Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Задорожний Володимир Петрович. Державне регулювання доходів суб'єктів господарювання на підставі удосконалення прямого оподаткування: Дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.05 / Донецька держ. академія управління. - Донецьк, 2002. - 221арк. - Бібліогр.: арк. 183-196.Анотація до роботи:

Задорожний В.П. Державне регулювання доходів суб`єктів господарювання на підставі удосконалення прямого оподаткування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.05 – Галузеве управління. – Донецька державна академія управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2002.

У дисертації викладено результати досліджень і апробації методичних підходів щодо розробки рекомендацій з удосконалення державного регулювання доходів суб`єктів господарювання.

Здійснений у дисертаційній роботі глибокий науковий аналіз теоретичних основ прямого оподаткування та його економічної природи з умов трансформаційних процесів економічної системи України має не тільки теоретико-методологічне значення, але й дозволяє застосовувати отримані результати в удосконаленні системи державного регулювання доходів субєктів господарювання.

Сформульовано пропозиції щодо удосконалення прямого оподаткування фізичних і юридичних осіб.

Визначено, що не можна відразу кардинально змінювати установлений для платників механізм прямого оподаткування, особливо ті податки, які становлять основу податкової системи. Удосконалення системи прямого оподаткування і надалі має здійснюватись еволюційним шляхом, внесенням коректив у діючу систему оподаткування юридичних та фізичних осіб, звичайно виходячи з об`єктивної оцінки податкового навантаження країни та специфіки як економічних, так і податкових відносин, а також тих пріоритетних завдань, які необхідно вирішувати у перехідний період, враховуючи при цьому взаємозв`язок з цілісністю податків та їх стимулюючий і регулюючий вплив на соціально-економічний розвиток країни.

У дисертації досліджено комплекс проблем пов`язаних з удосконаленням державного регулювання доходів суб`єктів господарювання на підставі удосконалення прямого оподаткування. Сутність основних висновків та пропозицій полягає у наступному:

1. Опорою сучасної податкової політики повинна бути ґрунтовно розроблена теорія та методика обчислення і сплати податків, яка має включати модель позитивного впливу економічних ефектів прямого оподаткування на результати господарювання суб'єктів національної економіки з метою фінансової стабілізації економіки, регулювання податкових надходжень та платоспроможності юридичних і фізичних осіб, для забезпечення необхідного рівня економічного зростання та відповідного соціально-економічного розвитку країни.

2. Визначення ролі податкових регуляторів у економічній системі держави, зокрема важелів прямого оподаткування, дозволяє ґрунтовніше розглянути можливості податкового стимулювання економічного зростання, структурних змін економіки, ділової активності суб'єктів господарювання.

3. Дослідження використання елементів механізму прямого оподаткування та досвіду проведення податкових реформ у розвинутих країнах з ринковою економікою та у постсоціалістичних країнах дозволяє зробити висновок про необхідність особливого підходу у застосуванні цього податкового інструментарію, що врахував би об'єктивний стан економіки, потребу у структурній перебудові, нерозвиненість ринкової інфраструктури, незавершеність процесу роздержавлення власності та відсутність відповідної законодавчої бази.

4. Враховуючи об'єктивні умови економічної кризи та особливості розвитку національної економіки, механізм дії системи прямого оподаткування необхідно налагоджувати таким чином, щоб він сприяв розвитку виробництва, нагромадженню капіталу, повороту економіки у бік науко- і капіталомістких виробництв.

5. З метою удосконалення методів прямого державного регулювання необхідно спростити механізм оподаткування як юридичних, так і фізичних осіб, чіткіше визначити обов'язки платників податків і зборів, реально забезпечити захист їх прав.

6. Для створення сприятливих та справедливих умов оподаткування доходів громадян встановити науково обґрунтований мінімум, для чого знизити граничні ставки оподаткування.

7. З метою дотримування міжнародних угод щодо оподаткування, інтегрувати систему прямого оподаткування юридичних і фізичних осіб відповідно з умовами Європейського економічного співтовариства;

8. Створити єдину інформаційну систему обліку доходів, прибутків, майна, капіталів, юридичних і фізичних осіб з метою забезпечення повноти оподаткування.

9. Ефективніше залучати та використовувати неподаткові доходи і платежі як важливе джерело доходної бази всіх рівнів бюджетної системи, зменшити на цій основі рівень податкового навантаження юридичних осіб.

