Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Норейко Сергій Борисович. Бронхообструктивний синдром у хворих на туберкульоз легень (діагностика та лікування) : дис... д-ра мед. наук: 14.01.26 / Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2007. — 332арк. — Бібліогр.: арк. 266-294.Анотація до роботи:

Норейко С.Б. Бронхообструктивний синдром у хворих на туберкульоз легенів (діагностика та лікування). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.16 - фтизіатрія. - Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України, Київ, 2007.

На клінічному матеріалі (241 хворий, 16139 бронхоскопій, 131 гістоморфологічне дослідження) вивчено бронхологічні, рентгенологічні, морфологічні й функціональні ознаки бронхообструктивного синдрому (БОС); розроблено методику комплексної діагностики БОС, яка доповнена авторським способом визначення мукоциліарного траспорту дихальних шляхів. Розроблено і впроваджено методику патогенетичної терапії туберкульозу легенів, ускладненого БОС. Доведено, що доповнення антимікобактеріальної терапії туберкульозу патогенетичним лікуванням з використанням бронходилататорів, кортикостероїдів і муколітиків, сприяє нормалізації функціонального стану легень, скороченню термінів загоєння каверн, вогнищ дисемінації й припиненню інтоксикації на 1-3 місяці раніше, ніж у хворих групи порівняння.

У дисертаційній роботі на підставі клінічних та інструментальних досліджень наведено теоретичне обґрунтування та нове рішення актуальної проблеми фтизіатрії – покращення діагностики і підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз легенів шляхом розробки й впровадження комплексної методики діагностики й режимів патогенетичної терапії туберкульозу, ускладненого бронхообструктивним синдромом (БОС).

 1. Епідемія туберкульозу супроводжується достовірним збільшенням питомої ваги ендобронхіту специфічної етіології з 71,1 до 88,0 % і пропорційним зменшенням чисельності хворих на туберкульоз легенів із супутнім неспецифічним бронхітом з 16,2 до 10,0 %.

 2. Серед 13145 хворих на туберкульоз легенів зі змінами стінок бронхів специфічного генезу дифузні форми ендобронхіту виявлено в 9509 хворих (72,3 %), локальні - в 2641 хворих (20,1 %), рубцеві деформації - у 995 випадках (7,6 %). На тлі епідемії туберкульозу локальний гнійний ендобронхіт виявлено в 229 (17,8 %) хворих, що частіше в 29,7 рази, ніж в 1980-1984 рр., коли локальний гнійний бронхіт становив 0,6 %.

 3. Під час епідемії туберкульозу кількість хворих з нормальним станом слизової бронхів зменшилася в 10 разів і склала 2 %, у той час як загальне число хворих на туберкульоз з виявленою ендобронхіальною патологією досягло 98 %.

 4. Морфогістологічна картина ураження бронхів у хворих на туберкульоз легенів доповнювалася емфіземи в 34 (26,0 %) випадках, дифузного пневмосклерозу - в 39 (29,8 %) і множинними ділянками ателектазу легенів у результаті закупорки бронхів в 46 (35,1 %) випадках.

 5. Встановлено, що рентгенологічних ознак туберкульозу легенів, ускладненого бронхообструктивним синдромом відносяться:

Бронхогенна дисемінація в 166 (в 82,6 % випадків) хворих.

Стійка інфільтрація стінок каверни в 140 (69,7 %) хворих.

Паракавернозна інфільтрація легеневої тканини у вигляді лобіту в 95 (47,3 %) хворих.

Наявність рідкого вмісту в каверні в 73 (36,4 %) хворих.

Феномен роздутої каверни в 16 (8,0 %) хворих.

Наявність у порожнині повітря й рідкого вмісту з горизонтальним рівнем в 4 (2,0 %) хворих.

Ексудативний плеврит реактивного характеру на боці туберкульозного процесу в легенях в 53 (26,4 %) хворих.

 1. Туберкульоз легенів, ускладнений БОС, у період епідемії характеризується вираженими порушеннями прохідності, переважно дрібних і середніх бронхів. В 54 % випадків виявлено генералізовану обструкцію бронхів.

 2. Результати бронходилатаційного тесту дають можливість прогнозувати ефективність патогенетичного лікування туберкульозу легенів, ускладненого БОС.

