Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Тоцька Тетяна Станіславівна. Державне регулювання митної вартості : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". — Запоріжжя, 2007. — 206арк. — Бібліогр.: арк. 160-173.Анотація до роботи:

Тоцька Т. С. Державне регулювання митної вартості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007.

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій з удосконалення системи державного регулювання та контролю митної вартості в Україні. У роботі визначено сутність державного регулювання митної вартсоті в контексті забезпечення митної безпеки України, а також наведено авторське визначення поняття «митна вартість».

Проаналізовано чинну законодавчу та методичну базу з регулювання та контролю митної вартості товарів, визначено її недоліки та надано пропозиції з їх усунення. Проведено аналіз впливу зміни нормативно-правових актів на рівень митної вартості товарів, що в свою чергу впливає на рівень надходжень до держбюджету. Удосконалено організаційно-управлінську структуру Управління митної вартості Держмитслужби України. Визначено шляхи підвищення ефективності державного регулювання митної вартості товарів. Надано рекомендації з удосконалення системи законодавчого регулювання митної вартості товарів в Україні.

Результатами дисертаційного дослідження є теоретичні узагальнення та вирішення методичних і практичних проблем, що пов’язані з державним регулюванням митної вартості. Основні висновки, одержані в результаті проведеного дослідження, зводяться до такого:

 1. Визначено, що “державне регулювання митної вартості” як метод державного управління має включати спосіб застосування державними органами систематизованих знань про сутність митної вартості, закономірності та правила застосування методів митної оцінки для досягнення цілей економічної стабільності та безпеки. Створення дієвої системи механізмів державного регулювання митної вартості товарів впливає на економічний розвиток країни. Зважаючи на різноманітність підходів до визначення поняття “митна вартість”, у роботі уточнено це визначення як складне комплексне поняття, що включає систему взаємовідносин між покупцем, продавцем і спеціально уповноваженими державними органами виконавчої влади у сфері зовнішньоекономічних відносин з приводу обчислення вартості товару, що переміщується через митний кордон України, та зумовлене рівнем захисту державних інтересів і національних товаровиробників.

 2. Доведено, що наявність певної специфічної системи ризиків, які пов’язані із здійсненням зовнішньоторговельної діяльності, зумовлює необхідність створення особливого механізму уникнення таких ризиків або захисту від них. Такий вид економічної безпеки має назву “митна безпека”, поняття якої уточнено як стан захищеності економічних інтересів держави в галузі митної справи та здатність протистояти дестабілізуючим чинникам і мінімізувати загрози нормальному функціонуванню зовнішньоекономічної діяльності. Для повного розуміння поняття митної безпеки у роботі визначено її базові елементи: інтереси, а також об’єкт, суб’єкт і предмет цих інтересів, ризики та механізм дії.

 3. Визначено, що основні законодавчі акти щодо митної вартості товарів в Україні та країн близького зарубіжжя повністю відповідають положенням ст. VII ГАТТ, але одночасно чинне законодавство України з питань контролю та визначення митної вартості є недосконалим. Одним з недоліків нормативно-правової бази, що негативно впливає на економічну безпеку держави, є обмеженість права щодо державного контролю за визначенням митної вартості експортних вантажів, яка полягає в обмеженні визначення митної вартості товарів, що експортуються, тільки випадками, коли встановлені індикативні ціни, граничні ціни або ціни встановлені в результаті антидемпінгових розслідувань. Це призводить до неналежного контролю за отриманням валютного доходу від експорту товарів стосовно заявленої у вантажній митній декларації їх фактурної вартості. Тому запропоновано зміни до положень Митного кодексу в частині визначення митної вартості товарів, що експортуються.

 1. Обґрунтовано, що Митний кодекс України як загальнодержавний нормативно-правовий акт містить занадто багато роз’яснень до норм визначення митної вартості і повинен включати такі базові елементи системи правового регулювання митної вартості товарів: поняття митної вартості товарів взагалі; призначення її в системі державного регулювання; основні принципи здійснення контролю та визначення митної вартості товарів; системи визначення митної вартості товарів, що експортуються, та товарів, які імпортуються, із зазначенням виключно переліку методів. При цьому регулювання порядку подання інформації та заяви митної вартості митному органу необхідно перекласти на підзаконні загальнодержавні акти відомчого рівня. З урахуванням проведеного дослідження недоліків структури Митного кодексу запропоновано проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України”.

 2. Для вирішення проблем організації консультацій митного органу, брокерів та імпортерів при застосуванні методів митної оцінки, відмінних від першого методу, та з метою прийняття адекватного рішення щодо визначення митної вартості, оцінки ймовірного ризику митні органи також потребують певного часу і наявності певної інформації щодо потенційних товарів. Тому визначено, що запровадження процедури консультацій митних органів та імпортерів з наданням конкретних відповідей є об’єктивною необхідністю. Це прискорить процес митного оформлення та митного контролю й надасть самим митним органам більше часу та можливостей для перевірки, оскільки контроль за митною вартістю почнеться ще до початку митного оформлення.

