Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення


Гончарова Наталія Миколаївна. Автоматизовані системи контролю фізичного стану дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання. : Дис... канд. наук: 24.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Гончарова Н. М. Автоматизовані системи контролю фізичного стану дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2008.

У роботі вперше теоретично обґрунтовані інформативні показники фізичного стану, що були використані під час розробки комп’ютерної програми контролю фізичного стану дітей.

Розроблена комп’ютерна програма «Monitoring» складається з чотирьох блоків: «Діагностика», «Підручник здоров’я», «Спортивний майданчик», «Щоденник самоконтролю». Блочний принцип побудови програми дозволяє здійснювати автоматизований контроль фізичного стану дітей молодшого шкільного віку, містить теоретичні відомості про здоровий спосіб життя та комплекси фізичних вправ, спрямованих на підвищення рівня фізичного стану.

Основні результати роботи впроваджено у практику навчального процесу спеціалізованих шкіл № 1, № 5 м. Луганська, ШДС «Софія» м. Києва та Національного університету фізичного виховання і спорту України.

 1. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури свідчить про те, що одним із основних елементів керування процесом фізичного виховання є контроль фізичного стану осіб, які займаються. Бурхливий розвиток і впровадження інформаційних технологій у багатьох сферах сучасного суспільства відкрили принципово нові можливості підвищення ефективності процесу фізичного виховання, зокрема організації моніторингу фізичного стану дітей шкільного віку. У зв’язку з цим розробка автоматизованих систем контролю фізичного стану школярів має важливе значення для керування процесом фізичного виховання не тільки в теоретичному, але і практичному аспекті.

 2. Діти молодшого шкільного віку, які взяли участь у дослідженні, в основному, характеризувалися низьким рівнем фізичного здоров’я. Так, більшість обстежених мали низький і нижче середнього рівні фізичного здоров’я (90,36 %); середній рівень фізичного здоров’я спостерігався у 9,03 % школярів і лише одна дитина мала рівень фізичного здоров’я вище середнього, при цьому діти характеризувалися низьким та нижче середнього рівнями фізичної працездатності (90,46 %) і лише 9,04 % – середнім рівнем.

 1. Експериментальні дослідження дозволили визначити, що у 61,45 % школярів відмічається наявність функціональних порушень постави: сколіотична постава спостерігалася у 25,30 % дітей, сутула спина – у 13,25 %, плоска спина – у 4,22 %, кругло-ввігнута спина – у 3,02 % та комбіновані порушення постави – у 15,66 %. Встановлено, що діти, які мають різні порушення постави, більш схильні до різного роду захворювань, особливо травної та дихальної систем.

 2. Зіставлення показників рівня рухової активності із станом постави у молодших школярів дозволили констатувати, що 69,23 % дітей з низьким рівнем рухової активності мають різні функціональні порушення постави, у школярів з середнім рівнем рухової активності – у 50 %, а з високим рівнем рухової активності – у 40 % дітей. У 15,38 % молодших школярів з низьким рівнем рухової активності спостерігалося ожиріння і у 7,69 % – загроза ожиріння.

 3. Використання методів кореляційного і факторного аналізу дозволило виявити інформативні показники, що відображають структуру фізичного стану дітей, яка вміщує: компонентний склад тіла, функціональний стан систем організму, фізичну підготовленість, фізичний розвиток, стан ОРА.

Дана структура фізичного стану стала підґрунтям контролю фізичного стану дітей молодшого шкільного віку в межах розробки системи автоматизованого контролю.

 1. Враховуючи загальні закономірності керування процесом фізичного виховання, специфіку моніторингу, яка полягає у здійсненні безперервного спостереження за станом певного об’єкту, реєстрації і оцінюванні його характеристик, виявленні результатів впливу на об’єкт різних процесів і чинників, була розроблена автоматизована система контролю фізичного стану «Monitoring», яка складається з чотирьох блоків: «Діагностика», «Підручник здоров’я», «Спортивний майданчик», «Щоденник самоконтролю». Блоковий принцип побудови автоматизованої системи уможливлює незалежне використання кожного із блоків. База даних автоматизованої системи призначена для занесення, збереження, обробки та оцінювання фізичного стану дітей. Отримана інформація може бути використана всіма суб’єктами процесу фізичного виховання: керівництвом загальноосвітнього закладу, вчителями фізичної культури, батьками, школярами.