Публікації автора:

1. Задорожный В.П., Кирнос И.А. Государственная инвестиционная политика в рыночной экономике // Менеджер: Вестник ДонГАУ . – Донецк: ДонГАУ, 2000. - №2(9). – С. 23-29.

Особистий внесок здобувача: запропоновано основні напрямки капітальних вкладів з метою структурної перебудови економіки.

2. Задорожний В.П Формування сучасного правового середовища системи підтримки малого бізнесу // Сб. научн. трудов ДонГАУ: “Социальный менеджмент и управление информационными процессами”: серия “Государственное управление”, т.2, вып.4. – Донецк: ДонГАУ, 2000. – С.268-275.

3. Задорожний В.П. Пряме оподаткування в системі державного регулювання доходів фізичних осіб // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.3, вып.8. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.– С. 268-278

4. Задорожний В.П. Зарубіжний досвід податкового регулювання і основні напрями реформування системи прямого оподаткування фізичних осіб в Україні // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2002. -№5(21). – C.165-169.

5. Задорожный В.П. и др. Рыночные модели оплаты труда: Учебное пособие / Под ред. Гончарова В.Н. - Харьков: Основа, 2000. – 247 с.

Особистий внесок здобувача: досліджені питання організації оплати праці в країнах з розвинутою ринковою економікою.

6. Задорожный В.П., Жмурин В.А., Сущность, место и роль налогов в регулировании предпринимательской деятельности //Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Вип 29. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. - С. 30-37.

Особистий внесок здобувача: обгрунтовано методичний підхід до виявлення тенденцій податкової політики.

7. Задорожний В.П., Костенко О.О., Черниш О.І. Податкова система України на етапах економічного і соціального розвитку суспільства // Економіка, менеджмент, підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського державного університету. Випуск 2. – Луганськ: СУДУ, 2000 - С. 70-74.

Особистий внесок здобувача: проаналізовано еволюцію податкової системи України.

8. Задорожний В.П., Костенко О.О. Проблеми управління діяльністю податкової служби в умовах інтеграційно-перехідних процесів у сфері суспільно-економічних відносин // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2000. - №4. – С.81-83.

Особистий внесок здобувача: запропоновано нові форми і методи підготування робітників для податкової служби.

9. Задорожний В.П. Кадровий менеджмент в податковій службі // Зб. наук. праць Луганського аграрного державного університету. Вип.8. – Луганськ: ЛДАУ, “Элтон-2”, 2000. - №8. – С. 67-70

10. Задорожний В.П. Забезпечення інтеграції підрозділів податкової міліції у податкову службу// Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків: Основа, 2000. - №480. – С.189-194.

11. Задорожный В.П., Кузнецов А.А. Специфика внутренней организации финансов в различных организационно-правовых формах предпринимательства // Менеджер: Вестник ДонГАУ . – Донецк: ДонГАУ, 2001. -№4(16). – C.99-103.

Особистий внесок здобувача: проаналізовано специфічні риси, властиві внутрішній організації фінансів у різноманітних організаційно-правових формах ведення бізнесу.

12. Задорожний В.П. Розвиток маркетингових процесів на продовольчому ринку України // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія “Економічні науки”. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2000. - №8. – С. 124-128.

13. Задорожний В.П. Деякі аспекти державного управління податковою службою України // Тез. докл. научн.-практ. конф. “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіку та бізнес”. – Ірпінь, 2000. – С. 42-43.

14. Задорожний В.П. Інформаційне забезпечення діагностики банкрутства // Матеріали науково-методичної конференції “Інформаційні технології в освіті та управлінні” (м. Нова Каховка). – Херсон: ХДТУ, 2000. - № 7. - С. 59-60.

15. Задорожний В.П. Про деякі аспекти підтримки малого підприємництва // Материалы научно-практической конференции “Роль социального менеджмента в интеллектуализации общества” (г. Славяногорск) // Сборник научных трудов ДонГАУ “Социальный менеджмент и управление информационными процессами”: серия “Государственное управление”, т.2. вып.5. – Донецк: ДонГАУ, 2001. – С.161-163.

16. Задорожний В.П. Викладання менеджменту – основний інструмент майбутнього управління суспільством// Материалы второй Всеукраинской научно-практической конференции 22-26 апреля 2002 г. “Менеджмент - образование в высших учебных заведениях Украины: подготовка, использование, роли, значение в социально-экономическом развитии региона” (г. Славяногорск) // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2002. -№5(21). – C.284-285.