Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка рідини, газу та плазми


Редчиць Дмитро Олександрович. Чисельне моделювання аеродинаміки роторів вертикально-осьових вітроенергетичних установок на основі нестаціонарних рівнянь Нав'є-Стокса : Дис... канд. наук: 01.02.05 - 2007.Анотація до роботи:

Редчиць Д.О. Чисельне моделювання аеродинаміки роторів вертикально-осьових вітроенергетичних установок на основі нестаціонарних рівнянь Нав’є-Стокса.
Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.05 механіка рідини, газу та плазми. Дніпропетровський національний університет. Дніпропетровськ, 2006.

У дисертації наведено новий розв’язок актуальної задачі дослідження нестаціонарних процесів при обтіканні роторів вертикально-осьових вітроагрегатів на основі рівнянь Нав’є-Стокса. Сформульована загальна постановка зв'язаної задачі аеродинаміки та динаміки роторів вертикально-осьових вітроенергетичних установок.

На базі осереднених за Рейнольдсом рівнянь Нав’є-Стокса нестисливої рідини та рівняння обертання твердого тіла відносно нерухомої осі побудовано математичну модель для дослідження взаємовпливу процесів аеродинаміки та динаміки роторів вертикально-осьових вітроенергетичних установок.

Виконано розрахунки роторів Дар’є і Савоніуса з різними геометричними параметрами та кількістю лопатей. Встановлено влив чисел Рейнольдса, коефіцієнтів швидкохідності та заповнення на енергетичні характеристики роторів.

У дисертації наведено новий розв’язок актуальної задачі дослідження нестаціонарного обтікання роторів вертикально-осьових вітроенергетичних установок на основі рівнянь Нав’є-Стокса. Виконано аналіз структури та закономірностей розвитку нестаціонарних турбулентних нестисливих течій при обтіканні роторів Дар’є та Савоніуса, встановлено вплив чисел Рейнольдса, коефіцієнтів швидкохідності та заповнення на енергетичні характеристики вертикально-осьових вітроенергетичних установок.

Основні наукові та практичні результати проведених досліджень полягають у наступному:

1. На базі осереднених за Рейнольдсом рівнянь Нав’є-Стокса нестисливої рідини та рівняння обертання твердого тіла відносно нерухомої осі побудовано математичну модель для дослідження взаємовпливу процесів аеродинаміки та динаміки роторів вертикально-осьових вітроенергетичних установок.

2. Розроблено програмно-методичне забезпечення для чисельного моделювання та визначення основних параметрів нестаціонарного обтікання роторів вертикально-осьових вітроенергетичних установок. Результати тестування алгоритмів і комплексу програм на задачах про розвиток течії у квадратній каверні та обтікання нерухомого циліндра задовільно погоджуються з експериментальними та розрахунковими даними інших авторів.

3. На основі обчислювальних експериментів показано, що обертання циліндра суттєво впливає на структуру течії та аеродинамічні характеристики. Збільшення кутової швидкості обертання циліндра приводить до росту осереднених за часом значень піднімальної сили та зменшення лобового опору.

4. Проведено порівняння результатів розрахунків обтікання нерухомого профілю та профілю, що коливається, отриманих за допомогою моделей турбулентності SA, SARC та SALSA, з відомими експериментальними та розрахунковими даними. Показано перевагу моделі турбулентності SALSA при розрахунку течій з розвиненим двовимірним нестаціонарним відривом потоку.

5. Виконано аналіз поля течії навколо ротора Дар’є. Виділено стадії зародження, розвитку та зриву вихорів за різних положень лопаті на траєкторії. Показано, що в’язкі та динамічні ефекти відіграють важливу роль при роботі ротора Дар’є, максимальний крутильний момент створюється на навітряній ділянці траєкторії лопаті. Встановлено влив числа Рейнольдса, коефіцієнтів швидкохідності та заповнення на енергетичні характеристики ротора Дар’є. Показано, що зростання числа Рейнольдса приводить до збільшення значень коефіцієнта потужності. При зменшенні коефіцієнта заповнення ротора Дар’є коефіцієнт потужності стає менш чутливим до зміни коефіцієнта швидкохідності. Збільшення коефіцієнта швидкохідності приводить до придушення процесу формування динамічного зриву потоку з лопатей ротора Дар’є.

