Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Моссоковська Ірина Анатоліївна. Час як філософська та релігієзнавча проблема (за матеріалами творчості М.Еліаде). : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Моссоковська І.А.Час як філософська та релігієзнавча проблема (за матеріалами творчості М.Еліаде). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 релігієзнавство.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено аналізу проблеми часу в філософії та релігієзнавстві. Автор розглядає методологічні засади формування ідеї часу, виділяє головні підходи в його розумінні (Августин і Гайдеггер, Гегель). Формування ідеї часу в дисертації розглядається як з філософської та релігієзнавчої, так і з історичної позиції. Проводиться аналіз поглядів провідних історичних постатей, оцінюється їх внесок у формування проблеми. Автор аналізує інтерпретації проблеми часу в античності, Середньовіччі, філософії Нового Часу, німецькій класичній філософії й підкреслює, що суб’єктивізація часу є однією з домінант, яка розпочинається (в концептуальному оформленні) у Р.Декарта. Історико – філософський процес й виявляє рівні часу: як космічного, соціального й суб’єктивного. Обґрунтованими є й положення щодо позитивістського підходу до проблеми часу, а також диференційований підхід до цієї проблеми в західноєвропейській та російській традиціях філософування.

На основі творчої спадщини румунського філософа М.Еліаде відбувається конкретизація методологічних та загальнотеоретичних положень проблеми часу. Виділяються основні методологічні підходи науковця, проводиться порівняльний аналіз з поглядами інших вчених. Розглядається формування проблеми часу в різних релігійних традиціях.

Публікації автора:

  1. Прусакова І.А Виникнення поняття лінійного часу в іудео – християнській традиції. Час та його зіставлення з рухом історії (за роботами М.Еліаде) // Наука. Релігія. Супільство. – Донецьк.: ІПШІ МОНУ І НАНУ «НАУКА І ОСВІТА», 2005. – Випуск №1. – с.147-152.

  2. Прусакова І.А. Єдність часу і буття в архаїчну добу // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. - №8 (21). – с.106-113.

  3. Моссоковська І.А. Динаміка руху ідеї часу у середньовіччі // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - №10 (23). – с.216-223.

  4. Моссоковська І.А. Розгляд проблеми часу у німецькій класичній філософії // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. - № 15 (28). – с.223 – 231.

  5. Моссоковська І.А. Розгляд формування ідеї часу у світовій традиції (архаїка, античність) // Теоретико–методологічні проблеми релігієзнавства. – Слов’янськ.: «Маторік», 2007. – с. 113 – 130.

  1. Прусакова І.А. Особливості тлумачення ідеї «міфічного часу» в творчості М.Еліаде // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень: Матеріали міжнародної наукової конференції «Людина – Світ – Культура». – К., 2004. – с.562-564.

  2. ПрусаковаІ.А. Едність часу і буття в архаїчну добу (за роботами М.Еліаде) // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2005»: Матеріаль доповідей та виступів. – К., 2005. – Ч.;. – с.18-20.

  3. Моссоковська І.А. Розуміння поняття історії в різних релігійних традиціях // Дні науки філософського факультету – 2006: Міжнародна наукова конференція: Матеріали доповідей та виступів. – К., 2006. – Ч.3. – С. с.62-64.

  4. Моссоковська І.А. Моссоковська І.А. Формування ідеї часу у Джона Локка // Дні науки філософського факультету – 2007: Міжнародна наук. конф.: Матеріали доповідей та виступів. – К., 2007. – Ч.7. – с. 46-47.

  5. Моссоковська І.А. Сприйняття «міфічного часу» у староіндійській традиції (за роботами М.Еліаде) // Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Вип V: 5 –х част. – ч.1./За заг. ред. Проф. О.К.Закусила. – К.: ВЦ «Принт – Центр», 2007. – с. 353 – 357.

Анотація.