Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Юрченко Олена Миколаївна. Біблійний символізм у культурно-національних картинах світу: спроба порівняльного аналізу : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Юрченко О. М. Біблійний символізм у культурно-національних картинах світу: спроба порівняльного аналізу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків, 2007.

У дисертації здійснюється комплексне дослідження біблійного символізму, репрезентованого у французькій та російській культурно-національних картинах світу. У роботі запропоновано принципово новий ракурс осмислення біблійного символізму, зокрема біблеїзмів як лінгвокультурологічних одиниць, що мають не лише мовне наповнення, а й зберігають у часі інформацію культурно-національного характеру. Порівняльний аналіз біблеїзмів, що побутують у російській та французькій мовах, дозволив розкрити механізм творення і збереження етнокультурної специфіки окремої нації, формування рис національної самобутності та толерантності, базованих на засадах християнського етосу. Формування ключових концептів простору біблійної культури подано крізь призму семіотики.

Загалом робиться висновок про те, що сучасні культурно-національні картини світу активно використовують вирази, джерелом яких є Біблія, незалежно від того, чи відбувся процес фразеологізації біблеїзму на рівні тексту-джерела (Біблії) або в більш пізніших текстах. Свідомість людини сприймає їх у готовому вигляді або ж переосмислює, надаючи їм нові значення. Таким чином, з одного боку, можна говорити про позанаціональну схильність людської свідомості до збереження «заповітних смислів» у вигляді сталих мовних виразів, що дотепервикористовується у сфері інформаційних технологій (ЗМІ, телевізійних новинах, рекламі та ін.). З іншого – факти асиметрії складу біблеїзміву кожній культурно-національній картині світу відбивають ті особливості культурної свідомості французького, російського й українського соціуму, які зумовлюють різницю їх культурних традицій.

Публікації автора:

  1. Юрченко Е. Н. Проблемы культурологии и лингвистики (на материале библейской фразеологии) // Вісник Харківського університету. Сер. «Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова». – Х.: ХНУ, 2000. – № 456. – Ч. 1.– С. 337–341.

  2. Юрченко Е. Н. Культурологические аспекты библейской фразеологии // Вісник Харківського університету. Сер. «Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова». – Х.: ХНУ, 2001. – № 506. – Ч.1. – С. 65–69.

  3. Юрченко Е. Н. Взаимодействие культурологии и лингвистики (на материале библейской фразеологии) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Філософія. – Х.: ХНУ, 2001. – № 509’2001. – С. 268–272.

  4. Юрченко Е. Н. Взаимодействие языка Священного Писания и культуры народа (на материале библейской фразеологии) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Теорія культури і філософія науки. – Х.: ХНУ, 2002. – №552–2/2002. – Ч. 1. – С. 111–120.

  5. Юрченко О. М. Біблеїзм як засіб інформаційного захисту та культурної комунікації // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХУПС, 2005. – Вип. 2(23). – С. 184–192.

  6. Юрченко Е. Н. Библейская фразеология: культурологический аспект // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту «Народна українська академія». – Х.: Око, 2000. – Т. 6. – С. 468–477.

  7. Юрченко Е. Н. «Живая вода» языка Библии: взаимодействие культур Запада и Востока // Мова і культура: Наук. щорічний журнал: Матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Мова і культура» ім. проф. С. Бураго (26–29 червня 2001 р.). – Вип. 4. – Т. 1. – Ч. 2: Філософія мови і культури. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2002. – С. 114–121.

  8. Юрченко Е. Н. Библейская фразеология и культурно-лингвистическая матрица // Мова і культура: Наук. щорічний журнал: Матеріали ХІ Міжнародної конференції «Мова і культура» ім. проф. С. Бураго (24–28 червня 2002 р.). – Вип. 5. – Т. 1. – Ч. 2.: Філософія мови і культури. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2002.– С. 264–271.

  9. Юрченко О. М. Біблійна фразеологія як одиниця лінгвокультурологічної матриці // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів Всеукр. науково-практичної конференції (27–28 березня 2003 р.). – Т. 4. – К: Вид-во Європейського у-ту, 2003. – С. 423–426.