Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Кривоконь Олександр Григорович. Чинники соціального формування особистості в умовах розбудови інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз) : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Харківський ун-т повітряних сил ім. Івана Кожедуба. — Х., 2007. — 199арк. — Бібліогр.: арк. 181-199.Анотація до роботи:

Кривоконь О. Г. Чинники соціального формування особистості в умовах розбудови інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню чинників соціального формування особистості в умовах розбудови інформаційного суспільства.

Розглянуто світоглядні й методологічні засади основних концепцій особистості, запропоновано авторське розуміння сутності особистості. Розкрито сутність і зміст процесу соціального формування особистості в умовах розбудови інформаційного суспільства. Досліджено систему детермінант формування особистості й розкрито специфіку детермінації соціального формування особистості в умовах розбудови інформаційного суспільства. Показано суперечливість впливу розбудови інформаційного суспільства на процес соціального формування особистості. Визначено сутність і зміст соціального механізму формування особистості в умовах розбудови інформаційного суспільства. Досліджено особливості й об’єктивну необхідність соціального формування особистості в сучасних умовах буття українського суспільства. Обґрунтовано основні напрямки діяльності щодо оптимізації процесу соціального формування особистості в умовах розбудови основ інформаційного суспільства в Україні.

У висновках підбиті підсумки проведеного дослідження, зроблені теоретичні узагальнення, запропоновані рекомендації теоретичного, методологічного й методичного характеру, визначені можливі напрямки подальшої розробки проблеми.

1. В сучасній філософії існує декілька підходів до особистості: інтегральний підхід трактує особистість як persona educandus і educabilis (особистість – це істота, яка виховується й має потребу в освіті); феноменологічний підхід розглядає особистість як persona distincfus (особистість – це підліток, дитя, учитель, школяр, батько, мати); діалектико-рефлексивний підхід трактує особистість як “політичну тварину” (особистість виявляє себе в модусі соціального й індивідуального самоздійснення); імпліцитний підхід розглядає особистість як imago hominus (особистість існує лише в модусі образів себе); за плюрально-історичним підходом особистість трактується як persona absconditus, виявляючись у модусі рефлексивності й двоякої історичності; філософсько-антропологічний підхід інтерпретує особистість як “тварину, що не зупиняється” (особистість – це цілісність відкритих питань, “відкрита система”); постмодерністський підхід робить акцент на тексті, особистість розглядається як анаграма, перетворюючись на поетичний текст.

Виявлення сутнісних рис особистості дозволило зробити висновок, що особистість – це конкретний індивід, який у процесі опанування системи суспільних цінностей, набуття соціального і професійного досвіду, формування власної системи цінностей і ціннісних орієнтацій здобув соціально-типологічних якостей соціуму, соціально-професійних груп і відповідної ментальності, усвідомлює свою належність до них і постає суб’єктом суспільних відносин, соціальної й культурної творчості.

2. Формування особистості в умовах розбудови інформаційного суспільства постає складним і суперечливим процесом набуття та трансформації індивідуальних соціокультурних і соціально-типологічних якостей соціуму, соціально-професійних груп і відповідної ментальності для реалізації індивідуальних і суспільних життєвих стратегій на основі акцентуації розгортання окремих компонентів природи і психіки людини цілеспрямованим та опосередкованим впливом соціально-інформаційного простору на свідомість, стиль життя та діяльності, ціннісні орієнтації та громадську позицію індивіда.

3. Формування особистості обумовлено трьома органічно взаємопов’язаними групами факторів: природними (природне середовище, в якому перебуває індивід і відбувається розгортання його біологічної, соціальної та духовної природи), соціокультурними (економічні, соціальні, політичні та духовні фактори, які залежно від рівня організації соціуму та фактичного впливу, диференційовані за мега-, макро- і мікрорівнями) та індивідуально-особистісними.

В умовах розбудови інформаційного суспільства відбувається трансформація ієрархії детермінант у системі чинників формування особистості: зменшується залежність процесу формування особистості від безпосередніх природних і соціокультурних умов буття; зростає значення зовнішнього соціокультурного середовища; підвищується роль індивідуальних психологічних особливостей індивіда; актуалізується значення інтелектуальних якостей у процесі формування особистості; зменшується роль фізичних якостей і фізіологічної обумовленості процесу формування особистості.