 3. У хворих на туберкульоз легенів, ускладнений БОС, виявлено приховану форму мукоциліарної недостатності. Часткова корекція порушень мукоциліарного кліренсу досягається призначенням b2-агоністів, холінолітиків або комбінованих броходилататорів (Беродуал-Н).

 4. Патогенетичне лікування туберкульозу легенів, ускладненого БОС, на тлі стандартних режимів хіміотерапії сприяє припиненню симптомів інтоксикації, закриттю каверн і розсмоктуванню вогнищ бронхогенної дисемінації в середньому на 1-3 місяці раніше в порівнянні з контрольною групою.

 5. Патогенетична терапія туберкульозу легенів, ускладеного БОС, з використанням бронходилататорів, кортикостероїдів та муколітиків сприяла статистично доведеному відновленню функціонального стану легенів. Найбільш значне збільшення показників ФЗД після лікування спостерігалося на тлі кортикостероїдів у поєднанні із бронходилататорами.

 6. Впровадження в клінічну практику медичних закладів патогенетичної терапії вперше діагностованого туберкульозу легенів, ускладненого БОС, сприяє загоєнню каверн у 76,1 % і припиненню виділення МБТ у 82,9 % хворих.

Публікації автора:

 1. Норейко Б.В., Лепшина С.М., Норейко С.Б. Туберкулез на рубеже тысячелетий: Монография. – Донецк: ООО «Китис». – 1999. – 116 с. Дисертант прийняв участь в аналізі епідеміологічної ситуації і патогенетичних особливостей туберкульозу в період епідемії. Дисертантом особисто розроблені методики діагностики та патогенетичного лікування туберкульозу легенів, ускладненого бронхообструктивним синдромом.

 2. Норейко Б.В., Норейко С.Б. Клиническая физиология дыхания: Монография. – Донецк: ООО «Китис». – 2000. – 116 с. Дисертантом особисто проведено обстеження хворих і розроблені критерії оцінки порушень функції зовнішнього дихання при туберкульозі легенів, ускладненом бронхообструктивним синдромом.

 3. Норейко Б.В., Норейко С.Б. Заболевания бронхолегочной системы (Диагностика и лечение): Монография. – Донецк: ООО «Китис». – 2000. – 102 с. Дисертантом виконано аналітичний огляд літератури і проведено обґрунтування фармакотерапії бронхіальної обструкції з використанням бронходилататорів подвійної дії, кортикостероїдів і муколітиків.

 4. Норейко Б.В., Лепшина С.М., Норейко С.Б. Новые аспекты в лечении туберкулеза легких: Монография / Под редакцией Ю.И. Фещенко – Донецк: Каштан, 2006. – 180 с. Дисертантом на підставі клінічних та інструментальних досліджень проведено вивчення актуальної проблеми фтизіатрії – підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз легень шляхом удосконалення методики діагностики та патогенетичного лікування бронхообструктивного синдрому.

 5. Норейко Б.В., Хиженков П.К., Лепшина С.М., Гуренко Е.Г., Билобров В.М., Норейко С.Б., Чистилина Л.В., Деллалов В.С. Новые закономерности развития микроколоний туберкулеза при воздействии переменного магнитного поля // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 1994. – Т. 3., № 2. – С. 151–153. Дисертант проводив експериментальне визначення оптимальних режимів перемінного магнітного поля з метою розробки методики підвищення ефективності лікування туберкульозу легенів.

 6. Норейко Б.В., Лепшина С.М., Норейко С.Б. и др. Особенности течения пневмокониоза у горнорабочих, инфицированных L-формами микобактерий туберкулеза // Український пульмонологічний журнал. – 1994. - № 3. – С. 24–26. Дисертант проводив комплексне дослідження функції зовнішнього дихання у хворих на туберкульоз легенів, ускладнений БОС.

 1. Норейко Б.В., Лепшина С.М., Норейко С.Б. Ревертантный туберкулез // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 1998. – Т.2, № 1 (Прилож.). – С. 95. Дисертантом особисто проведено дослідження функції зовнішнього дихання у хворих на туберкульоз легенів, ускладнений БОС.

 2. Норейко С.Б. Состояние газообмена у больных пневмокониозом и кониотуберкулезом легких // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 1998. – Т. 2, № 1. – С. 63 –64. Дисертантом вивчено залежність газообміну від стану бронхіальної прохідності у хворих на туберкульоз легенів, ускладнений БОС.

