Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Сергєєва Людмила Миколаївна. Державна політика протидії торгівлі жінками : Дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України; Харківський регіональний ін-т держ. управління. — Х., 2006. — 233арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 199-218.Анотація до роботи:

Сергєєва Л.М. Державна політика протидії торгівлі жінками. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2006.

Дисертацію присвячено дослідженню засобів, методів, механізмів запобігання торгівлі жінками на державному і міждержавному рівнях та питанням їхнього вдосконалення.

Розвинуто змістовні характеристики понять "торгівля жінками", "механізм державного управління процесом запобігання торгівлі жінками", а також підходів до визначення сутності феномена торгівлі жінками. З’ясовано сутність процесу запобігання торгівлі жінками як об’єкта державного управління через характеристику основних управлінських функцій – планування, прогнозування, організацію, координацію та контроль у відношенні до процесу протидії торгівлі жінками.

Досліджено практику протидії торгівлі жінками та визначено мету, цілі й завдання органів державного управління у цьому напрямку. Класифіковано складові елементи механізму державного управління процесом запобігання торгівлі жінками, якими виступають: система органів державної влади; міжнародні неурядові організації, науково-дослідні інститути; правові норми, що регламентують державне управління у цій сфері; цілі, принципи, методи. Розглянуто можливості використання при формуванні та реалізації державної політики протидії торгівлі жінками таких управлінських підходів: системного, комплексного, функціонального, ситуаційного адміністративного, програмно-цільового на основі принципів об’єктивності, законності, демократизму, оптимальності, прозорості та ін.

Узагальнено досвід роботи державних органів, громадських і міжнародних неурядових організацій із запобігання торгівлі жінками в Україні та за кордоном, на основі чого запропоновано механізми їх співробітництва. Проаналізовано нормативно-правову базу щодо протидії торгівлі людьми. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення механізму державного управління відповідними соціальними процесами.

У сукупності результати дослідження дозволяють розв’язати важливе науково-прикладне завдання – обґрунтування теоретичних засад та розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму державного управління процесом запобігання торгівлі жінками. На підставі отриманих результатів дослідження запропоновано такі висновки:

1. Аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових джерел дозволяє визначити "торгівлю жінками" як будь-яке законне чи незаконне переміщення жінок, за їхньою згодою чи без неї з метою кримінального використання їх репродуктивних функцій або інших форм експлуатації для одержання економічної вигоди шляхом злісного порушення їхніх прав.

2. Правова оцінка цього злочину знаходиться в динаміці, поступово поглиблюється та вдосконалюється. Основними недоліками чинного законодавства щодо боротьби з торгівлею жінками є: неврахування факту розподілу держав на держави-постачальниці, транзитні держави та держави призначення; лояльне ставлення до проституції з боку деяких держав; складність розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, та незначні покарання для злочинців; відсутність законодавчо забезпечених механізмів співробітництва між суб’єктами протидії торгівлі жінками; незабезпечення належної безпеки потерпілих та свідків під час проведення оперативно-слідчих дій.

3. Основними чинниками поширення торгівлі жінками є економічні; політичні; соціальні; психологічні; педагогічні; юридично-правові, що вимагають посилення державного впливу на процеси запобігання торгівлі жінками як підзаконної, юридично-владної та організаційної діяльності органів державного управління, планомірного здійснення заходів адміністративного, соціального, економічного, культурного спрямування.

4. Пріоритетним напрямком щодо запобігання торгівлі жінками для органів державного управління є вирішення соціальних, економічних та політичних проблем в Українській державі, а саме: створення позитивних перетворень в усіх сферах життя суспільства; створення умов для подолання суперечностей в економіці; удосконалення державної служби; підвищення кваліфікації персоналу органів державного управління та органів місцевого самоврядування тощо.

5. Удосконалення механізму державного управління процесом запобігання торгівлі жінками полягає в гармонізації таких його складових елементів, як органи державної влади, вітчизняні та міжнародні неурядові організації та науково-дослідні інститути, реальному впровадженні цілей, принципів і методів їх профілактичної діяльності, приведенні у відповідність до вимог часу правових норм, що регламентують організаційну структуру системи органів державної влади, процеси її функціонування та розвитку. Така гармонізація передбачає чітку координацію спільних дій суб’єктів управління у напрямку розробки, реалізації, контролю, оцінки ефективності законодавчого, науково-інформаційного, кадрового, фінансового забезпечення впровадження державної політики.

6. З метою підвищення ефективності функціонування державних органів управління щодо протидії торгівлі жінками необхідно переглянути їх структуру, підпорядкувавши її досягненню головної мети – подоланню торгівлі жінками (вершина "дерева цілей"); розглянути можливості перерозподілу функцій між суб’єктами протидії торгівлі жінками; посилити контроль за виконанням державних заходів тощо.

7. Безпосередня взаємодія органів державної влади щодо запобігання торгівлі жінками як складова механізму державного управління має будуватися на засадах цільового принципу. Даний принцип полягає в тому, що до основних цілей віднесено: запобігання торгівлі жінками; попередження та розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми; реабілітацію потерпілих осіб.

Публікації автора:

1. Сергєєва Л.М. Торгівля жінками та права людини // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ, 2001. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 228 – 231.

2. Сергєєва Л.М. Міжнародне співробітництво у справі протистояння торгівлі людьми // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ "Магістр", 2002. – № 2 (13): У 2 ч. – Ч. 2. – С. 299 – 302.

3. Сергєєва Л.М. Історичний екскурс у торгівлю людьми: державно-правовий аспект // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ "Магістр", 2003. – №2 (16): У 2 ч. – Ч. 1.– С. 125 – 130.

4. Хомуленко Т., Сергєєва Л. Психологічне підґрунтя явища торгівлі жінками (аналіз у контексті гендерної демократії) // Безпека життєдіяльності. – 2004. – № 3(15). – С. 28 – 30.

Автором визначено вплив психологічних факторів на жінку, що стала жертвою торгівлі людьми.

5. Сергєєва Л.М., Хомуленко Т.Б. Системний аналіз чинників явища торгівлі жінками в контексті наукової проблематики державного управління // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2004. – № 1. – С. 387 – 391.

Автором теоретично обґрунтовані історичний, економічний, педагогічний та соціальний чинники торгівлі жінками.

6. Сергєєва Л.М. Реалізація гендерної політики в Україні на регіональному рівні // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004. – № 2 (20): У 2 ч. – Ч. І. – С. 80–87.

7. Сергєєва Л.М. Основні підходи до визначення та розв’язання проблеми торгівлі жінками // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2006. – Вип. 1(13). – С. 179 – 186.

8. Сергєєва Л.М. Підвищення ефективності державних механізмів запобігання торгівлі жінками // Державне управління та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2006. – С. 59-60.

9. Сергєєва Л.М. Система та завдання державного управління запобіганням торгівлі жінками // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Одеса: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2006. – № 1 (25). – С. 254 – 257.