 2. Розроблена автоматизована система контролю фізичного стану школярів «Monitoring», що містить методичні та організаційні підходи, дозволяє простежувати динаміку зміни показників фізичного стану дітей, диференціювати процес фізичного виховання та формувати теоретичні знання про здоровий спосіб життя. Використання розробленої комп’ютерної програми розширює можливості здійснення самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності дітьми за рахунок підвищення свого рівня теоретичних знань про ведення здорового способу життя і привернення уваги батьків до фізкультурної освіти дітей.

Отримані в результаті дослідження дані не вирішують повністю дану проблему, що розглядається. Перспективи подальших досліджень полягають у розширенні можливостей даної автоматизованої системи, що дозволить використовувати дану комп’ютерну програму для дітей середнього і старшого шкільного віку в межах одного навчального закладу і співставляти показники фізичного стану дітей на регіональному рівні.

Публікації автора:

 1. Проектування системи моніторингу фізичного стану школярів на основі використання інформаційних технологій / В. Кашуба, О. Андрєєва, К. Сергієнко, Н. Гончарова // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2006. – № 3. – С. 61–67.

Особистий внесок автора полягає в узагальнені теоретичних відомостей.

 1. Гончарова Н. М. Вплив жирового компоненту тіла дітей молодшого шкільного віку на рівень їх фізичного розвитку / Н. М. Гончарова // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць в галузі фізична культура та спорт. Анотації, зміст та допоміжні індекси : у 5 т. – Львів : НВФ «Українські технології», 2007. – Вип. 11. – С. 199–200.

 2. Гончарова Н. Н. Физическое развитие и функциональное состояние детей младшего школьного возраста с различным уровнем соматического здоров’я / Н. Н. Гончарова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – № 5. – С. 57–59.

 3. Гончарова Н. Н. Контроль физического состояния детей школьного возраста с использованием автоматизированных систем / Н. Н. Гончарова, Е. В. Потребенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – № 11. – С. 30–33.

Особистий внесок автора полягає у розробці алгоритму автоматизованої системи контролю фізичного стану дітей.

 1. Гончарова Н. Н. Пути повышения уровня теоретических знаний младших школьников на основе использования информационных технологий / Н. Н. Гончарова // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка: збірник. – Чернігів : ЧДПУ, 2008. – № 54. – С. 278–281.

 2. Гончарова Н. М. Використання автоматизованої системи «Monitoring» для здійснення контролю фізичного стану дітей шкільного віку/ Н. М. Гончарова // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2008. – № 2. – С. 51–55.

 3. Гончарова Н. Н. Двигательная активность – здоровье школьников / Н. Н. Гончарова, Т. Т. Ротерс // Олимпизм и молодая спортивная наука Украины : материалы ІІІ регион. науч.-практ. конф. / под ред. Н.П. Булкиной. – Луганск : ЛНПУ им. Тараса Шевченко, 2005. – С. 174–175.

Особистий внесок автора полягає у представленні методів обробки емпіричного матеріалу.

 1. Гончарова Н. Н. Физическая работоспособность и функциональные показатели организма детей младшего школьного возраста с различным уровнем соматического здоровья / Н. Н. Гончарова // ХІ междунар. науч. конгресс «Современный олимпийский спорт и спорт для всех». – Минск, 2007. – Ч. 2. – С. 130–133.

 2. Гончарова Н. Н. Мониторинг физического состояния детей с использованием компьютерной программы «Monitoring» / Н. Н. Гончарова // Conferenei tiinifice internaionale a doctoranzilor: «Cultura fizika probleme tinifice ale nvmntului i sportului». – Chiinu : USEFS, 2007. – C. 126–131.

 3. Гончарова Н. Н. Использование информационных систем в учебном процессе общеобразовательных школ / Н. Н. Гончарова, В. А. Кашуба // ХІІ междунар. науч. конгресс «Современный олимпийский спорт и спорт для всех». – Москва, 2008. – Т. 3. – С. 198–199.

Особистий внесок автора полягає у розробці методики контролю фізичного стану дітей з використанням автоматизованої системи.

 1. Гончарова Н. Н. Использование элементов самоконтроля в практике физического воспитания / Н. Н. Гончарова // Сб. научн. материалов междунар. науч. конгресса «Стратегия развития спорта для всех и законодательных основ физической культуры и спорта в странах СНГ». – Кишинев, 2008. – С. 141–143.