Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Дунець Ольга Анатоліївна. Чинники стабілізації сучасного суспільства (соціально-філософський аналіз) : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

  1. Дунец О.А. К вопросу об определении социальной трансформации как одного из состояний социальной системы //Розвиток наукових досліджень 2005: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Полтава, 7-9 листопада 2005р.:- Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2005.- Т.4.- С. 53-57.

  2. Дунець О.А. Чинники соціально-економічної стабільності українського суспільства в сучасних умовах демократизації // Теорії макро- мікроекономіки: Збірник наукових праць професорсько- викладацького складу та аспірантів. Вип. 25. - К., 2006. – С. 116-120.


Анотаціі

Дунець Ольга Анатоліївна. Чинники стабілізації сучасного суспільства (соціально-філософський аналіз).- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського.- Сімферополь, 2008.

Метою дослідження є аналіз стабільності сучасного суспільства в умовах українського суспільства перехідного періоду. Ця мета здійснюється через розгляд поняття «стан» як стійкість у зміні, розвитку, у певний час за певних умов; через дослідження розуміння стабільності соціальної системи і стабілізацію сучасного суспільства; через дослідження основ соціальної політики держави і її стабілізаційної функції; через дослідження системи показників для визначення стабільності суспільства; через дослідження громадської думки як інституту громадянського суспільства; через дослідження системи суб'єктивних показників, оцінки стану суспільства в соціальному моніторингу.

Проведене дослідження дозволяє зробити і обґрунтувати висновок про те, що стабілізація сучасного суспільства - це процес проведення стабілізуючої соціальної політики у всіх сферах життєдіяльності суспільства, а також необхідність виявлення соціальних показників, що дозволяють визначити стан суспільства як стабільний.

Проведене дослідження чинників стабілізації сучасного суспільства, дозволяє констатувати наявність як основних (парадигмальних) стабілізаційних чинників, таких як соціальна політика, громадська думка і громадянське суспільство, так і операціональних (суб'єктивних і об'єктивних оцінок).

1. Поняття «стан суспільства», як соціально-філософська категорія, дозволяє вивчити і визначити його сучасні характеристики. У дослідженні вперше вводиться поняття «стан суспільства» як соціальної системи, під якою розуміється характеристика суспільства у категоріях: розвиток, трансформація, криза, динамічне зростання, стабільність, нестабільність, що відображають якісні і кількісні особливості в певний момент часу в конкретних умовах. Дане поняття є основною характеристикою сучасної соціальної системи, дозволяє за допомогою операціональних показників (суб'єктивних і об'єктивних) визначати конкретний стан суспільства.

2. Аналіз категорії «стабільність» дозволяє виділити її ознаки через опис характеристик системи, таких як рівновага, стаціонарність, мінливість, а також за допомогою виділення окремих випадків стабільності. Соціальна стабільність складається з внутрішньої стабільності соціальних систем (інститутів, спільностей), стабільності їх взаємозв'язків і взаємодій між собою, стабільності всього суспільства, яка припускає стабільність економічну, політичну, культурну й інші. Стабільність визначається як здатність системи зберігати параметри в певних межах, протидіяти обуренням і повертатися в рівноважний стан у разі відхилень.

3. Взаємозв'язок економічних і соціальних відносин сучасного суспільства заснований на принципі соціальної детермінації, коли, услід за марксизмом, визнається пріоритетність економічного чинника над соціальним. Довгий час соціальна сфера розглядалася виключно як сфера споживання фінансових і матеріальних ресурсів, а економічна – як їх виробництво. У сучасних умовах подолати становище, яке склалося, можливо при соціальній спрямованості діяльності держави у сфері політики заробітної платні, правовій захищеності, не порушенні соціальних прав населення, соціальній захищеності і т.д. Соціальна спрямованість реформ, що проводяться, формування соціально орієнтованої ринкової економіки, дозволяють визначити сучасні цілі розвитку держави, які орієнтовані на «соціальну державу».

