Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Ажажа Марина Андріївна. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства : Дис... канд. наук: 25.00.02 - 2008.Анотація до роботи:

Ажажа М.А. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2008.

У дисертації досліджуються актуальні питання державного регулювання інвестицій в людський капітал як фактора інтелектуального розвитку суспільства, аналізуються науково-теоретичні засади формування інвестицій, з’ясовуються детермінанти удосконалення механізмів їх державного регулювання на рівні регіону, відслідковується еволюція концепцій людського капіталу в історії управлінської думки, визначається понятійно-категоріальний апарат державного регулювання інвестицій. Сформовано концепцію розвитку людського капіталу, що включає світовий досвід, об’єктивацію інституційних засад та його вплив на стале економічне зростання в умовах глобалізації. У дисертації досліджено сутність категорії «механізм державного регулювання інвестицій в людський капітал», обґрунтовується результативність і ефективність функціонування механізмів державного регулювання інвестицій. Зроблено висновок, що становлення ефективного ринкового механізму неможливе без державного регулювання інвестицій в людський капітал, який є основою конкурентоспроможності вітчизняної економіки та інтеграції України у світове співтовариство.

У дисертаційному дослідженні розв’язано актуальне завдання, що полягає у розробці концепції та адаптації сучасних наукових підходів до формування механізмів державного регулювання інвестицій в людський капітал в умовах глобальних ринкових трансформацій. Отримані результати підтверджують авторську гіпотезу, а реалізована мета дозволяє зробити наступні узагальнені висновки:

 1. Однією із складових людського капіталу є інтелект нації (сукупність здібностей і творчих надбань людей, їх освітньо-кваліфікаційний рівень), без якого унеможливлюється поступ науки, освіти, культури, створення нової техніки, прогресивних технологій та запровадження ефективних форм організації виробництва. Інтелектуальний потенціал суспільства є джерелом формування інтелектуальної еліти як ядра нації – головного носія і генератора нових знань, рушійної сили науково-технічного та суспільного прогресу.

 2. Формування правової, соціальної, демократичної держави потребує людиноцентричного підходу до державного регулювання інвестицій та визнання людини основним суб’єктом інтелектуального прогресу, оскільки завдяки розвитку цієї сфери змінюється ставлення держави до людини як особистості та професіонала.

 3. Людський капітал, по-перше, є домінантою стабільного зростання економіки країни, підвищення якості соціально-економічних відносин, що сприяє прискоренню інституційних реформ в умовах модернізаційних процесів; по-друге, включає потенційні здібності, що протягом певного періоду створюють продукти і доходи, а також інвестиції як витрати на підтримку цієї здатності; по-третє, виступає акумулятором соціального досвіду як головного чинника економічного розвитку та формування «інтелектуально-знаннєвої економіки».

 4. Специфіка людського капіталу як квінтесенції конкурентоспроможності, економічного зростання та ефективності полягає в його безальтернативності, а його розвиток залежить від ефективного функціонування економіки та державного регулювання інвестиційних процесів. Оцінка людського капіталу ускладнюється наявністю антропологічної складової, що відображає єдність у людині соціального і біологічного, суспільного та індивідуального.

 5. Запропоновано класифікацію основних видів людського капіталу як передумови розвитку концепції державного регулювання інвестицій з аналізом наступних понять: «капітал здоров’я», «трудовий капітал», «інтелектуальний капітал», «організаційно-підприємницький капітал», «культурно-моральний капітал», «соціальний капітал», «клієнтський або бренд-капітал», «інноваційний капітал», «структурний капітал», «організаційний капітал». Зазначена класифікація дозволяє оцінювати людський капітал на рівні окремої людини (мікрорівень – індивідуальний людський капітал), окремого підприємства або групи підприємств (мезорівень – людський капітал фірми) і держави в цілому (макрорівень – національний людський капітал).

 6. Сучасна практика державного регулювання інвестицій в людський капітал (фактор розвитку «економіки знань») вимагає реалізації комплексу завдань, що диктуються сутністю та структурою інвестиційних ресурсів: розробки інноваційних заходів, необхідних для мобілізації національного соціально-економічного зростання; формування інтелектуально-інформаційної складової, що є основним чинником цивілізаційного розвитку.