6. Вирішено зв’язану задачу динаміки та аеродинаміки трилопатевого ротора Савоніуса. Виділено основні стадії формування вихорової структури при обертанні дво- та трилопатевого ротора. В дослідженому діапазоні визначальних параметрів у дволопатевого ротора Савоніуса значення енергетичних характеристик вище, ніж у трилопатевого. Отримані результати задовільно погоджуються з відомими експериментальними даними.

Публікації автора:

 1. Редчиц Д.А. Алгоритм численного решения двумерных течений несжимаемой жидкости на основе уравнений Навье-Стокса и его верификация // Вісник Дніпропетровського університету. Механіка. – 2004. – Вип.8. Т. 1, № 6. – С. 67–75.

 2. Prykhodko O., Redchyts D. Mathematical modelling of vertically-axis wind turbine work on the basis of Navier-Stokes equations // Proc. Flow and Transport Processes in Complex Obstructed Geometries: From Cities and Vegetative Canopies to Industrial Problems. – Institute of Hydromechanics of NASU Kyiv (Ukraine). 2004. – P.161.

 3. Приходько A.A., Редчиц Д.А. Численное моделирование нестационарного течения в следе за цилиндром на основе уравнений Навье-Стокса // Прикладная гидромеханика.
  – 2005. – Т. 7, № 1. – С. 56–71.

 4. Приходько А.А., Редчиц Д.А. Математическое моделирование динамики и аэродинамики вертикально-осевых ветроагрегатов // Вестник Харковского национального университета. –2005. – № 703. Вып.5. – С.178–197.

 5. Приходько А.А., Редчиц Д.А. Численное моделирование эффекта Магнуса на основе уравнений Навье-Стокса // Вісник Дніпропетровського університету. Механіка.
  –2005. –Т. 1, № 7. – С. 40–60.

 6. Приходько A.A., Редчиц Д.А. Связанные задачи динамики и аэродинамики ветроагрегатов // Proc. of international conference report of the Dynamical System Modelling and Stability Investigation. – Kiev University named after Taras Shevchenko, Kyiv. 2005. –P. 322.

 7. Редчиц Д.А., Приходько А.А. Численное решение связанной задачи динамики и аэродинамики ротора ветроагрегатов // Космическая наука и технология. – 2005. – Т. 11, № 1. – С. 27–35.

 8. Приходько A.A., Редчиц Д.А. Математическое моделирование динамики и аэродинамики ветроагрегатов // Труды XII международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах мат. физики», Xарьков-Xерсон. – 2005. – С. 283–287.

 9. Редчиц Д.А. Моделирование нестационарного обтекания роторов ВО ВЭУ Дарье и Савониуса // Зб. тез доповідей Міждержавної науково-методичної конференції „Проблеми математичного моделювання”. –Дніпродзержинськ, 2006. – С. 195.

 10. Редчиц Д.А., Приходько А.А. Расчет нестационарного обтекания роторов ВО ВЭУ Дарье и Савониуса // Зб. тез доповідей VIII Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції „Людина і космос”. – Дніпропетровськ, НЦАОМУ, 2006. – С. 29.

 11. Редчиц Д.А. Численное моделирование нестационарного обтекания роторов вертикально-осевых ветроэнергетических установок // Прикладные проблемы аэрогидромеханики и тепломассопереноса. – Днепропетровск, 2006. – С. 28.

 12. Приходько A.A., Редчиц Д.А. Численное моделирование дозвукового обтекания осциллирующего профиля на основе уравнений Навье-Стокса // Техническая механика.
  – 2006. – № 1. – С. 104–114.

 13. Приходько A.A., Редчиц Д.А. Компьютерное моделирование аэродинамики подвижных роторов ветроагрегатов Дарье и Савониуса // Аэрогидродинамика: проблемы и перспективы. – 2006. – Т. 2. – С. 120–142.

 14. Prykhodko O., Redchyts D. Numerical modelling of dynamics and aerodynamics processes of Darrieus and Savonius rotors // Proc. 77th Annual Meeting of the Gesellschaft fur Angewandte Mathematik und Mechanic. – Technische Universitat Berlin (Germany). 2006. –P.346.