4. У другому розділі дисертації розглядається стабілізаційна функція соціальної політики, яка повинна полягати в координації інтересів і потреб соціальних груп в економічній, соціальній і політичній сферах, що забезпечує довіру до влади, підтримку процесу реформування суспільства.

Проведений порівняльний аналіз моделей соціальної політики дає можливість зробити такі висновки: економічний чинник у соціальній політиці західних держав підпорядкований ідеологічним цінностям і конституційним нормам; від останніх залежить роль держави в соціальному захисті громадян і розмір фінансування соціальної сфери; політика, іменована «соціальним партнерством», забезпечує баланс між державою і громадянським суспільством.

Вживання стабілізаційної парадигми дозволило вивчити практики функціонування різних моделей соціальної політики, зокрема в Україні, як чинника, здатного забезпечити збалансовані відносини, що піддаються до регулювання між державою і громадянським суспільством.

5. Особлива увага в роботі надається діагностиці стану суспільства, що дозволяє виявити операціональні чинники стабілізації. Для цього розробляються соціальні показники стабільності, які умовно можна класифікувати на об'єктивні (економічні і соціально-економічні показники), суб'єктивні (соціальні, політичні і економічні оцінки у соціологічних дослідженнях) і інтегровані (узагальнюючі, економічні, статистичні та інш.) показники, на підставі яких є можливим діагностувати суспільство як стабільне. Таким чином, операціональні чинники визначення стабільності суспільства є суб'єктивними і об'єктивними показниками.

6. Інституціоналізація громадської думки можлива за умов існування громадянського суспільства. Громадська думка є проміжною у системі «держава – громадянське суспільство», оскільки складається на підставі етичного відношення населення до проблем сучасності. Таким чином, громадській думці в системі взаємодії «громадянське суспільство – держава – індивід» відведено місце прямого і зворотного зв'язку індивіда з державою і з громадянським суспільством, коли при ухваленні політичних рішень, оцінці ефективності управління і соціальних наслідків реформ враховуються дані соціологічних досліджень.

Інститут громадської думки розглядається як один із чинників стабілізації суспільства. Це знаходить своє обґрунтовування в третьому розділі роботи, де на підставі емпіричного матеріалу пропонується новий метод аналізу стану стабільного суспільства. Цей метод заснований на інтегральних оцінках динаміки сукупності соціальних, політичних, економічних настроїв, що формуються в суспільстві. Він базується на узагальненні динаміки уявлень населення про різні сторони суспільно-політичного і економічного життя країни.

7. Основним (вирішальним серед інших - парадигмальних) чинником стабілізації сучасного суспільства є проведення такої соціальної політики держави, яка при необхідності враховувала б операціональні, як об'єктивні (дані офіційної статистики), так і суб'єктивні (оцінки населення стану економічної, політичної, соціальної, екологічної сфер, відображених в громадській думці як довіра до влади, оцінка економічного і матеріального стану, захищеність із боку держави, оцінка екологічної ситуації та інш.), показники стабільності суспільства.

8. Проведений аналіз емпіричного матеріалу і співвідношення його з теоретичною базою дослідження дозволяє зробити висновок про те, що стабілізація сучасного суспільства - це процес проведення соціальної політики відповідно до стану суспільства у всіх галузях життєдіяльності, а також необхідність проведення періодичного моніторингу з метою виявлення соціальних показників, що дозволяють визначати стан суспільства як стабільний.

Публікації автора:

Статті

  1. Дунець О.А. Соціологічна теорія про закони і механізми стабільності соціальних систем // Перспективи. Серія: філософія, історія, соціологія, політологія. -2004.- № 2-3 (26-27).- С. 134-140.

  2. Дунец О.А. Система показателей социальной диагностики состояния общества в условиях демократических преобразований в Украине // Культура Народов Причерноморья.-2006. - № 96. - С. 31-33.

  3. Дунец О.А. Социальная политика государства как фактор стабилизации украинского общества // Культура Народов Причерноморья. -2007.- № 117.- С. 148-151.

  4. Дунец О.А. Понятие «состояние» в системе философских категорий // Культура Народов Причерноморья. -2007.- № 122.- С. 71-75.

Матеріали і тези конференцій: