Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Скиба Ганна Григорівна. Державне регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в умовах спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку: дисертація канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / Донецька держ. академія управління. - Донецьк, 2003.Анотація до роботи:

Скиба Г.Г. Державне регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в умовах спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – Регіональне управління. – Донецька державна академія управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2003.

Дисертація містить результати теоретичних і практичних досліджень і рекомендацій щодо державного регулювання інвестиційної та інноваційних діяльності в умовах спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку.

В дисертації розроблено універсальну економіко-математичну модель для аналізу і прогнозування соціально-економічного ефекту від реалізації інвестиційних проектів у регіоні, поле пошуку рішення у якій зводиться до порівнянності надаваємих або прогнозованих економічних і соціальних ефектів від реалізації інвестиційного проекту в регіоні з умовами і цілями самого регіону. Удосконалено показники, що відбивають інвестиційну принадність підприємства, які враховують наявність і ефективність використання чинників виробництва, якими розташовують підприємства, з урахуванням ризиків здійснення будь-якого виду діяльності, а також чинників часу, що враховує зміну грошових потоків у часу за допомогою механізму їх дисконтування. Розроблені рекомендації щодо удосконалення застосування методу прискореної амортизації для стимулювання інноваційних процесів (метод прискореної амортизації у даному випадку порівнюється з безвідсотковою позичкою на технічний розвиток підприємства). Запропоновано рекомендації, які регулюють систему відносин між центром, регіоном і господарськими суб’єктами на територіях СЕЗ та ТПР.

У дисертації досліджено комплекс проблем пов’язаних з удосконаленням механізмів державного регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в умовах СЕЗ і ТПР. Основні висновки та результати, які одержано в ході проведених досліджень зводяться до такого.

1. Зроблено висновок, що перехід до інноваційної моделі розвитку – це складний процес, що потребує вирішення цілого ряду важливих задач. Діючим інструментом для рішення таких задач у перехідний період є СЕЗ і ТПР.

2. Аналіз світового досвіду промислово розвинутих країн, де вже досить давно проводяться різномасштабні соціально-економічні експерименти у депресивних районах, а також Росії, яка у поточному часі вирішує аналогічні регіональні проблеми дозволив зробити слідуючи висновки:

При розробці і реалізації програм відродження депресивних регіонів необхідно чітко усвідомлювати існуючі проблеми та заходи, які можуть бути застосовані для їх вирішення. Це вимагає здійснення глибокого аналізу та обгрунтованого прогнозу імовірного розвитку, підготовки спеціальної програми.

Обов'язково мають бути узгоджені цілі, засоби їх досягнення, загальні правові умови, а також схеми взаємодії держави в особі центральних органів влади і управління та органів місцевого самоврядування.

Повинні бути передбачені, належним чином оформлені та детально обраховані питання фінансового забезпечення програми регіонального розвитку, а також контролю за використанням виділених коштів.

3. З огляду на отримані СЕЗ і ТПР результати, а також завдання, поставлені при їх заснуванні у дисертації запропоновано:

завершити прийняття нормативно-правових актів, які в сукупності створюють правове поле діяльності СЕЗ і ТПР;

завершити на регіональному рівні формування цілісної системи управління та контролю за діяльністю СЕЗ і ТПР;

активізувати роботу з пошуку та залучення інвесторів у пріоритетні види економічної діяльності ТПР та СЕЗ;

посилити рекламно-інформаційне забезпечення діяльності СЕЗ і ТПР;

завершити у найкоротші строки облаштування територій (в першу чергу - митне);

забезпечити виконання стратегічних завдань розбудови СЕЗ і ТПР до 2004р. та визначити місце особливих територіально-господарських утворень у Програмах економічного і соціального розвитку регіонів.

4. Дослідження інвестиційної та інноваційної діяльності в регіоні в умовах СЕЗ і ТПР дозволило зробити висновок, що Закон України “Про спеціальні економічні зони і спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області” має стабілізуючий вплив і на інші регіони, сприяє відновленню економіки їх підприємств, наповненню бюджетів і згладжуванню соціальних проблем.

5. Розглядаючи шляхи активізації інноваційної діяльності, у роботі зроблено висновок, що інноваційна робота – єдиний шлях до прогресу, до створення конкурентоспроможної техніки; ВНЗи (ВТНЗи) покликані стати інноваційно-дослідницькими центрами, спроможними високоефективно вирішувати задачі промисловості і при їх спільній роботі можливий істотний успіх; вирішення всіх інноваційних проблем по удосконаленню техніки є державно важливою задачею, покликане вирішити питання економічної життєздатності країни, тому повинні бути знайдені технічні засоби і фінансові кошти для їх рішення. Один із таких засобів – диверсифікація виробництва. У дисертації запропоновано види діяльності при диверсифікації вугільного виробництва.

6. Виконаний аналіз вітчизняних і закордонних літературних джерел дозволив розробити універсальну економіко-математичну модель для аналізу і прогнозування соціально-економічного ефекту від реалізації інвестиційних проектів у регіоні, яка є моделлю лінійного програмування. Рішення такої задачі здійснюється за алгоритмом симплекс-методу, а результат рішення являє собою оптимальні напрямки капіталовкладень, визначені відповідно до показників їх ефективності, і необхідний обсяг фінансових ресурсів з урахуванням специфіки їх використання.

7. Зроблено висновок, що одним із головних механізмів державного регулювання інноваційних процесів є амортизаційна політика. Данному процесу повною мірою відповідають норма прискореної амортизації основних фондів.

8. Зроблено висновок, що рефлективний синтез альтернатив може скласти основу шуканої моделі від реалізації інвестиційних проектів у регіоні. Такою моделлю і стала методика ЮНІДО (UNIDO) адаптована до СЕЗ і ТПР у Донецькій області.

Публікації автора:

1. Скиба Г.Г., Кірнос І.О. Детермінанти інвестиційного клімату України // Сб. научн. трудов ДонГАУ: “Социальный менеджмент и управление информационными процессами”: серия “Государственное управление”, т.2, вып.4. – Донецк: ДонГАУ, 2001. – С.72-78.

Особистий внесок здобувача: досліджено фактори, що визначають інвестиційний клімат в Україні і їх характеристика.

2. Скиба А.Г., Щерба Л.П. Ресурсное обеспечение инновационных изменений системы образования в условиях рынка // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.3, вип.8. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.– С. 23-30.

Особистий внесок здобувача: проведено аналіз приватного сектору освіти, який сформувався.

3. Скиба А.Г., Туриянская М.М., Феклин Д.П. Возможность использования мониторинга инвестиционных проектов на базе компьютерных технологий для подготовки менеджеров// Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2002. -№5(21). – C.23-26.

Особистий внесок здобувача: обґрунтовано здійснення моніторингу інвестицій в підприємство.

4. Скиба Г.Г. Дослідження динаміки і оцінка розвитку інновацій в Україні // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.3, вип.17. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.– С. 246-256.

5. Скиба А.Г., Долгалева Е.В. Методологические аспекты организации финансового обеспечения инновационной деятельности в Украине в контексте зарубежного опыта // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Інноваційний менеджмент”: серія “Державне управління”, т.3, вип.12. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С. 104-109.

Особистий внесок здобувача: проведено аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні.

6. Скиба Г.Г. Модель планування інвестиційної програми підприємств у взаємоув`язці з рішенням питань її фінансового забезпечення // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.3, вип.18. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С. 224-229.

7. Скиба Г.Г. Регіональний інвестиційний потенціал як базис формування паспорту регіона // Матеріали науково-практичної конференції “Роль соціального менеджменту в інтелектуалізації суспільства” (м. Слав’яногірськ) // Сб. научн. трудов ДонГАУ: “Социальный менеджмент и управление информационными процессами”: серия “Государственное управление”, т.2. вып.5. – Донецк: ДонГАУ, 2001. – С.108-109.

8. Скиба Г.Г. Роль малого бізнесу в інноваційних процесах та особливості експертизи інноваційних проектів // Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-26 квітня 2002 р. “Менеджмент – освіта у вищих навчальних закладах України: підготовка, використання, роль та значення в соціально-економічному розвитку регіонів” (м. Слав’яногірськ) // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2002. -№5(21). – C.225-226.

9. Скиба А.Г. Молодежно-жилищный комплекс: видение перспектив развития // Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції 25-27 жовтня 2002 р. «Молодь та держава» (г. Авдеевка) //Управление по делам семьи, молодежи и туризма Донецкой облгосадминистрации, ОАО «Авдеевский коксохимический завод», молодежная общественная организация «Союз молодежи регионов». – г. Авдеевка, 2002. – С. 91.