Концепція «е-уряду» складається з двох взаємозалежних (і одночасно самостійних) проектів: перший – відносини влади з іншими суб’єктами соціально-економічної діяльності, другий – внутрішня взаємодія різних рівнів (центрального, регіонального, місцевого) і різних гілок влади (виконавчої, законодавчої, судової). Основна мета першого – покращення взаємодії та надання державними органами високоякісних послуг громадянам, підприємцям та суб’єктам підприємницької діяльності; другого – поліпшення координації діяльності державних органів.

7. Одним з дієвих механізмів взаємодії держави та малого й середнього підприємництва є створення в регіонах «єдиних електронних офісів» з комплексним наданням державних адміністративних послуг підприємцям, через «єдине вікно» (відкриття, ліцензування, отримання дозволів для підприємницької діяльності тощо). «Єдиний електронний офіс» являє собою єдиний урядовий веб-портал, де кожен суб’єкт підприємницької діяльності може вибрати тип необхідної послуги, отримати всю необхідну інформацію про неї, заповнити необхідні форми, отримати консультацію в режимі он-лайн чи за попереднім запитом тощо.

Функціонування «єдиного електронного офісу» базується на таких принципах:

цілодобова робота електронного офісу;

максимальна простота і прозорість;

єдині технічні стандарти і взаємна сумісність;

забезпечення конфіденційності й дотримання правил інформаційної безпеки.

При цьому державні органи виконуватимуть три основні функції:

складання єдиних та прозорих правил роботи на ринку послуг електронного документообігу;

надання своїм підрозділам можливості для прийому даних з будь-яких прикладних систем;

контроль за виконанням учасниками ринку загальних правил, а також за відповідністю прикладних систем вимогам за форматами та регламентом.

8. Для запровадження системи «єдиних електронних офісів» необхідно виконати такі умови:

упорядкувати відповідно до норм Європейського Союзу законодавство про захист інтересів споживача, передбачивши реальний пріоритет споживача і створивши умови для надійного захисту цих прав через суд;

розвинути в законодавстві конституційні положення про захист особистих даних і інформації приватного характеру;

прийняти закон про електронний підпис та електронні документи, який би максимально відповідав нормам Євросоюзу (зокрема, дозволяв суб’єктам підприємницької діяльності надсилати електронні звіти, державним установам здійснювати процедури реєстрації, видачі дозволів тощо);

ухвалити закон «Про державні електронні послуги».

9. Процес переходу до режиму «єдиного електронного офісу» є складним організаційно-технічним завданням і тому в роботі пропонується три етапи його впровадження.

Перший етап – аналіз функцій органів виконавчої влади та документів, що ними видаються, частоти та кількості звернення заявників, строки та складність підготовки документів, необхідна кількість узгоджень для підготування кожного документа, що видається тощо.

Другий етап – відпрацювання регламентів зовнішніх та внутрішніх взаємодій служби «єдиного електронного офісу». Завдяки єдиним регламентам виникає взаємозв’язок між цілями, функціями та процесами, з одного боку, та кадровими, фінансовими, інформаційними, апаратно-програмними ресурсами – з іншого.

Третій етап – відпрацювання електронних адміністративних регламентів та створення єдиних точок входу до електронної комунікаційно-обслуговуючої системи.

Головними результами запровадження «єдиних електронних офісів» можуть стати: збільшення надходження податків до місцевих та державного бюджетів; сприяння розвитку підприємництва, налагодження конструктивного діалогу між владою та бізнесом; покращання бізнес-середовища; зменшення соціальної напруженості; створення позитивного іміджу влади тощо.

Публікації автора:

Монографії

  1. Сітко І.В. Інноваційні напрями впровадження бізнес-уряду: від «єдиного вікна» до «єдиного електронного офісу» / І. В. Сітко // Реалізація політики інноваційно-інвестиційного розвитку економіки на регіональному рівні : [монографія] / А.О. Дєгтяр, О.Ю. Амосов, А.О. Латинін [та ін.]; за заг. ред.

А.О. Дєгтяря. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – (Серія «Державне управління ХХІ століття»).– С.91-99.

Особистий внесок здобувача – дослідження можливостей застосування принципу «єдиного електронного офісу» та перехід до нього у процесі взаємодії уряду та бізнесу.

Статті у наукових фахових виданнях

2. Сітко І.В. Адаптація європейського досвіду державного регулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні

(на прикладі Німеччини) / І. В. Сітко //Теорія та практика державного управління. – Вип. 9. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004.– С. 170–174.

3. Сітко І.В. Використання світової практики розвитку підприємництва в умовах України / І. В. Сітко // Теорія та практика державного управління. – Вип.1(10). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – С. 107-113.

4. Сітко І.В. Вплив державного управління на розвиток малого та середнього підприємництва в Україні / І. В. Сітко // Держава та регіони: наук.-виробн. журнал. Серія Державне управління. – 2006. –№1. – С. 152-157.

5. Сітко І.В. Правові засади державного регулювання розвитку підприємництва в умовах інформаційного суспільства / І. В. Сітко // Актуальні проблеми державного управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2007. –Вип.3(29).-С. 153-159.

6. Сітко І.В. Уряд-бізнес:від єдиного вікна до єдиного електоронного офісу / І. В. Сітко //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України: наук.журнал. – Вип. 4. – Київ.: Вид-во НАДУ, –2007. – С. 268-278.

7. Сітко І.В. Механізм удосконалення надання державних послуг для малого та середнього підприємництва / І. В. Сітко // Теорія та практика державного управління:зб. наук. праць. – Вип. 1(20) – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – С. 133-140.

Праці у збірниках матеріалів наукових конференцій

8. Сітко І.В. Україна на шляху до європейської інтеграції / І. В. Сітко // Теорія та практика державного управління. – Вип.5. Матеріали наук.-практ.конференції, 24 вересня 2003 р. – Х. : Вид-во Хар РІНАДУ «Магістр», 2004. – С. 135-137.

9. Сітко І.В. Європейський досвід державної політики у розвитку електронної комерції / І. В. Сітко //Державне управління та місцеве самоврядування : тези VI Міжнар. наук. конгресу, 23 лютого 2006 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – С. 111-112.

10. Машкаров Ю.Г., Сітко І.В. Перспектива розвитку секторів G2B, B2B, B2C в Україні в межах інформаційної системи «Електронний уряд» / Ю.Г. Машкаров, І. В. Сітко // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник тез VIІ міжнародного наукового конгресу 29-30 березня 2007 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», – 2007.– С.7–8.

Особистий внесок здобувача: обґрунтовано перспективи впровадження органами державного управління системи «Електронний уряд».