 3. Запропоновано при розподілі функціональних обов’язків Управління митної вартості Державної митної служби ураховувати нові підходи до класифікації функцій державного регулювання митної вартості, а саме: організаційної, контрольної, нормотворчо-ініціативної та аналітично-інформаційної функцій. Тому визначено два основні напрями реорганізації управлінської структури Управління митної вартості: по-перше, оптимізувати структуру Управління та чітко визначити статус його підрозділів; по-друге, для уніфікації трактування порядку контролю та визначення митної вартості створити позаштатний методичний підрозділ – Методичну раду, до складу якої повинні увійти не тільки працівники центрального апарату, а й досвідчені посадові особи митних органів.

 4. З огляду на те, що одним з головних критеріїв для контролю за митною вартістю є “країна походження товару”, визначено, що для здійснення ефективного державного регулювання митної вартості забезпечення інформацією необхідно здійснювати у таких напрямах: порядок контролю за митною вартістю у країні експорту; аналіз іноземного ринку товарів та отримання цінової інформації на певні види товарів, що імпортуються в Україну; особливості економічного та політичного стану й розвитку країни, що можуть вплинути на рівень вартості товарів; напрями економічної політики країни, які зумовлюють певну поведінку експортера; особливості ведення національного бухгалтерського обліку та ціноутворення; розвиток промислових секторів, найбільш і найменш розвинені галузі, що визначають типовість експорту певного виду товарів саме з даної крани; назви власних виробників та тощо.

 5. Визначено, що у структурі імпорту помітною є тенденція до збільшення імпорту товарів з Китаю. Так, у 2006 р. імпорт із Китаю становив понад 5 % від загального обсягу імпорту в Україну, порівняно з попереднім роком це на 27,6 % більше, що призвело до стрімкого зростання товарообігу між Китаєм та Україною. Оскільки ці товари часто стають об’єктом “тіньових” схем і викликають певні труднощі у визначенні митної вартості, у роботі запропоновано класифікувати товари китайського походження за трьома групами: товари невідомих китайських виробників; товари китайського виробництва під відомими торговими марками іноземних країн; товари виробників власних відомих торгових марок Китаю. Наголошено, що при здійсненні митної оцінки потрібно особливу увагу приділяти саме найдешевшим товарам, які становлять найбільшу групу ризику при імпорті, для котрої запропоновано визначення митної вартості здійснювати з урахуванням ваги.

 6. Для практичної реалізації наданих пропозицій запропоновано:

- Верховній Раді України внести зміни до Митного кодексу України у частині контролю та визначення митної вартості й делегувати права та відповідальність за регулювання процесу визначення митної вартості Державній митній службі України;

- Центральному апарату Держмитслужби провести реорганізацію Управління митної вартості та створити у його складі: інформаційно-координаційного відділ, який виконуватиме функції пошуку та збору додаткових джерел інформації, узагальнення та формування єдиної офіційно утвердженої інформаційної бази; Методичну раду з представників не тільки працівників самого Управління, а й з обов’язковим залученням працівників митних органів та інших учасників митного оформлення.

Публікації автора:

 1. Тоцька Т.С. Державне регулювання ввезення товарів китайського виробництва //Держава та регіони. – Серія: Державне управління. – 2006. – № 1. – С. 164–167.

 2. Тоцька Т.С. Державне регулювання митної вартості імпортних товарів // Держава та регіони. – Серія: Державне управління. – 2006. – № 2. – С. 226-231.

 3. Тоцька Т.С. Державне управління механізмом митно-тарифного регулювання в системі митної безпеки // Економіка та держава. – 2006. - № 9. – С. 69–70

 4. Тоцька Т.С. Досвід державного регулювання митної вартості товарів зарубіжних країн // Держава та регіони. – Серія: Державне управління. – 2006. – № 4. – С. 170–174.

 5. Тоцька Т.С. Інформаційні джерела визначення митної вартості // Митниця. – 2005. - № 2 (11). – С.16–17

 6. Тоцька Т.С. Інформація як засіб підвищення ефективності державного регулювання митної вартості // Держава та регіони. – Серія: Державне управління. – 2007. – № 2. – С.53-60

 7. Тоцька Т.С. Науковий аналіз нормативно-правового забезпечення та його вплив на формування митної вартості // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 225: В 3 т.. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С.736-743

 8. Тоцька Т.С. Економічна безпека держави і місце митної вартості в її забезпеченні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства”. – Дніпропетровськ: АМСУ. – 2005. – 24 – 25 листопада. – С. 208–209.

 9. Тоцька Т.С. Інформаційні джерела визначення митної вартості // Матеріали науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих науковців “Актуальні проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового співтовариства”. – Дніпропетровськ: АМСУ. – 2005. – 31 березня – 1 квітня. – С. 34–35.

 10. Тоцька Т.С. Теоретичні аспекти митної безпеки // Матеріали науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих науковців інтеграції “Митна політика України в умовах інтеграції до світової спільноти”. – Дніпропетровськ: АМСУ. – 2006. – 14 квітня. – С. 49–51

 11. Пісьмаченко Л.М., Тоцька Т.С. Державне регулювання митної вартості: проблеми та шляхи їх вирішення // ДНІ НАУКИ: Зб. Тез доповідей: в 4 т. / Гуманітарний університет „ЗІДМУ”, 5-6 жовтня 2006; Ред. Кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2006. – Т.1. – С.61–63