 3. Норейко Б.В., Лепшина С.М., Норейко С.Б. Атипичный туберкулез // Український пульмонологічний журнал. – 1999. – № 3. – С. 16–18. Дисертант вивчив і описав функціональні особливості туберкульозу легенів, ускладненого БОС.

 4. Норейко Б.В., Лепшина С.М., Норейко С.Б., Олиферовская Р.П. Зловещие черты туберкулеза ХХI века // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 1999. – Т.3, № 1. – С. 135–140. Дисертант прийняв участь в розробці клінічних, рентгенологічних і функціональних критеріїв туберкульозу легенів, ускладненого БОС.

 5. Норейко Б.В., Лепшина С.М., Олиферовская Р.П., Норейко С.Б. Заболеваемость туберкулезом населения Донецкой области за последние 20 лет // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 1999. – Т.8, № 1. – С. 159–162. Дисертант провів статистичний аналіз епідситуації в Донецькій області.

 6. Норейко Б.В., Норейко С.Б. Практические аспекты хронического бронхита // Український пульмонологічний журнал. – 2000. - № 1. – С. 15–18. Дисертантом вивчено сучасні можливості фармакотерапії бронхіальної обструкції і проведено удосконалення комплексної методики патогенетичного лікування бронхообструктивного синдрому.

 7. Норейко Б.В., Норейко С.Б. Фармакотерапия хронических обструктивных заболеваний легких // Український пульмонологічний журнал. – 2000. – № 3. – С. 29–32. Дисертантом проведено патогенетичне обґрунтування фармакотерапії бронхообструктивного синдрому.

 8. Норейко С.Б., Мирошниченко Н.И., Лепшина С.М. Частота и характер патологических изменений бронхов у больных туберкулезом легких // Український пульмонологічний журнал.– 2002.– № 1.– С. 44–47. Дисертантом особисто проаналізовано результати бронхологічних досліджень хворих на туберкульоз за 30-річний період.

 9. Норейко С.Б. Визначення мукоціліарного транспорту у хворих на епідемічний туберкульоз за допомогою сахаринового тесту в новій модифікації // Одеський медичний журнал. – 2002.– № 3. – С. 52–56.

 10. Норейко С.Б., Лепшина С.М., Гришун Ю.А., Шкурат Э.Ю. Мукоцилиарный клиренс и бронхиальная проходимость у больных эпидемическим туберкулезом легких // // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2002. – Т. 11., № 3. – С. 359–363. Дисертант особисто приймав участь в обстеженні тематичних хворих і провів статистичну обробку показників функції зовнішнього дихання і мукоціліарного транспорту.

 11. Норейко С.Б. Бронхообструктивный синдром при туберкулезе легких // Український пульмонологічний журнал. – 2003. – № 2. – С. 280.

 12. Норейко Б.В., Лєпшина С.М., Норейко С.Б., Гришун Ю.А. Методика визначення мукоціліарного транспорту дихальних шляхів у новій модифікації // Український пульмонологічний журнал. – 2003. – № 2. – С. 281. Дисертант розробив нову модифікацію сахаринового тесту і провів обстеження хворих на туберкульоз легенів, ускладнений БОС.

 13. Норейко С.Б., Лепшина С.М., Норейко Б.В., Гришун Ю.А. Влияние препаратов бронхоспазмолитического действия на продолжительность мукоцилиарного транспорта у больных деструктивными формами туберкулеза // Український пульмонологічний журнал. – 2003. – № 2. – С. 281. Дисертант провів визначення тривалості мукоціліарного транспорту до і після застосування бронходилататорів у хворих на туберкульоз легенів, ускладнений БОС.

 14. Норейко Б.В., Лепшина С.М., Норейко С.Б., Гришун Ю.А., Шумляева Т.М. Комбинированное применение сальбутамола и ипратропиума бромида у больных деструктивными формами туберкулеза легких // Український пульмонологічний журнал. – 2003. – № 2. – С. 281–282. Дисертант вивчив стан бронхіальної прохідності у хворих на деструктивний туберкульоз легенів до і після застосування бронходилататорів подвійної дії.

 15. Норейко С.Б. Эндобронхит специфического генеза у больных активными формами туберкулеза легких // Український пульмонологічний журнал. – 2003. – № 2. – С. 282.