4. Розбудова інформаційного суспільства має суперечливий за домінуючими тенденціями вплив на процес соціального формування особистості, що знаходить свій прояв як у всебічному розкритті та прояві індивідуально-особистісних якостей індивіда, реалізації його прагнень до соціальної ідентифікації і соціальної динаміки, перетворенні на активного суб’єкта суспільних відносин, соціальної й культурної творчості, так і втраті особистістю своєї індивідуальності та національної соціокультурної ідентичності, соціальній інфальтильності, падінні моральності, абсолютизації прагнень до задоволення матеріальних і природних потреб.

5. Соціальний механізм формування особистості в умовах розбудови інформаційного суспільства – це детермінований потребами суспільства й особистості спосіб цілеспрямованого й опосередкованого впливу соціально-інформаційного простору на процес розгортання природи і психіки людини, свідомість, стиль життя та діяльність, ціннісні орієнтації та громадську позицію індивіда з метою набуття й трансформації індивідуальних соціокультурних і соціально-типологічних якостей соціуму, соціально-професійних груп і відповідної ментальності, який реалізується через систему суб’єкт-суб’єктних та суб’єкт-об’єктних відносин і зумовлюється об’єктивними закономірностями процесу формування особистості.

До елементів соціального механізму формування особистості належать: цілі формування особистості; суб’єкт-суб’єктні та суб’єкт-об’єктні відносини процесу формування особистості; шляхи та форми діяльності щодо здійснення соціального формування особистості; суб’єкти, у діяльності яких реалізуються закономірності формування особистості; умови і засоби формування особистості.

6. Основними напрямками діяльності щодо оптимізації процесу формування особистості в умовах розбудови основ інформаційного суспільства в Україні визначені: формування вільної і самостійної особистості; формування інформаційної культури особистості; створення ефективного національного інформаційного простору; забезпечення безпеки суспільства у духовній сфері; зміна парадигми освітньої діяльності у системі загальної середньої освіти; формування соціокультурного фенотипу народу України як політичної нації і культурно-історичної спільності, національної самосвідомості і самоідентичності, національної гідності.

Публікації автора:

 1. Кривоконь А. Факторы социального формирования личности (социально-философский аспект): Монография. – Харьков: Факт, 2005. – 240 с.

 1. Кривоконь О.Г. Соціальний статус і соціальна роль особи в суспільстві // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХУ ПС. – 2005. – Вип. 2(23). – С. 139-144.

 2. Кривоконь О.Г. Фактори соціального формування особи – важлива проблема соціальної філософії // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХУ ПС. – 2006. – Вип. 1(25). – С. 129-137.

 3. Кривоконь О.Г. Особистість в інформаційному суспільстві // Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Філософія. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2007. – № 4. – С. 33-38.

 4. Кривоконь О.Г. Механізм фазової концепції формування особистості // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХУ ПС. – 2007. – Вип. 1(27). – С. 114-120.

 5. Кривоконь А.Г. Человек как субъект электоральной культуры // Проблеми формування електоральної культури населення: Збірник наукових статей (за матеріалами ХVІІ Харківських політологічних читань). – Харків: „Право”, 2005. – С. 53-54.

 6. Кривоконь А.Г. Социальный статус, социальная роль личности в обществе // Materiбly II Mezinбrodni vdecko-praktickб conference “Perspektivni novinky vdy a technici – 2005”. Dil 6. Psychologie a sociologie. – Praha: Publishing House „Education and Science s.r.o.“, 2005. – S. 33-35.

 7. Кривоконь А.Г. Социально-философские концепции человека // Materiaіy II Miкdzynarodowej naukowe-praktycznej konferencji „Wyksztalcenie s nauka bez granic – ‘2005”. Tom 28. Politoіogija, Paсstwowe zarz№dzanie, Filozofia. – Przemyl: Sp. Z.o.o. “Nauka i studia”, 2005. – S. 58-60.

 8. Кривоконь О.Г. Засоби масової інформації в системі соціального формування особистості // Матеріали Другої наукової конференції Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 15-16 лютого 2006 року. Програма конференції та тези доповідей. – Харків: ХУ ПС, 2006. – С. 125.

 9. Кривоконь А.Г. Роль культурно-творческой деятельности в социализации личности // Україна: шляхи культурного розвитку та формування духовної цілісності. Матеріали Першої міжнародної наукової конференції (Чернігів, 18-19 травня 2006 р.). – Чернігів: КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2006. – С. 83-85.

 10. Кривоконь О.Г. Освіта як чинник формування особистості // Глобальні проблеми людства як фактор трансформації освітніх систем: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф.-семінару кер. ВНЗ та вчен.-дослідників із проблем освіти (Харків, 1-3 лют. 2007 р.). – Харків: Вид-во НУА, 2007. – С. 241-243.