 7. Обґрунтовано концепцію сталого розвитку суспільства та розвитку людського капіталу на рівні регіону як єдиного соціального організму на основі збереження природно-ресурсного потенціалу, господарсько-екологічних особливостей та історико-культурних відмінностей, забезпечення високої якості життя населення територій.

 8. Здійснено аналіз поняття «механізм державного регулювання інвестицій в людський капітал», що класифікується як організаційний і регулятивний чинник впливу держави на діяльність суб’єктів ринку з метою її впорядкування та підвищення результативності, законодавчо закріплюється державою і реалізується у форматі макроекономічної політики та спрямовується на формування правової та інституційної бази інвестиційної політики.

 9. Уточнено змістовні характеристики основних цілей механізму державного регулювання інвестицій в людський капітал, а саме: а) політичних – функціонування системи забезпечення державного регулювання політики інвестицій в людський капітал на рівні регіону; б) соціальних – функціонування системи забезпечення ефективної інвестиційної діяльності; в) духовних – забезпечення єдності духовних цінностей суспільства та його суб’єктів; утвердження в суспільній свідомості ідеалів і цінностей справедливого суспільства; г) правових – створення передумов для цілісного, всебічного та гармонійного розвитку особистості, реалізації її духовних сил та задоволення духовних потреб, імплементації норм міжнародного гуманітарного права у систему інвестиційних цінностей суспільства.

 10. Процес удосконалення механізму державного регулювання інвестицій в людський капітал на рівні регіону вимагає здійснення таких заходів: сприяння інтеграції науково-технічного потенціалу в промисловість та створення ефективної системи поєднання досягнень науки, технології, виробництва і ринку в контексті інноваційної політики; розробки інструментарію державного стимулювання інноваційного розвитку та визначення багатовекторності інноваційних напрямків, для чого необхідна координація зусиль органів влади, громадських організацій, підприємств і фірм; розробки науково обґрунтованих методик визначення ефективності інвестиційних програм сталого економічного розвитку регіону та інтелектуалізації суспільства, підвищення іміджу регіону; розробки системи преференцій для компаній, які створюють нові робочі місця, визначаючи пріоритетом орієнтацію на державні прибутки від інвестицій в людський капітал; створення наукової концепції інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів у контексті інтеграції науки, освіти, виробництва, бізнесу з метою виявлення слабких і сильних сторін.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Ажажа М.А. Основні особливості механізмів державного управління інвестиціями в людський капітал // Держава та регіони: Наук.-виробн. журнал / Серія «Державне управління». – Запоріжжя: Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 2006. - №4. – С.5-9.

 2. Ажажа М.А. Зарубіжний і вітчизняний досвід використання інвестицій в людський капітал // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 3 (15). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – С. 263-270.

 3. Ажажа М.А. Державні цільові програми регіону як інструмент забезпечення сталого економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. - № 3 (30). – С. 132-141.

 1. Ажажа М.А. Методологія аналізу державного регулювання інвестиційної сфери // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. № 2 (17). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – С. 152-159.

 2. Ажажа М.А. Понятійно-категоріальний апарат механізму державного регулювання інвестицій у людський капітал // Держава та регіони: Наук.-виробн. журнал / Серія «Державне управління». – Запоріжжя: Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 2007. – № 1. – С. 4-9.

 3. Ажажа М.А. Теоретико-прикладні аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 1(29). – Одеса: ОРІ НАДУ, 2007. – С. 219-227.

Підручники та навчальні посібники

 1. Ажажа М.А. Основні моделі вимірювання результатів інвестування в людину // Управління людськими ресурсами: філософські засади: Навч. посібн. під ред. д.філос.н., проф. В.Г. Воронкової. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – С. 402-421.

 2. Воронкова В.Г., Ажажа М.А. Види, типи, методи, принципи прогнозування в умовах бізнесу // Планування та прогнозування в умовах ринку: Навч. посібн. під ред. д.філос.н., проф. В.Г. Воронкової. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 507 с.

Особистий внесок здобувача – уточнення понять та класифікація методів прогнозування.

