Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення


Михайленко Роман Іванович. Дерматогліфічні ознаки, як прогностичні маркери фізичної працездатності школярів різних вікових груп : дис... канд. наук. з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 192арк. — Бібліогр.: арк. 157-188.Анотація до роботи:

Михайленко Р.І. Дерматогліфічні ознаки як прогностичні маркери фізичної працездатності школярів різних вікових груп. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Харківська державна академія фізичної культури, Харків, 2007.

Дисертація присвячена проблемі прогнозування фізичної працездатності, фізичного розвитку і розвитку рухових здібностей у дітей з різним соматотипом методом дерматогліфчних ознак. У ній проаналізована проблема фізичної працездатності, яка є інтегральним показником від фізичного розвитку, соматичного здоров’я, фізичної підготовленості; вивчено причини і чинники, що впливають на вищевказані показники і на цій основі визначений комплекс ДГО, який можна використовувати з метою встановлення соматитипу дітей різного віку, рівня їх соматичного здоров’я, фізичного розвитку, які визначають фізичну працездатність.

Метою дослідження було виявлення комплексу дерматогліфічних ознак, які найбільш часто зустрічаються у дітей із різним соматотипом в залежності від рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості і соматичного здоров’я в їх взаємозв’язку з рівнем фізичної працездатності. Об’єкт дослідження: фізичний розвиток, соматичне здоров’я й фізична працездатність школярів.

Предмет дослідження: дерматогліфічні детермінанти фізичного розвитку і фізичної працездатності школярів 6–14 років.

Наукова новизна дослідження – виявлено і проаналізовано статистичні дані про ДГО дітей різного соматотипу в залежності від фізичного розвитку, стану соматичного здоров’я, фізичної працездатності; показано ефективність застосування дерматогліфічної методики з метою прогнозування загальної витривалості як основного фактора формування фізичного розвитку, підвищення рівня фізичної підготовленості і соматичного здоров’я, виявлено позитивний кореляційний взаємозв’язок між окремими ДГО і показниками фізичної працездатності, показана доцільність комплексного тестування фізичних якостей, функціонального стану кардіореспіраторної системи і рівня фізичної підготовленості у дітей різного віку з метою більш детального виявлення ступеня відповідності між ДГО і рівнем фізичної працездатності.

1. Теоретичний аналіз виявив значний інтерес дослідників до пошуку генетичних маркерів (серологічних, дерматогліфічних, іридологічних тощо), як одних з найбільш інформативних щодо прогнозування фізичного розвитку рухових здібностей та соматичного здоров’я. Найменш дослідженою є проблема прогнозування фізичної працездатності на різних стадіях раннього онтогенезу, як шляху до диференційованого фізичного виховання школярів.

2. В результаті дослідження було виявлено, що діти астенічного соматотипу мають найвищі показники фізичної працездатності. Фізична працездатність маркується комплексом дематогліфічних ознак, що складається, як у хлопців, так і у дівчаток із показника сумарного гребінцевого рахунку, що дорівнює 190 і більше гребневих ліній; показник відстані між пальцевим трирадіусом с і осьвим трирадіусом t правої руки, що дорівнює у дівчаток 53,1 мм, для хлопців 65,9 мм; показники відстані між аналогічними трирадіусами с і t лівої руки, який дорівнює для дівчат 65,1мм і для хлопців 66,4 мм; показник величини кута між трирадіусом dat лівої руки однаковий, як для дівчат так і хлопців і дорівнює 54є.

Рахунок даних засвідчив характерне поєднання ульнарних петель і завитків, відповідно, була більша кількість дельт у дітей з високим рівнем фізичної працездатності (у дівчат U/W=5,0/3,95; у хлопців 5,18/4,07).

За дерматогліфічними індексами встановлено, що індекс Фурагата у дітей, які склали групу з високим рівнем розвитку витривалості і силових здібностей нижчий в середньому на 48,7% і 75,4% відповідно ніж у хлопців і дівчат. Індекс Данкмейера у вправах на витривалість також менший у хлопців і дівчат астенічного соматотипу з високим рівнем фізичної працездатності. Індекс Пола у дівчат в групі з високою фізичною підготовленістю вищий, як для кожної руки окремо, так і за показниками обох рук. У дівчат лише для показників правої руки ( 10,12 проти 27,93 у групі із високим рівнем фізичної працездатності).

За індексом Гейпеля у хлопців астенічного соматотипу показником кращої витривалості виступив менший індекс для правої руки і більший для лівої, що також було характерним для визначення силових здібностей . Удівчат астенічного соматотипу відзначався високий індекс Гейпеля у групі з високим рівнем фізичної працездатності. Крім цього, така подібність була відзначена в цілому і для сумарної кількосьі виконаної роботи.

3. Генетичними маркерами високого рівня розвитку силових здібностей у хлопців гіперстенічного соматотипу є показники RC – 1 лівої руки (24 гребеневих лінії) й TRC (197 гребеневих ліній). При цьому більша кількість гребінців розташована радіально від долоного трирадіуса і меншими відстань між пальцевим трирадіусом с і трирадіусом t правої кисті, кут dat лівої руки, а також менша відстань між трирадіусами с і t лівої долоні.

У дівчат всіх вікових груп гіперстенічного соматотипу характерними дерматогліфічними озниками були показники відстані між пальцевим трирадіусом с і осьовим трирадіусом t та величини кута між тарирадіусами dat лівої руки.

4..У хопців дегестивного соматотипу маркером високого рівня фізичної працездатності виступає комплекс показників: сумарний гребеневий рахунок (186 гребеневих ліній на всіх 10 пальцях), величина кута між трирадіусоми dat правої руки, що дорівнює (16є), відстань між пальцевими трирадіусами b і c правої руки, який дорівнює 13,5 мм, відстань між пальцевим трирадіусом с і осьовим трирадіусом t лівої руки, що складає 64мм і величина кута між трирадіусоми dat лівої руки (50є).

У дівчат дегестивного соматотипу фізична працездатність маркується комплексом показників сумарного гребінцевого рахунку, який складає (192 і більше гребенців), відстанню між пальцевими трирадіусами dat правої руки, величина якої 51,8 мм, та пальцевим трирадіусом с і осьовим трирадіусом t лівої руки, що дорівнює 50 мм, а також величиною кута між трирадіусоми dat лівої руки, яка дорівнює 52є.

5. Для дітей торокального соматотипу із низьким рівнем фізичної працездатності відсутність задатків до розвитку силового параметру виконання рухів маркується комплексом дерматогліфічних ознак, що включає для дівчат такі ознаки: RC-1 правої руки, які дорівнюють (20 гребневих ліній і TRC – 179); величини кута між трирадіусами dat лівої руки, що дорівнює 59є, і має нижчі значення, порівняно з показником даної величини кута у дітей з високим рівнем фізичної працездатності. На це також вказує відстань між пальцевим трирадіусом с і осьовим трирадіусом t лівої руки, який дорівнює 69,4 мм.

6. Базуючись на кореляційній відповідності між дерматогліфічними ознаками, показниками спірографії і гемодинаміки, які реально відображають функціональний стан організму, його резерви, рівень фізичної працездатності в цілому, їх можна використовувати при оцінці рівня фізичного розвитку і стану соматичного здоров’я, для адекватного дозування фізичного навантаження як фактору адаптаційних можливостей дитячого організму і керуватися дерматогліфічними ознаками у спортивному відборі.