Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Путятицька Ольга Вікторівна. Болгарський наспів і українсько-білоруська традиція церковного монодичного співу кінця XVI – XVIIІ ст. (джерелознавче і порівняльно-стильове дослідження) : Дис... канд. наук: 17.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Путятицька О.В. Болгарський наспів і українсько-білоруська традиція церковного монодичного співу кінця XVI – XVIIІ ст. (джерелознавче і порівняльно-стильове дослідження) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. – Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Міністерство культури і туризму України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена розкриттю специфіки побутування болгарського наспіву в Ірмолоях кінця XVI – XVIІІ ст. та висвітленню стильової специфіки болгарського наспіву в контексті піснеспівів української традиції. У дослідженні вдосконалено методику аналізу композиційної, ладо-інтонаційної та поспівкової структур.

У роботі здійснено порівняльне дослідження піснеспівів жанру Догматиків на вісім гласів болгарського наспіву та неатрибутованого наспіву української традиції з Ірмолоїв XVIІ ст.

Публікації автора:

  1. Путятицька О. До проблеми особливостей композиційної будови піснеспівів болгарського наспіву (на матеріалі Догматиків з Ірмолоїв XVII ст.) / О. Путятицька // Українське музикознавство. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковсько–го, 2006. – Вип. 35. – С. 157 – 169.

  2. Путятицька О. Композиційні особливості жанру Догматиків болгарського та українського церковних наспівів XVII ст. (порівняльне дослідження) / О. Путятицька // Студії мистецтвознавчі. – Театр. Музика. Кіно. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – К. : Видавництво ІМФЕ, 2006. – Число 4 (16). – С. 16 – 23.

  3. Путятицька О. До питання особливостей формування ладо-інтонацій–ного розвитку в Догматиках болгарського та «українського» наспівів (на матеріалі Ірмолоїв XVII ст.) / О. Путятицька // Мистецтвознавчі записки. – Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2007. – Вип. 12. – С. 76 – 83.

  4. Путятицька О. Болгарський наспів в українських Ірмолоях XVIII ст. / О. Путятицька // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – КНЛУ – НМАУ. – К. : Козацький вал, 2007. – Вип. 34. – С. 105 – 109.

  5. Путятицька О. Жанр Догматиків і їх місце в нотолінійних Ірмолоях / О. Путятицька // Константинополь ІІ : збірник статей і матеріалів Других
    Подільських Кирило-Мефодіївських читань. – Вінниця : Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2006. – С. 65 – 74.

  6. Путятицька О. Болгарський наспів у контексті жанрової системи візантійської гімнографії / О. Путятицька // Константинополь ІІІ : збірник статей і матеріалів Третіх науково-освітніх Подільських Кирило-Мефодіївських читань – Вінниця : Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2007. – С. 145 – 151.

  7. Путятицька О. Деякі особливості поспівкової структури в піснеспівах давньої української церковної монодії / О. Путятицька // Константинополь ІV : збірник статей та матеріалів Четвертих Подільських науково-освітніх Кирило-Мефодіївських читань – Вінниця : Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2008. – С. 69 – 75.