 1. Ажажа М.А. Основні напрями та механізми підвищення ефективності євроінтеграційної політики // Політика європейської інтеграції: Навч. посібн. / Під ред. д.філос.н., проф. В.Г. Воронкової. – К: ВД «Професіонал», 2007. – С. 318-329.

 2. Ажажа М.А. Ефективність інвестицій в людину в умовах ринку // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Зб. наук. пр. – Запоріжжя, ЗДІА. – Випуск № 21. – 2005. – С. 225-232.

 3. Ажажа М.А. Инвестиции в человеческий капитал как фактор повышения экономической эффективности // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Зб. наук. пр. – Запоріжжя, ЗДІА. – Випуск № 23. – 2005. – С. 191-198.

Статті в інших наукових журналах і збірниках

 1. Ажажа М.А. Теоретико-методологічний аналіз інвестицій в людський капітал в умовах ринку // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Зб. наук. пр. – Випуск № 26. – Запоріжжя, ЗДІА, 2006. – С. 191-200.

 2. Ажажа М.А. Людський капітал як фактор сталого економічного розвитку регіону // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Випуск 215: В 4 т. – Т.І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 30-38.

 3. Ажажа М.А. Інвестиції в людський капітал на рівні регіону // Соціологія управління: Зб. наук. пр. Серія «Спеціальні та галузеві соціології». – Т. VІІІ. – Вип. 3(80). – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – С. 80-87.

Статті і тези у збірниках матеріалів конференцій

 1. Ажажа М.А. Методологические основы анализа эффективности инвестиций в человека // Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми: Матер. Всеукраїнської наук.-теорет. конф. 25 травня 2005 р. – Київ-Запоріжжя: Просвіта, 2005. – С. 38-40.

 2. Ажажа М.А. Вплив політики на розвиток інвестицій в людину // Влада і суспільство: проблеми взаємодії: Матер. Всеукраїнської наук.-теорет. конф. 18-19 листопада 2005 р. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2005. – С. 206-208.

 3. Ажажа М.А. Інтеграція науки, освіти і виробництва як основа для активізації інвестиційної діяльності // Впровадження нових інформаційних технологій навчання: Зб. доповідей учасників V Всеукраїнської наук.-метод. конф. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2005. – С. 112-117.

 4. Ажажа М.А. Теоретико-методологічні засади концепції людського капіталу // Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації: Зб. наук. пр. – Х.: ХІБМ, 2006. – С. 267-271.

 5. Ажажа М.А. Історичний екскурс поняття „людський капітал” // ХІ науково-технічна конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА: Тези доповідей. Частина VІ. – Секція «Менеджмент організацій». – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2006. – С. 185-187.

 6. Ажажа М.А. Проблеми державного регулювання іноземних інвестицій // Проблеми трансформації систем державного управління в умовах політичної реформи в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю, 31 травня 2006 р. / За заг. ред. О.Ю. Оболенського, В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – Т. 2. – С. 277-279.

 7. Ажажа М.А. Функціональний та синергетичний підходи інвестування людського капіталу // Труди V міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2006 р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2006 р. – С. 177-178.

 8. Ажажа М.А. Особливості та підходи до формування механізму інвестицій в людський капітал // Інтеграція національної науки до європейського наукового простору: Збірник тез міжрегіональної науково-практичної конференції: – Запоріжжя: Вид-во Запорізького ЦНТЕІ, 2006. – С. 4-7.

 9. Ажажа М.А. Рекламна стратегія маркетингу соціальних послуг в умовах ринку // Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі: Матеріали 8-ої міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених: У 2-х частинах. Ч.1. – Донецьк: ДРУК-ІНФО, 2007. – С.13-15.

 10. Ажажа М.А. Підвищення ролі державних органів влади у вирішенні актуальних соціально-економічних проблем міста // Наука і вища освіта: Тези доповідей учасників ХV міжнародної наукової конференції молодих науковців, м. Запоріжжя, 17-18 травня 2007 р.: У 3 ч. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2007. – Ч.1. – С. 328-329.

 11. Ажажа М.А. Інвестиції в освіту як фактор інтелектуального прогресу // Соціальна перспектива і регіональний розвиток: Журн. наук. пр. – Випуск 2. – Запоріжжя: ТОВ «КСК-Альянс», 2007. – С. 37-40.