 16. Норейко С.Б. Бронхообструктивный синдром у больных деструктивным туберкулезом легких. Функциональный аспект // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2004. – Т. 8, № 1. – С. 130–135.

 17. Норейко Б.В., Лепшина С.М., Норейко С.Б. Новые варианты течения туберкулеза легких в эру антибактериальной терапии // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2004. – Т. 8, № 2. – С. 221–224. Дисертантом вивчено основні клінічні форми туберкульозу легенів, ускладненого БОС.

 18. Норейко С.Б. Гистоморфологические проявления бронхообструктивного синдрома у больных туберкулезом легких // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2005. – Т. 14, № 1. – С. 45–48.

 19. Норейко С.Б. Патогенетична терапія бронхообструктивного синдрому у хворих на туберкульоз легень // Одеський медичний журнал. – 2005. – № 6. – С. 56–58.

 20. Норейко С.Б. Бронхообструктивный синдром у больных эпидемическим туберкулезом легких в рентгенологическом аспекте // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2005. – Т. 9, № 1. – С. 159–166.

 21. Норейко С.Б. Структура клинических вариантов эндобронхита специфического генеза у больных активными формами туберкулеза легких // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2004. – Т. 13, № 1-2. – С. 68–71.

 22. Норейко С.Б. Целевая патогенетическая терапия бронхообструктивного синдрома у больных туберкулезом легких // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2005. – Т. 9, № 2. – С. 276–281.

 23. Норейко Б.В., Лепшина С.М., Норейко С.Б., Гуренко Е.Г. Новые аспекты диагностики и патогенеза кониотуберкулеза легких // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2006. – Т. 10, № 1 (Прилож.). – С. 80–85. Дисертантом вивчено і обґрунтовано особливості бронхообструктивного синдрому у хворих на туберкульоз і коніотуберкульоз легенів.

 24. Noreyko S.B., Lepshina S.M., Noreyko B.V., Grishun Yu.A. The state of mucociliary transport in patients with plmonary tuberculosis // European Respiratory Journal. – 2004. – V. 24, Suppl. – P. 418. Дисертант провів обстеження хворих і статистичну обробку даних вивчення функції мукоціліарної системи у хворих на туберкульоз легенів, ускладнений БОС.

 25. Noreyko S.B. Endobrochites of Specific Genesis in Patient with Pulmonary Tuberculosis // European Respiratory Journal. – 2004. – V. 24, Suppl. – P. 201.

 26. Норейко Б.В., Норейко С.Б. Диагностика и лечение хронического бронхита // Новости медицины и фармации. – 1999. – № 23. – С. 16–17. Дисертант удосконалив методику патогенетичного лікування бронхообструктивного синдрому.

 27. Норейко Б.В., Лепшина С.М., Норейко С.Б. Новые черты эпидемии туберкулеза ХХI века // Новости медицины и фармации. – 2000. - № 4. – С.11–12. Дисертантом проведено вивчення структури клінічних форм туберкульозу за останні 20 років, описано особливості туберкульозу легенів, ускладненого БОС.

 28. Пат. № 53350 Украина, МКИ А G01N33/48. Лічильний пристрій: Пат. 2002053716, Украина, МКИ А G01N33/48. Норейко С.Б., Манжура В.Є., Лєпшина С.М. (Украина); - № 2002053716; Заявл. від 07.05.2003; Опубл. 15.01.2003. Бюл. № 1 – 2 с. Дисертант прийняв участь в розробці технічної документації і патентуванні лічильного пристрою, який дозволяє значно підвищити точність бактеріологічної діагностики туберкульозу легенів.

 29. Пат. № 58185 Украина, МКИ А А61В10/00. Спосіб визначення мукоциліарного транспорту дихальних шляхів: Пат. 2002108352, Украина, МКИ А А61В10/00. Норейко Б.В., Норейко С.Б., Гришун Ю.А., Лєпшина С.М. (Украина); - № 2002108352; Заявл. від 22.10.2002. Опубл. 15.07.2003. Бюл. № 7. – 2 с. Дисертант розробив і впровадив в практику нову модифікацію сахаринового тесту для дослідження функції мукоціліарної системи хворих на туберкульоз легенів, ускладнений БОС.

