Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Горник Володимир Гнатович. Державна промислова політика в умовах структурної трансформації економіки України : Дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К., 2005. — 204арк. — Бібліогр.: арк. 172-186.Анотація до роботи:

Горник В.Г. Державна промислова політика в умовах структурної трансформації економіки України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – Харків, 2005.

Дисертацію присвячено розробці і обґрунтуванню методологічних засад формування в Україні дієвих механізмів державної промислової політики в умовах трансформаційної економіки, методів та форм її практичної реалізації, опрацюванню стратегії інноваційного розвитку національної промисловості, обґрунтуванню створення кептивних та напівкептивних фондів інноваційних розробок для використання у системі внутрішнього фінансування виробників продукції.

Визначено напрями державної промислової політики у сфері інноваційної діяльності. Удосконалено систему державного фінансування визначених урядом стратегічних інноваційних проектів, а також форм створення кластерної побудови інноваційно-інвестиційної діяльності. Дістало подальшого розвитку теоретичне узагальнення промислової політики держави як складової економічної, яка виступає у вигляді сукупності узгоджених заходів, спрямованих на якісні та кількісні структурні, інноваційні, інвестиційні перетворення реального сектора економіки з метою стимулювання економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг на ринках, а також зміцнення національної економічної безпеки. Обґрунтовано необхідність переходу системи стандартизації та уніфікації інноваційних розробок на засадах міжнародних CALS-технологій.

Дослідження механізмів упровадження державної промислової політики в умовах трансформаційної економіки дає можливість сформулювати наступні висновки та рекомендації.

1. Державна промислова політика є невід’ємною складовою соціально-економічної політики як сукупність узгоджених заходів, що спрямовані на кількісні та якісні структурні, інноваційні та інвестиційні перетворення реального сектора економіки з метою підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг на ринку, стимулювання економічного зростання держави.

2. Промислова політика в Україні вимагає впровадження державного замовлення комерційного характеру; підвищення ефективності управління позабюджетними фондами; довгострокового кредитування банками виробників; гнучкості податкової політики місцевої влади; формування системи гарантій під інвестиційну діяльність; кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності; надання окремим територіям статусу зон найбільшого сприяння.

3. Державні механізми сучасної промислової політики мають спрямовуватись на всебічну підтримку інноваційних організацій у зусиллях щодо їх забезпечення промислового розвитку ринковими методами; удосконалення правової бази та стимулів подальшого розвитку мережі інноваційних структур; розвиток нових форм взаємодії наукових організацій та підприємств задля створення і впровадження інновацій; покращання систем захисту інтелектуальної власності та просування її на ринок; розширення підготовки кадрів вищої кваліфікації.

4. Запропонована бальна оцінка інновацій дозволяє визначати рівні нововведень, розробляти адекватну стратегію їх упровадження та удосконалювати механізми реалізації інноваційної політики держави.

5. Ефективність інноваційного процесу визначається різними інфраструктурними факторами, організаційною структурою економіки. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції потребує створення сучасних зразків комплектуючого обладнання, його сертифікації відповідно до вимог міжнародних організацій, впровадження CALS-технологій.

6. Формування досконалого механізму довгострокового кредитування реального сектора, особливо інноваційної сфери, має стати одним з першочергових завдань переходу України до інноваційного типу розвитку, основним напрямком вирішення якого є відпрацювання механізму трансформації заощаджень в інвестиції через банки та системи довгострокового кредитування суб’єкта господарювання.

7. Узагальнення методичних підходів щодо побудови кластерної побудови системи розвитку промисловості України свідчить, що механізми прискорених інноваційних змін є основою для створення інноваційного мультиплікатора, який дозволяє значно інтенсифікувати процес впроваджених новацій, прискорити їх дифузію.

8. В Україні, на відміну від поширеної у світі традиційної моделі відособлених венчурних формувань, доцільно більш повно використовувати можливості інноваційно-інвестиційних структур всередині великих компаній, залежних та напівзалежних (кептивних) інвестиційних фондів.

Публікації автора:

  1. Горник В.Г. Вдосконалення правового забезпечення інноваційного розвитку промисловості // Вісник НАДУ. – 2004. – № 2. – С. 329 – 335;

  2. Горник В.Г. Реформування системи управління промисловістю на основі інституціоналізації ринкових відносин // Збірник наукових праць НАДУ. 2004. – Випуск 1. – С. 138 – 149;

  3. Горник В.Г. Взаємодія і розподіл функцій держави й регіонів як суб’єктів реалізації промислової політики // Управління сучасним містом. – 2004. - № 3/7 – 9 (15), – С. 154 – 160;

  4. Горник В.Г. Територіальні аспекти реструктуризації промисловості: моногалузеві міста і території // Управління сучасним містом. – 2003. – № 4 – 6 (10). – С. 119 – 122;

  5. Горник В.Г. Інвестиційна стратегія реструктуризації промислового виробництва // Держава та регіони. Серія "Економіка та підприємництво". – 2004. – № 2. – С. 40 – 46;

  6. Горник В.Г. Вдосконалення інституційного забезпечення державної промислової політики в Україні // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – С. 129 – 131;

  7. Горник В.Г., Баздирєв Ю.О. Основні показники та тенденції розвитку суднобудівної галузі промисловості України // Судоходство Украины – инновации флота, портов и грузоперевозок: Сборник докладов 2-й Всеукраинской научно-практической конференции. – Николаев, 2001. – С. 12 – 18.

  8. Горник В.Г. Регулювання ринку сільськогосподарської техніки в умовах вступу України до ЄС // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (29 травня 2002 р., м. Київ). Том 1. – К.: Видавництво УАДУ, 2002. – С. 271 – 272;

  9. Горник В.Г., Бодров В.Г. Формування промислової політики в умовах структурно-інноваційного розвитку економіки // Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України. Матеріали науково-практичної конференції. 20 – 21 лютого 2003 р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2003. С. 358 – 365.