 30. Пат. № 60831 Украина, МКИ А61К38/22. Спосіб лікування туберкульозу легень: Пат. 2003031879, Украина, МКИ А61К38/22. Норейко Б.В., Лєпшина С.М., Норейко С.Б. (Украина); - № 2003031879; Заявл. від 03.03.2003; Опубл. 15.10.2003. Бюл. № 10. – 2 с. Дисертант прийняв участь в розробці і впровадженні нового способу лікування туберкульозу легенів, ускладненого БОС.

 31. Пат. № 62311 Украина, МКИ А А611N1/00. Спосіб лікування вперше виявленого туберкульозу легень: Пат. 2003031880, Украина, МКИ А А611N1/00. Норейко Б.В., Лєпшина С.М., Норейко С.Б., Обухова Н.В. (Украина); - № 2003031880; Заявл. від 03.03.2003; Опубл. 15.12.2003. Бюл. № 12. – 2 с. Дисертант прийняв участь в розробці і впровадженні способу лікування вперше діагностованого туберкульозу легенів, ускладненого БОС.

 32. Пат. № 2905 Украина, МКИ G01N33/487. Спосіб діагностики туберкульозу легень: Пат. 2003032777 Украина, МКИ G01N33/487. Б.В. Норейко, С.М.Лєпшина, С.Б. Норейко, О.В. Павенко (Украина); - № 2905; Заявл. від 31.03.2003; Опубл. 15.09.2004. Бюл. № 9. – 2 с. Дисертант прийняв участь в розробці, патентуванні і впровадженні способу діагностики туберкульозу легенів, застосування якого підвищує результативність бактеріологічної діагностики на 45,5 %.

 33. Норейко Б.В., Каратаєв О.М., Лєпшина С.М., Губенко О.Г., Норейко С.Б. Алгоритм дослідження хворого з підозрою на туберкульоз: Інформаційний лист. – Київ, 2002. – Вип. 1, № 104. – 4 с. Дисертант приймав участь в розробці і впроваджені в практику алгоритму дослідження хворого на туберкульоз легенів.

 34. Норейко Б.В., Лєпшина С.М., Гуренко О.Г., Норейко С.Б. Спосіб діагностики змінених форм мікобактерій туберкульозу: Інформаційний лист. – Київ, 2002. – Вип. 2, № 105. – 4 с. Дисертант прийняв участь в удосконаленні методики бактеріологічної діагностики туберкульозу легенів.

 35. Норейко С.Б. Возможности коррекции нарушений функционального состояния легких у больных пневмокониозом, инфицированных L-формами микобактерий туберкулеза // Актуальні питання педагогіки, експериментальної та клінічної медицини: Респ. збірка наукових праць. – 1995. – Т.2. – С.268-271. Дисертантом проведено обґрунтування особливостей бронхообструктивного синдрому у хворих на туберкульоз і коніотуберкульоз легенів.

 1. Норейко Б.В., Лепшина С.М., Норейко С.Б. L-микобактериоз – центральная проблема фтизиопульмонологии // Мат. наук. праць ІІ з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України. – Київ, 1998. – С. 118. Дисертант вивчив і описав функціональні особливості туберкульозу легенів з латентним перебігом.

 2. Норейко Б.В., Лепшина С.М., Норейко С.Б. Туберкулез ХХI века // Вопросы экспериментальной и клинической медицины: Сб. ст. – Донецк, 2000. - Вып. 4, т.1. – С. 209-213. Дисертантом вивчено клінічні особливості туберкульозу в період епідемії.

 3. Гришун Ю.А., Норейко Б.В., Норейко С.Б., Лепшина С.М., Манжура В.Е. Состояние бронхиальной проходимости у впервые выявленных больных деструктивными формами туберкулеза // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології: Мат-ли всеукр. наук- практ. конф. студ. та молодих вчених – Донецьк, 2003. – С. 58. Дисертант особисто провів визначення функції зовнішнього дихання у хворих на деструктивний туберкульоз легенів, ускладнений БОС.

 4. Гришун Ю.А., Норейко Б.В., Норейко С.Б., Лепшина С.М., Манжура В.Е. Состояние мукоцилиарного транспорта у больных деструктивными формами туберкулеза // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології: Мат-ли всеукр. наук-практ. конф. студ. та молодих вчених – Донецьк, 2003. – С. 58–59. Дисертант провів визначення часу мукоціліарного транспорту у на деструктивний туберкульоз легенів, ускладнений БОС.